Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Profesională ”Emil Drăgan”, Grădiștea


Profesor: Hogea Laura – Diana
Data: 05. 11. 2018
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina : Religie, cultul ortodox
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine
Subiectul lecţiei: Biserica – locaș de închinare
Tipul lecţiei: transmitere și însuşire de noi cunoştinţe

Competențe generale:
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului
2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare
3. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
5. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii

Competențe specifice:
2.1. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noțiunilor religioase nou învățate, realizând corelații interdisciplinare (istorie, literatură, muzică,
geografie, artă).
3.1. Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

a) Cognitive:
OC1: să descrie biserica, privită din exterior;
OC2: să identifice părțile componente ale unei biserici și principalele obiecte de cult;
OC3: să manifeste comportamente de bun creștin în biserică, dând dovadă de aplicarea practică a educației religioase primite la școală și în familie..

1
b) Afective
OA1 – să participe cu interes şi cu plăcere la lecţie
OA2 – să participe la Sfânta Liturghie

c) psiho – motrice
OP1 – să utilizeze materialul didactic, conform sarcinilor de lucru date
OP2 - să respecte ţinuta în bancă
OP3 – să deprindă o poziţie corectă la rugăciune

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : conversația catehetică, povestirea, jocul didactic, demonstrația cu substitute, explicația, lectura, metoda Lotus, rugăciunea,
expunerea, organizatorul grafic.
2. Mijloace de învăţământ: tabla, flipchart, marker, laptop, videoproiector, baloane.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
4. Evaluare: aprecieri verbale, observația sistematică a activității elevilor.

Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a VIII-a;
Planificarea calendaristică semestrială, clasa a VIII-a;
Proiectarea unității de învățare ”Exprimarea învățăturii creștine”, clasa a VIII-a;
2. Temporale: - nr. de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2. Proloagele, vol. I, Editura Bunavestire.
3. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VIII-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2012.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul informațional Strategia didactică


Etapele lecţiei Ob. Metode și Mijloace de Forma de
/ Timp Op. Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ învățare organizare Evaluare
Momentul • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea ” Împărate ceresc” • Rugăciunea Rugăciunea
5’ OP3 ”Împărate ceresc” Catalogul Frontală
• Notarea absenţelor •Anunțarea Conversația
OP2 • Pregătirea pentru începerea orei absenților Individuală
• Pregătirea pentru
începerea orei, elevii Anexa 1
•Sinaxarul zilei vor avea notat pe
tablă data și sfinții
zilei Lectura
•Un elev citește
sinaxarul zilei
Pregătirea Profesorul va ruga 8 elevi să ia câte un balon și Elevii urmează
elevilor pentru să-l umfle, pe baloane fiind scrise literele: instrucțiunile Jocul didactic
receptarea Ă,B,C,E,I,R,S. Apoi, ei trebuie să așeze profesorului și Baloane Frontală
noilor baloanele astfel încât să descopere cuvântul descoperă cuvântul
cunoştinţe cheie al lecției. cheie al lecției:
3’ BISERICĂ.
Anunţarea Profesorul anunță și scrie pe tablă titlul noului Elevii notează în
titlului şi a capitol EXPRIMAREA ÎNVĂȚĂTURII DE caiete Individuală
obiectivelor CREDINȚĂ și titlul lecției Biserica – locaș de Tabla
lecţiei închinare. Expunerea
1’
Profesorul precizează obiectivele lecției: Elevii sunt atenți la
-prezentarea formei unei biserici, privită din explicațiile Videoproiectorul
exterior profesorului. Laptop Frontală
-părțile componente ale unei biserici și
principalele obiecte de cult din biserică
-regulile de comportare în biserică.

3
Comunicarea/ Observație
însuşirea Pe tot parcursul lecției profesorul se va folosi
noilor de un material power point pentru a facilita Expunerea
cunoştinţe înțelegerea noilor informații.
25’ Video proiector Frontală
”Biserica este cerul pe pământ, în care Imagini PPT
locuiește și Se preumblă Dumnezeu Care este
în cer...” (Sf. Gherman, Patriarhul
Constantinopolului).

Biserica a fost întemeiată, în chip văzut, de


Mântuitorul Iisus Hristos, în momentul Aprecieri
pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, la verbale
Cincizecime. Însă, din cauza persecuțiilor, Elevii sunt atenți la Povestirea
primele locașuri creștine de rugăciune au fost explicațiile Video proiector
organizate în casele creștinilor, în locuri ascunse profesorului și Imagini PPT
din munți și păduri, în peșteri și în catacombe. urmăresc prezentarea
În aceste locuri se săvârșea Sfânta Liturghie (de PPT.
obicei, pe mormântul unuia dintre martirii ale Frontală
cărui oseminte erau îngropate tot acolo).
În anul 313, Sfântul Împărat Constantin cel
Mare a acordat libertate creștinilor, aceștia Explicația
ieșind din munți, păduri și catacombe și zidindu-
OC1 și locașuri de rugăciune.

Profesorul formulează o definiție a bisericii Aprecieri


și cere elevilor să o noteze în caiete: verbale
Biserica este locașul sfânt în care credincioșii se
adună pentru a se ruga și asculta învățătura lui
Hristos. Povestirea

FORMA EXTERIOARĂ A BISERICII


Privită de sus, biserica are formă de cruce
pentru că Mântuitorul Și-a întemeiat Biserica Frontală
OC1 prin moartea Sa pe Cruce. Elevii urmăresc cu Video proiector
Privită din lateral, Biserica este corabia în atenție cele Imagini PPT
care străbatem marea vieții, pentru a ajunge în prezentate de
Împărăția lui Dumnezeu. profesor și notează
Deasupra bisericii se găsește TURLA de pe tablă schița
îndreptată spre cer, arătând că acest locaș este lecției. Explicația Aprecieri
casa Tatălui nostru Care este în ceruri. verbale
În vârful turlei se află CRUCEA care arată
4
iubirea sfântă a lui Hristos, Care, prin moartea
Sa pe Cruce, a împăcat cerul cu pământul,
deschizând Împărăția cea cerească.
Biserica este orientată cu altarul spre răsărit
deoarece răsăritul simbolizează lumina pe care a
adus-o Mântuitorul prin venirea Sa în lume. Frontală

INTERIORUL BISERICII
Interiorul bisericii este împărțit în trei părți:
pronaos, naos și altar; unele biserici au și
pridvor.
PRONAOSUL este prima încăpere în care
intrăm după ce trecem pragul bisericii, care în Aprecieri
vechime era separată de naos printr-un zid cu verbale
OC2 uși de comunicare. Aici stăteau odinioară Povestirea
catehumenii. Aici se păstrează cristelnița. Frontală
Video proiector
NAOSUL este următoarea încăpere, după Elevii urmăresc cu Imagini PPT
pronaos. Aici stau credincioșii în timpul atenție cele
slujbelor. În mijlocul naosului se află suspendat prezentate de
un policandru mare, acesta simbolizând lumina profesor și notează
divină care se coboară din cer peste cei care de pe tablă schița
participă la sfintele slujbe. De-a lungul pereților lecției.
se află stranele în care stau credincioșii în vârstă
și cei bolnavi. Acestea se termină cu stranele
destinate cântăreților. În partea dreaptă a
naosului se află SCAUNUL ARHIERESC pe Demonstrația
OC2 care îl ocupă arhiereii (episcopi, mitropiliți, cu substitute
patriarh) care vin în vizită. Aprecieri
Frontală verbale
ALTARUL este partea cea mai importantă a
bisericii. Acest loc este despărțit de naos prin
CATAPETEASMĂ sau ICONOSTAS. În altar
se săvârșesc cele mai importante sfinte slujbe.
Aici intră doar slujitorii bisericii (dascăli,
diaconi, preoți, episcopi, patriarh).
În partea stângă a altarului se află
PROSCOMIDIARUL, locul în care sunt
pregătite pâinea și vinul care vor fi sfințite de
preot în timpul Sfintei Liturghii și transformate
de Duhul Sfânt în Trupul și Sângele Domnului Explicația Video proiector Aprecieri
OC2 nostru Iisus Hristos. Imagini PPT verbale
5
La proscomidiar se află: SFÂNTUL POTIR,
SFÂNTUL DISC, STELUȚA ȘI Elevii urmăresc cu
LINGURIȚA, obiecte liturgice foarte atenție cele Frontală
importante. prezentate de
În mijlocul altarului se află SFÂNTA profesor și notează
MASĂ, obiectul cel mai important din biserică., de pe tablă schița
în piciorul ei aflându-se sfinte moaște. În timpul lecției.
Sfintei Liturghii, pâinea și vinul puse pe Sfânta
Masă se prefac, la rugăciunea preotului și a
credincioșilor, în Trupul și Sângele lui Hristos.

OBIECTE AFLATE PE SFÂNTA MASĂ:


Aprecieri
SFÂNTUL ANTIMIS este o pânză de formă Frontală verbale
OC2 dreptunghiulară pe care este pictată icoana
Punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos . Povestirea
Fără Sfântul Antimis nu se poate săvârși Sfânta
Liturghie. În partea de sus a Antimisului se află Video proiector
o părticică din moaștele unui sfânt. Imagini PPT
Elevii urmăresc cu
SFÂNTA EVANGHELIE este cartea de slujbă atenție cele
care cuprinde fragmente din Biblie, în care sunt prezentate de
prezentate viața și învățătura Mântuitorului profesor și notează
nostru Iisus Hristos. La fiecare sfântă Liturghie de pe tablă schița
se citește din această carte. lecției. Aprecieri
verbale
CRUCEA înfățișează răstignirea Mântuitorului Frontală
OC2 și ne amintește de Jertfa Sa mântuitoare.
CRUCEA RĂSTIGNIRII este o cruce mare
din lemn, pe care este pictată răstignirea
Mântuitorului Iisus Hristos. Explicația

SFÂNTUL CHIVOT este un obiect care are


forma unei bisericuțe. Aici se păstrează Sfânta
Împărtășanie necesară pentru bolnavi și copii.

SFEȘNICELE cu lumânări aflate pe Sfânta


Masă simbolizează lumina lui Hristos care
luminează tuturor. Aceste suporturi pot avea: Video proiector
-un braț (simbolizează unitatea dumnezeirii) Elevii urmăresc cu Imagini PPT
-două brațe (simbolizează cele două firi ale atenție cele Frontală Aprecieri
OC2 Mântuitorului) prezentate de verbale
6
-trei brațe (simbolizează Sfânta Treime) profesor și notează
-șapte brațe (simbolizează cele șapte daruri ale de pe tablă schița
Sfântului Duh) lecției. Demonstrația
cu substitute
În biserică se află multe ICOANE pe care
sunt înfățișate evenimente biblice sau persoane
sfinte. Icoanele înlesnesc și comunicarea între
credincioși și Dumnezeu sau sfinții Săi.

Fixarea şi Profesorul va afișa pe flipchart un organizator Elevii completează Organizatorul


sistematizarea OC1 grafic, apoi le va cere elevilor să îl completeze. organizatorul grafic grafic Observația
cunoştinţelor cu informațiile Flipchart Frontală sistematică
(feed – back) OC2 cerute. Conversația Marker
7’ catehetică
OP1
Asocierea, Se citește un citat din cartea ”Cum să ne purtăm Elevii răspund Lectura Anexa 2
generalizarea în Sfânta Biserică”, protosinghel Nicodim cerinței profesorului.
şi aplicarea OC3 Măndiță (anexa 2) și se cere elevilor să Lotus Schema ”Floare de Frontală Aprecieri
5’ identifice regulile de comportare în biserică. lotus” (Anexa 3) verbale
Activitate Profesorul va împărți elevilor fișa ”Să reflectăm Elevii completează Meditația Anexa 4
suplimentară la ceea ce am învățat astăzi” . fișa.
2’

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind Elevii ascultă. Expunerea Frontală Aprecieri
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi verbale
elevilor implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
1’
Încheierea • Rugăciunea ”Cuvine-se cu adevărat” • Rugăciunea Rugaciunea
activităţii • Salutul. ”Cuvine-se cu
1’ OP3 adevărat”
• Salutul.

7
OGLINDA TABLEI

05.11.2018
Sf. Mc. Galaction și Epistimi

EXPRIMAREA ÎNVĂȚĂTURII CREȘTINE

Biserica – locaș de închinare

”Biserica este cerul pe pământ, în care locuiește și Se preumblă Dumnezeu Care este în cer...” (Sf. Gherman, Patriarhul Constantinopolului).

- Biserica este locașul sfânt în care credincioșii se adună pentru a se ruga și asculta învățătura lui Hristos.

Biserica are formă de :


 Corabie
 Cruce

Biserica este împărțită în:


 PRONAOS (aici stăteau catehumenii și se păstrează cristelnița)
 NAOS (aici stau credincioșii în timpul slujbelor )
 ALTAR (cea mai importantă parte a bisericii)

Obiecte de cult:

 Sf. Potir, Sf. Disc, Steluța și Lingurița


 Sf. Antimis
 Sf. Evanghelie
 Sf. Chivot
 Sf. Cruce
 Sfeșnicele
 Icoanele

8
ANEXA 1

SINAXARUL ZILEI

Luna noiembrie în 5 zile: pomenirea Sfinților Mucenici Galaction și Epistimi (+250)

Întru această zi, cuvânt al Preacuviosului Părintelui nostru Efrem Sirul, despre rugăciune

Fericit lucru, cu adevărat, este a nu păcătui, iar dacă vreunii vor păcătui, să nu
deznădăjduiască, ci să plângă pentru cele în care au păcătuit, ca prin plâns, iarăși, să dobândească
fericirea. Deci, bun lucru este totdeauna a ne ruga și a nu ne îngreuna și, rugându-ne a nu slăbi, după
cum a zis Domnul și apoi Apostolul: „Neîncetat rugați-vă, adică noaptea și ziua și în tot ceasul”.
Și nu numai când intri în biserică, iar în celelalte ceasuri să fii fără de grijă, ci ori lucrezi, ori de dormi,
ori de călătorești, ori de mănânci, ori de bei, ori de zaci, să nu-ți curmi rugăciunea ta, că nu știi când
va veni Cel ce va cere sufletul tău de la tine. Să nu aștepți Duminica sau sărbătoarea sau un anume
loc, ci, precum a zis Proorocul David: „În tot locul stăpânirii Lui”.
Rugăciunea este păzitoare a întregii înțelepciuni, a mâniei pedepsire, a îngâmfării umilire,
este putere a trupurilor, ocârmuire a casei, întemeiere a păcii. Vedeți, fraților, câte poate rugăciunea. În
toată viața oamenilor nu este altă avere mai cinstită decât rugăciunea. De aceea zice Domnul : „Dacă
îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți aduci aminte că are cineva ceva asupra ta, lasă-ți darul tău
înaintea altarului și, ducându-te, împacă-te întâi cu fratele tău și atunci, venind, adu-ți darul tău.”
Așadar, arătat este că, dacă nu vei face aceasta mai întai, toate câte aduci sunt neprimite. Iar dacă vei
face porunca Stăpânului, atunci cu îndrăzneală roagă-te Domnului zicând: „Lasă-mi, Stăpâne, datoriile
mele, precum și eu am lăsat fratelui meu, împlinind porunca Ta”. Și-ți va răspunde Iubitorul de
oameni: „Dacă ai lăsat, îți las și Eu. Dacă ai iertat, îți iert și Eu ale tale, că stăpânire am pe pământ să
iert păcatele. Lăsați, și vi se va lăsa vouă”.
Vedeți iubirea de oameni a lui Dumnezeu cea neasemănată, vedeți bunătatea lui Dumnezeu
cea nemăsurată. Ați auzit, în scurt, mântuirea sufletelor voastre.
Dumnezeului nostru, slavă!

9
ANEXA 2

”Îndată ce am intrat în Curtea Bisericii, să ne pătrundem fiinţa noastră de fiorii plăcuţi şi


binefăcători ai cugetărilor religioase şi ai sfinţeniei Dumnezeieşti. Trecând pragul bisericii: Toată grija
cea lumească să o lepădăm. Să cugetăm serios, că am intrat în cer, în Casa lui Dumnezeu, unde toate câte
sunt şi se fac după sfânta rânduială: Grăiesc slava lui Dumnezeu.
Nimenea să nu intre tropăind în Casa lui Dumnezeu, să nu vorbească şi cu atât mai mult să nu
râdă, să nu facă felurite semne sau neorânduieli, care tulbură pacea Bisericii şi rupe firul rugăciunilor
credincioşilor, care se roagă sau ascultă. Acei ce fac aceste neorânduieli cad sub blestem greu, sub
afurisenie.
Fiule zice Dumnezeiasca Scriptură - păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu.
Apropie-te mai bine să asculţi (slujbele Dumnezeieşti) decât să aduci jertfa nebunilor (tropăială, vorbărie,
râsuri umflate, semne nepermise şi felurite neorânduieli), căci ei nu ştiu că fac rău cu acestea. Nu te grăbi
a-ţi deschide gura ta şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite (cereri şi rugăciuni fără de duh creştinesc
înaintea lui Dumnezeu), căci Dumnezeu este în cer şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe
(lipsite de atenţie şi duh). Nu lăsa gura să te bage în păcat... ca să nu Se mânie Dumnezeu din pricina
cuvintelor tale şi să nimicească lucrul mâinilor tale.”

(Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Protos. Nicodim Măndiță)

10
ANEXA 3

SCHEMA ”FLOARE DE LOTUS”

TREBUIE SĂ
NU PLECĂM RESPECTĂM
ÎN TIMPUL LINIȘTEA
SLUJBEI

CÂND INTRĂM
NE ÎMBRĂCĂM ÎN BISERICĂ NE
MODEST FĂRĂ REGULI ÎN ÎNCHINĂM ȘI
SĂ ATRAGEM SĂRUTĂM
ATENȚIA BISERICĂ ICOANELE

APRINDEM CEREM
LUMÂNĂRILE BINECUVÂN-
ÎNAINTE DE TAREA
ÎNCEPEREA PREOTULUI
SLUJBEI

11
ANEXA 4

Să reflectăm la ceea ce am învățat astăzi!

1. Cel mai folositor lucru pe care l-ai luat din lecție este .......................................................................... .
2. Cel mai mult ți-a plăcut în această lecție................................................................................................ .
3. Un lucru despre care ai vrea să afli mai multe este ................................................................................ .
4. Cum ai putea să folosești în viața de zi cu zi ceea ce ai învățat azi? ......................................................
................................................................................................................................................................. .

12

S-ar putea să vă placă și