Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL CONTRACT DE VÂNZARE–CUMPĂRARE PRAXIS

Între:

- CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], cu sediul în


comuna [...], persoană fizică înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
sub nr. de identificare [...] din data de [...], având CIF [...], reprezentat prin medic
titular, doamna doctor [...], cu domiciliul în [...], având CNP [...], identificată prin
carte de identitate seria [...] nr. [...] eliberată de [...], în calitate de vânzător şi

-[...], cu domiciliul în [...], având [...], identificată prin carte de identitate seria [...]
eliberată de [...], în calitate de cumpărătoare,
În temeiul Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1322 din data de 02.11.2006
art. 1, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare:

Eu, [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL


MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], vând doamnei [...], (odată cu predarea folosinţei
conform contractului de comodat nr. [...] încheiat între Consiliul Local al [...] şi
doamna [...] în calitate de medic titular al Cabinetului Medical Individual Medicină de
Familie Dr. [...], asupra spaţiului în suprafaţă de [...] m.p., reprezentând Cabinet
Medical Medicină de Familie (camera nr. [...]), situat în [...]), Praxisul Cabinetului
Medical Individual Medicină de Familie Dr. [...], care reuneşte patrimoniul de
afectaţiune profesională, infrastructura cabinetului şi clientela reprezentată de
pacienţi (aproximativ [...] pacienţi) şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet.

Patrimoniul de afectaţiune profesională cuprinde următoarele bunuri mobile: un


scaun fotoliu, o plafonieră, un aspirator, două birouri medic, un modul sertare, două
cearşafuri consultaţii, trei halate medic groase, un strotoscop, două tensiometre, o
jaluzea orizontală, un scaun de plastic, şase bibliorafturi, un dulap fişet, trei scaune
pacienţi, un fier de călcat, patru tăviţe corespondenţă, o jaluzea verticală şi un scaun
medic;

Bunurile mobile au fost dobândite de CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ


DE FAMILIE Dr. [...], prin cumpărare.

Eu, [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL


MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că fac această vânzare de praxis a cabinetului
în vederea desfăşurării de către doamna [...], a activităţii de medic de familie,
aceasta urmând să folosească acest spaţiu medical drept punct de lucru.

Totodată eu, [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL


INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că fac această vânzare de praxis
ca urmare a intrării în concediul pentru creşterea copilului.

De asemenea, eu [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL


INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că doamna [...] urmează să
încheie pe numele Cabinetului Medical Individual Medicină de Familie Dr. [...]
contractele de prestări servicii aferente.

Totodată, eu [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL


INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că acest cabinet este singurul
proprietar al bunurilor mobile, ce fac obiectul prezentului contract de vânzare-
cumpărare şi că în această calitate am convenit la încheierea prezentului contract.
De asemenea, eu [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL
INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că Praxisul Cabinetului Medical
Individual Dr. [...] nu formează obiectul vreunui litigiu, nu este gajat şi garantez pe
cumpărătoare de orice evicţiune totală sau parţială.

Totodată, eu [...], în calitate de reprezentant legal al CABINETULUI MEDICAL


INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...], declar că nu am încheiat promisiuni de
înstrăinare sau antecontract de vânzare-cumpărare cu nici o persoană fizică sau
juridică cu privire la acest praxis.

Preţul vânzării este de [...], sumă pe care, vânzătorul, prin reprezentantul său legal,
a primit-o integral şi în numerar de la cumpărătoare, azi, data autentificării
prezentului contract.

Cumpărătoarea intră în stăpânirea de drept şi de fapt asupra Praxisului menţionat


mai sus, începând de azi, data autentificării prezentului contract.
Eu, [...], cumpăr de la CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr.
[...], reprezentat legal prin doamna [...], (odată cu preluarea de către mine, în
calitate de medic titular al Cabinetului Medical Individual Medicină de Familie Dr.
[...], a folosinţei asupra spaţiului în suprafaţă de [...] m.p., reprezentând Cabinet
Medical Medicină de Familie (camera nr. [...]), situat în [...], conform contractului de
comodat nr. [...] încheiat cu Consiliul Local al [...]) şi Praxisul Cabinetului Medical
Individual Medicină de Familie Dr. [...], care reuneşte patrimoniul de afectaţiune
profesională, infrastructura cabinetului şi clientela reprezentată de pacienţi
(aproximativ [...] pacienţi) şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet.

Patrimoniul de afectaţiune profesională cuprinde următoarele bunuri mobile: un


scaun fotoliu, o plafonieră, un aspirator, două birouri medic, un modul sertare, două
cearşafuri consultaţii, trei halate medic groase, un strotoscop, două tensiometre, o
jaluzea orizontală, un scaun de plastic, şase bibliorafturi, un dulap fişet, trei scaune
pacienţi, un fier de călcat, patru tăviţe corespondenţă, o jaluzea verticală şi un scaun
medic; cu preţul de [...] (două mii lei) şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.

Eu, cumpărătoarea, declar că am luat cunoştinţă de provenienţa bunurilor ce fac


obiectul acestui contract, ştiu că nu sunt gajate şi ştiu că nu fac obiectul vreunui
litigiu.

Noi, părţile contractante, declarăm că am luat cunoştinţă de prevederile legilor în


vigoare, cunoaştem consecinţele ce decurg din încălcarea acestor prevederi legale şi
ne asumăm răspunderea pentru aceste consecinţe.

Noi, părţile contractante, declarăm că suntem de acord cu conţinutul prezentului


contract de vânzare cumpărare, consimţim la autentificare şi ne obligăm să
respectăm întocmai prevederile prezentului contract.

Tehnoredactat şi autentificat la Biroul Notarului Public [...], în trei exemplare, din


care două s-au înmânat părţilor semnatare.

VÂNZĂTOR

CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIE Dr. [...]


reprezentat prin medic titular doamna [...]

CUMPĂRĂTOARE
Detalii: https://legeaz.net/forum/drept-civil/1309-contract-vanzare-cumparare-
praxis