Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

I. Date personale:
Numele şi prenumele:
Data naşterii:
Domiciliul:
Unitatea de învăţământ:
Clasa:

II. Date familiale:

a) Date despre părinţi/reprezentant legal:

Tatăl - numele şi prenumele:


- ocupaţia:
- locul de muncă: -

Mama - numele şi prenumele:


- ocupaţia: -
- locul de muncă: -

Reprezentant legal - numele şi prenumele:


- ocupaţia:
- locul de muncă: -

b) Structura şi componenţa familiei:

Tipul familiei:

 monoparentală prin: statut iniţial, deces, divorţ,


separaţie
 legal constituită
 alte situaţii

 Fraţi/surori (număr fraţi/surori, vârstă, statut/ocupaţie): un frate,


elev în clasa a IV-a,

Fără fraţi/surori

c) Alte situaţii relevante pentru evoluţia copilului:


 părinţi plecaţi în străinătate:
 crescut de rude de gradul II, III
 în protecţie specială
 alte situaţii:

d) Atmosfera şi climatul familial:

 raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi/între părinţi şi copii


 raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare
 dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
 familie destrămată sau pe cale de destrămare - divorţ
 alte situaţii:

Atitudinea părinţilor/reprezentantului legal faţă de şcoală şi faţă de problemele de educaţie ale


copilului: atitudine cooperantă dar dezorganizată, fluctuantă în privința implicării.

III. Starea de sănătate:

a) Starea generală de sănătate: conform certificatului medical: întârziere psihică


moderată, QI -40, dislalie polimorfă, tulburare de conduită cu heteroagresivitate,
tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie
b) Menţiuni medicale importante pentru procesul de învăţământ: -

IV. Evaluare psihopedagogică:

a) Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv


- motrice, orientare spaţiotemporală/Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a
copilului de la naştere până la 7 ani): tulburare de dezvoltare specifică a funcţiei motorii,
motricitate fină şi grosieră slab dezvoltate; rigiditatea membrelor; coordonare motorie
deficitară; slabă orientare spaţio-temporală; tulburare de achiziţie a limbajului expresiv,
stereotipii motorii şi comportamentale, grimase faciale, permanentă stare de agitaţie
psihomotorie (preia toate comportamentele dezadaptate ale colegilor-fluturări de mâini,
legănare, ţipete), incapacitatea de a-şi păstra poziţia statică mai mult de câteva minute (adesea
se ridică din bancă şi se duce la geam sau la băncile colegilor-permanentă mişcare).
Alte particularităţi (deficienţe şi conduite specifice): afectare în sfera interacţiunii sociale,
instabilitate emoţională, dese crize de nervozitate cu conduită duplicitară, tulburare
hiperkinetică şi de opoziţie, statură joasă -nanism.

b) Procesele cognitive şi stilul de muncă: stil de muncă inegal, dezorganizat, cu dese distrageri
şi neînţelegerea sarcinilor

Gândirea:
- Înţelege noţiuni:  simple  complexe
- Defineşte noţiuni:  simple  complexe X Nu
- Operează cu noţiuni:  simple  complexe
- Înţelege relaţiile cauză -  da  nu
efect:
Alte particularităţi ale gândirii: rigiditate, inconsecvenţă, inerţie, prezenţa stereotipiilor şi a
perseverării
Memoria: de scurtă durată

Formele memoriei:
 de scurtă durată  de lungă
durată
 vizuală  auditivă  mixtă

Alte particularităţi ale memoriei: incapacitate de reactualizare a informaţiilor, reactualizare


imprecisă, dese confuzii între noţiuni.
Limbaj şi comunicare: vocabular redus, utilizează cu precădere substantive, dislalie polimorfă,
nu vorbeşte în propoziţii dezvoltate.

Vocabular:
 redus  mediu  dezvoltat  bogat

Exprimare
orală:
 nu  greoaie  incorectă  clară, corectă
comunică oral gramatical

Tulburări de limbaj: comunică oral utilizând cuvinte dispersate, tulburare de achiziţie a


limbajului expresiv, tulburare de voce (adesea ţipă), ritm şi fluenţă.
Alte particularităţi ale limbajului: imită sunete din natură şi sunetele produse de colegi pentru a
comunica, prezintă ticuri şi ocazional expresii parazitare.

Atenţia:
 tulburări de atenţie  nu prezintă tulburări de atenţie
Alte particularităţi (concentrare, stabilitate, volum etc.): instabilitate, slabă putere de
concentrare, volum redus, vorbește în permanență –bolborosește chiar dacă are alte sarcini.
Motivaţia de învăţare:
 extrinsecă  intrinsecă
Alte particularităţi: lucrează ocazional pentru recompense
Receptivitatea, participarea şi implicarea:
 participă activ, cu  interes inegal,  pasiv
interes fluctuant
 greu de antrenat  inegal, absent

Alte particularităţi: prezintă multiple stereotipii comportamentale (fluturat, legănat, ridicat) care
îi perturbă activitatea.
c) Relaţii sociale:

 sociabil, comunicativ  retras, izolat,


puţin comunicativ
 turbulent  agresivitate agresivitate fizică
verbală

Alte particularităţi: la cerere şi sub îndrumare constantă poate lucra în echipă, dar îi face
plăcere să îşi deranjeaze/atingă/şicaneze colegii.

d) Nivelul achiziţiilor şcolare (deprinderi, interese):

Deprinderi de citit:
 total absente  slabe  bune  foarte bune
Deprinderi de scris:
 total absente  slabe  bune  foarte bune
Deprinderi de calcul:
 total absente  slabe  bune  foarte bune
Abilităţi sau interese speciale: îi fac plăcere activităţile care presupun efort fizic, să privească
pe geam, să utilizeze dispozitive electronice, să îşi imite şi şicaneze colegii, să cânte şi să danseze.
Alte particularităţi: poziţie necorespunzătoare în timpul orelor de curs, se află în permanentă
mişcare (legănare, fluturare, se ascunde în bancă, se întinde pe bancă),
comportament opozant.
V. Rezultate şcolare şi extraşcolare ale elevului
a) Discipline la care a obţinut rezultate deosebite: disciplinele din ariile curriculare
“Educaţie fizică şi sport”, şi “Arte” având în vedere nivelul redus al dezvoltării
psihomotrice şi hiperkinezia.
b) Rezultate deosebite obţinute în activităţi extraşcolare: se înregistrează în cazul
activităţilor care implică mişcare, educaţie fizică având în vedere nivelul redus al
dezvoltării psihomotrice.
c) Factori explicativi ai reuşitei şcolare/dificultăţilor întâmpinate pe parcursul
programului şcolar: reuşitele şcolare se datorează perseverenţei în lucru a
profesorilor de la clasă/ dificultăţile întâmpinate se datorează particularităţilor
afecţiunii cu care este diagnosticat elevul.

VI. Traseul educaţional:


Programe educaţionale la vârstă antepreşcolară (creşă, grădiniţă, centre de zi cu componenta
educaţională):
Denumirea instituţiei: -
Perioada: -
Observaţii: -
Programe educaţionale la vârstă preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componenta
educaţională):
Denumirea instituţiei:

Perioada:
Observaţii: -
Pregătirea şcolară (unităţi de învăţământ de masă, unităţi de învăţământ special/special integrat):
Denumirea instituţiei:
Perioada: 2014-prezent
Observaţii: probleme de acomodare din cauza tulburărilor de comportament opozant.
Promovat în anul anterior:  DA  NU
Activităţi de sprijin anterioare şi prezente, inclusiv extraşcolare (terapii în centre/clinici, în
grădiniţă sau şcoală): -
Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente: elevul prezintă
tulburări de conduită şi hiperkinezie accentuată, adaptându-se foarte greu la cerinţele şi
particularităţile mediului şcolar.
Observaţii şi recomandări, inclusiv privind forma de şcolarizare: pentru viitoarea sa activitate se
recomandă parcurgea unui curriculum adaptat nivelului achiziţiilor sale precum şi
comportamentului în cadrul unei instituţii de învăţământ special-ciclul gimnazial.

Întocmit, Data întocmirii:

S-ar putea să vă placă și