Sunteți pe pagina 1din 37

Standard ocupaţional:

ANALIST

În sectorul: Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă

Cod:
Data aprobării: 16.10.2008
Denumirea documentului:
Versiunea: 0
Data de revizuire preconizată: octombrie 2010

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 1 din 37


Iniţiatorul standardului: Centrul de Pregătire în Informatică - CPI S.A.

Standardul a fost elaborat în cadrul proiectului PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.810 „Elaborarea de


standarde ocupaţionale pentru domeniul tehnologiilor informaţiei”

Coordonator echipă de elaborare standard: ing. Cecilia Târâcă - consultant în informatică, evaluator
de competenţe profesionale certificat de CNFPA - Centrul de Pregătire în Informatică - CPI S.A.

Elaboratori standard ocupaţional: mat. inf. Eugenia Alexandra Mihaela Aldica – formator, formator de
formatori, evaluator de competenţe profesionale certificat de CNFPA - Centrul de Pregătire în
Informatică - CPI S.A.
Mihaela Tudose - formator, formator de formatori, evaluator de competenţe profesionale certificat de
CNFPA - Centrul de Pregătire în Informatică - CPI S.A.
Eugen Maftei - formator, evaluator de competenţe profesionale certificat de CNFPA - Centrul de
Pregătire în Informatică - CPI S.A.
Nicoleta Frăţilă - formator - Centrul de Pregătire în Informatică - CPI S.A.

Verificator standard ocupaţional: Dominic Bucerzan

Redactor calificare:

Denumire AO: Analiză Ocupaţională Analist


Data elaborării AO: iulie 2008
Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest
standard ocupaţional revine Comitetului sectorial Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă.

Data validării: 3 Octombrie 2008


Comisia de validare:
Preşedinte: Gheorghe Şerban
Membrii: Remus Tudorică
Carmen Dimofte

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 2 din 37


Titlul calificării: Codul
ANALIST

Nivelul calificării 5
Unităţile obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite
Definirea problemei 5
Culegerea de informaţii 5
Evaluarea informaţiilor culese 5
Elaborarea documentaţiei de analiză 5
Consolidarea analizei 5
Unităţile obligatorii (generale)
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 2
securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2
Aplicarea procedurilor de calitate 2
Unităţile obligatorii (cheie)
Comunicare în limba oficială 2
Comunicare în limbi străine 2
Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie 2
Competenţe informatice 2
Competenţa de a învăţa 2
Competenţe sociale şi civice 2

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 3 din 37


Scopul şi motivaţia calificării

Calificarea de „Analist” este foarte solicitată pe piaţa muncii şi este regăsită în organigramele
multor firme.
Cunoştinţe necesare în prealabil / Condiţii de acces / Ruta de progres

Persoana care doreşte să devină “Analist” trebuie să fie absolventă de studii superioare şi să aibă
cunoştinţe de tehnologia informaţiei (hardware, software, medii de stocare date, medii de
transmisie a informaţiilor, reţele de calculatoare).

Prin completarea competenţelor specifice conform standardului ocupaţional analistul poate obţine
calificarea de proiectant de sistem informatic, inginer de sistem, administrator de reţea, programator
de sistem informatic, administrator baze de date, consultant IT, manager IT, specialist în proceduri
şi instrumente de securitate a sistemelor informatice etc.

Explicarea regulilor calificării în relaţie cu alte unităţi de competenţă


O persoană poate obţine un certificat de calificare numai dacă întruneşte în întregime cerinţele
calificării respective.

Comparabilitatea internaţională
Calificarea “Analist” are corespondent: IT Analyst, Information System Analyst, Analist des
sistemes informatiques.

Cerinţele legislative specifice: -

Documente eliberate de Organisme de reglementare: -

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 4 din 37


Descrierea ocupaţiei: ANALIST

Contextul ocupaţiei
Informaţia constituie materia primă a sistemului informaţional. Pentru a asigura o percepere realistă a
proceselor la care se referă, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise,
precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie
adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de
fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri ştiinţifice dintr-o unitate economică.
Analiza sistemelor este un proces de decupare a unui întreg în părţile sale componente, pentru a permite
examinarea acestora, în scopul unei bune şi complete înţelegeri a naturii funcţiilor lor şi a corelaţiilor dintre ele.
Pentru a analiza un sistem informaţional este necesar un efort considerabil, în scopul identificării informaţiilor şi
folosirii lor într-un mod cât mai eficient.
Analiza se efectuează pentru:
- optimizarea sistemului informaţional – decizional existent, prin introducerea de soluţii IT&C
- actualizarea/ modernizarea soluţiilor IT&C existente.
Procesul de analiză este susţinut de analist, ca persoana care dispune de competenţe (cunoştinţe, deprinderi
şi atitudini asociate) prin care să fie capabil să identifice, să culeagă şi să sintetizeze informaţii despre sistemul
obiect, să elaboreze dosarul de analiză cât mai complet, să comunice eficient atât cu specialiştii IT&C (proiectant
de sistem informatic, inginer de sistem software, administrator de bază de date etc.), cât şi cu utilizatorii/
beneficiarul analizei.
Analistul trebuie să aibă cunoştinţe eterogene, referitoare la: modul de organizare, funcţionare şi conducere
al organizaţiei, obiectele principale de activitate, particularităţile proceselor desfăşurate, obiectivul de dezvoltare şi
obiectivul pe termen scurt, standardele şi politica de dezvoltare IT, sfera de cuprindere a sistemului obiect, relaţiile
acestuia cu mediul extern, existenţa unor soluţii IT&C implementate în organizaţie, resursele organizaţiei etc.
Analistul descompune problema/ sistemul obiect în părţile sale componente, pentru a permite o examinare
uşoară a părţilor, a înţelege natura funcţiilor acestora şi corelaţiile dintre ele. Fiecare parte componentă a sistemului
obiect poate avea propria soluţie IT&C şi toate împreună vor respecta cerinţele de integrare ale soluţiei IT&C
globale.
În general, prin efectuarea analizei unei probleme/ unui sistem trebuie să se identifice atât problemele
majore, cât şi constrângerile ce stau în faţa rezolvării problemei; orice proces de analiză implică parcurgerea unor
etape:
- definirea precisă a subiectului analizei (şi, implicit, a grupului ţintă), precum şi a delimitărilor sistemului/
problemei faţă de alte sisteme/ probleme;
- identificarea problemelor majore cu care se confruntă grupul/grupurile ţintă;
- culegerea de informaţii, analiza şi structurarea lor;
- prezentarea rezultatelor analizei într-un format clar, uşor de înţeles, cu ierarhizarea problemelor/ necesităţilor/
cauzelor (diagrama cauză-efect).

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 5 din 37


O etapă importantă a procesului de analiză îl reprezintă culegerea de informaţii, care implică o durată mare
de timp şi reprezintă o activitate importantă în cadrul procesului de analiză. Este o activitate laborioasă care
presupune studiu, cercetare, investigare, iniţiativă, comunicare eficientă, spirit de colaborare şi abilităţi de lucru cu
persoane cu caractere şi nivele de pregătire diferite. Informaţiile culese se referă la: obiectivele pe termene lung şi
scurt ale organizaţiei, cerinţele organizaţiei formulate în termeni de rezultate, resurse, tehnologie şi politica IT a
organizaţiei, posibile obstacole în calea realizării obiectivelor şi la orice alt aspect ce are legătură cu sistemul.
Culegerea informaţiilor presupune:
- identificarea surselor şi informaţiilor relevante ce pot fi culese
- identificarea căilor (modalităţilor) de obţinere a informaţiilor
- implementarea strategiei de colectare a informaţiilor necesare analizei, pregătirea tipurilor de documente specifice
pentru culegere de informaţii
- păstrarea în siguranţă a informaţiile culese.
După culegerea informaţiilor, analistul le analizează, le verifică, le evaluează, le sintetizează şi le structurează
pentru a fi utilizate în faza următoare – de proiectare; pe parcursul desfăşurării activităţilor de analiză, verificare,
evaluare, sintetizare şi structurare sunt identificate eventualele neconcordanţe şi omisiuni, care vor fi rezolvate şi se
va completa dosarul de analiză cu informaţiile corespunzătoare.
Rezultatul activităţilor de analiză constă în specificaţii de cerinţe, sau pe scurt „cerinţe” ale sistemului – descrierea
a ceea ce trebuie să execute sistemul.
Activităţile de analiză se desfăşoară în echipă formată din analişti şi reprezentanţi ai beneficiarului.
Analistul poate coordona echipa de analiză.
Procesul de lucru
Procesul de lucru în cazul unui analist este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise
în cadrul unităţilor de competenţă specifice ocupaţiei.
Lista funcţiilor majore
Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
- Definirea problemei
- Culegerea de informaţii
- Evaluarea informaţiilor culese
- Elaborarea documentaţiei de analiză
- Consolidarea analizei.
Alte informaţii relevante
Ocupaţia implică capacitate de lucru cu volume mari de informaţii, comunicare uşoară cu persoane având nivel de
pregătire diferit, lucru în condiţii de stres.
De asemenea, trebuie respectate standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, normele
generale de protecţia muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate ocupaţională.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 6 din 37


Unităţile de competenţe cheie
Cod de referinţă:
Unitatea 1: Comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine
.
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă,
tehnologie
Unitatea 4: Competenţe informatice
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice

Unităţile de competenţe generale Cod de referinţă:


Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă
Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Unitatea 3: Aplicarea procedurilor de calitate

Unităţile de competenţe specifice Cod de referinţă:

Unitatea 1: Definirea problemei


Unitatea 2: Culegerea de informaţii
Unitatea 3: Evaluarea informaţiilor culese
Unitatea 4: Elaborarea documentaţiei de analiză
Unitatea 5: Consolidarea analizei

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 7 din 37


Unitatea generală 1 - Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ Coduri de referinţă
şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Descrierea unităţii de competenţă:


Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare practicantului, în vederea aplicării corecte a NIVELUL UNITĂŢII: 2
prevederilor legale, referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării
producerii accidentelor, acordǎrii de prim ajutor şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă.
Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
Elemente de competenţă punctul de vedere al punctul de vedere al punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare
1. Transpune în practică 1.1 Însuşirea normelor referitoare Persoana supusă evaluării - Situaţiile de pericol sunt
prevederile legale, referitoare la la sănătatea şi securitatea în muncă demonstrează că ştie şi înţelege: identificate şi analizate cu atenţie;
sănătatea şi securitatea în muncă este realizată prin participarea la - Situaţiile de pericol, care nu pot fi
instruiri periodice, pe teme - NSSM şi pentru situaţii de eliminate imediat, sunt raportate cu
specifice locului de muncă. urgenţă. promptitudine persoanelor abilitate;
1.2 Echipamentul de lucru şi - Legislaţie şi proceduri de lucru - Raportarea factorilor de risc este
protecţie, specific activităţilor de la specifice locului de muncă. făcută pe cale orală sau scrisă;
locul de muncă este asigurat, - Specificul locului de muncă. - Înlăturarea factorilor de risc este
conform prevederilor legale. făcută cu responsabilitate;
1.3 Mijloacele de protecţie şi de - În caz de accident, este contactat,
intervenţie sunt verificate, în ceea imediat, personalul specializat şi
ce priveşte starea lor tehnică şi serviciile de urgenţă;
modul de păstrare, conform cu - Măsurile de prim ajutor sunt
recomandările producătorului şi aplicate cu promptitudine şi
adecvat procedurilor de lucru responsabilitate, cu antrenarea
specifice. întregii echipe.
1.4 Situaţiile de pericol sunt
identificate şi analizate, în scopul
eliminării imediate.
1.5 Situaţiile de pericol, care nu pot
fi eliminate imediat, sunt raportate
persoanelor abilitate în luarea
deciziilor.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 8 din 37


2. Reduce factorii de risc 2.1 Identificarea factorilor de risc
este realizată în funcţie de
particularităţile locului de muncă.
2.2 Raportarea factorilor de risc
este făcută conform procedurilor
interne.
2.3 Înlăturarea factorilor de risc
este făcută conform reglementărilor
în vigoare.
3. Respectă procedurile de 3.1 Accidentul este semnalat, cu
urgenţă şi de evacuare promptitudine, personalului
specializat şi serviciilor de urgenţă.
3.2 Măsurile de evacuare, în situaţii
de urgenţă, sunt aplicate corect,
respectând procedurile specifice.
3.3 Măsurile de prim ajutor sunt
aplicate, în funcţie de tipul
accidentului.

Gama de variabile:
Documentaţie de referinţă: legislaţie specifică securităţii şi sănătăţii în muncă, NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, regulament de ordine
interioară (ROI), fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică instruiri etc.
Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, în timpul manevrării, proiectare de particule în special în
ochi, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, arsuri etc.
Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic.
Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri, manevrări de piese cu risc, condiţii de luminozitate etc.
Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc.
Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea
căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de iluminare etc.
Mijloace de semnalizare: utilizate permanent - panouri (indicatoare, plăci), culori de securitate; etichete (pictograme, simbol de culoare pe fond);
utilizate ocazional - semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc.
Echipamentul individual de protecţie a muncii: halat, mănuşi diverse etc.
Persoane abilitate: inginer, şef de echipă, responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă, medici, pompieri etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă etc.
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 9 din 37
Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a
persoanelor abilitate etc.
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere, lovire, compresiune, tăiere, alunecare, pătrunderea corpurilor străine în ochi etc.

Tehnici de evaluare recomandate:


Recomandare privind locul evaluării:
- la locul de muncă;
- în centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale. Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri:
 aplicarea procedurilor de evacuare în caz de urgenţă
 aplicarea procedurilor de intervenţie în caz de accident
Recomandare privind tehnicile de evaluare:
- Teoretice - test oral, test scris
- Practice - observarea directă în condiţii de muncă reale
- Rapoarte din partea altor persoane.
Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare:
- Chestionarea candidatului (test scris, test oral).
- Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute
ca dovezi.
Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă generale se pot evalua şi certifica numai împreună cu
unităţile de competenţă specifice.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 10 din 37


Unitatea generală 2 - Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Coduri de referinţă
Descrierea unităţii de competenţă
NIVELUL UNITĂŢII: 2
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare practicantului, în vederea aplicării corecte a normelor de
protecţie a mediului, în scopul diminuǎrii riscurilor de mediu, precum şi a consumului de resurse naturale.
Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
Elemente de competenţă punctul de vedere al punctul de vedere al punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare
1.1 Problemele de mediu, asociate Persoana supusă evaluării - Problemele de mediu, asociate
1. Transpune în practică norme activităţilor desfăşurate, sunt demonstrează că ştie şi înţelege: activităţilor desfăşurate sunt
de protecţie a mediului identificate corect, în vederea - Norme specifice de protecţie a identificate cu atenţie.
aplicării normelor de protecţie mediului. - Normele de protecţie a mediului
1.2 Normele de protecţie a - Legislaţie şi proceduri interne de sunt însuşite, cu responsabilitate.
mediului sunt însuşite, prin urgenţă, specifice. - Eventualele riscuri, ce pot afecta
instructaje periodice pe tot - Particularităţile locului de muncă. factorii de mediu de la locul de
parcursul executării lucrărilor. muncă şi vecinătăţi, sunt anunţate,
1.3 Normele de protecţie a cu promptitudine, personalului
mediului sunt aplicate, corect, abilitat şi serviciilor de urgenţă
evitându-se impactul nociv asupra - Intervenţia pentru aplicarea de
mediului înconjurător zonei de măsuri reparatorii se desfăşoară cu
lucru. promptitudine.
- Identificarea situaţiilor în care se
pot produce pierderi, necontrolate
de resurse naturale se face cu
responsabilitate.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 11 din 37


2.1 Aplicarea de proceduri de
2. Acţionează pentru diminuarea recuperare a materialelor
riscurilor de mediu refolosibile se face adecvat
specificului activităţilor derulate.
2.2 Reziduurile rezultate din
activităţile de pe locul de muncă
sunt manipulate şi depozitate,
conform procedurilor interne, fără
afectarea mediului înconjurător.
2.3 Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii a mediului
înconjurător se face în conformitate
cu procedurile de urgenţă şi
legislaţia în vigoare.
2.4 Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii se desfăşoară,
evitând agravarea situaţiei deja
create.
3.1 Utilizarea resurselor naturale se
3. Acţionează pentru diminuarea face judicios.
consumului de resurse naturale. 3.2. Acţiunea pentru diminuarea
pierderilor de resurse naturale se
face permanent, conform
procedurilor specifice.
Gama de variabile:
Documentaţie de referinţă: legislaţie privind protecţia mediului, norme de protecţia mediului, regulament de ordine interioară (ROI), fişa postului,
plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică instruiri etc.
Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale.
Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc.
Factori de risc ce acţionează asupra mediului:
- chimici: substanţe toxice, corozive, inflamabile;
- mecanici: mişcări funcţionale ale echipamentelor, etc.;
- termici;
- electrici;
- biologici;
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 12 din 37
- radiaţii;
- gaze (inflamabile, explozive);
- alţi factori de risc ai mediului.
Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru.
Persoane abilitate: inginer, şef de echipă, responsabili de mediu, pompieri, etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă etc.
Resurse naturale: apă, gaze, sol, resurse energetice, etc.

Tehnici de evaluare recomandate:


Recomandare privind locul evaluării:
- la locul de muncă;
- în centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale. Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri:
 diminuarea riscurilor de mediu
 diminuarea consumului de resurse naturale
Recomandare privind tehnicile de evaluare:
- Teoretice - test oral, test scris
- Practice - observarea directă in condiţii de muncă reale
- Rapoarte din partea altor persoane.
Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare:
- Chestionarea candidatului ( test scris, test oral ).
- Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute
ca dovezi.
Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă generale se pot evalua şi certifica numai împreună cu
unităţile de competenţă specifice.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 13 din 37


Unitatea generală 3 - Aplicarea procedurilor de calitate

Coduri de referinţă
Descrierea unităţii de competenţă
NIVELUL UNITĂŢII: 2
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor privind
aplicarea procedurilor de calitate.
Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
Elemente de competenţă punctul de vedere al punctul de vedere al punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare
1.1. Cerinţele de calitate sunt Persoana supusă evaluării - Cerinţele de calitate sunt
1. Identifică cerinţele de calitate identificate corect, prin studierea demonstrează că ştie şi înţelege: identificate cu atenţie şi
specifice prevederilor referitoare la calitatea responsabilitate.
lucrărilor, din documentaţia - Criterii şi reglementări naţionale - Procedurile tehnice de calitate
tehnică. privind asigurarea calităţii; sunt aplicate cu responsabilitate.
1.2. Cerinţele de calitate sunt - Prevederile din Procedurile - Verificarea calităţii lucrărilor
identificate, pe baza indicaţiilor din Sistemului de Management al executate se realizează cu
fişele tehnologice, procedurile / Calităţii (SMC) implementat în responsabilitate.
planurile de control etc. unitate sau ale Normelor - Verificarea calităţii lucrărilor se
1.3. Cerinţele de calitate sunt interne calitate; realizează cu exigenţă şi atenţie.
identificate conform Sistemului - Proceduri de lucru, proceduri de - Eventualele neconformităţi
de Management al Calităţii (SMC) control, tehnologie de lucru etc.; constatate sunt remediate cu
implementat în unitate sau - Proceduri tehnice de asigurare a promptitudine şi responsabilitate.
Normelor interne de calitate. calităţii;
- Acţiunile preventive şi corective
specifice locului de muncă,
prevăzute în SMC sau în Normele
interne de calitate.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 14 din 37


2.1. Procedurile tehnice de
2. Transpune în practică asigurare a calităţii sunt aplicate, în
procedurile tehnice de asigurare funcţie de tipul lucrării de executat.
a calităţii 2.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calităţii sunt aplicate
permanent, pe întreaga derulare a
lucrărilor, în vederea asigurării
cerinţelor de calitate specifice
acestora.
2.3. Procedurile tehnice de
asigurare a calităţii lucrărilor sunt
aplicate respectând precizările din
documentaţia tehnică specifică.
3.1 Verificarea calităţii lucrărilor
3. Controlează calitatea executate se realizează pe toate
lucrărilor executate operaţiile.
3.2. Caracteristicile tehnice ale
lucrărilor realizate sunt verificate
prin compararea a calităţii execuţiei
cu cerinţele de calitate impuse de
tehnologia de execuţie şi normele
de calitate specifice.
3.3. Verificarea se realizează, prin
aplicarea metodelor adecvate
tipului de lucrare executată şi
caracteristicilor tehnice urmărite.
3.4. Verificarea calităţii lucrărilor
executate se realizează, utilizând
corect tehnicile specifice IT.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 15 din 37


4.1. Neconformităţile constatate
4. Remediază neconformităţile sunt remediate permanent, pe
constatate parcursul derulării lucrărilor.
4.2. Neconformităţile sunt
eliminate prin înlăturarea cauzelor
care le generează.
4.3. Lucrările executate îndeplinesc
condiţiile de calitate impuse de
normele de calitate specifice.
Gama de variabile:
Cerinţe de calitate: caiete de sarcini, norme interne, criterii şi reglementări interne, criterii şi reglementări naţionale, standarde tehnice, alte
specificaţii.
Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate, aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii, verificarea calităţii lucrărilor
executate, remedierea neconformităţilor constatate.
Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru, specificaţii tehnice etc.
Calitatea execuţiei se referă la: Funcţionarea echipamentelor IT&C la parametrii specificaţi în fişele tehnice ale acestora
Metode de verificare a calităţii execuţiei: prin teste asupra parametrilor de funcţionare a echipamentelor IT&C
Dispozitive / verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate: aparate de măsură şi control specifice activităţilor din
domeniul IT&C, produse software pentru testare şi benchmark, etc.
Cauze care generează defecte: componente şi subansamble electronice necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, documentaţie
incompletă, scule necorespunzătoare, diverse erori umane etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind locul evaluării:
- la locul de munca
- în centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale
Recomandare privind tehnicile de evaluare:
- Teoretice - test oral, test scris
- Practice - observarea directă în condiţii de muncă reale
- Rapoarte din partea altor persoane.
Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare:
- Chestionarea candidatului (test scris, test oral).
- Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, pot fi recunoscute ca dovezi.
Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă generale se pot evalua şi certifica numai împreună cu
unităţile de competenţă specifice.
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 16 din 37
Unitatea specifică 1. DEFINIREA PROBLEMEI Coduri de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă CREDITE:

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare analistului pentru a analiza şi determina problemele cu care se
confruntă organizaţia şi a căror rezolvare poate fi făcută prin soluţii IT&C. În acest scop analistul participă şi/sau
NIVELUL UNITĂŢII:
organizează reuniuni consultative cu persoanele ce au putere de decizie în organizaţie.
Elemente de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
competenţă deprinderilor practice necesare vedere al cunoştinţelor necesare punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1. Efectuează analiza 1.1 Informaţiile necesare sunt identificate în Persoana supusă evaluării demonstrează - Comunicarea şi colaborarea
totalitate. ca ştie şi înţelege: cu toate persoanele implicate
preliminară
în proiect se face în spiritul
1.2 Delimitarea ariei de cuprindere este făcută în - conceptul de sistem informaţional; respectului reciproc şi în
conformitate cu cerinţele beneficiarului. metode, tehnici şi instrumente de dorinţa de a rezolva
analiză a unui sistem informaţional problemele.
1.3 Analiza preliminară este efectuată conform
obiectivelor sistemului obiect. - conceptul de sistem informatic; - Rolul persoanelor cu putere
soluţii integrate IT&C; modalităţi de de decizie implicate în sistem
1.4 Obstacolele sistemului obiect/ soluţiei IT&C analiză a sistemelor informatice/ este cunoscut şi corect
existente sunt identificate corelat cu obiectivele şi aplicaţiilor/ componentelor identificat.
cerinţele actuale şi de perspectivă ale organizaţiei.
- tendinţele de evoluţie ale tehnologiilor - Problema este definită
2. Descompune 2.1 Criteriile de descompunere a sistemului în hardware şi software complet, clar şi fără
componente sunt stabilite în totalitate, conform ambiguităţi.
problema/ sistemul
priorităţilor organizaţiei. - managementul proiectelor: conducerea
în părţile sale echipei, rolurile în echipă, strategiile - Informaţiile identificate sunt
2.2 Identificarea componentelor/ funcţiilor lucrului în echipă, participarea în analizate cu atenţie şi
componente
problemei/ sistemului se face în funcţie de echipă, cerinţele şi atingerea responsabilitate.
criteriile stabilite. obiectivelor, gestionarea conflictelor
- Problema/ sistemul este
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 17 din 37
2.3 Interfeţele dintre componente sunt identificate - managementul activităţilor: analizată logic şi în spiritul
complet. identificarea, planificarea, estimarea, orientării către client.
conducerea, controlul, evaluarea
2.4 Graficul de desfăşurare a procesului de analiză obstacolelor, raportarea progreselor - Cerinţele beneficiarului sunt
pentru fiecare componentă este stabilit în identificate cu atenţie.
conformitate cu restricţiile sistemului.
- Obstacolele sunt analizate
3. Organizează 3.1 Resursele umane, materiale şi de timp cu discernământ.
necesare sunt stabilite şi alocate în funcţie de
activităţile de
necesităţile fiecărei activităţi de analiză. - Planificarea etapelor de
analiză derulare a analizei este
3.2 Ordinea derulării în timp a activităţilor de construită cu răbdare şi
analiză este stabilită coerent, cu termene de atenţie la detalii şi
realizare viabile. demonstrează abilităţi de
organizare şi planificare a
3.3 Activităţile de analiză sunt organizate corelat activităţilor.
cu componentele sistemului.
- Activităţile specifice sunt
3.5 Echipele de analiză/lucru, rolurile şi identificate clar şi corect.
responsabilităţile se stabilesc în conformitate cu
cerinţele organizaţiei. - Planificarea întâlnirilor şi
stabilirea persoanelor de
contact se face clar concis şi
este uşor de urmărit.

- Stabilirea echipelor de lucru


(partea beneficiară şi/sau cea
furnizoare), obiectivele de
atins, rolurile şi
responsabilităţile se
realizează de comun acord cu
toate părţile implicate, prin
colaborarea cu
compartimentele funcţionale
ale organizaţiei.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 18 din 37


Gama de variabile
Informaţiile necesare se referă la: cerinţele beneficiarului şi perspectivele de dezvoltare, sistemul informaţional existent şi sistemul informatic
actual (dacă există unul), resurse, problemele cu care se confruntă organizaţia etc.

Criteriile stabilite au în vedere: specificul proceselor, interfeţe minime şi/sau distribuţia geografică din organizaţie.

Restricţiile sistemului se referă la: complexitatea componentei, de dependenţele logice dintre componente şi/sau de priorităţile agreate de beneficiar,
mărimea echipei de analiză.
Domeniul de activitate al organizaţiei:
- bancar
- comerţ
- turism
- transporturi
- construcţii
- industria alimentară
- industria textilă
- educaţie şi cercetare
- agricultură
- administraţie şi servicii publice
- etc.
Resursele umane:
- persoane din partea beneficiarului
- persoane din partea dezvoltătorului de soluţii IT&C
Obstacole: limitări (restricţii), deficienţe, vulnerabilităţi, riscuri.

Tehnici de evaluare recomandate:


Recomandare privind locul evaluării
- la locul de muncă
- la centre autorizate de evaluare a competenţelor
Recomandare privind tehnicile de evaluare

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 19 din 37


- Observarea directă
- Demonstraţie structurată
- Întrebări orale
- Raport din partea altor persoane
- Portofoliu de lucrări anterioare

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 20 din 37


Unitatea specifică 2. CULEGEREA DE INFORMAŢII Coduri de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă CREDITE :


Unitatea cuprinde cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare analistului în activităţile de culegere a
informaţiilor dintr-un sistem informaţional şi/sau informatic în scopul îmbunătăţirii funcţionării acestuia, proiectării/
NIVELUL UNITĂŢII:
reproiectării unui sistem informatic, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.
Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din
al deprinderilor practice necesare de vedere al cunoştinţelor punctul de vedere al
necesare atitudinilor necesare
1. Stabileşte sursele şi 1.1. Sursele şi informaţiile relevante sunt Persoana supusă evaluării - Sursele de informaţie ce vor
identificate în totalitate, conform cerinţelor de demonstrează ca ştie şi înţelege: fi utilizate în analiză sunt
informaţiile relevante
informatizare ale organizaţiei prin analiza identificate cu atenţie şi
sistemului informaţional/ informatic existent. - rolurile în echipă, conducerea discernământ.
echipelor, planificare, comunicare - Informaţiile ce vor fi
1.2 Sursele sunt identificate în funcţie de natura eficientă, gestionarea conflictelor, analizate sunt identificate cu
datelor pe care le furnizează şi de forma de obţinerea rezultatelor responsabilitate şi
prezentare. - metode, tehnici şi instrumente de rigurozitate.
culegere a informaţiilor şi analiză - Stabilirea activităţilor de
1.3 Informaţiile sunt identificate sub diverse - tehnici de elaborare şi redactare a culegere a informaţiilor şi
forme de prezentare. chestionarelor, fişelor de planificarea acestora sunt
observare şi a altor materiale făcute cu obiectivitate şi
1.4 Informaţiile necesare sunt identificate în scrise folosite în activitatea de rigurozitate şi dovedesc
totalitate. culegere a informaţiilor spirit organizatoric,
- tehnici de formulare a întrebărilor conştiinciozitate, atenţie la
1.5 Dependenţele sistemului analizat cu - tehnici de captare a atenţiei detalii şi responsabilitate.
exteriorul – alte sisteme/ subsisteme sunt interlocutorului, de a-l determina - Întrebările cuprinse în
identificate în totalitate. să vorbească despre activitatea sa chestionarele destinate
- principiile generale de organizare culegerii informaţiilor sunt
1.6 Documentele cu informaţii care circulă în şi management al organizaţiei şi construite cu meticulozitate,
interiorul sistemului sunt identificate in particularităţile acestuia atenţie, fără ambiguităţi
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 21 din 37
totalitate. - mijloace de tratare a informaţiilor dovedind capacităţi de
- analiza sistemelor informaţionale structurare şi punere a
1.6 Documentele cu informaţii exterioare şi a sistemelor informatice întrebărilor clar şi la subiect.
sistemului, dar în legătură cu sistemul şi - circuitul şi fluxul informaţional, - Intervievarea şi chestionarea
relevante pentru analiză sunt complet date de intrare şi de ieşire, sistem persoanelor individuale sau
identificate. informaţional-decizional, în grup denotă o abordare
proceduri informaţionale politicoasă şi se face în
2. Stabileşte modalităţile 2.1 Modalităţile de culegere a informaţiilor - tehnici de organizare şi prezentare spiritul respectului faţă de
sunt credibile şi consistente. a informaţiei interlocutor şi faţă de
de culegere a - cunoştinţe de hardware şi software, activitatea pe care o
informaţiilor 2.2 Activităţile de culegere a informaţiilor sunt reţele de calculatoare, Internet, desfăşoară.
coerente şi respectă graficul stabilit. fişiere, baze de date, echipamente - Comunicarea este concisă,
şi dispozitive de stocare a datelor, clară, la subiect şi dovedeşte
2.3 Culegerea de informaţii se realizează condiţii de acces abilităţi de a se face înţeles.
conform documentelor specifice elaborate, - tipuri de date, proceduri de - Culegerea de informaţii
adecvate modalităţilor stabilite. culegere, păstrare, prelucrare, necesare şi suficiente pentru
prezentare şi transmitere analiză este făcută cu
2.4 Fişele de observare elaborate pentru - reguli de aplicare a măsurilor de rigurozitate.
culegerea de informaţii sunt complete şi securitate cu privire la informaţie. - Păstrarea documentelor
adecvate locului de muncă analizat. culese se face cu atenţie,
responsabilitate, consecvenţă
2.5 Fişele de interviu/ chestionarele proiectate şi dovedeşte respect pentru
pentru culegerea de informaţii sunt structurate confidenţialitatea
coerent şi adecvate locului de muncă analizat. informaţiilor şi grijă pentru
păstrarea documentelor în
3. Colectează informaţiile 3.1 Informaţiile relevante se culeg pe stare bună de utilizare.
documentele specifice elaborate pentru - Pe toată perioada de culegere
relevante pentru analiză a informaţiilor manifestă
culegerea de informaţii.
capacitate de studiu,
3.2 Culegerea de informaţii respectă graficul cercetare, investigare
de desfăşurare a procesului de analiză. ştiinţifică, anticipare.

3.3 Culegerea de informaţii se realizează în


toate compartimentele organizaţiei identificate
ca posibile surse de informaţie.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 22 din 37


3.4 Culegerea informaţiilor pe documentele
specifice se face conform regulilor stabilite.

4. Păstrează informaţiile 4.1 Inventarierea informaţiilor şi documentelor


se face conform procedurilor de lucru din
culese.
organizaţie.

4.2 Informaţiile culese sunt păstrate în


siguranţă conform procedurilor de lucru din
organizaţie.

4.3 Măsurile de siguranţă şi păstrare a


documentelor sunt în conformitate cu strategia
de securitate a informaţiei la nivelul
organizaţiei.

4.4 Documentele sunt păstrate conform


măsurilor de siguranţă stabilite.

Gama de variabile

Informaţii necesare se referă la: cerinţele beneficiarului, perspectivele de dezvoltare, sistemul informaţional existent, sistemul informatic actual
(dacă există), resurse, problemele cu care se confruntă organizaţia etc.

Modalităţi - metode şi tehnici - de culegere a informaţiilor:


- documentare, cercetare, investigare
- vizită de lucru (observare directă)
- interviuri
- chestionare.

Surse de informaţie:
- documente, arhive, (indiferent de suport)
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 23 din 37
- persoane
- documentaţie referitoare la echipamente diverse, inclusiv hardware
- componente software
- documentaţie referitoare la echipamente de comunicaţie, inclusiv reţele de calculatoare
- întruniri, conferinţe, prezentări
- alte organizaţii
- etc.

Forma de prezentare a informaţiilor: orală, scrisă, grafică, pe hârtie, monitor, format audio şi video, formulare tipizate, pagini Web, fişiere pe
memorii externe detaşabile, orice format electronic, sau orice alt format.

Planificarea coerentă a activităţilor cuprinde:


- termene de execuţie şi finalizare realizabile
- succesiune logică a activităţilor
- planificarea întâlnirilor şi a persoanelor de contact
- stabilirea resurselor, modalităţilor şi a locului unde sunt culese informaţiile.

Echipe de lucru:
- persoane din partea beneficiarului
- analişti.
Pentru fiecare membru al echipei sunt precizate concret obiectivele de atins, resurse alocate, rolurile şi responsabilităţile specifice muncii,
rezultatele aşteptate, timpul alocat şi termenele de realizare.

Documente specifice pentru culegerea de informaţii:


- fişe de documentare,
- fişe de observare pentru vizite de lucru,
- fişe de interviu,
- chestionar etc.

Interviul:
- poate avea întrebări deschise
- poate fi structurat cu întrebări cu răspuns închis
- poate combina cele două variante de mai sus
- conţine întrebări clare şi concise
- întrebările sunt la obiect şi vizează atât rolul persoanei intervievate în cadrul sistemului analizat cât şi activităţile concrete pe care le desfăşoară,

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 24 din 37


sursa şi destinaţia informaţiilor vehiculate, modul de transmitere a acestora, prelucrare şi păstrare.

Activităţi de culegere a informaţiilor:


- studiul documentele existente, cercetarea şi investigarea aspectelor relevante ariei analizate;
- observarea directă a activităţilor profesionale în desfăşurare şi notarea aspectelor legate de acestea;
- administrarea interviului;
- administrarea chestionarelor.

Păstrarea documentelor colectate în siguranţă pentru a preveni:


- pierderea,
- deteriorarea,
- accesul neautorizat.
Sistem de prelucrare a informaţiei: manual, automat.
Sistem informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare
a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.
Circuit informaţional: traseul pe care îl parcurge informaţia de la sursă la destinaţie.
Flux informaţional: frecvenţa şi cantitatea de informaţii care circulă între sursă (emiţător) şi destinaţie (receptor).
Circuitul şi fluxul informaţional pot fi clasificate după diverse criterii: după frecvenţă (periodice, ocazionale), după sursă (interne, externe) etc.
Proceduri informaţionale: stabilesc suporturile de informaţii (hârtie, benzi magnetice, discuri etc.), mijloacele utilizate pentru culegerea,
înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, operaţiile concrete ce se aplică asupra informaţiilor şi succesiunea acestora împreună cu
modelele şi formulele de calcul utilizabile.
Mijloace de tratare a informaţiilor:
- Manuale: maşini de scris, dispozitive de calcul manual, maşini de contabilizat şi de facturat
- Automate: calculatoare.
Informaţiile culese se referă la:
- cerinţe ale beneficiarului/utilizatorului, perspective de dezvoltare, probleme cu care se confruntă
- organizarea companiei, sistemul funcţional decizional
- informaţii primare (date de intrare), sursa, modalitatea de primire, suportul de prezentare, loc de culegere, confidenţialitate
- rezultate finale şi intermediare (date de ieşire), locul unde se produc, destinaţie, modalitate de transmitere, suport de prezentare, confidenţialitate
- proceduri de culegere, prelucrare, stocare şi transmitere
- tehnologie utilizată şi/sau de perspectivă
- sisteme de prelucrare a informaţiei (manual, mecanizat, automat)
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 25 din 37
- posturile de lucru (locaţie, nr. persoane implicate, responsabilităţi, activităţi, volum de date şi periodicitate)
- structura datelor, reguli de codificare, validare, stocare, păstrare, securitate, prelucrare, salvare/restaurare, prezentare (hârtie, monitor, formulare
tipizate, pagini Web, fişiere pe memorii externe detaşabile etc.), integritate
- condiţii de păstrare a datelor, securitate, confidenţialitate
- legislaţie în domeniu, reglementări interne organizaţiei, restricţii
- centre de decizie
- restricţii, limitări, obstacole, vulnerabilităţi şi riscuri
- orice altă informaţie ce are legătură cu sistemul informaţional

Regulile stabilite pentru colectarea informaţiilor şi completarea documentelor specifice: metodologia de desfăşurare a unui interviu, criterii
bifate la observarea directă, modalităţi de completare a chestionarelor.

Tehnici de evaluare recomandate:


- observare directă
- demonstraţie structurată
- test oral
- raport din partea altor persoane
- portofoliu de lucrări anterioare
- proiect
Recomandare privind locul evaluării
- la locul de muncă
- la centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 26 din 37


Unitatea specifică 3. EVALUAREA INFORMAŢIILOR CULESE Coduri de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă CREDITE:


Unitatea cuprinde cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare analistului de a verifica şi valida un volum mare şi
eterogen de informaţii şi capacitatea acestuia de a sesiza corelaţii, dependenţe sau posibile neconcordanţe, omisiuni,
NIVELUL UNITĂŢII:
anomalii, deficienţe.
Elemente de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
competenţă deprinderilor practice necesare vedere al cunoştinţelor necesare punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1. Verifică 1.1 Informaţiile sunt verificate din punct de vedere al Persoana supusă evaluării demonstrează - Informaţiile din dosarul
corectitudinii şi completitudinii acestora. ca ştie şi înţelege: de analiză sunt verificate
informaţiile culese
şi evaluate cu atenţie şi
1.2 Verificarea completitudinii şi corectitudinii - domeniul analizat, terminologia de responsabilitate.
informaţiilor se face prin analiza comparativă a specialitate, documentaţia tehnică
informaţiilor provenite de la mai multe surse. - Fluxurile, circuitele şi
- principalele aspecte legate de un sistem procedurile
1.3 Identificarea neconformităţilor se face prin informaţional informaţionale, sunt
analiza diagnostic a documentelor specifice pentru verificate cu atenţie şi
culegerea de informaţii. - principiile de bază privind realizarea rigurozitate.
sistemelor informatice
1.4 Erorile/ omisiunile constatate sunt soluţionate - Lista neconformităţilor
prin metode specifice şi validate cu persoanele - domeniul IT: hardware şi software, este întocmită cu
abilitate. sisteme de fişiere şi baze de date, rigurozitate, corectitudine,
echipamente şi dispozitive de stocare a atenţie la detalii şi dorinţa
1.5 Erorile/ omisiunile a căror soluţionare depăşeşte datelor, strategii de salvare/restaurare, de a rezolva problemele.
competenţe analistului sunt semnalate cu permisiuni de acces, aplicaţii diverse,
operativitate persoanelor cu putere de decizie. reţele de calculatoare - Lista neconformităţilor
este adusă cu
1.6 Toate neconcordanţele identificate sunt cuprinse
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 27 din 37
în lista neconformităţilor. - metode, tehnici şi instrumente de analiză promptitudine la
cunoştinţa persoanelor
2. Analizează 3.1 Sistemul obiect existent este analizat conform - metode şi tehnici de verificare şi control abilitate
criteriilor de verificare stabilite. a corectitudinii şi completitudinii
sistemul obiect
informaţiilor - Lista deficienţelor este
existent 3.2 Relaţiile sistemului analizat cu mediul exterior întocmită cu rigurozitate,
sunt identificate complet. - utilizarea instrumentelor de detectare a responsabilitate şi atenţie la
neconformităţilor şi deficienţelor detalii.
3.3 Fluxurile de procese/ activităţi sunt complet
identificate în funcţie de specificul activităţilor şi de - obstacole posibile în realizarea soluţiilor - Documentele elaborate
periodicitatea acestora. IT&C integrate sunt ordonate, îndosariate
şi păstrate cu atenţie.
3.4 Fluxurile şi circuitele informaţionale sunt - proceduri de lucru
identificate complet în funcţie de specificul - Cerinţele de informatizare
activităţilor realizate. - fluxul informaţional sunt stabilite cu
responsabilitate şi
3.5 Datele de intrare identificate corespund cerinţelor - procedurile informaţionale rigurozitate.
de date ale prelucrărilor prin care se obţin rezultatele
- structura datelor
aşteptate.
- procedurile şi mijloacele de tratare a
3.6 Centrele de decizie identificate şi procedurile de informaţiilor
luare a deciziilor sunt conforme cu sistemul
decizional al organizaţiei. - operaţiile concrete ce se aplică
informaţiilor şi succesiunea acestora
3.7 Resursele folosite de sistem sunt corect şi
complet identificate şi clasificate conform categoriei - modelele şi formulele de calcul
din care fac parte. utilizabile

3. Identifică 3.1 Deficienţele sunt identificate prin examinarea - necesităţile decizionale şi de informare
informaţiilor culese în legătură cu sistemul obiect ale conducătorilor pentru exercitarea
deficienţele
existent şi a cerinţelor formulate de organizaţie. atribuţiilor ce le revin
sistemului obiect
3.2 Deficienţele sistemului obiect existent sunt - sistemul decizional
existent
complet identificate cu precizarea relaţiei cauză-
efect. - sistemul de securitate al datelor,

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 28 din 37


evenimente, riscuri
3.3 Deficienţele identificate sunt analizate şi
clasificate conform categoriei din care fac parte.

3.4 Disfuncţionalităţile, punctele vulnerabile, precum


şi ameninţările sunt descrise complet.

3.5 Deficienţele identificate sunt cuprinse în lista


deficienţelor.

4. Stabileşte 4.1 Obiectivele organizaţiei şi cerinţele


beneficiarului sunt identificate corect şi complet.
cerinţele sistemului
informaţional 4.2 Obiectivele şi cerinţele identificate sunt
exprimate într-o formă măsurabilă şi respectă
criteriile de prioritate ale organizaţiei.

4.3 Componentele care necesită îmbunătăţiri/


dezvoltări informaţionale şi/ sau informatice sunt
identificate în totalitate şi corespund cerinţelor
beneficiarului şi obiectivelor acestuia.

4.4 Îmbunătăţirile preconizate a se realiza sunt


transpuse în specificaţii funcţionale.

4.5 Cerinţele funcţionale şi informaţionale ale


organizaţiei sunt complet şi corect stabilite cu
precizarea relaţiilor mijloace-finalităţi.

4.6 Eventualele neconformităţi, punctele critice,


obstacolele posibile în atingerea obiectivelor sunt
identificate, inventariate şi descrise în totalitate

Gama de variabile
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 29 din 37
Sistemului obiect: sistem informaţional, sistem informatic, sistem informaţional cu unele componente informatizate.
Surse de informaţie:
- documente, arhive, (indiferent de suport)
- persoane
- echipamente diverse inclusiv hardware
- componente software
- echipamente de comunicaţie, inclusiv reţele de calculatoare
- întruniri, conferinţe, prezentări
- alte organizaţii etc.

Documente specifice pentru culegerea de informaţii: fişe de documentare, fişe de interviu, fişe de observare, chestionare etc.

Metode specifice pentru soluţionarea erorilor: documentare. intervievare, chestionare, vizite de lucru, întâlniri cu persoane ce au putere de decizie
etc.

Sistem informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a
informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.
Circuit informaţional: traseul pe care îl parcurge informaţia de la sursă la destinaţie.
Flux informaţional: frecvenţa şi cantitatea de informaţii care circulă între sursă (emiţător) şi destinaţie (receptor).
Circuitul şi fluxul informaţional pot fi clasificate după diverse criterii: după frecvenţă (periodice, ocazionale), după sursă (interne, externe) etc.

Proceduri informaţionale: stabilesc suporturile de informaţii (hârtie, benzi magnetice, discuri etc.), mijloacele utilizate pentru culegerea, înregistrarea,
prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, operaţiile concrete ce se aplică asupra informaţiilor şi succesiunea acestora împreună cu modelele şi formulele
de calcul utilizabile.

Informaţii validate:
- cerinţele beneficiarului
- datele de intrare
- datele de ieşire
- prelucrările şi procedurile de prelucrare
- fluxurile
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 30 din 37
- circuitele
- documentele primare şi rezultate
- restricţiile
- cine ia deciziile, când, unde, în ce context
- alte informaţii alăturate acestora

Neconformităţi: ambiguităţi, erori, disfuncţionalităţi, neconcordanţe, omisiuni

Obstacole: restricţii, limitări, vulnerabilităţi, riscuri.

Puncte critice: goluri, strangulări, puncte de decizie

Tehnici de evaluare recomandate:


- Observarea directă
- Demonstraţie structurată
- Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare
- Test oral
- Portofoliu de lucrări anterioare

Recomandare privind locul evaluării


- la locul de muncă
- la centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 31 din 37


Unitatea specifică 4: ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ANALIZĂ Coduri de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă CREDITE:

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare analistului pentru documentarea detaliată a sistemului
existent şi întocmirea documentaţiei de analiză. Documentaţia de analiză prezintă rezultatele analizei atât în format
NIVELUL UNITĂŢII:
descriptiv cât şi grafic.

Elemente de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
competenţă deprinderilor practice necesare vedere al cunoştinţelor necesare punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1. Stabileşte 1.1 Cuprinsul documentaţiei este stabilit în mod Persoana supusă evaluării - Documentaţia transpune cu
riguros, logic, conform cerinţelor identificate. demonstrează că ştie şi înţelege: rigurozitate cerinţele organizaţiei
conţinutul
în documente de analiză uşor de
documentaţiei 1.2 Conţinutul documentaţiei evidenţiază - modalităţi de întocmire a înţeles şi de parcurs de către
activităţile şi rezultatele analizei. documentaţiei de analiză proiectant.
- tehnici de structurare, ierarhizare şi
1.3 Documentaţia conţine informaţii utile şi prezentare a conţinuturilor - Documentaţia este realizată cu
suficiente pentru faza de proiectare a sistemului - tehnici de redactare a materialelor atenţie la detalii, corect, fără
informaţional/ informatic. scrise ambiguităţi, foloseşte corect
- tehnici de reprezentare grafică a termenii de specialitate, este
1.4 Documentaţia cuprinde informaţii de fluxului de date, a fluxului de redactată într-un format îngrijit,
identificare a echipei ce a realizat analiza, utile în procese bine structurat ce denotă respect
faza de proiectare a soluţiei IT&C. - instrumente de elaborare a şi responsabilitate faţă de
documentaţiei persoanele ce o vor utiliza.
2. Întocmeşte 2.1 Documentaţia de analiză este întocmită pe baza - particularităţile redactării unei
componentelor identificate în faza de analiză documentaţii tehnice, termenii - Diagramele, graficele,
documentaţia de
preliminară. tehnici de bază din domeniul pentru schemele din documentaţie
analiză care face analiza, termenii de pentru descrierea sistemului sunt
2.2 Documentaţia de analiză este întocmită conform specialitate din domeniul IT&C construite cu răbdare şi atenţie şi
cerinţelor beneficiarilor/ utilizatorilor, în descriu sistemul în mod
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 32 din 37
conformitate cu obiectivele organizaţiei, realizabile - conţinuturile documentaţiei tehnice sugestiv.
şi verificabile. şi nivelul de detaliere pentru
descrierea sistemului - Cerinţele beneficiarului,
2.3 Documentaţia de analiză este redactata intr-o - măsurile de securitate şi aplicarea lor rezultatele aşteptate şi
forma uşor de înţeles, utilizând atât descriere la nivelul informaţiei şi obiectivele ce trebuie atinse sunt
narativă, cât şi grafică. documentaţiei prezentate riguros, clar şi fără
- modalităţi de transmitere ambiguităţi.
2.4 Obstacolele sunt prezentate prin raportul cauză- - tehnici de diseminare
efect. - Termenele stabilite sunt
respectate cu rigurozitate.
2.5 Documentaţia elaborată poartă menţiunea de
confidenţialitate, secret, strict secret, acolo unde
este cazul.

Gama de variabile
Documentaţia completă conţine: obiectivele sistemului, cerinţele organizaţiei, procesele/ prelucrările, setul de rapoarte (ieşirile) cu formatele asociate;
toate funcţionalităţile sistemului, punctele critice, obstacolele, cauzele şi justificările pentru care unele cerinţe au fost modificate sau au fost eliminate,
etc.

Reprezentări grafice:
- diagrama fluxurilor de date
- schema fluxurilor
- graficele de prezentare

Documentaţia tehnică: proceduri de lucru, de control, tehnologie, schiţe, desene, cerinţe, rezultate, standarde, coduri specifice etc.
Măsurile de securitate: pot fi cele legate de confidenţialitatea informaţiei, controlul accesului la documentaţie, securitatea fizică a documentaţiei.

Tehnici de evaluare recomandate:


- portofoliu de lucrări anterioare

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 33 din 37


- raport din partea altor persoane
- întrebări orale
- demonstraţie structurată
Recomandare privind locul evaluării
- la locul de muncă
- la centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 34 din 37


Unitatea specifică 5. CONSOLIDAREA ANALIZEI Coduri de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă CREDITE:


Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare analistului pentru a aduce la zi fondul informaţional existent
necesar proiectantului şi de a furniza informaţii suplimentare cerute în faza de proiectare, având în vedere că realitatea se
NIVELUL UNITĂŢII:
află într-o permanentă schimbare: pe parcursul colectării informaţiilor de analiză, sistemul obiect şi/sau decizional poate
fi modificat şi se impune armonizarea fondului informaţional colectat.

Elemente de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare
competenţă deprinderilor practice necesare vedere al cunoştinţelor necesare din punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1. Asigură un fond 1.1 Fondul informaţional analizat este revizuit de câte Persoana supusă evaluării demonstrează - Preocupare permanentă
ori este nevoie pentru a se acorda cu realitatea aflată ca ştie şi înţelege: pentru asigurarea
informaţional
permanent sub influenţa schimbării şi a asigura consistenţei şi validităţii
consistent consistenţa informaţiilor. - importanţa verificărilor, actualizărilor şi informaţiilor.
revizuirii informaţiilor. - Atenţie la detalii şi
1.2 Asigurarea acurateţei şi consistenţei informaţiilor - metode şi tehnici de analiză. schimbare, abilităţi de
se face prin comparare cu schimbările apărute şi cu - domeniul de activitate, cerinţele, anticipare, calităţi de
cele preconizate. obiectivele de dezvoltare şi cele cercetare şi investigare.
imediate ale organizaţiei. - Informaţiile analizate
1.3 Schimbările şi/sau omisiunile de informaţii sunt - principiile generale de funcţionare a sunt verificate cu atenţie
identificate în timp util şi sunt descrise clar, complet. sistemelor informaţionale şi a celor şi rigurozitate şi
informatice. revizuite în conformitate
1.4 Schimbările şi/sau omisiunile de informaţii - caracteristicile şi particularităţile cu schimbările apărute.
identificate sunt operate, datate şi înscrise în liste cu soluţiilor IT&C integrate. - Analiza obstacolelor
revizii efectuate. - logica integrării componentelor într-un este realizată cu
ansamblu funcţional. responsabilitate şi
1.5 Obstacolele posibile în asigurarea consistenţei - tipuri de date, proceduri de stocare, atenţie la detalii
fondului informaţional sunt identificate şi descrise în salvare, restaurare, prelucrare, dovedind abilităţi de
totalitate. transmitere a datelor, măsurile de identificare a cauzelor şi
confidenţialitate, securitate, păstrare, de rezolvare a
Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 35 din 37
1.6 Consistenţa informaţiilor este asigurată prin integritate a datelor. problemelor, capacitate
identificarea cauzei/ cauzelor fiecărui obstacol - obstacole posibile ce pot apărea în calea de a identifica
identificat, precum şi a posibilităţilor de depăşire. realizării obiectivelor, cauzele care le alternative, creativitate
pot determina, efectele ce se pot în descoperirea de
2. Acordă asistenţă 2.1 Întrunirile de informare referitoare la analiză sunt produce şi posibile modalităţi de soluţii noi, discernământ
organizate periodic şi ori de câte ori este nevoie. depăşire a lor. în luarea deciziilor.
în faza de - modalităţi de prezentare, structurare, - Operativitate, răbdare,
proiectare 2.2 Asistenţa tehnică este acordată la solicitarea ordonare, evidenţiere şi comunicare responsabilitate, spirit
proiectantului sau ori de câte ori apar modificări în eficientă a informaţiilor şi de prevedere şi dorinţă
sistemul obiect. dependenţelor. de a rezolva problemele
- modalităţi şi instrumente de prezentare apărute.
2.3 Asistenta tehnică se referă la analiza efectuată sau grafică a interdependenţelor dintre - Respect faţă de
la completări ulterioare, evidenţiate separat şi datate. date, procese, centre de decizie, colaboratori.
legături ale sistemului cu exteriorul.
2.4 În cadrul asistenţei tehnice se verifică gradul în - tendinţele de evoluţie ale tehnologiilor
care persoanele implicate cunosc, înţeleg şi respectă hardware şi software şi sau legate de
responsabilităţile pe care le au. domeniul de activitate al organizaţiei.

Gama de variabile
Obstacole: limitări (restricţii), deficienţe, vulnerabilităţi, riscuri.

Consistenţa informaţiilor este data de corectitudinea, neredondanţa, utilitatea, disponibilitatea şi gradul de folosire al informaţiilor.

Tehnici de evaluare recomandate:


- portofoliu de lucrări anterioare
- raport din partea altor persoane
- întrebări orale
- demonstraţie structurată

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 36 din 37


Recomandare privind locul evaluării
- la locul de muncă sau
- la centre autorizate de evaluare a competentelor profesionale.

Standard ocupaţional: ANALIST Pag. 37 din 37