Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială


SecŃia de Sociologie

Proceduri pentru elaborarea şi susŃinerea lucrărilor de licenŃă


în sociologie – 2007/2008

Ghid pentru studenŃi

ObservaŃie: Procedurile au fost aprobate în Consiliul FacultăŃii de Sociologie şi AsistenŃă Socială


din 19 martie 2008

Cuprins

1 Introducere _________________________________________________________ 2
2 Prevederi preliminare ________________________________________________ 2
2.1 Prevederi ale UniversităŃii din Bucureşti __________________________________ 2
2.2 CerinŃe obligatorii pentru susŃinerea lucrărilor ____________________________ 3
2.3 DeclaraŃia de asumare a răspunderii____________________________________ 3
2.4 Predarea lucrărilor în format electronic __________________________________ 4
3 Redactarea lucrărilor de licenŃă ______________________________________ 4
3.1 Formatul lucrării________________________________________________________ 4
3.2 Structura lucrării _______________________________________________________ 5
4 SusŃinerea lucrării de licenŃă _________________________________________ 7
5 Criterii de evaluare a lucrărilor _______________________________________ 8
6 Anexe ______________________________________________________________ 9
6.1 DeclaraŃie de asumare a răspunderii____________________________________ 9
6.2 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă _______ 10
6.2.1 Redactarea structurată _____________________________________________________ 10
6.2.2 Exemple de formatare în MS Word __________________________________________ 10
6.2.3 Finalizarea lucrării___________________________________________________________ 13
6.3 Citarea surselor şi redactarea bibliografiei______________________________ 14
6.3.1 Introducere ________________________________________________________________ 14
6.3.2 Proceduri de citare _________________________________________________________ 14
6.3.3 Formatarea bibliografiei ____________________________________________________ 15

1
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

1 Introducere

Catedra de sociologie a UniversităŃii din Bucureşti a elaborat procedurile de elaborare


şi susŃinere a lucrărilor de licenŃă având în vedere:
(1) Îndrumarea studenŃilor în elaborarea lucrărilor de diplomă, pentru a creşte calitatea
finală a acestora, atât în ceea ce priveşte forma cât şi conŃinutul acestora, precum şi
pentru a scădea riscul de fraudă;
(2) Îndrumarea studenŃilor în susŃinerea publică a lucrării de licenŃă;
(3) Facilitarea procesului de susŃinere a lucrărilor finale şi de evaluare a lucrărilor de
către comisii.
Lucrările de licenŃă ale studenŃilor în sociologie reprezintă rezultatul propriului efort
de cercetare şi de redactare, sub îndrumarea coordonatorului ştiinŃific. Prin urmare, toate
lucrările de licenŃă în sociologie, indiferent de tema şi de perspectiva abordată, trebuie să
demonstreze:
(1) stăpânirea metodologiei ştiinŃifice de cercetare;
(2) stăpânirea conceptelor ştiinŃifice proprii sociologiei şi a perspectivei sociologice de
analiză;
(3) efortul personal de învăŃare şi de reflecŃie critică al autorului.

2 Prevederi preliminare

2.1 Prevederi ale UniversităŃii din Bucureşti


În continuare sunt incluse câteva fragmente din Precizările privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăŃământul superior 2007 / 2008 ale
UniversităŃii din Bucureşti.
„SusŃinerea lucrării are ca scop evaluarea capacităŃii absolvenŃilor de a procesa
cunoştinŃele, în condiŃiile de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire sau
de realizare a unor studii de caz. La susŃinerea de către absolvenŃi a lucrării participă ca
invitat conducătorul ştiinŃific. Examenul de licenŃă / diplomă este promovat dacă se obŃine cel
puŃin media 6 (şase). (...) Comisiile pentru examenele de licenŃă / diplomă / disertaŃie se
stabilesc, pe specializări, la propunerea consiliilor facultăŃilor / departamentelor, prin decizia
Rectorului. Comisiile sunt formate din minimum trei membri, cu grad didactic de cel puŃin
lector universitar / şef de lucrări având titlul ştiinŃific de doctor, cu excepŃia preşedintelui,

2
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

care trebuie să fie professor universitar sau conferenŃiar. Secretarul comisiei poate fi asistent
sau preparator universitar. Rezultatele probelor se comunică şi se afişează în termen de cel
mult 48 de ore de la data susŃinerii acesteia, la sediul facultăŃii organizatoare”.

2.2 CerinŃe obligatorii pentru susŃinerea lucrărilor

ToŃi studenŃii care doresc să susŃină lucrarea în sesiunea din vara 2008 trebuie să
depună la secretariat formularul privind înscrierea la un profesor coordonator ştiinŃific, până
vineri 11 aprilie 2008, ora 12.00. StudenŃii care nu se înscriu până la această dată se pot
înscrie ulterior, pentru susŃinerea lucrărilor în sesiunea din iarna 2009.
Pentru a putea fi susŃinută public, lucrarea trebuie:
- Să fie însoŃită de o declaraŃie de asumare a răspunderii, după ce un exemplar al cererii
a fost predat la Secretariatul facultăŃii înainte de termenul limită: 11 aprilie 2008, ora
12.00. (ObservaŃie: studenŃii care au absolvit facultatea în anii universitari anteriori
dar urmează să îşi susŃină licenŃa în vara 2008 sunt exceptaŃi de la depunerea în
prealabil la secretariat a declaraŃiei, urmând să o anexeze la lucrare).
- Să respecte normele de redactare în limba română conform normelor prezente ale
Academiei Române, precum: să fie redactată cu diacritice (ă, î, ş, Ń, â), să nu prezinte
erori sistematice lexicale, gramaticale, de sintaxă etc; redactarea cu diacritice conform
ortografiei actuale este obligatorie pentru toate lucrările;
- Să se încadreze în intervalul de 50-75 pagini, conform normelor de paginare detaliate
mai jos;
- Să respecte structura lucrării prezentată detaliat mai jos;
- Să fie predată la Secretariat în intervalul specificat: 16-23 iunie 2008, ora 16.00;
- Să fie încărcată pe serverul facultăŃii înainte de data limită: 27 iunie 2008.
Acceptarea lucrării la secretariatul facultăŃii nu implică acceptarea susŃinerii lucrării,
în cazurile în care una sau mai multe cerinŃe obligatorii se dovedesc a nu fi îndeplinite.
Verificarea respectării cerinŃelor obligatorii se face atât de către coordonator, anterior
depunerii, cât şi de către secretariat la depunerea lucrărilor precum şi de către comisie înainte
de susŃinere.

2.3 DeclaraŃia de asumare a răspunderii

Până pe data de 11 aprilie inclusiv, ora 12.00, studenŃii care doresc să îşi susŃină
lucrarea de licenŃă în sesiunea din vară trebuie să depună la secretariat o declaraŃie semnată

3
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

(conform anexei) prin care îşi asumă calitatea de autor a lucrării, respectarea regulilor de
onestitate intelectuală în folosirea surselor bibliografice şi a datelor analizate, precum şi
acceptarea sancŃiunilor în cazul lucrărilor care conŃin idei sau formulări plagiate.
Formularul va fi distribuit de Secretariat şi publicat pe Internet.
Depunerea formularului înainte de 11 aprilie ora 12.00 este obligatorie pentru
susŃinerea lucrării de licenŃă în sesiunea din vara 2008, cu excepŃia absolvenŃilor din anii
universitari trecuŃi (2006/2007 şi anii anteriori).
Fiecare dintre cele două cópii ale lucrării de licenŃă va include câte un exemplar
semnat al declaraŃiei de asumare a răspunderii.

2.4 Predarea lucrărilor în format electronic


Lucrările vor fi predate în format electronic coordonatorilor (format .pdf tip text,
nesecurizat, care permite copierea textului – copy – sau căutarea în text) cu cel puŃin două
săptămâni înainte de data limită, pentru a permite verificarea autenticităŃii acestora şi a
normelor de onestitate intelectuală.
Lucrările vor fi predate într-un singur fişier cu denumirea (exemplu):
numeprenume__tema_v[numărul versiunii].pdf

Exemplu de numire a fişierului:


ionescuana_resurseumane_v1.pdf

Lucrările vor fi încărcate de studenŃi pe site-ul dedicat al facultăŃii înainte de


susŃinere, în acelaşi format pdf, pentru a fi incluse în baza de date cu lucrări de licenŃă.

Perioada de predare a lucrării la secretariatul FacultăŃii: 16-23 iunie 2008


Ora limită de primire a lucrărilor este: 23 iunie, ora 16.00
Lucrările vor fi predate în două exemplare.

Nu vor fi admise predări ulterioare.


Lucrările care depăşesc data limită pot fi susŃinute în sesiunea următoare de licenŃă, cu
condiŃia respectării termenelor şi obligaŃiilor respective.

Data limită pentru încărcarea lucrărilor pe site-ul facultăŃii: 27 iunie 2008


Detaliile privind procedura de încărcare a lucrărilor vor fi specificate ulterior. Nu pot fi
susŃinute public lucrările care nu au fost încărcate pe server până la data limită.

3 Redactarea lucrărilor de licenŃă


3.1 Formatul lucrării
Procedurile de citare a surselor în lucrările de licenŃă sunt specificate în anexă.

4
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

Lucrarea va fi cuprinsă între 50 şi 75 de pagini (de la pagina de titlu la bibliografie


inclusiv) plus anexe, redactate cu font Times New Roman 12. Nu există o limită de volum
pentru anexe (care pot conŃine, printre altele: interviuri transcrise, tabele, hărŃi, fotografii,
elemente de legislaŃie etc).
SpaŃierea se face la un rând şi jumătate, primul rând aliniat cu 1,27 cm.
Paginile vor avea format A4 şi margini: sus-jos 2,54 cm şi dreapta-stânga 2,54 cm.
Nu vor fi acceptate lucrări în afara acestui interval de pagini.
Nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă normele ortografice ale Academiei
Române: redactate fără diacritice, sau cu greşeli ortografice sau gramaticale sistematice.

3.2 Structura lucrării


Lucrările de diplomă sunt rezultatul efortului propriu de cercetare al studenŃilor. Prin
urmare lucrările trebuie să precizeze clar:
- Întrebările la care îşi propun să răspundă (formulate cu concepte specifice
sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză);
- InformaŃiile sau datele pe care le utilizează pentru a găsi un răspuns – fie că sunt
date produse de altcineva şi utilizate într-o analiză secundară, date produse chiar de autor
(calitative sau cantitative), sau alte tipuri de informaŃii (literatura de specialitate, surse
istorice). Vor fi descrise metodele de obŃinere a informaŃiilor analizate precum si volumul
acestor informaŃii;
- Rezultatele analizei datelor / informaŃiilor;
- ContribuŃiile personale la studierea respectivei teme, precum şi alte reflecŃii
personale referitor la limitele lucrării.
Structura lucrărilor este descrisă mai jos. Pentru fiecare titlu de capitol (marcat în
caractere îngroşate în schema de mai jos) studenŃii pot adăuga un subtitlu propriu care să
reflecte specificul lucrării.

Structura lucrărilor de licenŃă în Sociologie

Elementele tehnice

Pagina de titlu:
- Denumirea universităŃii
- Denumirea facultăŃii
- Titlul şi subtitlul tezei
- Numele şi prenumele autorului
- Gradul didactic, prenumele şi numele coordonatorului ştiinŃific
- Luna şi anul susŃinerii dizertaŃiei

5
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

Cuprins (sumarul, tabla de materii)

Elemente opŃionale: Lista figurilor şi tabelelor, Lista abrevierilor, MulŃumiri pentru


persoanele şi instituŃiile care l-au ajutat pe absolvent să realizeze teza

Elementele de conŃinut

Rezumat: rezumatul lucrării (pe jumătate de pagină). Rezumatul precizează succint


întrebările lucrării, metodele, tipul de informaŃii utilizate şi concluziile principale.

Introducere:
- MotivaŃia alegerii temei
- Întrebările la care lucrarea îşi propune să răspundă, formulate cu concepte specifice
sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză

Precizări conceptuale şi cadru teoretic: discutarea literaturii sociologice şi din alte


discipline relevante pentru întrebările cercetării
- definiŃiile conceptelor folosite sau relevante pentru lucrare
- prezentarea rezultatelor altor cercetări ştiinŃifice, din sociologie şi eventual alte
discipline, pe aceeaşi temă

Precizări metodologice: discutarea metodelor folosite şi a informaŃiilor/datelor pe care


este realizată analiza:
- Tipul cercetării: exploratorie sau confirmatorie, predominant calitativă sau cantitativă,
centrată în principal pe analiza comparativă a conceptelor şi teoriilor, pe validarea
empirică a acestora sau pe discutarea acestora în contextul social al producerii lor, etc
- Metodele şi tehnicile utilizate în selectarea sau producerea informaŃiilor
- Detalii privind activităŃile realizate pe parcursul cercetării (de exemplu: formularea şi
reformularea ulterioară a întrebărilor cercetării, căutarea informaŃiilor privind cadrul
teoretic, analiza literaturii de specialitate, căutarea şi selectarea informaŃiilor şi datelor
necesare, cercetare de teren (dacă este cazul), obŃinerea de feed-back (comentarii pe text)
de la cititorii lucrării);
- Limite ale metodelor folosite în obŃinerea datelor analizate;
- Descrierea informaŃiilor sau datelor analizate în lucrare (pe care se bazează concluziile,
răspunsurile oferite) – fie că sunt date secundare, date proprii (cantitative, calitative), sau
informaŃii din lucrările altor autori care au studiat tema (pentru lucrările teoretice sau
istorice) etc;
- Metodele folosite în analiza sau interpretarea datelor/informaŃiilor.

Analize şi interpretări: discutarea datelor prin raportare la întrebările cercetării:


- ce răspunsuri oferă analiza acestor informaŃii/date la întrebările cercetării?
- ce limite au informaŃiile/datele utilizate: incertitudini cu privire la răspunsurile aflate
(acurateŃe, subiectivitate, generalitate etc)

Concluzii şi reflecŃii personale:


- Concluziile lucrării: răspunsurile la întrebările iniŃiale
- Prezentarea contribuŃiilor proprii: ce anume aduce nou această lucrare, în raport cu
alte lucrări pe aceeaşi temă? susŃine sau nu rezultatele altor cercetări? ce elemente de
originalitate include? (de exemplu: noutatea subiectului abordat, adaptări sau inovaŃii în
ceea ce priveşte conceptele şi metodele utilizate, producerea unor date proprii,
propunerea unor ipoteze noi pentru cercetările viitoare); care este potenŃialul aplicativ al
rezultatelor cercetării? (dacă este cazul);
- ReflecŃii personale privind experienŃa de elaborare şi redactare a lucrării, precum:
ce anume aŃi învăŃat pe parcursul elaborării lucrării? cu ce dificultăŃi v-aŃi confruntat pe

6
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

parcurs, şi cum le-aŃi depăşit? cine anume a citit lucrarea Dvs. înainte de finalizare, şi ce
fel de feed-back (observaŃii, recomandări) aŃi primit? care consideraŃi că sunt punctele
slabe şi punctele tari ale lucrării Dvs?
- Recomandări pentru cercetările viitoare pe aceeaşi temă (sau pe teme similare)

Elemente bibliografice
- Note (opŃional)
- Listă bibliografică (elaborată conform standardului de redactare Harvard prezentat în
anexă)

(Comisia de examinare poate pune studenŃilor întrebări referitoare la lucrările incluse în


lista bibliografică. În acest sens, este recomandabil ca lista să precizeze cât mai concret
sursele folosite - de exemplu, capitolele care au fost folosite dintr-o anumită lucrare).

Anexe
La lucrare va fi anexată DeclaraŃia de asumare a răspunderii semnată de candidat.
Glosar (opŃional)
Anexe (opŃional): instrumente de cercetare, interviuri transcrise, hărŃi, fotografii etc

4 SusŃinerea lucrării de licenŃă

Ordinea recomandată a temelor abordate în susŃinerea lucrării de licenŃă este


următoarea:
(1) Întrebările la care lucrarea îşi propună să răspundă, inclusiv o prezentare succintă,
în limitele a ceea ce este strict necesar pentru claritatea prezentării, a conceptelor şi a cadrului
teoretic. Prezentarea mai detaliată a conceptelor şi teoriilor folosite urmează către final, în
limitele timpului rămas.
(2) Metodele folosite în producerea/selectarea şi analiza/interpretarea datelor şi
informaŃiilor pe care se bazează lucrarea, precum şi informaŃiile, datele utilizate pentru a
răspunde la întrebări: cum au fost selectate / produse? Ce volum de date / informaŃii a fost
analizat?
(4) Concluziile lucrării şi reflecŃii personale referitoare la elaborarea lucrării
(5) Precizări conceptuale şi cadru teoretic general
(6) Alte precizări

Este obligatoriu ca studentul să dovedească cunoaşterea în detaliu a lucrării susŃinute,


inclusiv a referinŃelor bibliografice menŃionate în lucrare.
StudenŃii din anul III vor fi programaŃi pentru a-şi susŃine lucrările înaintea studenŃilor
din anul IV.

7
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

Durata de susŃinere a lucrărilor este de 10 minute pentru prezentare şi 10 minute


pentru întrebări şi răspunsuri.

5 Criterii de evaluare a lucrărilor

Lucrările vor fi evaluate din perspectiva corectitudinii redactării, a corectitudinii


ştiinŃifice, a calităŃii lor ştiinŃifice, a abordării unei perspective sociologice de analiză şi a
experienŃelor de învăŃare ale studentului pe parcursul elaborării tezei.
Criterii eliminatorii:
(1) Respectarea tuturor cerinŃelor obligatorii (detaliate mai sus); nerespectarea acestor
cerinŃe duce la respingerea lucrării
Criterii formale:
(2) Utilizarea unui limbaj academic, adecvat temei studiate
(3) Textul este redactat îngrijit, dovedind că lucrarea a fost recitită şi corectată înainte de
predare (fără greşeli ortografice sau gramaticale, fără incoerenŃe etc)

Criterii privind conŃinutul lucrării:


(4) Utilizarea unei perspective sociologice de analiză
(5) Adecvarea literaturii de specialitate discutate la tema studiată: relevanŃă, diversitate,
actualitate
(6) Utilizarea corectă a metodelor de selectare / producere a informaŃiilor şi a metodelor
de analiză a informaŃiilor
(7) Volumul şi relevanŃa datelor / informaŃiilor analizate
(8) ContribuŃia proprie a lucrării la tema abordată, în raport cu alte lucrări pe aceeaşi temă
(9) ReflecŃii personale pe marginea lucrării şi a experienŃei de elaborare şi redactare
Calitatea susŃinerii orale a lucrării:
(10) prezentarea clară a lucrării
(11) adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei

8
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

6 Anexe

6.1 DeclaraŃie de asumare a răspunderii

Subsemnatul/a .........………………………...................................................................
student/ă în anul .… al FacultăŃii de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea din
Bucureşti, declar că lucrarea de diplomă este elaborată doar de mine, pe baza efortului
personal de cercetare şi redactare. În cadrul lucrării precizez sursa tuturor ideilor, datelor şi
formulărilor care nu îmi aparŃin, conform normelor de citare a surselor.
Declar că toate afirmaŃiile din lucrare referitoare la datele şi informaŃiile analizate, la
metodele prin care acestea au fost obŃinute şi la sursele din care le-am obŃinut sunt adevărate.
ÎnŃeleg că falsificarea datelor şi a informaŃiilor analizate în lucrare constituie fraudă şi este
sancŃionată prin exmatriculare.
ÎnŃeleg că atât susŃinerea publică a unei teze elaborate de altcineva, cât şi inserarea în
lucrarea proprie a unor formulări, date sau idei elaborate de altcineva fără a preciza explicit
sursa acestora conform normelor de citare, chiar dacă formulările din text sunt modificate,
combinate cu idei proprii sau traduse din altă limbă, constituie plagiat şi sunt sancŃionate prin
exmatriculare.

Data: Semnătura:

9
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

6.2 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă

6.2.1 Redactarea structurată

Este recomandabil ca lucrarea să fie redactată structurat, folosind formatări de titlu şi


subtitlu (en: „heading”) precum şi numerotarea automată a tabelelor, graficelor etc (en.:
„caption”). Utilizarea formatărilor de titlu permite realizarea automată a cuprinsului.
Mai multe informaŃii despre redactarea structurată în MS Word (în special despre
folosirea şi formatarea „heading”-urilor) sunt disponibile, de exemplu, în Kelly:

Shauna Kelly, Making the Most of Word in Your Business, disponibil online la
http://www.shaunakelly.com/word/index.html

Convertirea lucrării în format pdf poate fi realizată cu programe gratuite precum Primo PDF:
http://www.primopdf.com/

6.2.2 Exemple de formatare în MS Word

10
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

Formatarea fontului: Formatarea paragrafului:

Este posibilă formatarea diferită a fontului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri şi
Este posibilă formatarea diferită a paragrafului pentru stiluri
subtitluri, tabele, citate din interviuri, titluri de tabele sau grafice, etc)
speciale de text (de exemplu: titluri şi subtitluri, tabele, citate
din interviuri, titluri de tabele sau grafice, etc)

11
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

Formatarea dimensiunilor paginii (A4): Formatarea marginilor paginii:

12
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

6.2.3 Finalizarea lucrării

Pornind de la premisa că orice lucrare de cercetare trebuie să genereze cunoaştere,


este important ca pe parcursul lucrării şi mai ales la finalizarea ei să reflectaŃi la întrebarea:
- ce anume am aflat pe parcursul elaborării acestei lucrări?
- ce anume doresc să comunic cititorilor?
- este lucrarea suficient de interesantă pentru a justifica timpul dedicat citirii
sale?
Pentru a explora aceste întrebări este util să citiŃi propria lucrare, încercând să o
structuraŃi astfel încât să transmită un mesaj clar, coerent şi cât mai interesant.
După ce lucrarea este aproape finalizată, dar cu ceva timp înainte de data limită pentru
predarea ei, este util:
- să citiŃi toată lucrarea, de la cap la coadă, revăzând: mesajul principal;
structura; limbajul folosit, puterea sa de convingere; greşelile de ortografie
etc.;
- să recitiŃi lucrarea – cu accent în special pe rezumat şi concluzii;
- să rugaŃi pe cineva apropiat – părinŃi, prieteni, colegi să vă citească lucrarea şi
să vă spună: ce au aflat interesant din ea; ce ar fi vrut să afle dar nu este acolo;
ce nu au înŃeles; alte observaŃii.
SusŃinerea publică a lucrării vă pune în situaŃia de a vă prezenta pe scurt lucrarea în
faŃa unei comisii, încercând să convingeŃi membrii comisiei de valoarea sa ca proiect finalizat
de cercetare ştiinŃifică şi ca experienŃă personală de învăŃare.
Catedra de sociologie solicită tuturor studenŃilor să realizeze o prezentare orală a
lucrării. Nu sunt acceptate prezentări care constau în citirea unui material. StudenŃii pot folosi
însă materiale scrise ajutătoare – prin predarea lor membrilor comisiei sau prin consultarea
lor rapidă pe parcursul prezentării.
Pentru a comunica eficient în situaŃia de prezentare, este util să vă pregătiŃi în
prealabil:
- recitiŃi rezumatul şi concluziile lucrării, asigurându-vă că transmit mesajul pe
care îl doriŃi;
- realizaŃi o prezentare PowerPoint sau în format similar, cu principalele idei şi
cu exemple de date relevante din lucrare, pe care să o predaŃi membrilor
comisiei (imprimată pe hârtie);

13
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

- prezentaŃi-vă lucrarea în faŃă oglinzii sau, preferabil, în faŃa prietenilor, contra


cronometru, pentru a vedea: cât durează prezentarea dvs.; ce idei reuşiŃi să
transmiteŃi în maxim 10 minute; ce reacŃii are publicul Dvs.

6.3 Citarea surselor şi redactarea bibliografiei

6.3.1 Introducere

Materialul se bazează pe publicaŃia:

Fisher, David şi Terry Hanstock, 1998. Citing references. A guide for students. Blackwell.

EdiŃia din 1997 este disponibilă pe:


http://intranet.yorkcollege.ac.uk/yc/new/lduweb/documents/citrefs.pdf, la data de 15 martie
2008

6.3.2 Proceduri de citare

Sursa ideilor sau conceptelor generale preluate din alŃi autori este indicată între paranteze
(Pădureanu, 2001).

Dacă ideea se găseşte la o anumită pagină ori un anumit capitol, pagina va fi specificată în
continuare, după utilizarea virgulei (Pădureanu, 2001, cap.3).

Pentru formulările incluse între ghilimele precum şi pentru citările referitoare la date,
afirmaŃii punctuale sau alte informaŃii concrete este necesară specificarea paginii / paginilor.
Dacă citarea se referă la o anumită pagină, se trece Ioan Pădureanu (2001, p.7) sau dacă se
referă la mai multe pagini se trece Ioan Pădureanu (2001, pp.13-15).

Citarea autorilor multipli:


− doi autori: Ioan Pădureanu şi Bogdan Solovăstru (1979)
− până la trei autori: Ioan Pădureanu, Bogdan Solovăstru şi Mihai Enescu (1994)
− mai mult de trei autori: Ioan Pădureanu et al. (1998)

14
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială
SecŃia de Sociologie

6.3.3 Formatarea bibliografiei

CărŃi de autor:

Nume, Prenume, Anul. Titlul lucrării cu litere italice. EdiŃia. Locul: Editura.

Durkheim, Emile, 1995. Formele elementare ale vieŃii religioase. Iaşi: Polirom.

Pentru autori multipli, se folosesc aceleaşi reguli ca la citarea în text: pentru doi sau trei
autori se utilizează “şi” iar pentru mai mult de trei autori se utilizează expresia “et al.”.

Începând cu al doilea autor, se inversează numele cu prenumele:

Pădureanu, Ioan şi Bogdan Solovăstru, 1979. Titlul cărŃii cu litere italice. EdiŃia. Locul:
Editura.

Atunci când se citează o carte coordonată, se utilizează abrevierea “coord.” (echivalentul


cuvântului “editor” în limba engleză, cu abrevierea “ed.”):

Zamfir, Cătălin (coord.), 1999. Politici sociale în România. Bucureşti: Expert.

Articole în reviste:

Nume, Prenume, Anul. Titlul articolului. Numele revistei cu litere italice, volumul (partea),
paginile.

Goldthorpe, John H., 1991. The uses of history in sociology: reflections on some recent
tendencies. The British Journal of Sociology, 42 (2), 211-230.

Pentru autori multipli, se folosesc aceleaşi reguli ca la cărŃile de autor.

PublicaŃii electronice de pe Internet:

Autorul, Anul. Titlul publicaŃiei cu litere italice. Disponibil pe: <URL>, la data de
ZZ.LL.AAAA.

Hume, David, 1748. An enquiry concerning human understanding. Disponibil pe:


http://www.infidels.org, la data de 30.07.2007.

Pentru informaŃiile care nu pot fi găsite în publicaŃie, se utilizează anumite abrevieri:


− locul pulicaŃiei nu este cunoscut: “(s.l.)” (sine loco)
− editura necunoscută: “(s.n.)” (sine nomine)
− anul nu este specificat: “(s.a.)” (sine annum)

15