Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 23.04.2013
Clasa a X-a
Profesor: Florea Măriuţa Roza
Obiectul: Limbă şi comunicare
Subiectul lecţiei: Stilurile funcţionale ale limbii
Tipul lecţiei: de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor
Obiective operaţionale:
a. Cognitive:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. să încadreze un text stilului funcţional căruia îi aparţine;
2. să argumenteze încadrarea textului în stilul funcţional respectiv;
3. să identifice trăsăturile tuturor stilurilor funcţionale;
4. să creeze texte aparţinând tuturor stilurilor funcţionale
5. să compare trăsăturile stilurilor funcţionale

Strategia didactică:
a. Metode şi procedee: se vor folosi alternativ sau combinat metode şi mijloace precum:
conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, analiza
de text, schema la tablă, fişe flipchart.
b. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi combinat
activitatea frontală, activitatea individuală a elevilor şi lucrul pe grupe de elevi.
c. Mijloace didactice-fişe de lucru cu toate cele cinci stiluri funcţionale, testul de
evaluare formativă
d. Material bibliografic:
Limba şi literatura română-manual pentru clasa a X-a , Editura Art, Bucureşti, 2008.
Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoala generală şi liceu(volum
colectiv), Bucureşti, E:D:P:, 1973.

Desfăşurarea activităţii:

I. Organizarea clasei: se stabileşte ordinea în clasă; asigurarea cu cele necesare


desfăşurării lecţiei - 3 min.

II. Captarea atenţiei elevilor pentru activitatea didactică ce urmează - 4 min.:


Profesorul realizează o scurtă discuţie introductivă privitoare la dinamica
vocabularului sub influenţa vorbitorilor care trebuie să-şi adapteze lexicul în funcţie de
situaţia de comunicare.Astfel, în timp ce scopul operei literare trebuie să fie acela de a
impresiona, de a genera emoţii profunde şi sentimente, textul ştiinţific transmite
informaţii într-o manieră directă, fără implicarea afectivă a cititorului.
Elevii vor da exemple de alte situaţii de comunicare, recapitulând succint toate
stilurile funcţionale deja studiate: stilul beletristic, stilul ştiinţific, stilul publicistic, stilul
oficial/ juridico-administrativ şi stilul familial/ colocvial.

1
III. Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior - 7 min.
-Verificarea calitativă(prin sondaj) a temei pe care elevii au avut-o de rezolvat pentru
acasă, profesorul făcând observaţii şi aprecieri după caz, antrenând întreaga clasă în
discutarea exerciţiilor propuse. Profesorul intervine, corectând dacă este cazul şi
adăugând noi informaţii.

IV. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale - 3 min.


Profesorul anunţă titlul noii lecţii, notând titlul pe tablă: Stilurile funcţionale
Va trebui ca până la sfârşitul orei să:…(se anunţă obiectivele operaţionale: 1,2,3
etc…)

IV. Dirijarea procesului de învăţare - 23 min.:


Profesorul organizează elevii în cinci grupe a câte cinci elevi, fiecare echipă
conţinând elevi cu performanţe neomogene. Elevii sunt anunţaţi de la început că va
câştiga echipa ce va oferi răspusurile cele mai complete şi argumentate, dovedind şi
cunoaşterea celorlalte stiluri funcţionale. Se stabileşte un reprezentant al fiecărei echipe.
Fiecărei grupe i se oferă o fişă de lucru distinctă, conţinând un text aparţinând unui alt stil
funcţional:
a) ,,Variaţiile în conţinutul de CO2 al H2O de mare sunt determinate şi de agitaţia H2O.
S-a calculat că într-un an, presupunând că există în medie 40 de zile de furtuni puternice
cu mare agitaţie a H2O, din cauza pierderii de CO 2, se precipită cca 0,12/cm 3 ceea ce dă
un strat de 0,08 cm grosime/an, adică 8 m în 10.000 de ani.”
(Relieful carstic)
b),,E joc viclean de bătrâni,
Cu copii ca voi, cu fetiţe ca tine,
Joc de slugi şi joc de stăpâni,
Joc de păsări, de flori, de câni,
Şi fiecare îl joacă bine”.
(Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns)
c),, Art. 25. (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie.
Art. 28 (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale
şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.
(Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor)
d) Tragedie feroviară
,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în
noaptea de luni spre marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta
Brisbane-Cairns şi avea la bord 157 de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane.
Şapte dintre cele nouă vagoane ale garniturii au deraiat într-o zonă în care viteza trenului
a fost estimată la 151 de jm la oră. O anchetă a fost declanşată pentru a se determina
cauzele accidentului.”
(Ziarul Libertatea)
e) ,,Şi zice mama: Sui în car, mă, şi dă-ţi cu deştele prin păr.
Ai paie, mergem la fotograf.
-Nu, că merg şi eu, sare Ionică.-Păi dar! Te găsişi.
-Ba merg.
-Taci, mă, din gură, stai mereu, că n-o să ne fotografiem toţi, Doamne iartă-ne!”
(Marin Sorescu, Craiova văzută din car)

2
Profesorul oferă timp de lucru 10 min., toate grupele având de răspuns în scris la
aceleaşi cerinţe:
1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;
2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i
caracteristicile stilistice.
După expirarea timpului de lucru este chemat pe rând fiecare reprezentant al
grupelor, pentru a nota schematic trăsăturile stilului funcţional din fişa de lucru
corespunzătoare. Membrii fiecărei echipe vor exemplifica fiecare trăsătură cu argumente
din text. În cazul în care nici un membru al echipei nu cunoaşte răspunsul corect, acesta
va fi oferit de membrii celorlalte echipe, ce vor acumula astfel punctaj mai mare.
Profesorul intervine discret prin întrebări, oferind el însuşi informaţiile doar în
cazul în care nici un elev al clasei nu cunoaşte răspunsul.
a) Stilul ştiinţific se utilizează în cadrul lucrărilor cu caracter ştiinţific, ce au
drept scop:
-transmiterea de informaţii clare;
-formularea de concepte, de noţiuni.
În cadrul stilului ştiinţific se utilizează:
-un ton neutreu, impersonal;
-termeni specializaţi, proprii fiecărei discipline (în acest caz chimie):
,,CO2”, ,,H2O”, ,,se precipită cca 0,12/cm3”
-noţiuni şi teorii ştiinţifice exacte;
-folosirea cuvintelor monosemantice;
-claritatea exprimării;
-sensul propriu al cuvântului
b)Stilul artistic/ beletristic se utilizează în textele literare, având ca scop
transmiterea unor emoţii estetice, declanşarea unor imagini simbolice. Presupune
implicare afectivă şi un grad sporit de expresivitate. Utilizează:
-figuri de stil (epitetele asociate morţii:,,joc viclean”, ,,joc de slugi”, ,,joc de stăpâni”,
,,joc de păsări, de flori, de câni”
-cuvinte polisemantice
-cuvinte cu sensuri proprii dar şi termeni figuraţi
-termeni din toate ariile lexicale
c)Stilul juridic şi administrativ-caracterizează exprimarea din actele oficiale,
documentele normative: Constituţia, procesele-verbale, cererile oficiale, chitanţele, actele
întocmite în tribunale
-are caracter închis şi obiectiv
-vocabular specializat, caracterizat prin termeni neologici(mulţi de circulaţie
internaţională): ,,articol”, ,,alineat”
-foloseşte clişee, formule stereotipe, sintagme care codifică mesaje a căror receptare
necesită o iniţiere prealabilă în domeniul juridic sau administrativ
d) Stilul publicistic-este stilul ziarelor, revistelor, al textelor citite la radio sau
televiziune. Are ca principal obiectiv accesibilizarea informaţiei.Apare sub formă de
articole, reportaje, editoriale.
-utilizarea unor elemente specifice exprimării orale, de stiluri individuale: argotic, de
jargon, familial
-neologisme cunoscute de majoritatea populaţiei
-ornamente stilistice

3
e) Stilul familial/ colocvial-poate încărca norma literară, este stilul utilizat în
exprimarea curentă
Se caracterizează prin:
-naturaleţe, degajarea exprimării, preferinţa pentru imprecizia informaţiei
-mijloace lingvistice variate, exprimări regionale, populare (,,sui”, utilizarea
perfectului simplu ,,te găsişi”, argotice, oscilare între economie şi abundenţă în exprimare
-încărcătură emoţională mare: folosirea diminutivelor: ,,Ionică”, a augmentativelor, a
superlativelor expresive, a interjecţiilor
-înclinaţie spre satiră şi umor prin porecle, răstălmăciri, eufemisme, calambur, jocuri
de cuvinte

V. Evaluarea formativă - 9 min.:


Se fac aprecieri şi observaţii privitoare la activitatea elevilor pe parcursul orei. Se
apreciază activitatea fiecărei echipe, dar şi contribuţia individuală a fiecărui elev. Se
stabileşte echipa câştigătoare în urma centralizării răspunsurilor de către profesor.
Se realizează evaluarea unor priceperi şi deprinderi de muncă individuală, prin
antrenarea elevilor în rezolvarea, ca sarcină independentă, a testului de evaluare
formativă:

a)Asociaţi elementele din coloana A cu cele din coloana B:

A B
1. stilul beletristic a) limbajul standard
2. stilul tehnico-ştiinţific b) este deopotrivă conotativ şi denotativ
3. stilul juridico-administrativ c)utilizează cuvinte din toate registrele
stilistice
4. stilul publicistic d) sunt excluse cuvintele polisemantice

b) Pornind de la cuvântul ,,trandafir” realizaţi două texte a câte 4 rânduri fiecare, texte
aparţinând stilului ştiinţific şi stilului beletristic.

VI.Asigurarea retenţiei şi transferului - 1 min.:


Ca activitate independentă pentru acasă, elevii vor avea următoarea sarcină:
Să realizeze o reclamă pentru propria firmă de construcţii.

4
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

,,Variaţiile în conţinutul de CO2 al H2O de mare sunt determinate şi de agitaţia H2O.


S-a calculat că într-un an, presupunând că există în medie 40 de zile de furtuni puternice
cu mare agitaţie a H2O, din cauza pierderii de CO 2, se precipită cca 0,12/cm 3 ceea ce dă
un strat de 0,08 cm grosime/an, adică 8 m în 10.000 de ani.”
(Relieful carstic)

Cerinţe:

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile


stilistice.

5
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

,,E joc viclean de bătrâni,


Cu copii ca voi, cu fetiţe ca tine,
Joc de slugi şi joc de stăpâni,
Joc de păsări, de flori, de câni,
Şi fiecare îl joacă bine”.
(Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns)

Cerinţe:

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile


stilistice.

6
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

,, Art. 25. (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie.
Art. 28 (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.
(Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor)

Cerinţe:

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile


stilistice.

7
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

Tragedie feroviară
,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în
noaptea de luni spre marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta
Brisbane-Cairns şi avea la bord 157 de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane.
Şapte dintre cele nouă vagoane ale garniturii au deraiat într-o zonă în care viteza trenului
a fost estimată la 151 de jm la oră. O anchetă a fost declanşată pentru a se determina
cauzele accidentului.”
(Ziarul Libertatea)

Cerinţe:

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile


stilistice.

8
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

,,Şi zice mama: Sui în car, mă, şi dă-ţi cu deştele prin păr.
Ai paie, mergem la fotograf.
-Nu, că merg şi eu, sare Ionică.-Păi dar! Te găsişi.
-Ba merg.
-Taci, mă, din gură, stai mereu, că n-o să ne fotografiem toţi, Doamne iartă-ne!”
(Marin Sorescu, Craiova văzută din car)

Cerinţe:

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile


stilistice.

9
FIŞĂ DE LUCRU

a)Asociaţi elementele din coloana A cu cele din coloana B:

A B
1. stilul beletristic a) limbajul standard
2. stilul tehnico-ştiinţific b) este deopotrivă conotativ şi denotativ
3. stilul juridico-administrativ c)utilizează cuvinte din toate registrele
stilistice
4. stilul publicistic d) sunt excluse cuvintele polisemantice

b) Pornind de la cuvântul ,,trandafir” realizaţi două texte a câte 4 rânduri fiecare, texte
aparţinând stilului ştiinţific şi stilului beletristic.

10

S-ar putea să vă placă și