Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 4

1. INTRODUCERE

Etapa a II-a a actualului proiect de cercetare este dedicatã, dupã studiul


fenomenelor termogazodinamice din motorul naval, ceea ce a constituit tematica
anterioarã a proiectului, studiului comportamentului dinamic, implicit al vibraþiilor
complexe ale motoarelor navale, domeniu foarte vast ºi sumar abordat, pânã în
momentul de fatã, în literatura tehnicã românã ºi strãinã. Complexitatea fenomenelor
este datã de interconexiunea motor-linie axialã-corp navã, interdependenþã fãrã de
care nu se poate întreprinde nici un studiu riguros în domeniul respectiv, pe de o
parte, pe de alta de complexitatea constructivã, funcþionalã ºi gabariticã a motorului
naval de propulsie. Importanþa studierii fenomenelor vibratorii ale motoarelor navale
este datã, la rândul sãu, atât de posibilitatea ca aceste fenomene sã afecteze starea
tehnicã a diverselor maºini ºi utilaje ºi gradul de confort al echipajului ºi al pasagerilor.
Problemele menþionate anterior conduc, în mod inevitabil, la sporirea gradului de
imprecizie al unor experimente efectuate pe standurile de probe ale uzinelor
constructoare de motoare navale, datoritã imposibilitãþii simulãrii fenomenelor
dinamice de la bordul navelor. Aceste experimente nu pot fi cu adevãrat relevante
decât în cadrul unor probe efectuate pe motoare instalate la bordul navei, în condiþii
de navigaþie, aspecte legate însã de disponibilitatea navelor, de posibilitatea accesului
la bord, de interesul proiectanþilor, constructorilor ºi utilizatorilor navali în rezolvarea
unor probleme ce se pot acutiza în exploatare ºi, nu în ultimul rând, de costurile
ridicate ale unor validãri experimentale, efectuate la bord, ale unor modele
matematice de calcul.
Þinând cont de cele de mai sus, etapa de cercetare se ocupã de vibraþiile liniilor de
arbori antrenaþi direct de motoarele navale de propulsie. S-a realizat calculul standard
al vibraþiilor individuale ale liniei de arbori a unor motoare navale concrete, avute sub

S T A R T

E N G IN E D A T A
(IN P U T )

IN IT IA L IZ E V A R IA B L E S

T U R B O C H A R G E R
W R IT E M A IN P R O G R A M M O D E L
M ic ro p a r a m e te rs ( P r e d ic to r - c o r r e c to r f o r m u la f o r in te g r a tin g
e v e r y s te p t h e d i ff e r e n t i a l e q u a t i o n s o f M  , T  , P , F  ) P O W E R T U R B IN E

P R O C E S S M O D E L

N O C O M B U S T IO N
C O N V E R G E D
M O D E L
S O L U T IO N
? H E A T T R A N S F E R
M O D E L
Y E S
S C A V E N G IN G
C o m p u te n e w T /C s p e e d M O D E L
I n te g r a te c u m u la tiv e v a r ia b le s
G A S
P R O P E R T IE S

E N D F R IC T IO N M O D E L
N O
O F
C Y C L E IN T E R C O O L E R
? M O D E L

Y E S

C o m p u te S te a d y - s t a te U T IL IT Y M O D E L S
P e rfo rm a n c e P a r a m e te rs
H eat E xchange r

W R IT E S h a ft G e n e ra to r

D y n a m ic B e h a v io u r
N O L A S T
C Y C L E A n c illa r y S y s te n s
?

Y E S
O th e r m o d e ls

S T O P

Fig. 1. Schema logica a programului


Ensim.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 5

observatie. O atenþie particularã s-a acordat vibraþiilor axiale ale liniilor de arbori,
fenomen extrem de puþin studiat chiar ca tip individual de vibraþie. S-a întreprins o
interesantã analizã a excitaþiilor acestora, o soluþie ineditã fiind obþinutã pentru
excitaþiile axiale ale liniei de arbori, cu prinderea în calcul a interacþiunii corp-
propulsor. Aceasta reprezintã un complex de fenomene ce apar în funcþionarea navei
ºi care influenþeazã eficienþa sistemului de propulsie prin nivelul de vibraþii indus de
elice atît în linia de arbori a motorului de antrenare, cât ºi în corpul navei, capacitatea
de manevrã a acesteia, comportarea dinamicã a navei la navigaþia pe valuri,
siguranþa în exploatarea navei, etc. Influenþa elicei navale asupra nivelului vibratoriu
al liniei de arbori a motorului de propulsie a fost rezolvatã prin dezvoltarea unei
metode originale de tratare hidrodinamicã a funcþionãrii propulsorului, care a fost
confirmatã de cercetãrile experimentale de investigare pe model în laborator a
fenomenelor de interacþiune. Menþionãm cã, cel puþin pânã în momentul de faþã, nu
a fost posibilã realizarea unor mãsurãtori pe nava realã a nivelului vibratoriu indus de
propulsor în linia de arbori a motorului de propulsie naval, experimentul pe model
constituind o apreciere suficient de exactã a acestui fenomen deosebit de complex.
Lucrarea încearcã totodatã sã determine ºi propune o posibilitate de reducere
considerabilã a nivelului vibratoriu torsional al liniei de arbori a motorului naval de
propulsie prin calajul optim al elicei faþã de arborele cotit al motorului, tratatã prin
metode de calcul numeric (metoda matricelor de transfer), soluþie propusã
constructorilor ºi, prin simplitatea realizãrii sale, direct utilizatorilor navali; se propun ºi
metode eficiente de control activ al acestui nivel vibratoriu.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 6

O atenþie deosebitã s-a acordat studiului fenomenelor de cuplaj dintre diversele


tipuri individuale de vibraþie a liniilor de arbori ale motoarelor navale. Necesitatea
efectuãrii acestui studiu este datã de complexitatea geometricã a arborilor cotiþi ai
motoarelor navale de propulsie, datoratã numãrului mare de cilindri necesar
dezvoltãrii unei puteri corespunzãtoare necesitãþilor de antrenare a propulsorului, dar
ºi de complexitatea excitatþilor vibraþiilor liniilor de arbori actionaþi de respectivele
motoare navale, excitaþii de naturã mecanicã, dar ºi gazodinamicã ºi hidrodinamicã.
Modelul original de calcul pe care îl propunem, diferit de cel standard, se bazeazã pe
metoda elementelor finite.
Anterior s-a menþionat gradul sporit de dificultate în efectuarea de mãsurãtori ale
nivelului vibratoriu, în general al unor fenomene dinamice la bordul navelor. Cum
asemenea mãsuratori sunt relevante doar în condiþii de navigaþie propriu-zisã,
acestea implicã posibilitatea accesului la bord, disponibilitatea unei nave sau a unor
aºa-numite nave surori pe care sã se efectueze investigaþiile experimentale,
posibilitatea montãrii unor echipamente de mãsurã în zonele de interes, posedarea
unei aparaturi moderne ºi performante ºi a unor tehnici de mãsurã adecvate.

Moduri de
prevenire

Ameliorarea
siajului

Forma bulbului Modificarea Mãrirea Bolta Jetul


pupa formelor jocului pupei de apâ
pupa axial cârma pupa
elice-cocã

Remedii

ELICE

Excitaþiile cârmei ºi apendicilor


Excitaþiile liniei de arbori
Presiuni Joc axial
Profile
asupra elice\cârmã
Nr. de Torsiune Reducere
pale pale diametru cocii

Linia de arbori

Diametrul Poziþiile Aliniere Rigidizare carcasã


arborilor palierelor corectã lagar axial
Vibraþiile
structurii
Efectele mãrii
Calare
Remedii corectã Forma Forma Schimbarea capului
elice-motor Fund
provei etravei sau a vitezei

Motorul
principal

Fig. 2. Schema surselor de excitaþie a vibraþiilor la


bordul navelor ºi a principalelor moduri de prevenire ºi
reducere a acestora.
Raport de cercetare – Grant CNCSIS cod 61 7

Prin problematica abordatã, se aduc elemente noi, de importanþã teoreticã ºi


practicã în studiul comportamentului dinamic al motoarelor navale de propulsie.
Metodologiile inedite propuse au fost concretizate prin aplicaþii bazate pe programe
originale, cu utilizarea unor metode de calcul de actualitate. În acest fel, etapa
actualã de cercetare s-a constituit într-o continuare fireascã a etapei anterioare ºi
poate reprezenta un instrument important în studii preliminare din domeniul
motoarelor navale, dar ºi unul aplicativ, practic, pentru constructorii ºi utilizatorii
navali, în reducerea nivelului vibratoriu al acestor motoare în condiþii de exploatare.
Figurile 1 ºi 2 redau schema logicã a programului general de simulare Ensim,
început în etapa anterioarã, cu accentuarea elementelor de care se ocupã cea de
faþã, respectiv complexitatea fenomenelor dinamice de la bordul navelor.