Sunteți pe pagina 1din 13

PUNCTUL NR.

35

Consiliul General al Municipiului Bucure;;ti

HorARARE
Nr. din - - -
Privind modificarea

Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure$tj nr. 193 din 31.10.2012 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal

MOOIFICARE PUZ .. ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANO.A" .. ORUMUL NISIPOASA,

SECTOR 1

Avand Tn vedere Expunerea de motive a Primarului General §i Raportul de specialitate


al Arhitectului $ef al Municipiului Bucure§ti;

Luand Tn considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului §i


Avizul Comisiei Juridice §i de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti;

Tinand seama de prevederile:


- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- Legii nr. 350 12001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
modificata §i completata; ..
- PUG - Municipiul Bucure§ti aprobat prin HCGMB nr. 2691 21.12.2000, cu valabilitate
prelungita prin HCGMB nr. 324/2010, HCGMB nr. 241/2011 §i HCGMB nr. 232/2012;

Tn temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. e, art. 85
§i art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure-?ti, Romania; tel.: +4021305 5500; www.bucuresti-primaria.ro
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI
HOTARA~TE:
Art. 1. Se modifica §i se completeaza Regulamentul Local de Urbanism, anexa la Hotararea'''\
Consiliul General al Municipiului Bucure§ti nr. 193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului ;
UrbanisticZonal MOOIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUMUL
NISIPOASA, SECTOR 1, Tn conformitate cu Avizul Arhitectului Sef prevazut Tn anexa care'
face parte din prezenta hotarare.

Art. 2. Articolul 9 al Regulamentului Local de Urbanism, anexa la Hotararea Consiliul


General al Municipiului Bucure§ti nr. 193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal MOOIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL
NISIPOASA, SECTOR 1! se modifica dupa cum urmeaza:

"Art.9. Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale §i posterioare ale parcelelor.


L1 - cladirea construita Tn regim Tn§iruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele
de pe parcelele Tnvecinate pe 0 adancime de maxim 15.0 metri, cu excep'tia celor de colt
care vor Tntoarce fatade spre ambele strazi;
- In cazul segmentarii Tn§iruirii, spre interspatiu se vor Tntoarce fatade care vor fi
retrase de la limita proprietatii la 0 distanta care va respecta prevederile Codului Civil; se va
respecta aceea§i prevedere §i Tn cazul Tn care Tn§iruirea este Invecinata cu 0 functiune
publica sau cu 0 unitate teritoriala de referinta avand regim de construire discontinuu;
- cladirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata §i
se vor retrage fata de cealalta limita la 0 distanta care va respecta prevederlle Codului Civil;
Tn cazul Tn care parcela se Invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fatade
limita proprietatii avand fatade cu ferestre, cladirea se va realiza Tn regim izolat;
- cladirile se vor retrage fat a de limitele laterale ale parcelei la 0 distanta care
va respecta prevederile Codului Civil;

, Codului Civil.
L3
- retragerea fata de limita posterioara a parcelei se va conforma prevederilor

- conform PUZ cu urmatoarele conditionari pentru zonele de extindere:


- cladirile izolate vor avea fatade laterale §i se vor retrage de la limitele parcelei
la 0 distanta care va respecta reglementarile Codului Civil;
retragerea fata de limita posterioara a parcelei va respecta prevederile
Codului Civil. ..
- cladirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe 0 a'Oancime
de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala conform
Codului Civil. '
cladirile care se lnscriu Tn regim de construire continuu se alipesc pe 0
adancime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu
exceptia parcelelor de colt unde se va Tntoarce fatada Tn conditiile de aliniere ale strazii
laterale;
- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va respecta prevederile
Codului Civil.
M3 - cladirile publice se vor amplasa Tn regim izolat, retragerea fat a de limitele
laterale va fi egala cu jumatate din Tnaltimea la corni§a, dar nu mai putin de 2m (conform

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, Romania; tel.: +40213055500; www.bucuresti-QLimaria.rg Pag 2
Codului Civil), retragerea fata de limitele posterioare va fi egala cu jumatate din Tnaltimea la
corni:;;a, dar nu mai putin de 2m (conform Codului Civil);
- cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor Tnvecinate dispuse pe limitele
laterale ale parcelelor pfma la 0 distanta de maxim 20.00 metri de la aliniament;
- Tn cazul Tn care parcela se Tnvecineaza numai pe una dintre limitele laterale
cu 0 cladire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se Tnvecineaza cu 0
cladire retrasa de la limita laterala a parcelei :;;i avand pe fatada laterala ferestre, noua cladire
se va alipi de calcanul existent, iar fata de lin-lita opusa se va retrage conform Codului Civil;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de
separatie dintre zona mixta :;;i zona rezidentiala, 0 functiune publica sau 0 biserica, cazuri Tn
care se admite realizarea noilor cladiri numai cu 0 retragere fata de Iimitele latera Ie ale
parcelei conform Codului Civil;
- distanta dintre cladirea unei biserici ortodoxe :;;i limitele laterale :;;i posterioare
ale parcelei este de minim 10.00 metri;
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara conform reglementarilor
Codului civil;
- in cazul cladirilor comerciale se admite regimul compact de construire cu
conditia respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.
Pentru utilizarea coerenta a terenului :;;i stabilirea in detaliu a conditiilor de
construibilitate a parcelelor din zona mixta se vor Tntocmi Plan uri urbanistice zonale pentru
fiecare insula (suprafata de teren delimitata de 4 strazi).
V1, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate/ aprobate conform legii."

Art. 3. Dispozitiile prezentei hotarari completeaza ~,i,,~!!!~9if}_qa Tn mod corespunzator


Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nr. 193 din 31.10.2012 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L.
"HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1.

Aceasta hotarare a fost aprobata Tn $edinta ordinara ................. a Consiliului General al

Municipiului Bucure~ti din data de .......................... .

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Bucure~ti! ................. 2013


SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

TUDOR TOMA

8-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, 8ucure!?ti. Romania; tel.: +4021305 55 00; yvww.bucuresti-primaria.ro Pag 3
I
Directia
, Generala Dezvoltare Urbana
Directia Urbanism
SeNiciul Urbanism

AVIZUL ARHITECTULUI SEFnr. 4/~oZ~.2013


I
privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism,

anexa la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nr. 193 din 31.10.2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA,

SECTOR 1

Se avizeaza modificarea art. 9 al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic


Zonal - MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUMUL NISIPOASA, SECTOR
1, aprobat prin Hotararea CGMB nr. 193 din 31.10.2012, conform Anexei.


Intocmit, p. Sef serviciu,
arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu • urb. ~etescu

Splaiullndependeniei nr. 291-293, cod po§tal 060042, sector 6, Bucur8§ti, Romania


Tel 021.305.55.00 int 1701
http://www.pmb.ro
ANEXA LA AVIZUL ARHITECTULUI SEF NR. 4/rza.a2.. .2013
Articolul 9 al Regulamentului Local de Urbanism, anexa la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nr. 193
din 31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA"
ORUMUL NISIPOASA, SECTOR 1, se modifica dupa cum urmeaza:

"Art.9. Amplasarea ciadirilor fata de limitele laterale ~i posterioare ale parcelelor.

L1 - ciadirea construita in regim Tn~iruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele invaGinate pe 0
adancime de maxim 15.0 metri, cu excePtia celor de colt care vor intoarce fatade spre ambele strazi;

in cazul segmentarii in~iruirii, spre interspatiu se vor Tntoarce fatade care vor fi retrase de la limita proprietatii la 0
distanta care va respecta prevederile Codului Civil; se va respecta aceea~i prevedere ~i in cazul in care in~iruirea este invecinata
cu 0 functiune publica sau cu 0 unitate teritoriala de referinta avand regim de construire discontinuu;

- cladirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul ciadirii de pe parcela alaturata $i se vor retrage fata de cealalta limita la 0
distanta care va respecta prevederile Codului Civil; Tn cazul Tn care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu ciadiri
retrase fata de limita proprietatii avand fatade cu ferestre, ciadirea se va realiza In regim izolat;

- c1adirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei la 0 distanta care va respecta prevederile Codului Civil;

retragerea fata de limita posterioara a parcelei se va conforma prevederilor Codului Civil .

• L3 - conform PUZ cu urmatoarele conditionari pentru zonele de extindere:

- ciadirile izolate vor avea fatade laterale $ise vor retrage de la limitele parcelei la 0 distanta care va respecta
reglementarile Codului Civil;

- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va respecta prevederile Codului Civil.

- ciadirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe 0 adancime de maxim 15.0 metri de la aliniament,
fiind retrase fata de cealalta limita laterala conform Codului Civil.

- cladirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe 0 adancime de maxim 15.0 metri de calcanele
situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excePtia parcelelor de colt unde se va Tntoarce fatada In conditiile de aliniere ale
strazii laterale;

- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va respecta prevederile Codului Civil.

M3 - cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fata de limitele laterale va fi egala cu jumatate din Ina1timea
la corni$a, dar nu mai puiin de 2m (conform Codului Civil), retragerea fata de limitele posterioare va fi egala cu jumatate din
ina1timea la corni$a, dar nu mai putin de 2m (conform Codului Civil);

- cladirile se vor alipi de calcanele ciadirilor invaGinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la 0 distanta de
maxim 20.00 metri de la aliniament;

.~ In cazul Tn care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu 0 cladire avand calcan pe limita de
proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu 0 ciadire retrasa de la limita laterala a parcelei ~i avand pe fatada laterala
ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage conform Codului Civil;

se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separatie dintre zona mixta ~i zona
rezidentiala, 0 functiune publica sau 0 biserica, cazuri Tn care se admite realizarEfa noilor cladiri numai cu 0 r~tragere fata de
limitele laterale ale parcelei conform Codului Civil; •

- distanta dintre cladirea unei biserici ortodoxe ~i limiteIe laterale $i posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;
"
- ciadirile se vor retrage fata de limita posterioara conform reglementarilor Codului civil;
- Tn cazul cladirilor comerciale se admite regimul compact de construire cu conditia respectarii celorlalte prevederi ale
regulamentului.

Pentru utilizarea coerenta a terenului ~i stabilirea In detaliu a conditiilor de construibilitate a p


vor Tntocmi Planuri urbanistice zonale pentru fiecare insula (suprafata de teren delimitata de 4 strazi). .2;""'"
Q

V1, V3b, V4, VS conform studiilor de specialitate avizate/ aprobate conform legii." I;:
~

Bulevardul Regina Elisabeta nr, 47, cod pO$tal 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrala: 021/305 55 ~O/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 aD/55 int 1058
http://www.pmb.ro
L I
Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism,

aneX3 la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nr. 193 din 31.10.2012 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal

MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUMUL NISIPOASA, SECTOR 1

Prezenta Expunere de motive s-a redactat Tn conformitate cu prevederiJe Legii administratiei pubJice
locale nr. 215/ 2001, cu modificarile §i completarile ulterioare §i ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului
§i urbanismul, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Modificarea art. 9 al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal MOPIFICARE
PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" - DRUrvlUL NISIPOASA, SECTOR 1, aprobat prin HCGMB nr.
193 din 31.10.2012 a fast sesizata ca necesara de catre Agentia Nationala de Locufnte,' beneficiaruJ'
documentatiei, entitate ce, Tn cadrul programului de constructii de locuinte prin credit ipotecar, are Tn curs de
executie ANSAMBLUL "HENRI COANDA". SoJicitarea a avut Tn vedere existenta unor cazuri Tn care, datorita
modului de selectie aleatorie folosit la repartizarea loturilor, dimensiunea §i forma parcelei repartizate §i tipul
unitatii locative dorite §i contractate de beneficiari nu se pot Tnscrie Tn prevederile regulamentului local aprobat

Pentru acest motiv, se impune a mai mare flexibilitate a prevederilor regulamentului local de Urbanism
aferent Planului Urbanistic Zonal - MOOIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - DRUMUL
NISIPOASA, SECTOR 1, aprobat prin HCGMB nr. 193 din 31.10.2012, referitoare la retragerile cladirilorfata de
lirnitele parcelelor pentru a se putea asigura autorizarea lucrarilor de construire a locuintelor needificate Inca ~i
care se afla In situatia mentionata.

Proiectul de hotarare privind modificarea Privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism, anexa
la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure§ti nr. 193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - DRUMUL NISIPOASA,
SECTOR 1, potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit e, art. 36, alin. 2, lit c §i art. 36, alin. 5, lit c, din Legea
administratiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificarile §i completarile ulterioare, se supune aprobarii
Consiliului General al MunicipiuluL

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alaturatul proiect de hotarare.

Prof.

Splaiullndependentei nr. 291-293, cod po:;;tal 060042, sector 6, Bucure:;;ti, Romania


Tel: 021.305.55.00 int.1450
http://www.pmb.ro
I
Directia
, Generala Dezvol re Urbana
Directia Urbanism

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism,

anexa la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti hr. 193 din 31.10.2012 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal

MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUNIUL NISIPOASA, SECTOR 1

Prezentul Raport de specialitate s-a redactat Tn conformitate cu prevederile Legii administratiei publice
locale nr. 2151 2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului
~i urbanismul, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Modificarea art. 9 al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic ZOI)13i MOQIFICARE
PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUMUL NISIPOASA, SECTOR 1, aprobat prin HCGMB nr.
193 din 31.10.2012 a fost sesizata ca necesara de catre Agentia Nationala de Locuinte, beneficiarul
documentatiei, entitate ce, Tn cadrul programului de constructii de locuinte prin credit ipotecar, are In curs de
executie ANSAMBLUL "HENRI COANOA". Solicitarea a avut Tn vedere existenta unor cazuri In care, datorita
modului de selectie .aleatorie folosit la repartizarea loturilor, dimensiunea ~i forma parcelei repartizate §i tipul
unitatii locative dorite ~i contractate de beneficiari nu se pot Tnscrje Tn prevederile regulamentului local aprobat

Pentru acest motiv, se impune 0 mai mare flexibilitate a prevederilor regulamentului local de Urbanism
aferent Planului Urbanistic Zonal MOOIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUMU L
NISIPOASA, SECTOR 1, aprobat prin HCGMB nr. 193 din 31.10.2012, referitoare la retragerile cladirilor fata de
limitele parcelelor pentru a se putea asigura autorizarea lucrarilor de construire a locuintelor needificate inca §i
care se afla Tn situatia mentionata.

Proiectul de hotarare privind modificarea Privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism, anexa
la Hotararea Consiliul General al Municipiului Bucure~ti nr. 193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal MOOIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANOA" - ORUMUL NISIPOASA,
SECTOR 1, potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. e, art. 36, alin. 2, lit. c ~i art. 36, alin. 5, lit. c, din Legea
administratiei publice locale nr. 2151 2001, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, se supune aprobarii
ConsiHului General al Municipiului.

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alaturatul project de hotarare .

ARHITECT ~EF AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI,

ARH. GHEORGHE pATRA~CU

Splaiullndependentei nr. 291·293, cod po~tal 060042, sector 6, Bucure~ti, Romania


Tel: Tel: 021.305.55.00 int 1701
http://www.pmb.ro
I

Servi9MI rra,~p'arenta Decizionala

rf?J. ..If...O'~02 ..2613

Nr. ....

ANUNT,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn
administratia publica se aduce la cuno~tinta publica urmatoarele proiecte de acte normative:

• Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism,


anexB la Hotararea Consiliului General al MunicipiuJui Bucure~ti nr.193 din
31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ­
ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA ". DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1;

• Projectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ ­


MODERNIZARE PlATA ROMANA ~I PASAJ PIETONAL, SECTOR 1.

Proiectele de acte normative, maisus amintite, cu documentatia de baza pot fi


consu/tate:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro;
- /a sediu/ PMB, str. SplC!iuLlnde.pe~dentei nr. 291-293, sector 6 . _ ... > ,

Proiectele de acte normative se'~'pot obtine Tn copie, pe baza de cerere depLlsa


Gentrul de Informare. ' ....., . .'- ..
Tn conformitate cu prevederile~rt;, p.
;alin. 4>din Legea 52/2003 pana
, , 21~02.2013, se pot trimiteTnscrls" .._prqpuqerJ, sug~~tiIri·oR~niicu vala,are de r01"',,",I'"lf"I'-:lnri

privind proiectele de,acte normath7el' supt:J~e'dezbatefiJl),ubHce:


Propunerile, sugestiile, oplnlneprivtndproiectefe de actehormative, se v()rtrall~nlite:
- prin site.;.ul www.pmb.ro; . ~,. _. .' . .. .
- prin po~ta pe adresa P.M.B. - str.Sp/aiul Independentei nr~291-293, $ector 6 --
Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica; .
- depuse /a Centrul de Informare - P.M.B.;
Materia/ele transmise vor purta men,iunea:

act normativ"

$ef 9rz.i.piu ,
Gabiro/rea
Tntocmit,

Consilier D.Duca

Splaiullndependeniei nr. 291·293, cod pO§ital 060042, sector 6, Bucure~ti, Romania


Tel 021.305.55,00 int 1403;
http:lAWMlpmb_ro
~er~i.~J4~:n.~jqf.81~2~~~izionala
C~Hre,
Direc~ia Sisteme Informatice
Domnului Director executiv Cristian Preda

Pentru punerea Tn aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparen,a


decizionaia Tn administratia publica va transmitem, alaturat, Tn copie urmatoarele proiecte de
hotarare:

• Proiectul de hotarare privind modificarea Regulan1entului Local de Urbanism,


anexa la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure§ti nr.193 din
31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal oMODIFICARE PUZ~
ANSAMBLUL A.N:.L. "HENRI COANOA "- ORUMUL NISJPOASA, SECTOR 1;

• Proiectul de' hotarare privind aprobarea Planului, UrbanisticZ()pal PUZ ­


MODERNIZARE P:IATA ROMANA ~I PASAJ PIETONAL,:SE,CTOR1 ...

TQtq9a;t~J;ya. Jace~.cL!noscut, ca termenul limita de tratlsmitere a propunerilor,


sugestiitor;~i':·::~, optn'm~6r! \eu":'valoare de recomandare privi'ld;;¢r9i~cte.I~;.;q~,:~gGte."normative
. ~" I ,.,' ',~ '-"'_~' .. 1;,·,'.:~_~ '","'.,,' .:""..~"

mentionate;e'sts·qe,21.02.2013 ~ise vor transmite:


, ,·'(::j'~g::~'ff~;ttli'~;;:M. B:'~~~~:.p'~ b. ra;
"~'~-~:ri~ ,P~$t~f"~~~~~~~;ilt>MArstr. Splaiut Jndep~r)deJlt~rh(,
:- _.Centrul de Informare.
Pentru primirea propunerilor, sugestiilor ~i a opiniilor 'Ia proi-ecte.le>,d~:qFtt· normative
supuse dezbaterii publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003,?:fostdesemnata
doamna Gladiola Ticleanu, din cadrul Direc,iei Asisten~a Tehnica ~i Juridica,
Anexam, Tn copie, Anuntul de aducere la cuno~tinta publica a proiectelor de hotarare
CGMB mai sus men~ionate.

DIRECT~,_:r.

~
,...

$ef du,
Gab FI~rea
lntocmit,
Consilier D. Duca

Splaiullndependenlei nr. 291-293, cod po~tal 060042, sector 6, Bucure~ti. Romania


Tel 021.305.55,00 in!. 1403;
http://www.pmb.ro
Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica

Catre, "
Oirec~ia
Rela1ii Publice ~i Inforl11are
Doamnei Director Exec,utiv Mirela Er,cuta , ,) F : , ~... ;., _' ,- ;,

Serviciul pentru relatia cu m~~~'0rn~dia­


Pentru punerea Tn aplicare a prevederilor LegHnr. 52/2003 privind transparenta
decizionala Tn administratia publica, va comunicam ca urmatoarele proiecte de hotarare:

• Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism,


anex3 la Homrarea ConsiHului General al Municipiului Bucure~ti nr.193 din
31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFIGARE PUZ­
ANSAMBLUL A.N.L. HENRI COANOA"- DRUMUL NISIPOASA,SECTOR 1;

• Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbaoistic Zonal PUZ ­


MOQ~~NI?!'\f3tl;,FI~T~ f{~)IYIANA ~I PASAJ PIETONAL, S§CTOR1 ..
• " \" -. f ' -, ,'''-''1': f. ••\ 't • ~ , ,

')'~>" ·]:;·:;,+"~~'r,.'~i~:ir~";"'i.i~_~;. '" . i ' ...•. . . " .;,:.:

au fost afi~~t~, p:~.,~~lt~-.\},l>~;V¥Wi.P'OJ;b~ro,. la sectiunea Institu1;ii/q~'n7iljuJ;$.~n~r~r:;;~f~MuniClpjUIUi


Bucure§til De~batere"pF(§I'idj t"rOiectesupuse d ezbaterii cpu bH,c~; i~r:I~:~~i#ir,~I:lh-'~itL!t,e i.din
Splaiul, l~d'~J1'~q~t~Q';\~J.{}br),~Z91)'~~~f.29.~,~,.s,ector 6 B" .. fast :~tJ~:e~!~'~:~~l~~Jq~':'~~;~'f~g~~~E~ la
c'uno~tfnJap',t,JRHea.,". ';, ,~. ,.,~;,3; i' ," , ,.:, . ", ~. ,<.'" '. . , , ' . f . _

Pentru primirea propunerilor,'$ug,estiilor §i opitliilpr)a, proj~cteJe de,acte normativ.e,


supus~ d'ezbaterii' pubfice' . 'I;n:f'bortforrnitElte 'cu prevederile Legii nr!"!"i5~/~QJ)3,a,.fast
~,_ <"~: ~'_,,!
': • 1 -; <' u" !. _' '.'.

desemnata doamna GladialaTicl~.§l,nu, din cad,rul DiregtJ~j Asistenta Tehnica §i;'~i.uridica"


Anexam, Tn copie, Anuntu1 de aducere la . GLlh9§tinta publica ,.~ proiectelorde
hotarare C.G.M.B., mai susmentionate.
,

Cu stima,

$ef~ciU'
Gaf/rea
{

lntocmit.
Consilier D. Duca
08.02.2013

Splaiullndependentei nr. 291·293. cod pOl,ltal \,/uu'-'.... "'.,;:'''''''VI


Tel: 02130555.00 int 1403;
http/J\M'V\iv.pmb,ro
A~l!~tp.nt~ Tehnica ~i Juridica

Servj~iul T"anspa1nta decizionala


Nr. ... ':(.~J./ '1 .. ./.P..... 02.2013

PROCES - VERBAL

Tncheiat astazi: 0'1.02.2013 orele 12,00

Pentru punerea in aplicarea a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
In administratia publica, Directia Asistenia Tehnica ~i Juridica a replizat afi~area la avizierul amenajat
laintrarea In sediul Primariei Municipiului Bucure~ti din Splai~Llndependentei nr. 291 - 293, sector
6,a unuiexemplar dupa ANUNTUL cu privire la urriratoarelepr~jecte de hotarare:

.Proiectul de hotarare privindmodificarea Regulamentului Local de Urbanism,


an,exa la Hotararea ConsiliuI4i,~~~~r~~~llVIunicipiului Bucure§ti nr.193 din·,·
31.10.2012 privind aprobareap'lanuluf UrbanistiG Zonal MODIFICARE, PU4-:;"
ANSAMBLUL A.N.L. "HENRL.GOANOA. :
".;.·DRtlMULNISIPOASA,SECTOR"~"
. .. " "" , - " ." " -.' ~. , -- '

P~ioiectul .de hotarar:~ p~i"I~~d}~piQi>~ireaPI~~uIJl Urbanis,tic ;Zqnal.~


'MODERN'IZARE'PIAtA'ROMANA..'~I'PASAJ PIETOl)tAL,~E.CT-~R,t. "..

Prezentul proces-verbal afost Incherat Indqua:exemplare;{ur:l exemplar la agentul comunitar


intrarea In PMB).

- ULUI BUCURESTI

local

$~'.:~S~iciU'
G bi ,(orea
I

Tntocmit,
Consilier D.
05.02.2013

Splaiullndependen,ei nr. 291-293, cod po~tal 060042, sector 6, Bucure!?ti, Romania


Tel: 021 .305.55.00 in\. 1403;
http://www.pmb.ro
Mesaje Transparenta decizionala - de acte nonnative - probleme dezbater... Page 1

CETATENILOR A CONSTITUITE
conform prevederilor =~~~::::.:....=~~ privind transparenfa decizionaHi in administrat ia publica.

Pe aceasta pagina sunt prezentate problemele de in teres public care urmeaza sa fie dezbatute de
autoriti'i l ile publice ale municipiului Bucuresti, precum ~i proiectele de acte normative, asupra dirora
sunteti invitati sa va exprimati opiniiIe.
In plus:
Dad! dori!i sa exprimati 0 opinie in pu blic sau sa adresati 0 intrebare Primariei Capitalei, utilizati
pagina FORUMI InformatH
Daea doriti sa ridicafi 0 problema de interes mai restdins, particular, la care sa primiti un raspuns
direct prin po~ta electronidi, trimiteti un mesaj catre saucatre compartimentele
P~B-eonsuHatipagjnile sau~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~

Pentru soliciHiri de informatii de interes public, in sensul Legii 54412001, utilizati pagina =,a.::;.:::::....::::.....;;....;,.

2013-02-18
De fa: Adrian: 19:20:]4
Pentru Radu. Deocamdata nu e nicio casaacolo. Doar niste chestii care niste case. Mai rau se pare (oficial nu
se afinna) ca prim aria sustine un de c'a6:alizare care.nu preia: nici de Ja parte}", ,eu atG).t mai . subsolurile. Nu cred ca
.ar Cl,proba nimeni sa fie case de copii, nici azile eu asemenea "co~ditii". Ra~an "beneficiarii" sa se chinui~ dup~
Mini~terul de resort nu a prezentat proiectul ca a\(anq drep~finaht'\te chestll ee se~m<;illq cu locumte, Cl
locuinte! ' I, " , ' • • ,,' "

2013-02-17
De fa: Radu:
Parerea mea? DEMOLAREA cal1ierului Henri Coanda constrult ilegal aeropOJ1. Sau l~lai bine, confiscal'ea caselor
construite si transfbnnate in azile si case de

Adaugati un comentariu: (toate carnpurile sunt obligatorii)

Nume: Adresa de e-mail:

Mesaj:

Pagina realizata de
I

eneral

serv~iu~Zn)nsparenlii Decizionalii
Nr., J ~02.2013
C~itre,
Directia Urbanism
Dom~ului Arhitect ~ef Gheorghe Patra~cu

In atentia,

Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului


Doamnei Pre~edinte Consilier General Violeta Manuela Popescu

Comisiei Juridica ~i de Disciplina


Domnului Pre~edinte Consilier General Doru Mihai Giugula

Va transmitemalaturat comentariile primite pe site-ul Primariei Municipiului


Bucure~ti, lnregistrate la Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica cu nr. 729/28,02.2013,
aduse la Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului Local de
Urbanism, anexa la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr.193
din 31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ
ANSAMBLUL A.N.L. nHENRI COANDA"- DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1, proiect
aflat In procedure de dezbatere publica ~i afi§at pe site-ul PMB, la seC'~iunea.!lDezbatere
publica", conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalcl i.nadministratia
publica.

Totodata, va rugam sa ne comunicati daca prelua11 sau"nu aceste recomandaH


formulate §i lnaintate in scris, In conformitate cu prevederile alin. 3 Art. unic din Legea
nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003, cat §i pentru completarea raportului
de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003, pe anu12013.

Cu stima,

$e~_{,),iCiU'

Gab' rrea
/

intocmit,
Cons. Juridic

Splaiullndependenlei nr. 291-293. cod pO,;;tal 060042, sector 6, BUGure,;;ti, Romania


Tel: 021.305.55.00 in! 1403:
http://www.pmb.ro