Sunteți pe pagina 1din 2

Arta preistorică universală de către arhitectorul Nicolae figurilor faraonilor în sculptură sau

Din cele mai vechi Ţiganco. Aici se află o colecţie ce pictură, artiştii se conduceau după
timpuri, încă din comuna primitivă, ţin de mai multe domenii: geologie, anumitre canoane: --Figurile
cînd îndeletnicirile principale ale agricultură, cultură, artă faraonilor trebuiau să fie foarte
oamenilor erau vînătoarea şi decorativ-aplicată etc. Unele înalte, iar ale celorlalte persoane
pescuitul aceştia au desenat, au exponate din fondurile muzeului au sculptate sau pictate- mai mici,
sculptat şi au pictat. Pe pereţii valoare ştiinţifică şi fac parte din în descreştere, după rangul social
peşterilor s-au păstrat picturi cu o tezaurul nostru naţional. De al acestora. –Ochii, umerii,
vechime de peste 30000 ani. asemenea, muzeul are o colecţie torsul se reprezentau din faţă. –
Astfel de picturi au fost impunătoare de covoare, costume Faţa şi picioarele erau redate în
descoperite în peşterile Lascaux naţionale, ceramică, obiecte din profil.În afară de piramide,
din Franţa şi Altamira din Spania. piatră, metal lemn, unelte de muncă egiptenii au mai înălţat şi temple,
Aici sînt reprezentaţi bizoni, cai, etc. Iniţiere în istoria artelor care erau clădite din pietre
reni, mamuţi, mistreţi. Oamenii din plastice Popoarele lumii antice au masive şi aveau pereţii groşi fără
comuna primitivă aveau nevoie să-şi creat opere importante. Studiindu- geamuri. Tavanul templului era
păstreze alimentele. În acest scop le, putem înţelege cultura, susţinut de coloane înalte de
au fost create diverse vase din lut, tradiţiile, obiceiurile, credinţele piatră. Pe fusul coloanelor erau
înfrumuseţate cu linii, puncte, civilizaţiei noastre de pînă la săpate diferite hieroglife, scene
dungi.Pe lîngă picturi şi vase de Hristos. care vorbeau despre evenimentele
ceramică s-au mai găsit şi figurine Arta Egiptului Antic Arta istorice din acea perioadă. În
sculptate în oase de animale sau egipteană este una dintre cele mai partea de sus, coloanele erau
modelate în argilă, care reprezintă vechi:istoria ei cuprinde circa 3500 încununate de capiteluri din piatră
animale sălbatice. Arta preistorică de ani. Primele manifestări ornamentate cu frunye de palmier,
în arealul carpato-danubiano- culturale egiptene îşi au începutul lotus sau papirus. Porţile de intrare
pontic. În continuare vom studia în mileniul 4 înainte de Hristos. în templu erau mărginite de turnuri
cultura din ambele perioade: Egiptul este situat geografic pe înalte, iar în faţa templului se
înainte de Hristos şi după Hristos. Valea Nilului, fluviul care îi asigură întindea o alee străjuită de statui
Ca şi în restul europei, neoliticul se pe oameni cu hrană şi apă. Egiptenii cu chip de animale sau sfincşi.
instalează în spaţiul carpato- au înălţat construcţii măreţe din Pentru egiptenii antici sculptura
danubiano-pontic din mileniul 6 piatră- piramidele. Primele avea scopul de a imortaliza în
înainte de Hristos. Teritoriul piramide datează din mileniul al 3- piatră, lemn sau lut figura celui
României este bogat în capodopere lea î.Hr. şi erau destinate păstrării decedat, întrucît, după cum
străvechi care datează din Epoca averii faraonului, îndeplinind şi credeau ei, sufletul acestuia are
Pietrei. Cultura Hamangia (după funcţia de mormînt pentru mumia nevoie de o casă pentru a reveni din
numele localităţii) este renumită lui. Piramidele au fost construite în nou pe pămînt, unele monumente
prin sculpturi de dimensiuni mici. baza unor calcule matematice erau cioplite din blocuri masive de
Gînditorul de la Cernavodă exacte. Feţele lor sunt dispuse piatră ca să se releve importanţa
reprezintă o statuetă de bărbat, cu după cele patru puncte cardinale personalităţii reprezentate de
coatele pe genunchi şi cu capul (est vest nord sud). Cele mai exemplu, statuia faraonului Ramse
sprijinit în palme. Perechea importante piramide fac parte din al doilea instalată în templul din
Gînditorului, o statuetă feminină cu Ansamblul de la Giseh: Kheops Luxor.Din perioada tîrzie a culturii
o tentă de monumentalitate, 146metri, Khefren şi Mzkerinos. egiptene datează şi bustul pictat al
completează acest ansamblu Aceste piramide au fost construite reginei Nefertiti. Pictura
sculptural.Pînă în zilele noastre s- în jurul anului 2500 î.Hr. Piramida egipteană s-a păstrat pe pereţii
au păstrat minunate obiecte din lui Kheops, străjuită de un sfinx mormintelor, ilustrînd scene din
ceramică colorată care au fost gigantic, face parte din cele 7 viaţa faraonului. În aceste creaţii
create în timpul culturii Cucuteni. minuni ale lumii antice. Încăperile ca şi în sculptură, formele sînt
Mai tîrziu în epoca Bronzului, pe din piramidă erau săpate sub generalizate iar canoanele-
teritoriului României au fost găsite pămînt, intrarea fiind acoperită cu respectate. Scenele pictate
numeroase tezaure: vase, brăţări lespezi uriaşe din piatră.Pereţii prezintă diverse categorii de
pandative şi alte podoabe de aur. acestor cavouri au fost zugrăviţi cu oameni şi vietăţi.
Obiecte ce reprezintă diferite imagini ce reprezentau crîmpeie din Arta Greciei antice
culturi se păstrează în Muzeul viaţa faraonului, uneori se pictau Grecia antică este leagănul culturii
Naţional de Etnografie şi Istorie scene din natură (figuri de oameni, şi civilizaţiei umane. Cultura
Naturală din R.M. Termeni de animale, plante), alteori erau Elladeia impulsionat dezvoltarea
atelier: Figurine- statui de placate cu foiţe din metale artelor în perioadele istorice
dimensiuni mici. Neolitic- perioadă preţioase. În cavouri, se mai ulterioare. Sînt cunoscute 4
din istoria omenirii, care urmeză păstrau portretele sculpturale ale perioade ale culturii greceşti:
perioadei mezolitice. Vase faraonilor şi a apropiaţilor lor. homerică, arhaică, clasică şi
antropomorfe- vase cu formă Mumia era corpul neînsufleţit al elenistică. Obiectele din ceramică
simplificată, ce aminteşte figura faraonului (sau a altei persoane sînt cele mai vechi vestigii din
omului./ Muzeul Naţional de importante din status egiptean), lumea antică. În epoca homerică
Etnografie şi Istorie Naturală a care se îmbălsăma, fiind astfel erau răspîndite vasele Dipzlon,
fost deschis în anul 1889 la păstrat într-un cavou special numir numite astfel după una din porţile
Chişinău. Edificiul a fost proiectat sarcofag. La reprezentarea cetăţii Atena, unde au fost
descoperite. Ele sînt superioare sens este Colosseumul. Panteonul
vaselor cretane prin ornamentele este un edificiu proiectat şi
lor stilizate geometric. Acestea construit în formă rotundă. După
erau ornamentate cu zig-zaguri, fiecare victorie repurtată în
pătrate, spiraleşi imagini ce campaniile militare, romanii înălţau
reprezentau cai, păsări, figuri arcuri de triumf.
umane stilizate, adesea Arta bizantină
abstractizate. Pe vase sînt Arta bizantină s-a format din
reproduse fidel scene de luptă ori încrucişarea tradiţiilor culturale
nave de război, asemenea tablouri eleniste, romanice cu numeroase
fiind dispuse în bezi sau frize. elemente de artă egipteană, siriană
Frizele sunt despărţite prin şi alte culturi din Asia Mică. De la
ornamente geometrice orizontale, greci, artiştii bizantini au preluat
compoziţia lor se desfăşoarăpe măiestria compoziţiilor clare şi
ritmuri compuse, elementele fiind echilibrate. Astfel au apărut
echilibrate. chipuri noi care, conform religiei
Pictura ---În Grecia antică s-a creştine se deosebeau radical de
dezvoltat larg şi pictura, deşi s-au modelele antice. În planurile
păstrat puţine dovezi în acest sens. construcţiilor arhitecturale s-au
Tradiţional, interioarele erau reliefat îmbinări eclectice de
decorate cu picturi murale. În stiluri şi tradiţii culturale.Pictorii
pictura decorativă de pe zidurile bizantini exprimau spiritul religios,
interioare şi exterioare, grecii glorificau personajele biblice. În
antici au reprezentat figuri umane, perioada dezv. Imperiului, cultul
plante, animale ori motive icoanelor contribuie la înflorirea
geometrice. Ca şi î sculptură, în artei bizantine. Icoana a avut un
pictură erau reprezentate diferite rol important de reprezentare a
scene din realitatea unei divinităţi. Printre cei mai
înconjurătoare, care au fost cunoscuţi iconari sunt: Teofan
observate şi reproduse cu mult Grecul, Dionisie, Rubliov.
talent de artiştii plastici din acea Arta veche rusă
perioadă.Arhitectura Teofan Grecul
Din vechea arhitectură a Greciei Creaţia originală a acestui mare
antice s-au păstrat şi unele vestigii maestru îşi are rădăcinile în trad.
arhitecturale. La greci templul era Bizantine. Pictorul îi conferă fiec.
cel mai important edificiu. Acesta Pers. Biblic trăsături individuale, în
era proiectat şi conceput ca un care se pot sesiza nişte trăiri
lăcaş pentru zei. Ca astfel de sufleteşti. Maniera de lucru este
temple să fie înălţătoare şi energică, gama coloristică sombră,
impunătoare arhitecţii le desenul întregir în linii subţiri albe,
înconjurau cu un şir de coloane, aranjate în forma feţei, faptcare
care susţineau acoperişul. amplifică expresivitatea acestor
Coloanele la rîndul lor, erau chipuri.
înfrumuseţate cu capiteluri. Andrei Rubliov
Sculptura Acest pictor rus s-a remarcat prin
Sculpturile create de marii maeştri icoanele sale cu img. Luminoase, din
ai Greciei antice relevă un caracter care transpar stări de spirit
umanist al artei plastice. pacifiste, de bună înţelegere între
Sculpturile din Grecia antică pun oameni. Un exemplu este Sfînta
în evidenţă talentul maeştrilor de a Treime (Troiţa)
reproduce perfect anatomic,
detaliat unele pesonaje marcante
ale timpului. În Grecia antică,
chipului uman i se acorda o atenţie
sporită, erau glorificate corpul
atletic, proporţiile ideale, adică
frumuseţea fizică.
Arta Romei antice
Epoca Republicii romane a fost
bogată sub aspect cultural. Marii
maeştri ai timpului s-au remarcat şi
prin construcţiile lor inginereşti, a
drumurilor petruite. În acea
perioadăau fost înălţate şi temple
şi stadioane. Un exemplu în acest

S-ar putea să vă placă și