Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Şcoala Gimnazială „Dragoș Vodă”, Moisei, Maramureș


Profesor: Maria-Elena Coman
Data: 28 februarie 2018
Clasa: a VI-a A
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Pronumele
Tema lecţiei: Pronumele personal, pronumele personal de politețe
Tipul lecţiei: consolidarea/ fixarea cunoștințelor și formarea de priceperi și deprinderi

MOTIVAŢIA: cunoaşterea de către elevii clasei a VI-a a pronumelui personal, a funcţiei lui în vorbire, în vederea construirii corecte în exprimarea orală
şi scrisă; cunoaşterea ortografiei specifice formelor neaccentuate.

Competenţe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe specifice:
1.4 . sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor lexicale;
2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

Obiective operaţionale:
Obiective cognitive:
OC1: să definească în mod corect pronumele;
OC2: să recunoască formele accentuate și formele neaccentuate ale pronumelor personale;
OC3: să precizeze cazul și funcția sintactică a pronumelor personale;
OC4: să analizeze morfosintactic pronumele personale date;
1
Obiective psihomotorii:
OPM1: să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare;
OPM2: să-şi reprime tendinţa de a manifesta sau de a executa mişcări inutile pe parcursul lecţiei

Obiective afective:
OA1: îşi vor manifesta interesul pentru participarea la jocul didactic;
OA2: vor dovedi deschidere în rezolvarea exercițiilor de consolidare a cunoștințelor.

Resurse:
A. Bibliografice:
1. Cheroiu, Mariana; Kuttesch, Nicoleta – Limba și literatura română, Caiet de lucru pe unități de învățare, clasa a VI-a, Ed. Booklet, 2016
2. Gramatica limbii române, Editura Academiei Române
3. Mazilu-Ionescu, Elena; Jercea, Valentina - Manual de Limba română pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, București 2016
4. Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Iaşi, 1999
5. Rusu, Mina-Maria; Cotoi, Geanina; Hăilă, Carmen-Irina; Timingeriu, Mihaela – Exerciții practice de limba română. Competență și performanță
în comunicare, Editura Paralela 45, Pitești, 2015
6. Secrieru, Mihaela - Metodica predării limbii române, Editura StudIS, Iaşi, 2008
7. Triculescu, Ioana – Literatură. Limba română. Comunicare, clasa a VI-a, Ed. Booklet, 2016

B. Metodologice:
B.1. strategia didactică: mixtă
B.2. metode şi procedee: conversaţia (introductivă, de aprofundare, de consolidare, de verificare/ de control), problematizarea, exerciţiul, jocul
didactic, lectura cu voce tare, explicația
B.3. mijloace de învăţământ: tabla, caietul, manualul, flip-chart, culegeri, bilețele, diverse obiecte, fișe de lucru
B.4. forme de organizare: frontală, individuală

C. Temporale: 50 minute
În modul, lecția ocupă locul al III-a din totalul de 6 ore acordate studiului pronumelui.

2
SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE ELEMENTE DE CONȚINUT STRATEGII Observații


LECȚIEI DIDACTICE
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Metode Mijloace

1. Momentul Voi avea grijă ca elevii să-și pregătească Elevul de serviciu numește absenții. Conversația
organizatoric materialele necesare orei de limba Elevii se pregătesc de oră. introductivă
1’ română și voi nota absenții.
Voi asigura liniștea și disciplina clasei
pentu o bună desfășurare a activității
didactice.

2. Verificarea Solicit elevilor să citescă tema. Elevii prezință tema, citesc Conversația ex.5, pag. 98
temei și a Se verifică tema cantitativ, dar mai ales rezolvarea exercițiilor și corectează Completați spațiile punctate cu
cunoștințelor calitativ. eventualele greșeli existente. formele neaccentuate ale
elevilor. pronumelui personal.
5’
ex.6, pag.99
Analizați –i din propozițiile
următoare.

3. Actualizarea Verific cunoștințele anterioare despre Elevii ascultă cu atenție apoi Conversația
cunoștințelor pronume. Adesez elevilor întrebări răspund.
însușite anterior despre partea de vorbire studiată ora
6’ trecută, dar și anul trecut.

Ce este pronumele? Pronumele este o parte de vorbire


flexibilă, care înlocuiește
De câte feluri poate fi pronumele? un substantiv numind persoana care
Care sunt categoriile gramaticale ale ia parte la o acțiune și, care, de
pronumelui? regulă, își schimbă forma după gen,
Câte persoane are pronumele? Care sunt număr, caz și persoană.
acestea?
La ce persoane există gen? Etc.

Care sunt formele pronumelui personal Informațiile greșite sunt corectate tot
(accentuate și neaccentuate)? de către elevi.
3
Cer elevilor să alcătuiască propoziţii cu
forme neaccentuate ale pronumelui
personal.

4. Captarea Propun elevilor spre rezolvare alte câteva Elevii citesc enunțurile și rezolvă Conversația caietele ex. 7, pag. 99
atenției exerciții din Manualul de limba și oral/ în scris exercițiile indicate. Explicația manualul Răspundeți la următoarele
10’ literatura română, exerciții care nu au tabla întrebări folosind forme
fost date la tema pentru acasă și care încă Elevii răspund individual la neaccentuate ale pronumelui
nu au fost rezolvate. întrebările adresate. Uneori personal la cazul îndicat în
adresează întrebări pentru explicații paranteză, după modelul dat.
suplimentare.
ex. 10, pag. 99
Înlocuiți pronumele personale
cu formele adecvate ale
pronumelui persnal de politețe.
Explicați prin ce se deosebesc
enunțurile obținute de cele date.
5. Desfășurarea Pentru actualizarea și consolidarea Elevii citesc enunțurile și rezolvă Conversația caietele ex. 1, pag. 88
lecției cunoștințelor, propun elevilor relizarea oral/ în scris exercițiile indicate. Explicația elevilor Înlocuiește substantivele
exercițiilor de pe fișa de lucru. (anexa) Exercițiul subliniate, din enunțurile de mai
20’ fișele de jos, cu pronumele personale și
lucru pronumele personale de politețe
Exercițiile propuse pe fișa de lucru sunt Elevii adresează întrebări atunci când corespunzătoare.
selectate din Limba și literatura română, au nelămuriri în privința cerințelor. tabla ex. 2, pag. 88
Caiet de lucru pe unități de învățare, Completează tabelul de mai jos,
clasa a VI-a, Ed. Booklet, autori Mariana Elevii notează în caiete explicațiile analizând pronumele (personale
Cheroiu și Nicoleta Kuttesch, capitolul suplimentare primite. și de politețe) identificate în
Pronumele personal și pronumele textul următor.
personal de politețe. ex. 3, pag. 88
Încercuiește varianta corectă de
răspuns pentru fiecare dintre
enunțurile de mai jos.
ex. 4, pag. 89
Asociază, prin săgeți, cuvântul
subliniat în enunțurile de mai jos
cu valoarea lui morfologică.

4
ex. 7, pag. 90
Transformă textul de mai jos,
adresat unui coleg de clasă,
astfel încât să fie adresat
primarului din localitatea în care
trăiești.
ex. 8, pag. 90
Elevii rezolvă exercițiile cu atenție.
Redactează un dialog de șase
Elevii discută soluțiile exercițiilor cu
replici, între tine și dirigintele
profesorul.
tău, în care îi ceri părerea în
legătură cu organizarea unui
Exercițiul 3 și exercițiul 4 se rezolvă
concurs inrerșcolar pe teme
la tablă.
literare.

6. Obținerea Propun elevilor spre lucru exercițiile 5 și Elevii rezolvă exercițiile. Conversația caietele ex. 5, pag. 89
performanței 6. Explicația elevilor Taie cu o linie varianta greșită,
Feedback-ul Exercițiul în fiecare dintre enunțurile de
10’ Adresez întrebări generale cu privire la Elevii formulează răspunsuri și fișele de mai jos.
conţinutul lecției. răspund la întrebări suplimentare lucru ex. 6, pag. 89
adresate de profesor. Citește cu atenție proverbele de
mai jos. Scrie în căsuțele
potrivite cuvîntul lipsă din
fiecare proverb, în așa fel încât
să obții pe verticala AB un
anumit fel de pronume.

7. Asigurarea Elevii primesc exercițiile 9 și 11 de la Elevii notează tema pentru acasă și ex. 11, pag. 99
retenţiei şi a pag. 99 (din manual) ca temă pentru ascultă cu atenție explicațiile Alcătuiți enunțuri în care
transferului acasă. suplimentare primite. pronumele personal de politețe,
Tema pentru Profesorul oferă indicații pentru persoana a III-a singular și
acasă rezolvarea temei. plural, masculin și feminin, să
1’ abibă următoarele funcții
sintactice: subiect, nume
predicativ, complement direct,
Voi face aprecieri colective. complement indirect, atribut.

5
Notez elevii care au participat activ la Completează spaţiile libere cu
oră. forma cerută:
mai/ m-ai
Tu .......... chemat să .............văd
odată câmpul înflorit în luna
............
ia/i-a
Copilul ....... cartea pe care
......... dăruit-o tatăl său.
nea/ne-a
El .............. anunţat că ........
Vasile vine prin viscol şi ..........
spre noi.
neam/ne-am
Noi suntem mândri că suntem
un .......... care ........ plămădit din
daci şi romani.
noi/ n-oi
Eu ........... uita niciodată cărţile
...........primite în prima zi de
şcoală.

S-ar putea să vă placă și