Sunteți pe pagina 1din 6

Subiectul I Dreptul Vamal – ramură distinctă în sistemul de drept al

Republicii Moldova

1.1 Definiţi noţiunea de drept vamal – 3 puncte


1.2 Identificați elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal – 5
puncte
1.3 Argumentaţi rolul dreptului vamal în contextul altor ramuri de drept – 7
puncte

Subiectul I Obiectul şi metoda de reglementare al dreptului vamal

1.1 Definiţi obiectul şi metoda de reglementare al dreptului vamal – 3


puncte.
1.2 Stabiliţi esența metodelor de reglementare a dreptului vamal – 5 puncte.
1.3 Argumentați categoriile de relaţii sociale ce se încadrează în obiectul de
reglementare a dreptului vamal – 7 puncte.

Subiectul I Activitatea vamală în Republica Moldova

1.1 Definiţi noţiunea, conţinutul şi structura activităţii vamale în Republica


Moldova – 3 puncte
1.2 Stabiliți obiectivele organizării activităţii vamale în Republica Moldova–
5 puncte.
1.3 Estimaţi rolul şi importanţa sistemului vamal în economiile
contemporane – 7 puncte.

Subiectul I Organele vamale ale Republicii Moldova

1.1 Definiţi noțiunea organelor vamale – 3 puncte


1.2 Identificați sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova – 5
puncte.
1.3 Argumentați atribuţiile organelor vamale – 7 puncte.

Subiectul I Serviciul în organele vamale

1.1 Definiţi noţiunea de serviciu în organele vamale – 3 puncte


1.2 Determinaţi condiţiile serviciului în organele vamale – 5 puncte.
1.3 Analizați drepturile şi obligaţiile colaboratorilor organelor vamale – 7
puncte.

1
Subiectul I Brokerul vamal

1.1 Definiți noțiunea de broker vamal – 3 puncte.


1.2 Identificați condiţiile de organizare a brokerilor vamali (licenţa de
funcţionare) – 5 puncte.
1.3 Analizați drepturile și obligațiile brokerilor vamali – 7 puncte.

Subiectul I Drepturile de import şi export

1.1 Definiţi drepturile de import şi drepturile de export (plăţile vamale)


percepute la trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală –
3 puncte.
1.2 Identificați procedura achitării drepturilor de import şi export– 5 puncte.
1.3 Apreciați efectele generale ale aplicării plăţilor vamale asupra
importurilor – 7 puncte.

Subiectul I Politica vamală

1.1 Definiţi conceptul de politică vamală – 3 puncte.


1.2 Stabiliți instrumentele politicii vamale (reglementarea tarifară şi
reglementarea netarifară) – 5 puncte.
1.3 Propuneţi noi forme de realizare a polticii vamale a Republicii Moldova
– 7 puncte.

Subiectul I Originea mărfurilo.

1.1Definiţi noţiunea originii mărfurilor – 3 puncte.


1.2Comparați mărfurile „obţinute în întregime într-o ţară” de mărfurile supuse
prelucrării suficiente – 5 puncte.
1.3Estimați tipurile de origine a mărfurilor (preferenţială şi nepreferenţială) –
7 puncte.

Subiectul I Tariful vamal de import

1.1 Descrieţi tariful vamal de import al Republicii Moldova – 3 puncte


1.2 Clasificaţi tarifele vamale utilizate în practica internaţională – 5 puncte.
1.3 Apreciaţi rolul tarifului vamal în reglementarea activităţii economice
externe – 7 puncte.

Subiectul I Reglementarea netarifară.

1.1Definiţi noţiunea reglementării netarifare şi a măsurilor netarifare – 3


puncte.
1.2Identificați procedura de aplicare a măsurilor netarifare– 5 puncte.

2
1.3Apreciați rolul măsurilor netarifare în reglementarea activităţii economice
externe – 7 puncte.

Subiectul I Taxa vamală

1.1 Relatați despre natura juridică a taxei vamale – 3 puncte


1.2 Clasificați taxele vamale după diferite criterii – 5 puncte.
1.3 Apreciați rolul taxei vamale la introducerea mărfurilor – 7 puncte.

Subiectul I Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor, bunurilor,


valorilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova

1.1 Relatați despre principiile generale de trecere a mărfurilor, mijloacelor de


transport, mijloacelor băneşti peste frontiera vamală a Republicii Moldova – 3
puncte.
1.2 Stabiliți particularităţile distincte la trecerea mijloacelor băneşti de către
persoanele fizice – 5 puncte.
1.3 Argumentați rolul operațiunilor prealabile la trecerea mărfurilor și
mijloacelor de transport peste frontiera vamală – 7 puncte.

Subiectul I Declararea mărfurilor

1.1 Definiţi noţiunea şi principiile declarării mărfurilor – 3 puncte.


1.2 Determinaţi procedura şi formele declarării – 5 puncte.
1.3 Apreciaţi rolul declarării mărfurilor la vămuirea mărfurilor de export-
import – 7 puncte.

Subiectul I Declaraţia vamală în detaliu

1.1 Definiţi declaraţia vamală în detaliu – 3 puncte.


1.2 Identificați tipurile declaraţiei vamale în detaliu (primară şi
complimentară) şi destinaţia exemplarelor acesteia – 5 puncte.
1.3 Analizați condiţiile pe care trebuie să le întunească declaraţia vamală în
detaliu – 7 puncte.

Subiectul I Procedura de trecere peste frontiera vamală a mărfurilor de


către persoane juridice

1.1Definiţi procedura de trecere peste frontiera vamală a mărfurilor de către


persoane juridice – 3 puncte.
1.2Descrieţi operaţiunile prealabile vămuirii mărfurilor (înştiinţarea,
prezentarea mărfurilor, depozitarea provizorie) – 5 puncte.
1.3Analizați drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice ce trec peste frontiera
vamală mărfuri cît şi a organelor vamale – 7 puncte.

3
Subiectul I Regimul juridic al bunurilor ce aparţin persoanelor fizice la
trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova

1.1 Relatați particularitățile determinării destinației mărfurilor – 3 puncte.


1.2 Identificați drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice la trecerea bunurilor
peste frontiera vamală – 5 puncte.
1.3 Argumentaţi procedura trecerii peste frontiera vamală a mijloacelor de
transport de către persoane fizice – 7 puncte.

Subiectul I Importul pentru circulaţie liberă

1.1 Descrieţi regimul vamal de import pentru circulaţie liberă – 3 puncte.


1.2 Stabiliţi condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimul de import pentru
circulaţie liberă – 5 puncte.
1.3 Elaboraţi schema de import a mărfurilor şi mijloacelor de transport în
Republica Moldova – 7 puncte.

Subiectul I Perfecţionarea activă

1.1 Definiţi regimul vamal de perfecţionare activă – 3 puncte.


1.2 Stabiliți operaţiunile de perfecţionare activă – 5 puncte.
1.3 Apreciaţi condiţiile de autorizare a regimului vamal de perfecţionare
activă – 7 puncte.

Subiectul I Zona economică liberă

1.1 Definiţi noțiunea zonei economice libere – 3 puncte.


1.2 Determinaţi condiţiile de organizareşi funcţionare a zonelor economice
libere – 5 puncte.
1.3 Argumentaţi înlesnirile şi facilităţile privind regimul vamal, fiscal,
valutar acordat rezidenţilor zonelor economice libere – 7 puncte.

Subiectul I Antrepozitul vamal

1.1 Descrieţi regimul vamal de antrepozit vamal – 3 puncte.


1.2 Clasificați antrepozitele vamale (antrepozit public, antrepozit privat) – 5
puncte.
1.3 Estimați drepturile şi obligaţiile antrepozitarului, organului vamal şi
persoanei ce plasează mărfurile în antrepozitul vamal – 7 puncte.

4
Subiectul I Exportul mărfurilor

1.1 Descrieţi regimul vamal de export – 3 puncte


1.2 Stabiliţi condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de export– 5
puncte.
1.3 Analizați procedura de supraveghere vamală a mărfurilor în cadrul
regimului vamal de export – 7 puncte.

Subiectul I Tranzitul

1.1 Definiţi tranzitul ca regim vamal – 3 puncte.


1.2 Determinați condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de
tranzit– 5 puncte.
1.3 Argumentaţi rolul tranzitului în cooperarea economică internaţională – 7
puncte.

Subiectul I Destinaţiile şi regimurile vamale

1.1 Definiți noţiunea de destinaţii şi regimuri vamale – 3 puncte


1.2 Stabiliți regimurile şi destinaţiile vamale – 5 puncte .
1.3 Apreciați procedura de autorizare a regimurilor vamale suspensive – 7
puncte.

Subiectul I Controlul vamal corporal

1.1 Definiţi controlul vamal corporal ca formă excepţională de control vamal


– 3 puncte.
1.2 Identificați temeiurile de efectuare a controlului vamal corporal – 5
puncte.
1.3 Analizaţi procedura efectuării controlului vamal corporal – 7 puncte.

Subiectul I Controlul vamal

1.1 Definiţi noţiunea şi principiile generale ale controlului vamal – 3 puncte.


1.2 Determinați formele controlului vamal– 5 puncte.
1.3 Formulați condiţiile de efectuare a controlului vamal – 7 puncte.

Subiectul I Supravegherea vamală

1.1 Definiţi noţiunea supravegherii vamale – 3 puncte


1.2 Distingeţi etapele supravegherii vamale – 5 puncte .
1.3 Estimaţi atribuţiile organelor vamale în cadrul supravegherii vamale – 7
puncte.

5
Subiectul I Determinărea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei
cu marfa identică şi valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa
similară

1.1 Definiţi metodele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor în baza


valorii tranzacţiei cu marfa identică şi în baza valorii tranzacţiei cu marfa similară
– 3 puncte.
1.2 Determinați noţiunea de „mărfuri identice” şi „mărfuri similare” – 5
puncte.
1.3 Estimați condiţiile de stabilire a valorii în vamă a mărfurilor în baza
metodelor de determinăre a valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu
marfa identică şi în baza valorii tranzacţiei cu marfa similară – 7 puncte.

Subiectul I Metoda de stabilire a valorii mărfurilor în vamă conform


valorii de tranzacţie

1.1 Descrieţi principiile de aplicare a metodei de stabilirea a valorii în vamă a


mărfurilor în baza valorii de tranzacţie (preţului efectiv plătit sau de plătit) – 3
puncte.
1.2 Determinaţi condiţiile de aplicare a metodei de stabilire a valorii în vamă
a mărfurilor în baza valorii de tranzacţie – 5 puncte
1.3 Argumentați cheltuielile incluse în valoarea în vamă a mărfurilor – 7
puncte.

Subiectul I Stabilirea valorii în vamă a mărfurilor importate

1.1 Descrieţi mecanismul (metodele) de stabilire a valorii în vamă a


mărfurilor – 3 puncte
1.2 Determinați condiţiile de aplicare a metodelor de evaluare a mărfurilor –
5 puncte
1.3 Apreciaţi rolul evaluării vamale în cadrul realizării operaţiunilor de
import-export – 7 puncte.