Sunteți pe pagina 1din 81

GHID INFORMATIV PENTRU STUDENŢI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR


2015 - 2016
Editura universitară „Ion Mincu”
Bucureşti, 2016
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Str. Academiei 18-20


cod 010014
Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon:
021/307.71.33
021/315.54.82
021/307.71.93;
Fax: 021/312.39.54

2
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Cuvânt înainte

Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură de Interior cuprinde informaţii sintetice privind disciplinele
studiate în cadrul programului de studii integrate de licenţă şi masterat în Arhitectură de Interior şi Design de
produs (5 ani) şi al programului de studii de licenţă în Mobilier şi Amenajări interioare (3 ani) în anul universitar
2015-2016 (planurile de învăţământ), planificarea activităţilor de proiectare şi calendarul anului universitar în
curs. Deasemenea el include „Regulamentul privind activitatea de proiectare” şi „Regulamentul privind
examenele de finalizare a studiilor” în cadrul specializărilor oferite de Facultatea de Arhitectură de Interior.

Ghidul de faţă trebuie citit în corelare cu broşura care reuneşte principalele regulamente referitoare la
activitatea profesională a studenţilor UAUIM.

Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesită precizări, vă rugăm să urmăriţi cu atenţie
anunţurile departamentelor şi titularilor de discipline, precum şi procedurile afişate de diverse servicii auxiliare
(Secretariat, Contabilitate).

Diverse informaţii utile, pe care ne străduim să le menţinem la zi, pot fi găsite şi pe site-ul Universităţii
www.uauim.ro.

3
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Cuprins

Preamnbul 5
Planurile de învățământ secția Arhitectură de Interior 7
Planurile de învățământ secția Design de Produs 12
Planurile de învățământ secția Mobilier și Amenajări Interioare 17
Regulament general privind activitatea profesională a studenților 20
Capitolul I – Înscrierea în anul I de facultate şi documentele studentului 21
Capitolul II – Taxe de studii 22
Capitolul III – Drepturile şi îndatoririle studentului 24
Capitolul IV – Frecvența 27
Capitolul V – Sistemul european de credite transferabile şi acumulabile (ECTS) 28
Capitolul VI – Evaluarea şi promovarea 31
Capitolul VII – Înscrierea în ani superiori 37
Capitolul VIII – Întreruperi de studii, exmatriculări şi transferuri 38
Capitolul IX – Recompense şi sancțiuni 41
Capitolul X – Finalizarea studiilor 43
Capitolul XI – Dispoziții finale şi tranzitorii 45
Regulament examen Diplomă secția Arhitectură de Interior 47
Regulament examen Diplomă secția Design de Produs 60
Regulament examen Licență secția Mobilier și Amenajări Interioare 71

4
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

PREAMBUL

Prezentul ghid se adresează studenţilor FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR.


În completarea prevederilor acestei sinteze, ce vizează în principal ACTIVITATEA DIDACTICĂ, mai sunt în vigoare
reglementările cuprinse în „Regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor”.
Aceste regulamente sunt publicate anual. De asemenea pot apare reglementări, hotărâri, precizări suplimentare
ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ale Universităţii sau Facultăţii (departamente şi catedre) - care
vor fi afişate în avizierele anilor, catedrelor şi ale conducerii - considerându-se astfel că au fost oficial comunicate
tuturor celor interesaţi.

DATE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA UNIVERSITĂŢII


Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «ION MINCU» pregăteşte studenţi în următoarele
tipuri de învăţământ
- FACULTATEA DE ARHITECTURĂ: cu secţiile Arhitectură (studii cu licenţă şi master integrat 360 credite, 6 ani)
şi Conservare şi Restaurare de Arhitectură (studii cu licenţă 180 credite, 3 ani)
- FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR cu secţiile Arhitectură de Interior, Design de produs (licenţă şi
master integrat 5 ani, 300 credite) şi Mobilier şi amenajări interioare (studii cu licenţă 3 ani, 180 credite)
- FACULTATEA DE URBANISM (cu secţiile de Urbanism şi Peisagistică) cu program de formaţie:
* studii de licenţă Proiectare și Planificare Urbană, 240 credite 4 ani
* studii de Licenţă Amenajare și Planificarea Peisajului, 240 credite 4 ani
* ciclul II Bologna Master – Proiect Urban -
* ciclul II Bologna Master – Managementul Urban pentru oraşe competitive
* ciclul II Bologna Master – Peisaj si Teritoriu
- IOSUD-UAUIM - Școli de Studii Doctorale - învăţământ superior, tr. a III-a (doctorat în arhitectură și urbanism).

5
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

6
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

7
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

9
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

10
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

11
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

12
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

13
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

14
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

15
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

16
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

17
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

18
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

19
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Regulament general privind activitatea profesională a studenților

Capitolul I – Înscrierea în anul I de facultate şi documentele studentului 21


Capitolul II – Taxe de studii 22
Capitolul III – Drepturile şi îndatoririle studentului 24
Capitolul IV – Frecvența 27
Capitolul V – Sistemul european de credite transferabile şi acumulabile (ECTS) 28
Capitolul VI – Evaluarea şi promovarea 31
Capitolul VII – Înscrierea în ani superiori 37
Capitolul VIII – Întreruperi de studii, exmatriculări şi transferuri 38
Capitolul IX – Recompense şi sancțiuni 41
Capitolul X – Finalizarea studiilor 45

20
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Capitolul I
Înscrierea în anul I de facultate şi documentele studentului

Art. 1. Înmatricularea în anul I se face prin decizia Rectorului, în urma rezultatelor concursului de admitere, sub
număr matricol unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.

Art. 2. Înscrierile în anul I au loc după afişarea listelor finale privind repartizarea studenţilor admişi pe locuri
subvenţionate şi cu taxă, în conformitate cu prevederile regulamentului de admitere şi nu mai târziu de 10
octombrie.
Procedura de înscriere include şi semnarea individuală a contractului de studii.

Art. 3. La înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde:


 cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;
 diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată, în cazuri justificate);
 certificatul de naștere în copie legalizată;
 acte care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată – unde este cazul;
 adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 copie B.I / C.I.;
 alte date cerute de reglementările în vigoare privind Registrul Matricol Unic;
 planșa de concurs a studentului la proba de admitere.
În perioada şcolarizării dosarul studentului se completează cu:
 actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate şi rezultatele obţinute.
În evidenţa şcolii vor exista următoarele documente referitoare la activitatea studentului:
 cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar;
 actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare (unde este cazul); - contractele de
studii încheiate pentru fiecare an universitar.

21
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art. 4. La înscrierea în anul I de facultate, se eliberează fiecărui student:
- carnetul de student
- legitimaţia de student
Aceste documente se vizează de către secretariat la începutul fiecărui an universitar.
În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale.
În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student şi/sau legitimaţii aferente calităţii de student) se
eliberează un duplicat, după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni.
În caz de retragere, transfer sau exmatriculare, carnetul şi legitimaţia de student, precum şi alte legitimații
aferente calităţii de student UAUIM (legitimaţie de transport, de biblioteca etc.) devin nule.

Capitolul II
Taxe de studii

Art. 5. În cadrul UAUIM studenţii pot urma studiile pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau pe locuri cu tax ă.
Pentru studenţii înscrişi în anul I, criteriul de acordare a locurilor finanţate de la bugetul de stat este performanţa şi
calitatea rezultatelor obţinute de fiecare student la examenul de admitere şi respectiv în anul de studii anterior
pentru ceilalţi ani de studiu; statutul de student subvenţionat sau plătitor de taxă se schimbă anual, în
conformitate cu Legea 224/2005 şi Regulamentul UAUIM privind ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat.
Listele finale privind repartizarea studenţilor pe locuri subvenţionate/cu taxă, sunt afişate de Secretariatele de
Facultăți.

Art. 6. Cuantumul taxei de studiu pentru fiecare specializare şi ciclu de studii se stabileşte anual prin hotărârea
Consiliului de Administrație al universităţii, cu aprobarea Senatului si prin decizia Rectorului UAUIM, în raport cu
costurile/student estimate de MECS şi se comunică prin regulamentul de admitere - pentru studenţii din anul I - şi
respectiv prin afişare la începerea anului universitar - pentru studenţii din ceilalţi ani de studii.

22
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Taxa de studii se achită în rate conform prevederilor stabilite prin contractul de studii încheiat anual. Datele limită
de achitare a taxelor sunt stabilite anual prin decizia Rectorului şi se comunică prin afişare la începerea anului
universitar.
Taxa se achită în lei la Casieria Universităţii sau prin virament în contul Universităţii, conform procedurii
comunicate de către Serviciul Contabilitate.
În cazul neachitării ratelor se vor aplica prevederile stabilite prin contractul de studii încheiat anual.
Studentul care nu a achitat toate taxele aferente anului universitar încheiat, nu va fi înscris în anul universitar
următor.
Studentul are obligaţia de a achita taxa aferentă anului de studiu în care este înmatriculat indiferent de
participarea/neparticiparea sa la activităţile programate şi indiferent de rezultatele obţinute la evaluări.
Rata neachitată se va recupera pe cale legală atât de la studentul exmatriculat, cât şi de la studentul care nu a fost
încă exmatriculat. Până la achitarea datoriilor către UAUIM studentului nu i se va elibera nici un fel de document
care să ateste calitatea sa de student (adeverinţă, situaţie şcolară etc.).

Art. 7.
În cazul întreruperii anului universitar sau a retragerii de la studii, suma datorată către UAUIM va fi calculată până
în ziua aprobării solicitării respective. La reînscrierea studentului, după întrerupere, acesta va achita diferența de
taxă și eventualele credite restante.
În cazul refacerii anului de studiu studenţii înmatriculați anterior anului universitar 2015-2016, sunt obligaţi la
achitarea unei taxe, după cum urmează:
 În cazul în care nu beneficiază de echivalări conform regulamentului, studentul va achita taxa anuală
integrală stabilită prin decizie a Rectorului UAUIM, corespunzătoare specializării la care este înscris în anul
universitar curent;
 În cazul în care beneficiază de echivalări conform regulamentului, studentul va achita numai taxele
aferente refacerii disciplinelor nepromovate (corespunzătoare creditelor restante).
 Studentul cu taxă va achita numai taxele aferente refacerii disciplinelor nepromovate (corespunzătoare
creditelor restante), dacă taxa pentru același an de studii din anul universitar precedent a fost achitata
integral.
23
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Începând cu anul 1, an universitar 2015-2016, în cazul refacerii anului de studiu, studenţii sunt obligaţi să achite
2/3 din taxa aferentă anului de studii, stabilită pentru anul universitar respectiv si contravaloarea creditelor
restante acumulate.
Această prevedere a constituit un act adițional la contractul de studii încheiat la înscriere in anul 1, an
universitar 2015-2016.

Capitolul III
Drepturile şi îndatoririle studentului

Art. 8. Drepturile studentului


În calitate de membru al comunității academice, studentul are drepturi şi obligaţii ce rezultă din prevederile Legii
învăţământului, ale Codului privind drepturile si obligațiile studenților, ale Cartei Universitare a UIAUIM şi ale
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor.
În perioada şcolarizării studentul are dreptul:
a) Să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu
completările şi amendamentele ulterioare şi instrucţiunile de aplicare a acestei legi, pe durata
studiiloruniversitare prevăzute prin Hotărâre Guvernamentală pentru specializarea dată, pentru toate
activităţile din planul de învățământ, cu excepția situaţiilor menţionate în art. 119 din Legea învăţământului.
b) Sa urmeze concomitent două specializări (iîn conformitate cu art. 142 din Legea Învățământului nr.1/2011),
dacă îndeplinește condiţiile de admitere cerute.
c) Să utilizeze atelierele, laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, bibliotecile şi sălile de lectură, sala de sport,
precum şi alte facilităţi puse la dispoziţie de Universitate pentru pregătirea profesională şi activităţile
cultural-sportive.
d) Să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Senatul Universitar, Consiliul de administraţie al
Universităţii, Consiliile profesorale ale facultăţilor, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în
UAUIM si alte comisii, conform prevederilor legale şi Cartei UAUIM.
24
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
e) Să se organizeze în asociaţii sau sindicate studenţeşti cu sau fără personalitate juridică.
f) Să participe la activitatea de proiectare-cercetare desfăşurată în cadrul centrelor de cercetare ale UAUIM.
g) Să participe la manifestările ştiinţifice şi culturale organizate în cadrul UAUIM.
h) Să participe la concursurile de arhitectură pentru studenţi organizate în cadrul UAUIM.
i) Să beneficieze de burse de studii şi stagii de practică în străinătate prin programele de mobilităţi şi convenţiile
încheiate de Universitate.
j) Să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu legislaţia în vigoare, normele stabilite de
MENCS şi reglementările interne ale UAUIM.
k) Să beneficieze de burse de merit din surse private, în condiţiile stabilite de sponsori în consens cu
Universitatea.
l) Să beneficieze de excursii şi deplasări documentare, în ţară şi străinătate, organizate şi susţinute financiar de
Universitate.
m) Să beneficieze de asistenţă medicală gratuită şi de serviciile cabinetelor medicale asigurate de universitate.
n) Să fie cazat în căminele UAUIM şi să ia masa la cantina Universităţii, în condiţiile prevăzute de regulamentele în
vigoare şi în limita locurilor disponibile.
o) Să beneficieze de tarif redus cu 50%, conform legislaţiei in vigoare, pentru transportul local în comun de
suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în timpul anului
calendaristic. În cazul studenților orfani de ambii părinți sau a celor proveniți din casele de copii transportul
este gratuit, conform legislației în vigoare.
p) Să beneficieze de tarife reduse de acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, filme şi alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform legislaţiei în vigoare.
q) Studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de:
 gratuitate la toate manifestările prevăzute la pct. p);
 dreptul de a primi la cerere, conform reglementarilor în vigoare, duplicate după actele de studii şi situaţii
şcolare;
 dreptul de a fi informaţi asupra planurilor de învățământ, fişelor de discipline, formelor de evaluare,
calendarului academic.

25
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art. 9. Obligaţiile studentului
a) Să depună toate eforturile pentru a îndeplini în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite toate
obligaţiile ce-i revin în cadrul procesului didactic, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale, prin participarea
activă la activităţile îndrumate şi studiu individual complementar.
b) Să cunoască şi să respecte toate regulamentele interne privitoare la procesul de învăţământ.
c) Să respecte repartizarea pe grupe şi serii, orarul activităţilor didactice şi programarea evaluărilor pe parcursul
semestrului, din sesiunile regulamentare şi sesiunile de evaluări în regim de restanţă.
d) Să predea toate lucrările şi proiectele în condiţiile şi la termenele stabilite.
e) Să cunoască şi să verifice rezultatele proprii la diverse evaluări, afişate conform Regulamentului, şi să comunice
de urgenţă eventuale erori de înregistrare. Să aibă toate notele, obținute in urma evaluărilor, înregistrate in
carnetul de student, certificate de către titularii disciplinelor.
f) Să cunoască şi să respecte calendarul şi procedurile de înscriere în anul universitar, la refaceri de discipline, la
discipline la alegere, la examene de finalizare a studiilor etc.
g) Să cunoască şi să respecte regulamentul, procedura şi termenele stabilite pentru solicitarea transferului de
rezultate formative între programe de studii.
h) Să cunoască şi să respecte reglementările referitoare la programele de mobilităţi pentru studii şi stagii de
practică (Erasmus și IAESTE).
i) Să cunoască şi să respecte termenele de eliberare a documentelor şcolare conform legislaţiei în vigoare şi
regulamentelor UAUIM, programul de lucru al secretariatelor şi decanatelor.
j) Să cunoască şi să respecte regulamentele de acordare a burselor şi a locurilor în cămin.
k) Să cunoască şi să respecte regulamentele privind condiţiile de utilizare a unor facilităţi şi servicii auxiliare
(laboratoare, biblioteci, sală sport, cămin, cantină, cabinet medical etc.)
l) Să asigure păstrarea în bună stare a spaţiilor universităţii, căminelor şi cantinei, a dotărilor şi echipamentelor
aferente; daunele produse vor fi sancționate conform regulamentului.
m) Să respecte prevederile legale şi reglementările interne în ceea ce priveşte interzicerea fumatului în spaţiile
publice.
n) Să respecte normele de etică şi de conduită academică, atât în cadrul Universităţii, cât şi în afara ei.
o) Să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, precum şi autoritatea organismelor
26
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
de conducere a Facultăţilor şi Universităţii.
p) Să achite taxele stabilite în baza art. 119 din Legea învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, în cuantumul stabilit şi la termenele fixate.
r) Să aibă o conduită morală şi profesională corespunzătoare cu statutul de student al UAUIM atât în universitate
cât şi în afara acesteia, astfel încât prin acțiunile sale să nu aducă prejudicii de imagine universităţii sau membrilor
acesteia.

Capitolul IV
Frecvenţa

Art. 10. Continuitatea activităţii de învăţare este o condiţie absolut necesară formării profesionale, îndeosebi în
domeniul arhitecturii de interior. Ca atare, studentul are obligaţia să frecventeze în mod continuu toate
activităţile de instruire (ateliere de proiectare, cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice) şi să acorde o
atenţie corespunzătoare pregătirii individuale complementare.
Condiţia minimă de frecvenţă, în directă legătură cu evaluarea activităţii pe parcursul semestrului, este adusă la
cunoştinţa studenţilor prin fişele disciplinelor publicate pe site-ul Universităţii www.uauim.ro, regulamentele
detaliate ale disciplinelor afişate de titulari la începutul fiecărui semestru şi informarea verbală a studenţilor în
cadrul primului curs.
Titularii de discipline au obligaţia de a respecta condiţiile comunicate la începutul semestrului; eventualele
modificări se fac numai cu acordul studenţilor.
Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa minimă obligatorie se sancţionează cu refuzul primirii studentului la
examenul final din sesiune şi cu obligația de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină în anul universitar
următor.

Art. 11. În cazuri întemeiate absenţele se pot motiva pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a
studentului, adresată decanului facultăţii. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale (justificate prin
certificate vizate de cabinetul medical al universităţii sau spitalul studențesc) şi alte situaţii deosebite.
27
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
În cazul activităţilor practice (proiecte, lucrări practice etc.), studentului care a absentat motivat i se poate
aproba recuperarea activităţilor în măsura în care este posibil (funcţie de specificul activităţii şi lungimea
perioadei de absenţă) şi în condiţiile stabilite prin regulamentele disciplinelor respective. Absentarea la peste
50% din activităţile cu caracter aplicativ (proiecte, lucrări practice etc.) implică refacerea integrală a activităţii
respective în anul universitar următor.

Art. 12. Decanul facultăţii poate aproba studentei gravide scutirea parţială de frecvenţă în baza actelor
medicale vizate de cabinetul medical sau spitalul studenţesc; în cazul refacerii activităţii, aceasta va fi scutită de
plata taxelor aferente.
De scutirea plăţii taxelor de refacere a unor activităţi pot beneficia şi studenţii care prezintă acte medicale
certificând cazuri de îmbolnăviri grave, vizate de cabinetul medical sau spitalul studenţesc, precum şi studenţii
convocaţi temporar pentru activităţi sportive de performanţă sau care participă la manifestări ştiinţifice şi culturale
ca reprezentanţi ai UAUIM, în măsura în care respectivele situaţii speciale au coincis cu sesiunile de examene
sau perioada de desfăşurare a proiectului nepromovat; scutirea de taxă se acordă de Consiliul de Administraţie al
universităţii, la propunerea decanatului, pe baza cererii şi documentelor justificative prezentate de student.

Capitolul V
Sistemul european de credite transferabile şi acumulabile (ECTS)

Art. 13. Începând cu anul universitar 2005-2006, Sistemul European de Credite Transferabile este utilizat în
UAUIM, ca şi în toate universităţile româneşti, atât în evidenţa rezultatelor profesionale ale propriilor studenţi, cât
şi în operarea transferului de rezultate profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării
unor discipline cuprinse în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară şi străinătate sau ale altor
programe de studii din cadrul UAUIM.
Alocarea de credite se face în conformitate cu practica internaţională, urmând metodologia Sistemului European
1
de Credite Transferabile , potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală
de muncă a studentului mediu pe parcursul unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui
28
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
semestru de învăţământ superior.

1 ECTS Users’ Guide, European Commision, Directorate-General for Education and Culture, Bruxelles, 2009. Vezi
http://www.iaim.ro/universitatea/ects/ECTS_Users_Guide_2009.pdf

Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, la alegere şi facultative) oferite în cadrul planurilor de
învăţământ, inclusiv activitatea de proiectare şi stagiile de practică, precum şi la elaborarea şi susţinerea cu succes a
lucrărilor de absolvire (lucrări de licenţă, disertaţii, proiecte de diplomă).
În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă
(“workload”) pe care o solicită studentului mediu disciplina respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă
necesară pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă a studentului vizează orele-contact,
respectiv orele de prezenţă fizică la activităţile didactice organizate (cursuri, seminarii, lucrări practice, atelier
etc.), dar şi orele de studiu individual (documentare, studiu la proiecte, rezolvarea unor teme de lucrări practice,
elaborarea unor eseuri, pregătirea pentru evaluări etc.), necesare pentru atingerea obiectivelor formative proprii
fiecărei discipline, ca parte componentă a viitorului profil profesional.
Unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă a studentului mediu (60 de credite reprezintă cantitatea
normală de muncă într-un an universitar, iar 30 de credite corespund de regulă unui semestru). Obţinerea de
credite suplimentare faţă de pragul minim stabilit este posibilă prin promovarea facultativă a unor discipline.
Creditele sunt acordate numai după încheierea cu succes a activităţii, ca urmare a evaluării rezultatelor obţinute,
înţelese ca seturi de competenţe dobândite, respectiv ceea ce studentul ştie, înţelege şi este capabil să facă
efectiv în urma frecventării disciplinei respective.
Absolvirea unui program de studii presupune acumularea numărului total de credite aferente acelui program.

Art.14. În concordanţă cu practica universitară naţională şi internaţională în domeniul gestiunii creditelor de studii,
se stabilesc următoarele:
a) Numărul de credite alocate unei discipline nu este divizibil / fragmentabil.
b) Creditele se pot cumula în module corespunzătoare unor competenţe care se completează reciproc.

29
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
c) Creditele se pot transfera între programe de studii oferite de UAUIM şi alte instituţii de învăţământ, în
condiţiile stabilite prin Regulamentului privind transferul rezultatelor formative între programe de studii.
d) Transferul creditelor se face în baza cererii individuale a studentului, însoţită de toate actele necesare,
conform Regulamentului privind transferul rezultatelor formative între programe de studii şi Procedurii ce
însoţeşte Regulamentul, respectând calendarul stabilit şi publicat anual de Comisia de echivalare.
e) Creditele corespunzătoare unor discipline cu finalităţi formative echivalente sunt recunoscute, transferate şi
acumulate în portofoliul studentului, indiferent de anul de studii în care se regăsesc respectivele discipline în
planul de învăţământ.
f) Creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii; recunoaşterea lor nu este afectată de
modificările de programă sau plan de învăţământ (imperisabilitatea creditelor).
g) Notele obţinute într-un program de studii oferit de UAUIM, sau de altă instituţie de învăţământ, transferate pe
baza evaluării comparative a finalităţilor formative aferente disciplinelor promovate de student rămân
definitive acestea neputând fi modificate decât în baza unei reexaminări în regim de mărire a notei (vezi art.
26 din prezentul Regulament general privind activitatea profesională a studenţilor).

Art.15. În lipsa unor acorduri de recunoaştere reciprocă a perioadelor de studii încheiate între UAUIM şi alte
instituţii academice, creditele obţinute în afara UAUIM pot fi recunoscute la cerere, numai pe baza unor
informaţii
complete, certificate oficial de instituţia organizatoare, privind competenţele dobândite şi modul de evaluare.
Solicitanţii vor urma procedura din Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de
studii.

Art.16. Pentru promovarea mobilităţii studenţilor şi facilitarea transferului de credite, UAUIM elaborează un
„pachet informaţional” privind oferta formativă proprie, cu conţinut corespunzător cerinţelor legislaţiei naţionale
şi bunelor practici internaţionale; acesta este făcut public prin intermediul site-ului universităţii şi în broşuri
tipărite, în limba română şi limba engleză.
Conducerile facultăţii și departamentelor se vor preocupa permanent de menţinerea la zi a informaţiilor
publicate.
30
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Planurile de învăţământ se actualizează şi se publică anual pe site-ul universităţii cu cel puţin două săptămâni
înaintea începerii anului universitar, prin grija decanatului; descrierile disciplinelor cuprinse în planurile de
învăţământ sunt publicate pe site-ul universităţii şi actualizate (după caz) de către titulari.

Art.17. Pentru mai buna gestionare a sistemului de acumulare şi transfer al creditelor, se introduce sistemul unic de
codificare a disciplinelor predate la UAUIM.
În cadrul sistemului de codificare, o disciplină (identificată printr-un cod) se distinge prin finalităţile sale formative,
indiferent de titlu.
Codurile atribuite disciplinelor se vor utiliza în toate documentele în care se face referire la respectivele discipline.

Capitolul VI
Evaluarea şi promovarea

Art.18. În conformitate cu prevederile Legii 288/2004, studiile universitare din cadrul UAUIM se organizează pe
cicluri:
 ciclul I – studii de licenţă – cuprinde 6 - 8 semestre;
 ciclul II – studii de masterat – cuprinde 2 - 4 semestre;
 ciclul III – studii doctorale – cuprinde 6 - 8 semestre.
În domeniul “arhitectură” (reglementat sectorial în cadrul UE) ciclurile I şi II sunt oferite comasat într-un program
unitar (fără eliberarea unui certificat de studii intermediar/ bachelor degree), diplomele obţinute fiind
echivalente titlului de master; durata studiilor este de 6 ani pentru specializarea Arhitectură şi de 5 ani pentru
specializările Arhitectură de Interior şi Design de Produs.
Ciclurile I şi II de studii universitare sunt coordonate de facultăţi. Ciclul III de studii universitare este coordonat de
Departamentul Scolii Doctorale.

Art.19. Toate disciplinele sunt semestriale şi cuprind unul sau mai multe tipuri de activităţi didactice (cursuri,
seminarii, lucrări, proiecte) desfăşurate cu formaţiuni de studiu (serii, grupe, sub-grupe) ce ţin cont de specificul
31
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
fiecărei activităţi. Dimensiunile formaţiunilor de studiu sunt aprobate de Senatul UAUIM, la propunerea
decanatelor.

Art.20. Planurile de învăţământ ale diverselor programe de studii se revizuiesc anual prin grija decanatelor şi se
aprobă de către consiliile profesorale până la data de 1 octombrie; planurile de învăţământ aprobate se publică pe
site-ului Universităţii şi nu pot fi modificate pe parcursul anului universitar.
Planurile de învăţământ includ discipline obligatorii, la alegere şi facultative, cu caracter teoretic (cursuri,
seminarii) şi practic-aplicativ (proiecte, lucrări, activităţi practice şi de documentare, stagii de practică
profesională).
Numărul minim al disciplinelor la alegere ce trebuie urmate într-un anumit semestru este stabilit prin planul de
învăţământ corespunzător specializării şi anului de studiu.
Înscrierile la discipline la alegere se fac în a doua jumătate a semestrului de vară (lunile mai-iunie) pentru anul
universitar următor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere.
Pe baza propunerilor formulate de către departamente, decanatele vor definitiva şi publica lista disciplinelor la
alegere propuse studenţilor pentru anul universitar următor cu cel puţin o săptămână înaintea începerii înscrierilor.
Stagiile de practică profesională se subordonează prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
stagiilor de practică profesională a studenţilor UAUIM, elaborat în conformitate cu prevederile legale.
Stagiile de practică profesională sunt organizate în raport cu obiectivele formative specifice domeniului şi
specializării; promovarea activităţii presupune acordarea creditelor aferente prin verificarea însuşirii
competenţelor avute în vedere.
Birourile de practică ale facultăţilor, coordonate de Prodecan, vor lua toate măsurile care se impun pentru
punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică profesională a
studenţilor UAUIM, în conformitate cu specificul domeniului şi specializărilor.

Art.21. Evaluarea studentului se face pe întreg parcursul activităţii didactice desfăşurate de-a lungul semestrului, în
cadrul atelierului de proiectare, seminariilor, lucrărilor practice, lucrărilor de verificare etc., precum şi prin
examene finale susţinute în sesiunile stabilite prin structura anului universitar.
Se recomandă ca în funcţie de specificul fiecărei discipline, evaluarea finală (din sesiune) să aibă o pondere de
32
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
maxim 60%. În cazul disciplinelor care implică doar prelegeri adresate întregului an, este posibilă obţinerea unei
singure note (valori), în cadrul evaluării finale din sesiunea regulamentară.
Obiectivele formative, conţinutul activităţii didactice, modul de evaluare, precum şi ponderile evaluării pe parcurs
şi a celei finale sunt precizate în fişa disciplinei, publicată pe site-ul UAUIM şi actualizată la începutul fiecărui an
universitar prin grija titularului.
Fiecare titular de disciplină are obligaţia ca, la începutul activităţii, să comunice studenţilor regulamentul detaliat
de evaluare şi promovare aferent disciplinei, prin afişare la avizierul pentru studenţi sau/și publicare pe site-ul
universităţii, precum şi prin informare verbală la primul curs/prima şedinţă de atelier. Titularul are obligaţia de a
respecta regulamentul comunicat la începutul activităţii; eventualele modificări se fac numai cu acordul
studenţilor, prin reprezentanții acestora.
Proiectele elaborate de studenţi în conformitate cu planurile de învăţământ sunt evaluate de comisii (jurii). Modul
de evaluare şi notare a proiectelor, precum şi condiţiile de promovare la disciplinele de proiectare se stabileşte prin
Regulamentul privind activităţile de proiectare, adaptat specificului domeniului şi specializărilor, elaborat de
decanatul fiecărei facultăţi cu consultarea şefilor de departamente de proiectare.
Directorii departamentelor de proiectare au obligaţia ca până la data de 1 octombrie a fiecărui an universitar să
întocmească, sub coordonarea decanatelor, „graficul pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare” ilustrând
conţinutul activităţilor planificate în raport cu obiectivele formative stabilite pentru acel an şi pentru fiecare
semestru în parte, succesiunea lor în timp şi numărul de credite alocate fiecărei componente; „graficul” care
include activităţi de proiectare de diverse specialităţi se va întocmi împreună cu directorii departamentelor de
profil implicate. „Graficul desfăşurării activităţilor de proiectare” se va corela cu verificările pe parcurs aferente
disciplinelor teoretice. La începutul anului universitar „graficul desfăşurării activităţilor de proiectare”, incluzând
şi programarea verificărilor pe parcurs la discipline teoretice, se face public prin afişare, pe site-ul universităţii
şi/sau în broşură tipărită. Orice fel de modificări în desfăşurarea activităţilor se fac numai cu acordul studenţilor.
De asemenea, la începutul anului universitar directorii departamentelor de proiectare vor face cunoscut (prin
afişare, publicare pe site-ul universităţii şi/sau în broşură tipărită) regulamentul de evaluare şi notare a
proiectelor, precum şi condiţiile de promovare a disciplinei pentru anul de studiu aferent departamentului, în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind activităţile de proiectare propriu facultăţii în cadrul căreia se
desfăşoară activitatea de proiectare respectivă.
33
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Modul de evaluare şi notare a proiectelor de specialitate se va detalia de către titulari împreună cu directorii
departamentelor de profil, în conformitate cu prevederile generale din Regulamentul privind activităţile de
proiectare propriu facultăţii în cadrul căreia se desfăşoară proiectul; regulamentul de evaluare şi notare a
proiectelor de specialitate se va face cunoscut studenţilor la începutul activităţii respective.
Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor eventuale vicii de procedură sau erori de
înregistrare/calcul.

Art.22. Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învățământ se acordă note (corespunzătoare nivelului de
performanţă atins de student în însuşirea finalităţilor formative proprii disciplinei) şi credite ECTS (care reflectă
ponderea disciplinei în cadrul cantităţii de muncă necesară unui student mediu pentru a promova întregul an de
studiu).
Notele acordate studenţilor urmează o scară de la 1 la 10; notele înregistrate în documentele de studii (foaia
matricolă/suplimentul la diplomă) sunt de regulă valori întregi; fac excepţie notele aferente activităţii de
proiectare, înregistrate ca valori cu 2 zecimale fără rotunjiri.
Nota minimă de promovare este 5; face excepţie examenul de finalizare a studiilor unde nota minimă de
promovare este 6.
In unele cazuri stabilite prin planul de învăţământ, verificările pot fi notate cu admis / respins; aceste cazuri vor fi
însoţite de instrucţiuni speciale în relaţie cu condiţiile de înmatriculare în ani superiori, elaborate de decanate.
Calculul mediei de absolvire a anului de studiu se face prin ponderarea notelor cu numărul de credite alocate
fiecărei discipline.

Art.23. Fiecare an universitar include trei sesiuni de evaluare finală (sesiuni de examene): ianuarie-februarie,
iunie-iulie şi septembrie.
Pentru fiecare disciplină, studentul se poate prezenta gratuit la evaluările finale planificate în două sesiuni
consecutive din acelaşi an academic, fără posibilitatea refacerii activităţii aferente evaluării pe parcurs între cele
două sesiuni.
În cazul proiectelor, dar şi al altor discipline cu caracter practic-aplicativ unde evaluarea este indisolubil legată de
desfăşurarea activităţii respective (conform regulamentului disciplinei evaluarea se realizează 100% pe parcurs,
34
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
fără evaluare finală/examen în sesiune) nepromovarea implică refacerea activităţii în anul universitar următor, în
perioada în care este programată respectiva activitate, cu taxă.
Programarea examenelor se face de către prodecanii facultăţilor sub coordonarea decanilor, cu consultarea
cadrului didactic titular de disciplină şi a reprezentanţilor studenţilor.
Programul examenelor se aduce la cunoștința studenţilor şi cadrelor didactice cu cel puţin o săptămână înaintea
începerii sesiunii de examene.
Pentru sesiunea de toamnă, programarea examenelor se face şi se afişează până la terminarea sesiunii de vară.
Studentul are obligaţia de a se prezenta la examen în ziua şi la ora stabilită pentru formaţiunea de studiu din care
face parte.
La examene studentul este obligat să aibă asupra sa carnetul de student sau un alt act de identitate cu fotografie.

Art.24. Rezultatele evaluărilor se comunică studenţilor de către titularii de disciplină, prin secretariatele
departamentelor, în cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi 7 zile de la susţinerea examenului/predarea
proiectului; rezultatele se afişează la avizierul departamentului şi/sau pe site-ul universităţii.
Titularii de discipline sunt obligaţi să afişeze în mod explicit modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai
multor evaluări, acolo unde este cazul, în conformitate cu regulamentul comunicat studenţilor la începutul
activităţii.
Studenţii au obligaţia de a semnala titularilor, prin secretariatul departamentului, eventuale erori de înregistrare în
max. 3 zile de la data publicării rezultatelor; orice semnalări ulterioare (respectiv la mai mult de 10 zile după
susţinerea examenului/predarea proiectului) nu vor fi luate în considerare.
Cataloagele completate şi semnate de către examinatori vor fi depuse la secretariat în cel mai scurt timp posibil şi
fără a depăşi o săptămână de la încheierea sesiunii de examene.
Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă (sau nu este admis în examen
pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în regulamentul disciplinei) în catalogul de examen se trece "absent".
După încheierea evaluărilor semestriale, secretariatele de facultăţi/departamente comunică situaţia şcolară a
studenţilor, prin afişare la avizier, după predarea cataloagelor de disciplina. Fiecare student are obligaţia de a
verifica înregistrarea corectă a propriilor rezultate şi de a comunica de urgenţă secretariatului eventualele erori.

35
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art.25. În cazul disciplinelor nepromovate într-un an universitar, studentul trebuie să refacă integral activitatea în
anul universitar următor, cu taxă. In acest scop, studentul trebuie să se înscrie la departamentul de care aparţine
disciplina, la începutul semestrului în care aceasta este planificată, prin completarea unui formular-tip. Situaţiile
de acest fel sunt reglementate prin Regulamentul privind frecventarea unor discipline în afara planului de
învăţământ al anului de studiu curent.
În cazul disciplinelor la alegere nepromovate, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
 înscrierea la o disciplină la alegere (în plus faţă de cele prevăzute pentru anul de studiu curent) studentul
putând opta pentru oricare din disciplinele propuse pentru anul universitar următor, programată în
acelaşi semestru cu disciplina nepromovată;
 înscrierea pentru “refacere disciplină” la departamentul de care aparţine disciplina la aleasă, in conformitate
cu prevederile Regulamentului pentru disciplinele la alegere pentru anul universitar respectiv.

Art.26. Studentul care în prima sesiune de evaluare a unui semestru a promovat toate examenele planificate,
poate solicita reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 2 discipline din anul de studiu curent, în a doua
sesiune de evaluare a semestrului respectiv.
Reexaminările în vederea măririi notei la discipline din anul de studiu curent se referă numai la componenta finală a
evaluării (examen) şi se pot susţine în baza achitării taxei aferente creditelor aferente disciplinei respective. Nu
pot fi susţinute reexaminări în vederea măririi notei la discipline cu caracter practic-aplicativ (proiecte, lucrări) unde
evaluarea se realizează 100% pe parcursul activităţii (fără evaluare finală/examen în sesiune).
Reexaminarea în vederea măririi notei se aprobă de către decanul facultăţii în baza unei cereri individuale a
studentului la care se anexează dovada plăţii creditelor aferente disciplinei respective; cererile, purtând viza
secretariatului facultăţii prin care se confirmă faptul că studentul a promovat toate examenele planificate în prima
sesiune, se depun la decanat cel mai târziu cu 2 săptămâni înaintea începerii sesiunii de examene în care se va
susţine reexaminarea. Pentru reexaminarea in vederea măririi notei in sesiunea de toamnă (luna septembrie)
termenul admis pentru depunerea cererilor este de minim 1 săptămână înaintea începerii sesiunii.
În cazurile de reexaminare pentru mărirea notei, se modifică nota numai dacă studentul obţine o notă mai mare
decât cea iniţială.
Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta.
36
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art.27. Încheierea situaţiei şcolare a studenţilor pentru anul în curs se face după sesiunea de toamnă. Situaţia
şcolară a studenţilor este afişată de către secretariat/secretariate departamente. Fiecare student are obligaţia de a
verifica înregistrarea corectă a propriilor rezultate şi de a comunica de urgenţă secretariatului eventuale erori.

Art.28. In conformitate cu Legea 224/2005, la începutul fiecărui an universitar se procedează la reclasificarea şi


redistribuirea studenţilor pe locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, funcţie de rezultatele obţinute, urmând
procedura stabilită în Regulamentul privind ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă
de studiu.

Capitolul VII
Înscrierea în ani de studiu superiori

Art.29. Înscrierea în fiecare an de studiu se face în intervalul 1-10 octombrie, la cererea studentului, cu
respectarea condiţiilor de promovare stabilite prin prezentul Regulament şi Regulamentele facultăţilor. Înscrierile
se fac la secretariatele de departamente, prin completarea unui formular-tip.
Studentul care ocupă un loc cu taxă va fi înscris în anul corespunzător de studii după ce face dovada că este la zi cu
achitarea taxele precedente, acolo unde este cazul.
Procedura de înscriere a studentului include şi semnarea contractului de studii.

Art.30. Un an de studiu se consideră promovat atunci când studentul a acumulat toate cele 60 credite
corespunzătoare acelui an de studiu.

Studentul care nu a acumulat toate cele 60 de credite ale unui an de studiu poate fi înscris în anul de studii imediat
superior dacă numărul de credite restante nu depăşeşte 20, din care max.10 la activităţi de “proiectare”.
Recuperarea creditelor restante se va face în paralel cu studiile curente, respectând prevederile Regulamentului
privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent.
37
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Studentul care a acumulat mai mult de 20 de credite restante în total şi/sau mai mult de 10 credite restante la
activităţi de “proiectare” este reînscris în acelaşi an de studiu ca şi în anul universitar anterior, cu obligaţia refacerii
activităţilor nepromovate.
Studentul care a fost înscris de 3 ori acelaşi an de studiu fără să reuşească îndeplinirea condiţiei de înscriere într-un an
superior, este exmatriculat definitiv.

Art.31. Pentru Facultatea de Arhitectură, studenții înmatriculați/înscriși în anul 1, an universitar 2015-2016,


care la sfârșitul anului 5 de studiu nu au acumulat toate creditele obligatorii până la finele acestui an
(300 de credite) sunt declarați repetenți, cu respectarea prevederilor Art.7. Înscrierea în anul 6 de studiu
este condiționată de obținerea tuturor celor 300 de credite.
Pentru celelalte facultăţi din cadrul U.A.U.I.M. această prevedere se va aplica studenților înscriși in penultimul
an de studii.

În cazul studenților înmatriculați anterior anului universitar 2015-2016, nu se aplică prevederile prezentului
articol (Art.31.)

Capitolul VIII
Întreruperi de studii, exmatriculări şi transferuri

Art.32. În mod normal, activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar de zi trebuie să fie
continuă pe întreg parcursul studiilor.
La cererea studentului, decanul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor.
Întreruperea studiilor se acordă numai de 2 ori pe parcursul şcolarităţii şi nu poate avea o durată cumulată mai
mare de 4 semestre.
Durata studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului conform legislaţiei în vigoare, nu
este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea de studii.
Reluarea studiilor după întrerupere se face la începutul anului universitar, îndeplinind procedura de înscriere în
38
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
perioada stabilită.
Studentul care reia studiile întrerupte la cerere beneficiază de recunoaşterea examenelor promovate şi a creditelor
acumulate până la momentul întreruperii.
La reluarea studiilor, decizia privind ocuparea unui loc cu sau fără taxă după întreruperea studiilor va lua în
considerare rezultatele obţinute în ultimul an de studiu încheiat la UAUIM, raportate la clasamentul anului de
studiu analog din anul universitar curent. Pentru a fi luat în considerare la refacerea clasamentului, studentul va
depune o cerere la Registratura UAUIM în perioada 1-20 septembrie premergătoare anului universitar pentru care
se solicită înscrierea.

Art.33. În baza cererii şi a actelor doveditoare, studenta gravidă beneficiază de o perioadă de întrerupere cu o
durată echivalentă cu durata concediului stabilită de lege. Aceste întreruperi nu afectează durata studiilor pentru
care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului. La reluarea studiilor, studenta beneficiază de
recunoaşterea examenelor promovate şi a creditelor acumulate până la momentul întreruperii studiilor.

Art.34. Studentul care însumează min. 60 de zile de concediu medical într-un an universitar poate solicita
prelungirea medicală a şcolarităţii.
Prelungirea medicală a unui an de studiu se aprobă de către Consiliul de administrație al universităţii, la
propunerea decanatului, în baza unei cereri scrise însoţită de documentele doveditoare, vizate de Cabinetul
Medical UAUIM sau Spitalul Studenţesc.
Prelungirea medicală se acordă numai de 2 ori pe parcursul şcolarităţii şi nu poate avea o durată cumulată mai
mare de 4 semestre.
Durata legală a studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitate nu este afectată de prelungirea medicală a
şcolarităţii.

Art.35. La propunerea decanatelor, Consiliul de administrație al universităţii poate decide exmatricularea unui
student în următoarele situaţii:
a) neînscrierea la studii până la data de 10 octombrie a anului curent (pe baza referatului întocmit
de secretariatul facultăţii);
39
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
b) neplata taxelor în condiţiile stabilite prin contractul de studii (pe baza referatului întocmit de
Serviciul Contabilitate);
c) neîndeplinirea condiţiilor de înscriere într-un an superior după 3 înscrieri succesive în acelaşi an de studiu (pe
baza referatului întocmit de secretariatul facultăţii);
d) comiterea unor acte grave de indisciplină, fraudă şi furt intelectual (pe baza referatului de constatare a faptei)
Sunt exmatriculări definitive (fără drept de reînmatriculare):
 exmatricularea pentru neîndeplinirea condiţiilor de înscriere într-un an superior după 3 înscrieri succesive în
acelaşi an de studiu;
 exmatricularea pe motive disciplinare extrem de grave;
 a doua exmatriculare.
În cazurile in care studentul prin cerere, solicită retragerea de la studii, sau transferul la altă instituţie de
învăţământ, atunci contractul încetează prin decizia rectorului universităţii.

Art.36. Cu excepţia cazurilor de exmatriculare definitivă, studentul exmatriculat (scos din evidenţă) poate fi
reînmatriculat o singură dată pe durata studiilor, cu condiţia ca perioada de inactivitate şcolară să nu depăşească
3 ani universitari. Anul de studii în care studentul este reînmatriculat se stabileşte prin decizia Consiliul de
administrație al universităţii, în funcţie de situaţia şcolară a studentului în relaţie cu prevederile Cap. VII din
prezentul Regulament.
Reînmatricularea se poate face numai la începutul anului universitar.
Cererile de reînmatriculare se depun în perioada 1-20 septembrie la Registratura UAUIM şi se aprobă de către
Consiliul de administrație al universităţii.
Studenţii reînmatriculaţi vor ocupa locuri cu taxă în primul an de înmatriculare, urmând să poată concura pentru
ocuparea unui loc subvenţionat în anul universitar următor dacă se încadrează în prevederile
Regulamentului privind atribuirea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat.

Art.37. Studenţilor înmatriculaţi la studii în domeniul arhitecturii şi urbanismului la alte instituţii de învăţământ
superior acreditate din ţară şi străinătate li se poate aproba transferul la UAUIM numai în cadrul aceluiaşi domeniu
şi specializări, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de
40
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
studii şi urmând Procedura de solicitare şi aprobare a transferului rezultatelor formative între programe de studii.
Absolvenţii cu diplomă ai ciclurilor de licenţă în domeniul „arhitectură” organizate de UAUIM pot fi admişi pentru
continuarea studiilor în acelaşi domeniu, în cadrul specializărilor organizate în sistem integrat licenţă şi master, cu
respectarea condiţiilor privind specializările acceptate stabilite prin Regulamentele facultăţilor, cu respectarea
condiţiilor de recunoaştere a creditelor stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între
programe de studii şi pe baza unei selecţii ce are în vedere evaluarea competenţelor de specialitate. Selecţia
candidaţilor are loc la sfârşitul lunii septembrie. Conducerile Facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administrație
al universitarii, vor stabili şi comunica public în fiecare an Regulamentul de organizare şi desfăşurare a selecţiei cu
cel puţin 2 săptămâni înainte de data fixată pentru selecţie.
Cererile, însoţite de dosarul cu actele necesare (conform precizărilor din Procedura de solicitare şi aprobare a
transferului rezultatelor formative între programe de studii), se depun la Registratura UAUIM în prima jumătate a
lunii septembrie, până la data limită stabilită anual de Comisia de echivalări.

Art.38. În cazul perioadelor de studii efectuate pe cont propriu în instituţii de învăţământ superior din
străinătate, studentul poate solicita recunoaşterea rezultatelor obţinute pe baza documentelor de studii emise
de respectivele instituţii de învăţământ superior, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind transferul
rezultatelor formative între programele de studii.

Capitolul IX
Recompense şi sancţiuni

Art.39. Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi științifică studentul poate fi recompensat prin:
a) acordarea diplomei şi medaliei de merit pentru rezultate deosebite pe parcursul întregii şcolarităţi şi/sau la
examenul de finalizare a studiilor;
b) burse speciale (de merit, de performanţă) în conformitate cu reglementările în vigoare privind atribuirea
acestora;
c) alte forme de premiere din surse proprii şi sponsorizări, pentru performanţe deosebite în anumite domenii.
41
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art.40. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul regulament, tentativele de
promovare a probelor de evaluare (examene, verificări, proiecte, teste etc.) prin fraudă, precum şi săvârşirea altor
fapte care încalcă normele etice şi/sau aduc prejudicii morale comunităţii academice, au drept consecinţă aplicarea
unor sancţiuni.
Jurisdicţia disciplinară se extinde şi asupra unor fapte săvârşite de studenţi în afara Universităţii în cazul în care se
constată că s-a afectat imaginea instituţiei.
Sancţiunile sunt:
a) ridicarea bursei pe o perioada determinată
b) suspendarea dreptului de a locui în cămin
c) suspendarea activităţii profesionale pe o perioadă determinată
d) avertisment
e) mustrare
f) exmatriculare pe o perioadă determinată, cu drept de reînmatriculare la începutul anului universitar următor
g) exmatriculare definitivă (fără drept de reînmatriculare).
Pentru abateri de la activitatea profesionala decizia de sancționare a unui student se emite de către rectorul
universităţii, la propunerea decanului, pe baza Referatului de constatare a faptelor, după analizarea acestor
abateri si stabilirea sancțiunii de către Consiliu de administrație. Pentru abateri de la normele de conduita, abateri
prevăzute in Codul de etica si deontologie profesionala din Carta universitara, analiza faptelor si stabilirea
sancțiunilor se face de către Comisia de etica.
Decizia de sancționare poate fi contestata de către student la instanța competenta in termen de 30 de zile de la
primirea acesteia.
Decizia de sancționare se comunica studentului in termen de cel mult 2 de zile de la emiterea acesteia.
În cazul în care au fost aduse prejudicii materiale, studentul vinovat va suporta în plus şi contravaloarea pagubelor.
Sancţionarea cu exmatriculare pe perioadă determinată se înscrie în foaia matricolă, afectând după caz
participarea studentului în selecţionări şi concursuri.
Suspendarea şi exmatricularea din motive profesionale nu pot fi contestate la nivelul universităţii.

42
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Capitolul X
Finalizarea studiilor

Art.41. Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza metodologiei aprobate de
Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale, H.G. 695/2011 privind
studiile doctorale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

(a) Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de licenţă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
- Proba 2 - evaluarea proiectului de diplomă
(b) Studiile universitare de licenţă şi masterat în sistem integrat se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2
probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin: a) susţinerea unei disertaţii; b)
susţinerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă)
- Proba 2 - evaluarea proiectului de diplomă.
(c) Studiile universitare de masterat se încheie cu examenul de disertaţie care constă în prezentarea şi susţinerea
disertaţiei.
(d) Studiile postuniversitare se încheie cu examenul de disertaţie.
(e) Programul de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizează prin
promovarea examenelor stabilite de IOSUD prin pgroramul de pregătire, în conformitate cu prevederile
Regulamentului Şcolii Doctorale. In cazul nepromovării, în programul de cercetare ştiinţifică, doctorandul este
exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat şi primeşte un certificat de absolvire a programului de
pregătire universitară avansată.

Art.42. Pot susţine examenul de finalizare a studiilor, studenţii care au acumulat numărul total de credite
prevăzute pentru respectivul program de studii, mai puţin cele alocate examenului de finalizare a studiilor.
În cazul nepromovării examenului de finalizare a studiilor, studenţii au dreptul să susţină gratuit examenul în
sesiunea imediat următoare. În cazul nepromovării examenului de finalizare a studiilor în două sesiuni
43
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
consecutive, pentru promoția respectivă, studentul este obligat să achite taxa aferentă numărului de credite
corespunzător examenului de finalizare a studiilor prevăzut în planul de învăţământ în vigoare.
Susţinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaţilor, cu cel puţin 15 zile înaintea începerii
examenului.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaţii, proiecte) studenţii beneficiază de îndrumare, în
condiţiile stabilite prin Regulamentele privind examenele de finalizare a studiilor, elaborate de către decanatul
facultăţii, respectiv conducerea Departamentului de Studii Avansate.

Art.43. Conţinutul şi calendarul probelor, modul de evaluare, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte
elemente ce privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se precizează în
Regulamentele privind examenele de finalizare a studiilor pentru diverse domenii, specializări şi cicluri de studii,
elaborate de decanat, respectiv de conducerea Departamentului de Studii Avansate şi aprobate de Consiliul de
administrație al universităţii. Se recomandă corelarea regulamentelor.

Art.44. In fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul UAUIM pentru fiecare specializare. Decanatele şi respectiv Departamentul de Studii Avansate
vor informa potenţialii candidaţi asupra perioadelor de susţinere a examenelor, condiţiile şi perioadele de
înscriere, cât şi despre conţinutul examenului, prin afişarea pe site-ul universităţii, cu cel puţin 6 luni înaintea
începerii perioadei de evaluare.

Art.45. La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea de note; media minimă de promovare a unei probe
este 5.00; media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6.00.
Examenul nepromovat în anul universitar corespunzător ritmului normal de finalizare a studiilor se poate susţine
într-o sesiune ulterioară cu plata unei taxe; cuantumul taxei se stabileşte funcţie de numărul creditelor restante şi
valoarea unui credit în anul universitar respectiv.
În cazul nepromovării examenului, probele promovate şi creditele aferente îşi păstrează valabilitatea în
următoarele sesiuni în condiţiile precizate prin Regulamentele privind examenele de finalizare a studiilor în
diverse domenii şi specializări, elaborate de decanatul facultăţii, respectiv de conducerea Departamentului de
44
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Studii Avansate.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un certificat de studii
însoţit de foaia matricolă.

Art.46. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare, de regulă la sfârşitul zilei şi nu la mai mult de 48 ore de la
data susţinerii.
Eventualele contestaţii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăţii/departamentului unde s-a
desfăşurat examenul în cauză, în termen de maxim 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se
rezolvă în termen de maxim 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către o Comisie de analiză a
contestaţiilor. Decizia Comisiei este definitivă.

Art.47. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de competenţă
lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către departamentul de profil sau de către o
instituţie specializată recunoscută de către departamentul de profil. În caz de nepromovare a examenului,
certificatul de competenţă lingvistică îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni în condiţiile precizate prin
Regulamentele privind examenele de finalizare a studiilor în diverse domenii şi specializări, elaborate de
decanatul facultăţii şi respectiv Departamentul de Studii Avansate.

Art.48. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea decanatului facultăţii
şi respectiv a conducerii Departamentului de Studii Avansate.Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor
masterale se susţin de către candidaţi în faţa unor jurii cu omponenţă internaţională.

Capitolul XI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.49. Prezentul regulament se aplică studenţilor înscriși începând cu anul universitar 2015 - 2016 şi este
valabil pentru toate ciclurile de studii universitare.
45
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Art.50. Prezentul regulament se completează cu prevederile următoarelor regulamente:
 Regulament privind ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă de studiu.
 Regulament privind disciplinele la alegere.
 Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu
curent (refaceri şi diferenţe).
 Regulament privind organizarea stagiilor de practică profesională.
 Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii.

Art.51. Pe baza prevederilor prezentului regulament, în raport cu specificul domeniilor şi specializărilor,


decanatul facultăţii va elabora regulamente particularizate (privind activităţile de proiectare, examenele de
finalizare a studiilor etc.) care vor fi aprobate în Consiliul de administrație al universităţii.
Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, ca şi pentru programele de studii postuniversitare organizate în
universitate, pe baza prevederilor prezentului regulament, Departamentul de Studii Avansate va elabora propriile
regulamente privind activitatea profesională a studenţilor/cursanţilor care vor fi supuse aprobării Consiliul de
administrație al universităţii.

Art.52. Secretariatul UAUIM, secretariatele facultăţilor şi alte servicii interesate vor elabora procedurile necesare
pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, a regulamentelor conexe lui şi a regulamentelor facultăţilor,
pe care le vor supune aprobării Consiliul de administrație al universităţii; aceste proceduri vor fi făcute publice prin
afişare.

Art.53. Prezentul regulament, împreună cu versiunile actualizate ale regulamentelor conexe de la Art.50, a fost
aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de 23.09.2015 şi intră în vigoare începând cu anul universitar
2015-2016. Orice dispoziţii şi prevederi contrare se anulează la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art.54. Conţinutul prezentului regulament se poate actualiza, cu respectarea prevederile legislative in domeniu si
cu aprobarea Senatului universităţii.
46
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția ARHITECTURĂ DE INTERIOR


EXAMENUL DE DIPLOMĂ
(regulament)
2015 - 2016

1. DATE GENERALE

În temeiul prevederilor art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în conformitate cu
reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind cadrul general de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învăţămantul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie
sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de
Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară şi de iarnă).
Fiecare sesiune conţine două probe, cu natură distinctă:
Proba I-a: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:
1. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică în domeniile: arhitectură de
interior, design, arhitectură generală, construcţii, restaurare.
2. susţinerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de
diplomă.
Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică.

Condiţii de înscriere la diplomă:


Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-V (absolvenţi
ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică care condiţionează susţinerea
examenului de diplomă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba
47
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome
CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, FIDES (pentru limba
Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe
o perioadă de minimum 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi
certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM.

În funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere


studenţii pot întocmi un proiect de diplomă de arhitectură de interior care să aprofundeze o problematică
specifică domeniilor: arhitectură de interior, design, restaurare, tehnologie arhitecturală.
Propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cad în sarcina candidatului.
Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului.
În cadrul susţinerii proiectului de diplomă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului
elaborată în limba engleză sau franceză.

2. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

2.1. CONŢINUTUL LUCRĂRII TEORETICE (DISERTAŢIA)


2.1.1. Alegerea subiectului:
- Subiectul poate fi ales din orice domeniu teoretic cuprins în arhitectură: arhitectură de interior şi design,
restaurarea şi protecţia monumentelor, construcţii, tehnologii speciale în construcţii etc.
- Subiectul va ţine de o zonă problematică largă, o viziune mai amplă asupra subiectului ales.
- Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul fundamentării
teoretice şi elaborării proiectului de diplomă.
2.1.2. Lucrarea teoretică (disertaţia) va cuprinde:
1. Titlul exact al lucrării
2. Planul lucrării - trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor
principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor şi numărul paginii
de început a fiecărui capitol.
48
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
3. Textul propriu-zis va fi elaborat conform modelului din Anexa 1, care este obligatoriu pentru primirea lucrării.
4. Organizarea bibliografiei va fi făcută alfabetic sau cronologic (în cazul acesta trebuie căutat anul primei apariţii)
şi pe tipurile de publicaţii. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele
cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare.
6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisa şi ea conform regulilor în uz.
7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai
recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă.
8. În elaborarea lucrării se vor avea în vedere criteriile de evaluare.
2.1.3. Tratarea subiectului:
- Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi convingătoare.
- Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul logic în care subiectul se integrează în
studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi
care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei).

2.2. EVALUAREA LUCRĂRII TEORETICE (DISERTAŢIA)


Fiecare lucrare este citită de doi referenţi:
- Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.
- Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi.
În vederea evaluării vor fi urmărite:
- Claritatea demersului
- Calitatea planului de idei:
 modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales
 interesul perspectivei de abordare
 claritatea planului de idei
 valoarea planului de idei
 coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă
- Calitatea bibliografiei
 interesul şi actualitatea/noutatea lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă
49
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
 modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei)
- Dezvoltarea planului de idei în lucrare:
 coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă
 claritatea şi calitatea argumentaţiei
 referinţele folosite
 exemplele folosite
 integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă
- Decenţa exprimării
- Calitatea susţinerii orale
- Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă.
Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

2.3 CONŢINUTUL (MINIM) AL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE (PREDIPLOMĂ)


Atenţie! Acest studiu de fundamentare, documentare este TOTAL DIFERIT de lucrarea de disertaţie! Scopul
studiului de fundamentare este elaborarea temei (vezi Formularea temei de proiectare) proiectului de diplomă,
argumentarea sa şi a conceptului prin diferite forme de “lectură” (incluzând şi analize tehnice) a contextului şi a
programului funcţional.

Se cer:
1. Piese scrise, studiu aprofundat de documentare, formularea temei (reprezintă 40% din prediplomă) – caiet
A3:
Studiul documentar al programului de arhitectură ales prin analiza de exemple, a datelor tehnice, a normelor de
proiectare etc. care va constitui baza elaborării temei program pentru proiectul de diplomă.
Astfel la un nivel cât mai aprofundat se vor studia:
 Istoricul programului de arhitectură, apariţie, evoluţie etc.

50
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
 Salturile evolutive (dacă există), motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi tehnologii de
construcţie şi/sau materiale, schimbări în utilizare etc.
 Exemplificarea cu clădiri/amenajări existente a programului ales, eventuale categorii şi subcategorii. Se vor
evidenţia cât mai clar punctele comune şi deosebirile dintre acestea. De ex.: tip de amplasament, de amenajare,
materiale folosite, protecţia mediului etc. Se vor detecta avantajele unora faţă de altele. Din aceste date va
rezulta analiza soluţiilor diferitelor exemple şi se va face un amplu studiu comparativ, pe mai multe criterii între
acestea.
Formularea temei de proiectare:
În urma tuturor acestor considerente enumerate mai sus, a punerii în evidenţă a tuturor problemelor existente,
se va trage o concluzie ce reprezintă de fapt tema de proiectare.
Formularea temei se va face cât mai clar şi structurat pe categorii de probleme, importanţă etc.
2. Diferitele analize de context cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect
(amplasare în sit, necesitatea funcţiunii în sit – analiză etc.)
3. Amplasament în cadrul oraşului, scara 1:2000 şi 1:500.
4. Releveul complet la o scară în funcţie de complexitatea proiectului (1:100, 1:50).
5. În funcţie de amplitudinea şi complexitatea intervenţiei, studentul trebuie să prezinte: planuri, secţiuni,
faţade dacă este cazul, ca de ex. Intervenţii, extinderi), scheme funcţionale, suprafeţe generale pentru 2 (DOUĂ)
VARIANTE (de funcţionalizare a sitului ales), cu analiza comparativă a acestora, la un nivel care să facă inteligibile
intenţiile arhitecturale care se vor dezvolta la faza de diplomă - la scările cerute de complexitatea intervenţiei
(1:100, 1:50, 1:20), în funcţie de mărimea zonei studiate;
6. Comentariu tehnico-economic (cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafeţe şi volume globale
şi pe unitate de folosinţă);
7. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme,
documente de arhivă, alte materiale documentare).
Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele
studentului şi al îndrumătorului şi anul universitar.
Studiul de fundamentare (Prediploma) face parte din Proiectul de diplomă şi va fi inclus în forma amendată în
urma discuţiilor cu juriul de prediplomă în prezentarea finală a proiectului de diplomă.
51
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

Recomandări în cazul intervenţiilor în situri clasate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice

În cazul în care subiectul de diplomă aduce intervenţii în situri clasate sau în zonele lor de protecţie, diplomatul
va ţine seama de legislaţia în vigoare. Toate informaţiile şi datele necesare se pot afla de la următoarele instanţe:
Autorităţile locale, Serviciile de urbanism ale primăriilor, Oficiile teritoriale de patrimoniu sau de la Ministerul
culturii şi cultelor - Direcţia monumentelor istorice. Se recomandă ca diplomaţii să consulte Departamentul
Istoria &Teoria arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

2.4. CONŢINUTUL DIPLOMEI DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

2.4.1. Tematica:
Lucrarea de diplomă poate aborda problematica spaţiilor interioare ale diverselor programe arhitecturale în
diferite tipuri de clădiri, fie în faza de proiect de arhitectură, fie în clădiri existente, precum şi ale altor programe
complementare din domeniul transporturilor aero-navale şi rutiere, mobilier, inclusiv mobilier urban.

2.4.2. Conţinutul general:


Diploma în specialitatea "arhitectură de interior" este un proiect de arhitectură şi ca urmare acesta va avea toate
atributele unui astfel de proiect, de la concept arhitectural la funcţionalitate specifică şi constructivitate
(structuri, materiale, detalii).
Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie în asigurarea unei ambianţe specifice cu valoare
estetică ridicată a spaţiului interior studiat. Temele abordabile în lucrarea de domeniul arhitecturii interiorului
vizează toate cazurile arhitecturale în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu spaţiile
interioare construite şi cu echipamentele specifice acestor spaţii, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţii
umane.

52
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Suprafaţa medie a construcţiei tratate va fi de 800 mp desfăşuraţi, cu menţiunea că aceasta poate varia (în plus
sau în minus, fără a scădea sub 250 mp) în funcţie de complexitatea programului de arhitectură abordat. Dacă
suprafaţa de studiu este mică, se va avea grijă ca proiectul prezentat să fie detaliat in extenso, cu mai multe
propuneri pentru obiectele de mobilier sau soluţiiile de mobilare.
Lucrarea de diplomă trebuie să demonstreze capacitatea diplomatului de a duce la bun sfârşit orice proiect de
arhitectură de interior (şi nu doar de decoraţiuni interioare).
Pentru aceasta se propune ca:
- alegerea subiectului să permită intervenţii substanţiale în organizarea spaţială, tratamentul suprafeţelor şi a
iluminatului precum şi intervenţii personale (originale) în mobilare.
- vor fi acoperite toate fazele de proiectare, prezentându-se un proiect de execuţie cel puţin pentru suprafaţa
(spaţiul) detaliat la scară mare. Acest lucru se va reflecta în scara planşelor desenate la sc.1:50, sc.1:20 (cel puţin
o încăpere sau 50 mp), sc.1:5, 1:2 şi sc.1:1.
- să fie prezentate mostre pentru finisaje şi fişe pentru mobilierul sau corpurile de iluminat de catalog.

* În construcţii nou proiectate, proiectul de specialitate este rodul colaborării între arhitectul autor, şef de
proiect şi arhitectul specialist în domeniul arhitecturii interiorului.

2.4.3. Conţinutul (minim) al proiectului de diplomă:


Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma studiului de fundamentare (prediplomă).
Se cer:
1. Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din studiul de fundamentare;
2. O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de 10-15 fraze, traduse în limba engleză sau franceză, care să
exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă;
3. Prediploma;
4. Desene de concept arhitectural-ambiental şi scheme de instalaţii (sc. 1:50) (planşele refăcute în urma jurizării
studiului de fundamentare (prediplomă), scara 1:100 - 1:50;
5. Planuri detaliate (pardoseli; mobiliare; plafoane), scara 1:25 - 1:20;
6. Desfăşurări (elevaţii parietale), scara 1:25 - 1:10;
53
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
7. Detalieri de construcţii şi finisaj (la pereţi, pardoseli, plafoane) planuri; vederi; noduri - secţiuni, scara 1:5 - 1:1;
8. Detaliu: o piesă de mobilier sau dotare (accesorii funcţionale şi/sau decorative), cu plan, vederi, secţiuni şi
detalii, scara 1:5 - 1:1;
9. Modelare tridimensională:
- 4 perspective interioare - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale;
- axonometrii de ansamblu şi detaliu;
- eventual machetă de concept care poate explica mai concret intenţiile arhitecturale de ansamblu sau
de detaliu;
10. Alte piese care pot contribui la cât mai bună înţelegere a proiectului.
Pentru o bună aprofundare şi detaliere a studiului, conţinutul proiectului şi scara pieselor se stabilesc prin
consultarea îndrumătorului, în funcţie de caracteristicile şi dimensiunile obiectului de studiu.

2.5. ELABORAREA, REDACTAREA ŞI PREDAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ.

Aspectul grafic (paginarea, coperta, fonturile folosite etc.) al tuturor materialelor predate - disertaţie, mapă
prediplomă, diplomă – se consideră a fi parte din notă.

Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de 8-12 mp; ele vor fi dispuse pe 2-3 panouri (180x240 cm) la care se va
adăuga un panou pe care va fi expusă prediploma; planşele lucrării de diplomă vor avea formatul A1
(597x841mm) sau, în anumite cazuri, vor fi modificate cu multiplii conform STAS.
Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este
obligatorie redactarea în tehnici tradiţionale a minimum 2 perspective la nivelul ochiului.
Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare.
Predarea proiectului de diplomă:

- toate planşele vor avea un cartuş de identificare după formatul de mai jos (dimensiuni minime 12 x 4 cm):

54
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Prenume NUME An universitar:
TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
(student) 2015-2016
Grad didactic, Prenume
Îndrumător: Scara:
NUME
NUME PIESE DESENATE PE PLANŞĂ
Consultant Grad didactic, Prenume
Planşa: x / n
specialitate: NUME

x = numărul planşei
n = numărul total de planşe al proiectului

- toate planşele (inclusiv prediploma) vor fi predate într-un tub de carton de 90 cm lungime şi maximum 12 cm
diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul lucrării, numele candidatului şi al îndrumătorului,
anul universitar
- un CD care să conţină toată diploma în fişiere de tip JPG, la acelaşi format cu originalele predate şi care va
include şi un text de prezentare a conţinutului lucrării, titlu, autor şi îndrumător.
Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă cade în sarcina
studenţilor. Nu se admite completarea ulterioară cu planşe a proiectului. Predarea diplomelor în original, după
susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Arhitect.
Nota finală a proiectului de diplomă de arhitectură, indiferent de domeniul de aprofundare, se calculează ca
medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

2.6. EVALUAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

Promovarea examenului de diplomă înseamnă realizarea celor 30 de credite, repartizate astfel:

PROBA 1 - Lucrare teoretică (disertaţie) şi Studiu de fundamentare


a proiectului de diplomă (prediplomă) - 10 credite
PROBA 2 - Proiect de diplomă - 20 credite

55
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertaţie şi prediplomă) şi PROBEI 2
(proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 10 credite şi
respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiţionează susţinerea probei 2.
Nota examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel:

notă disertaţie+notă prediplomă


---------------------------------------------- x 10 credite + notă proiect diplomă x 20 credite
2
Nota = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 credite

Nota minimă de promovare a examenului de diplomă şi deci de obţinere a celor 30 de credite aferente este 6
(ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia
menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar se va reface integral examenul de diplomă. De asemenea, testul de
limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive.

În cazul nepromovării examenului de diplomă, prin neobţinerea notei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 -
proiect de diplomă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar, se va reface integral examenul de
diplomă. Refacerea, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară celor de drept,
respectiv primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru
promoţia 2015 - iulie 2016 şi februarie 2016) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit
stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Notele obţinute la
prediplomă şi proiect de diplomă vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare. Media generală de
absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de studiu. Eventualele
contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea
rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul rămâne definitiv.

56
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
3. REGLEMENTĂRI FINALE

1. Înscrierea la examenul de diplomă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest
scop în programul de desfăşurare. Se precizează, de asemenea, că înscrierile se vor face la atelierele de
proiectare sau cu acordul direct al profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor acreditaţi pentru îndrumarea
diplomelor, conform unei liste care va fi publicată în timp util. Pe aceeaşi listă se vor preciza şi numele cadrelor
didactice care vor putea fi consultate pentru lucrarea teoretică. Numărul studenţilor pentru fiecare îndrumător
este stabilit anual de Biroul de Senat.

2. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea
începerii susţinerilor), astfel încât după predare, în termen de două zile, să fie depuse referatele îndrumătorilor
de diplomă. Rezoluţia îndrumătorilor (inclusiv structuri şi instalaţii - când este cazul) condiţionează susţinerea
proiectului de diplomă.

3. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de diplomă va fi făcută publică de către secretariatul
facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului, confirmată prin situaţia precizată la
termenul de depunere a referatelor conducătorului de proiect.

4. Proiectele de diplomă respinse (care nu au referat favorabil) nu pot fi susţinute în faţa comisiei, candidatul
fiind considerat neprezentat.

5. Calendarul examenului de diplomă va fi stabilit şi făcut public prin grija Decanatului până la finele lunii
decembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de diplomă.

6. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat
de absolvire a învăţământului superior de lungă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă.

57
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
7. Proiectul de diplomă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi
de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi
condiţionând eliberarea diplomei de arhitect.

8. Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform
desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel
puţin 6.00.

9. Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea
examenului de diplomă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul
Universităţii.

10. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor de facultate în anul universitar 2015/2016.

Structura EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - an universitar 2015/2016.


FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

SESIUNE DIPLOME - IULIE 2016


PROBA 1 - aprilie 2016
PROBA 2 - iulie 2016

58
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Sugestii de teme:

- Reabilitarea unui teatru, filarmonici sau centru cultural (Teatrul Masca, Teatrul Naţional/Sala Atelier,
Filarmonica Bacău, Cons. Jud. Prahova)
Se vor trata: sc 1:50 foyere + sala, sc. 1:20 detalii din sală, sc. 1:5 / 1:1 mobilier scaune pliabile
- Reabilitarea unui muzeu : Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Bran, Muzeul Tehnicii, Palatul Potlogi, Casa
Herescu, Gara Filaret, Moara Assan, Colecţie de Artă Brâncovenească
Se vor trata: sc. 1:50 General, sc. 1:20 / 1:5 Vitrine, sisteme de expunere, grafică şi signalectică
- Amenajare de ambasadă sau centru cultural străin în România (vezi British Council, Cervantes) sau Ambasada
Română la Berlin, Paris, Londra
- Restaurant de lux inclusiv bucătăria
Se vor trata: planuri generale, atmosferă, detaliu de mobilier, pereţi, paravan, intrare, vitrine, firmă etc.
- Amenajarea unor săli într-un tribunal
- Locuinţă pentru un ambasador (zonă privată şi zonă de primire care să reflecte cultura pe care o reprezintă),
minimum 450 mp
- Reabilitarea unei gări
Se vor trata: mobilier urban, ghişee, iluminat, grafică, mic restaurant (fast food)
- Holul de acces şi birou într-un imobil de birouri (America House, Connex etc.)
Se vor trata: recepţie, zonă aşteptare, cafeteria, signalectica, copertină de intrare
- Amenajare de magazin pentru un nou brand (ex: Stefanel, Max Mara, Mango)
Se vor trata: plan general, sisteme de etalare, iluminat, firmă+signalectică, vitrină, identitate vizuală.

Director Departartament,
Conferențiar dr.arh. Cristina Maria Şerban

59
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția DESIGN DE PRODUS


EXAMENUL DE DIPLOMĂ
(regulament)
2015 – 2016

DATE GENERALE

În temeiul prevederilor art. 67 al. (2), (4), (6) din Legea nr. 84/1995, legea învăţământului, republicată şi în
conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind cadrul general de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă,
diplomă, selecţie sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu",
Facultatea de Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară şi
de iarnă). Fiecare sesiune conţine două probe, cu natură distinctă:

Proba I-a: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:


1. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică în
domeniile: arhitectură de interior, design, arhitectură generală, construcţii, restaurare.
2. susţinerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea
elaborării proiectului de diplomă.

Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică.


Condiţii de înscriere la diplomă:
Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-V
(absolvenţi ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică ce condiţionează susţinerea
examenului de diplomă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba
60
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome
CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, FIDES (pentru limba
Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţara străină pe
o perioadă de min. 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi certificatele
vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM. Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a
cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului.

În cadrul susţinerii proiectului de diplomă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului,
elaborată în limba engleză sau franceză.

Alegerea subiectului de diplomă


Propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cad în sarcina candidatului.
Selectarea şi formularea definitivă a subiectului diplomei se va stabili de comun acord cu îndrumătorul.
Diploma în design se caracterizează în studierea şi conceperea unui obiect util produs prin mijloace industriale
(de serie) şi care poate răspunde unei necesități umane înscrise în următoarele domenii:
- Domestic
- Mobilier inclusiv mobilier urban
- Corpuri de iluminat
- Accesorii pentru construcţii
- Design pentru copii
- Design pentru oamenii cu dizabilităţi
- Design recreaţional (loisir)
- Design pentru sport
- Jocuri şi jucării

CONŢINUTUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ


Disertaţia.
Alegerea subiectului de disertaţie
61
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic din sfera designului sau conex, dar în legătură cu subiectul
ales.
Atenţie!, aceasta (disertaţia) nu este şi nu trebuie să se suprapună peste studiul de documentare, aprofundare
(prima parte a prediplomei)!

Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul fundamentării
teoretice şi elaborării proiectului de diplomă. Subiectul acesteia ține de o zonă problematică largă, o viziune mai
amplă, asupra subiectului ales. De ex., dacă se alege, pentru Diplomă, tema: ”nevoia cumpărătorului de a
transporta mai multe produse la interiorul unui supermarket, (căruţul de supermarket)”, subiectul lucrării de
disertaţie ar putea fi : “designul supermarketurilor” sau “ provocări ergonomice prezente în supermarketul de
astăzi” sau “ modificări comportamentale ale copiilor în supermarket” sau “supermarket consumerism”, etc.

Conținutul lucrării teoretice


Lucrarea teoretică (disertația) va cuprinde:
1. Titlul exact al lucrării
2. Planul lucrării trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor
principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conține numai titlurile capitolelor şi numărul paginii
de început al fiecărui capitol.
3. Textul propriu zis trebuie să fie de minimum 20 de pagini şi maximum 30 pagini, ceea ce înseamnă între
2000x20 şi 2000x30 de caractere, la care se adaugă materialul ilustrativ
precum şi bibliografia.
4. Pentru uşurarea lecturii textul trebuie scris la 1 rând şi jumătate.
5. Organizarea bibliografiei se poate face în mai multe feluri - alfabetică, cronologică (în cazul acesta trebuie
căutat anul primei apariţii), după tipurile de publicaţii, după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare
etc. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărţi/articole consultate au
fost folosite pentru lucrare.
6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisă şi ea conform regulilor în uz.

62
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai
recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă.
8. În elaborarea lucrării se vor avea in vedere criteriile de evaluare.
Tratarea subiectului de disertaţie
- Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi
convingătoare.
- Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul logic în care subiectul disertaţiei se
integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării
teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei).

EVALUAREA LUCRĂRII TEORETICE (DISERTAŢIA)


Fiecare lucrare este citită de doi referenţi:
- Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.
- Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susținerilor din fiecare zi.
În vederea evaluării vor fi urmărite:
- Claritatea demersului
- Calitatea planului de idei:
* modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales
* interesul perspectivei de abordare
* claritatea planului de idei
* valoarea planului de idei
* coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă
- Calitatea bibliografiei
* interesul lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă
* modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei)
- Dezvoltarea planului de idei în lucrare:
* coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă
* claritatea şi calitatea argumentaţiei
63
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
* referinţele folosite
* exemplele folosite
* integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă
- Decenţa exprimării
- Calitatea susţinerii orale
- Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă
Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

CONŢINUTUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE (PREDIPLOMĂ)


Atenţie! Acest studiu de fundamentare, documentare este TOTAL DIFERIT de lucrarea de disertaţie!
Scopul studiului de fundamentare este elaborarea temei (vezi Formularea temei de proiectare) proiectului de
diploma, argumentarea sa şi a conceptului.
Redactarea se va face pe planşe format A3 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele studentului şi
al îndrumătorului.
De asemenea se va face o prezentare la panou cu ajutorul aparatului de proiecţie. Pentru aceasta, studentul va
pregăti un material informatic ( digital ) ce va avea aceeași structură cu mapa.
Studiul de fundamentare (Prediploma) face parte din Proiectul de diplomă şi va fi inclus în prezentarea finală a
proiectului de diplomă.
Nota finală a lucrării teoretice (disertației) se calculează ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

Se cer:
1. Piese scrise, studiu aprofundat de documentare, formularea temei (reprezintă 70% din prediplomă):
Înscrierea obiectului ales într-o categorie mai largă de obiecte cu caracteristici similare cât mai apropiate de
tema aleasă: de ex., dacă studentul şi-a ales ca temă „ nevoia cumpărătorului de a transporta mai multe produse,
(o capacitate mai mare) la interiorul unui supermarket, (căruţul de supermarket)”, studiul se va referii la toate
modalităţile de transport ce sunt puse la îndemâna cumpărătorului în interiorul supermarketurilor în general.
64
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Astfel la un nivel cât mai aprofundat se vor studia:
• Istoricul obiectului, apariţie, evoluţie, autori, patente,etc
• salturile evolutive, motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi materiale, noi tehnologii, schimbări
în utilizare etc.)
• Evidenţierea tipurilor de produse existente pe piaţă, (ce răspund nevoii respective) categorii, subcategorii şi
înscrierea tipului de produs ales într-una din aceste clase. Se vor evidenţia cât mai clar punctele comune şi
deosebirile dintre acestea: public ţintă, preţ, durata de viaţă, protecţia mediului, etc. Se vor detecta la nivel
funcţional avantajele unei categorii de obiecte faţă de altele.
• O dată ce a fost găsită categoria restrânsă de obiecte existente pe piaţă din care face parte obiectul propus,
se vor analiza soluţiile diferiţilor producători şi se va face un amplu studiu comparativ, pe mai multe criterii
între produsele acestora.
• Se va detalia, aprofunda care este publicul ţintă (categorie de vârstă, sex, categorii socio profesionale,
categorii cultural geografice, categorie de venituri, preferinţe, etc): din această analiză se stabileşte profilul
utilizatorului, care sunt caracteriticile pe care obiectul propus trebuie să le îndeplinească în conformitate cu
acest profil! • Printr-un studiu cât se poate de complet (mai ales cu ajutorul internetului, a forumurilor,
blogurilor, diferitelor organizaţii, etc) se va încerca detectarea nemulţumirilor, deci a problemelor la un nivel
cât mai mare de utilizatori ale produselor existente şi a dorinţelor acestora.
Se vor pune în evidenţă tendinţele existente:
- la nivelul utilizatorilor (social-comportamentale)
- la nivelul producătorilor, creatorilor (tehnologii, material, modă)
• Se va acorda o mare atenţie realizărilor de ultima oră!
• Orice elemente care ajută la o înţelegere mai bună a obiectului.

Formularea temei de proiectare:


În urma tuturor acestor considerente enumerate mai devreme, factori de o primordială importanţă în
PRODUCŢIA DE SERIE (aici subliniem încă o dată că este vorba de design industrial şi nu de piese unicat sau de
serie mică), a punerii în evidenţă a tuturor problemelor existente, se va trage o concluzie ce reprezintă de fapt
tema de proiectare.
65
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Formularea temei, se va face cât mai clar, şi structurat pe categorii de probleme, importanţă, etc.

2. Descrierea conceptului de design. Reprezintă 30% din prediplomă


Conceptul de design trebuie să fie unul original şi performant. De ex., dacă pe piaţă există produse care satisfac
deja nevoia respectivă cu rezultate mai bune, mai performante dintro sumedenie de criterii, studentul va trebui
să găsească soluţii mai bune dăcât acestea, dintr-unul sau mai multe dintre aceste criterii.
Nu se acceptă soluţii de cosmetizare a unor produse existente. Se acceptă proiecte de styling (deşi nu este de
dorit) doar dacă acestea fac parte dintr-o operaţie de amploare de marketing, iar atunci forma trebuie să fie
astfel justificată în urma unei teme exhaustive.
Piese desenate:
- Piesele necesare înţelegerii soluţiei care se propune în urma fazei anterioare (documentarea). În funcţie de
amplitudinea şi complexitatea subiectului se prezintă planurile, vederile, secţiunile, eventual posibile variante,
la un nivel care să facă inteligibile intenţiile designului şi care se vor dezvolta la faza de diplomă - la scări cerute
de
complexitatea obiectului.
- Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme,
alte materiale documentare), machete de studiu.

CONŢINUTUL DIPLOMEI
Lucrarea de diplomă concretizează soluţia rezultată în urma analizei şi recomandărilor din proiectul de
prediplomă.

Conţinutul general:
Diploma în specialitatea "design de produs" este un proiect de design şi ca urmare acesta va avea toate
atributele unui astfel de proiect, de la concept la constructivitate (funcţionalitate, materiale,tehnologii, detalii
etc.).
Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie ca valoare estetică.

66
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Temele abordabile în lucrare vizează toate cazurile în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu
lumea lucrurilor utile, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţi umane .

Conţinutul (minim) al proiectului de diplomă:


Se cer:
1. Prediploma
2. Caietul de proiect al diplomei, format A3 va cuprinde:
- O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de 10-15 fraze, traduse si în limba engleză sau franceză, care să
exprime sintetic ideea, demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă.
- Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din studiul de fundamentare;
- Schiţe de lucru elaborate pe parcursul studiului, fotografii după diversele machete de studiu.

Piese desenate:
1. Desene de concept final.
2. Planuri, vederi, secţiuni detaliate la scări adecvate subiectului.
3. Detalieri de construcţie, planuri; vederi; noduri - secţiuni, scara 1:5 - 1:1- 2:1, etc.
4. Modelare tridimensională:
- perspective - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale;
- macheta la o scară aleasă în funcţie de anvergura proiectului şi stabilită de comun acord cu îndrumătorul.
5. Alte piese care pot contribui la o cât mai buna înţelegere a proiectului.

ELABORAREA, REDACTAREA ŞI PREDAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de minim 6 mp; ele vor fi dispuse pe 2-3 panouri (180x240) la care se va
adaugă un panou pe care va fi expusă prediploma; planşele lucrării de diplomă vor avea formatul A1 (597x841)
sau, în anumite cazuri, vor fi modificate cu multiplii conform STAS. Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie,
sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este obligatorie redactarea în "tehnici tradiţionale"
a min. 2 perspective.
67
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Predarea proiectului de diplomă se va face într-un tub de carton de 90 cm lungime şi max. 12 cm. diametru,
procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul lucrării, numele candidatului şi al îndrumătorului, anul
universitar; în plus - obligatoriu - un CD care să conţină toată diploma în fişiere de tip JPG, la acelaşi format
rezolutie, cu originalele predate, fotografii dupa machete inclusiv un text de prezentare al conţinutului lucrării,
titlu, autor şi îndrumător. Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă
cade în sarcina studenţilor. Nu se admite completarea ulterioară cu planşe a. proiectului. Predarea diplomelor în
original, după susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de designer.
Nota finală a proiectului de diplomă de design, indiferent de domeniul de aprofundare, se calculează ca medie
aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

EVALUAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

Promovarea examenului de diplomă înseamnă realizarea celor 30 de credite, repartizate astfel:


PROBA 1 - Lucrare teoretică (disertaţie) şi Studiu de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) -10
credite
PROBA 2 - Proiect de diplomă - 20 credite
Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertaţie şi prediplomă) şi PROBEI 2
(proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 10 credite şi
respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiţionează susţinerea probei 2.

Nota examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel:

notă disertaţie+notă prediplomă


---------------------------------------------- x 10 credite + notă proiect diplomă x 20 credite
2
Nota = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 credite

68
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Nota minimă de promovare a examenului de diplomă şi, deci, de obţinere a celor 30 de credite aferente este 6
(ȘASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia
menţinerii temei alese iniţial. In caz contrar se va reface integral examenul de diplomă. De asemenea, testul de
limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive.
In cazul nepromovării examenului de diplomă, prin neobţinerea notei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 -
proiect de diplomă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar, se va reface integral examenul de
diplomă. Refacerea, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară celor de drept,
respectiv primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru
promoţia 2009 - iulie 2009 şi februarie 2010) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit
stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Notele obţinute la
prediplomă şi proiect de diplomă vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare. Media generală de
absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de studiu.

Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la
comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul
rămâne definitiv.

REGLEMENTĂRI FINALE
1. Înscrierea la examenul de diplomă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest
scop în programul de desfăşurare. Se precizează, de asemenea, că înscrierile se vor face la atelierele de
proiectare sau cu acordul direct al profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor acreditaţi pentru îndrumarea
diplomelor, conform unei liste care va fi publicată în timp util. Pe aceeaşi listă se vor preciza şi numele cadrelor
didactice care vor putea fi consultate pentru lucrarea teoretică. Numărul studenţilor pentru fiecare îndrumător
este stabilit anual de Biroul de Senat.
2. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea
începerii susţinerilor), astfel încât după predare, în termen de două zile, să fie depuse referatele îndrumătorilor

69
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
de diplomă. Rezoluţia îndrumătorilor (inclusiv structuri şi instalaţii - când este cazul) condiţionează susţinerea
proiectului de diplomă.
3. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de diplomă va fi făcută publică de către secretariatul
facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului, confirmată prin situaţia precizată la
termenul de depunere a referatelor conducătorului de proiect.
4. Proiectele de diplomă respinse (care nu au referat favorabil) nu pot fi susţinute în faţa comisiei, candidatul
fiind considerat neprezentat.
5. Calendarul examenului de diplomă va fi stabilit şi făcut public prin grija Decanatului până la finele lunii
noiembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de diplomă.
6. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat
de absolvire a învăţământului superior de lungă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă.
7. Proiectul de diplomă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi
de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi
condiţionând eliberarea diplomei de arhitect.
8. Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform
desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel
puţin 6.00.
9. Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea
examenului de diplomă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul
Universităţii.
10. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor de facultate în anul universitar 2015/2016.

Structura EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - an universitar 2015/2016.


SESIUNE DIPLOME - IULIE 2016
PROBA 1 - martie - aprilie 2016
PROBA 2 - iulie 2016
Director Departartament,
Conferențiar dr.arh. Cristina Maria Şerban
70
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR

Secția MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE


EXAMEN LICENŢĂ
(regulament)
2015 - 2016

1. DATE GENERALE
În temeiul prevederilor art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în conformitate cu
reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind cadrul general de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie
sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de
Arhitectură de Interior, Secţia Mobilier şi Amenajări Interioare se realizează printr-un examen de licenţă
organizat în sesiune de vară (iulie) şi iarnă (februarie/martie).

Acesta cuprinde 2 probe:


- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin susţinerea unei lucrări teoretice scrise –
3 credite;
- Proba 2 - susţinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenţă – 7 credite.
La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o
zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5,00; media minimă de promovare a examenului de
finalizare a studiilor este 6,00.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă în specializarea Mobilier şi Amenajări Interioare care au acumulat
cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a studiilor primesc „Diploma de Licenţă” în
specializarea respectivă, însoţită de Suplimentul la Diplomă.
Conţinutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin tema furnizată
studenţilor de Departamentul de Proiectare de Interior şi Design în cursul semestrului 6.
71
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Proiectul de finalizare a studiilor de licenţă înclude 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în cursul semestrului 6 şi
este îndrumată de Departamentul de Proiectare de Interior şi Design; conţinutul proiectului şi criteriile de
evaluare sunt detaliate prin tema aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în
creditele necesar a fi acumulate pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă,
neîndrumată, include redactarea finală a proiectului şi susţinerea lui publică.
Comisiile de examen se stabilesc prin decizia Rectorului, la propunerea Decanatului, cu aprobarea Consiliului de
Administraţie. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul științific de doctor şi grad didactic de
profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara universităţii. Secretarul
comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar.
Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat, prin afişare şi
pe site-ul universităţii, cu cel puţin 6 luni înaintea începerii perioadei de evaluare.
Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a
studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la
care au fost programaţi pentru susţinere; se admit modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe
baza unor cereri depuse în timp util la Decanat.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un certificat de studii
însoţit de foaia matricolă, cuprinzând notele şi creditele acumulate în programul de studii urmat.
Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi proiecte) se
depun la Arhiva UAUIM imediat după susţinerea probelor, în varianta tipărită originală şi în variantă digitală.

Condiţii de înscriere la Licenţă:


Se pot prezenta la Examenul de Licenţă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-III (absolvenţi
ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică care condiţionează susţinerea
examenului de licenţă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba
Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome
CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, FIDES (pentru limba
72
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe
o perioadă de minimum 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi
certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM.

În funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere


propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cade în sarcina candidatului.
Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului.
În cadrul susţinerii proiectului de licenţă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului
elaborată în limba engleză sau franceză.

2. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ

2.1. TEMATICA

2.1.1. Alegerea subiectului:


- Subiectul poate fi ales din orice domeniu cuprins în arhitectură de interior şi design, conversie funcţională,
mobilier.
- Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în completarea şi
prezentarea proiectului de Licenţă.

2.1.2. Lucrarea teoretică (memoriul de proiect) va cuprinde:


1. Titlul exact al lucrării
2. Planul lucrării - trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor
principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor şi numărul paginii
de început a fiecărui capitol.
3. Textul propriu-zis va fi elaborat conform modelului din Anexa 1, care este obligatoriu pentru primirea lucrării.

73
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
4. Organizarea bibliografiei va fi făcută alfabetic sau cronologic (în cazul acesta trebuie căutat anul primei
apariţii) şi pe tipurile de publicaţii. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care
diversele cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare.
6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisă şi ea conform regulilor în uz.
7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai
recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă.
8. În elaborarea lucrării se vor avea în vedere criteriile de evaluare.

2.2. CONŢINUTUL (MINIM AL) PROIECTULUI DE LICENŢĂ

PROBA 1
1. Memoriu proiect - piese scrise, studiu aprofundat de documentare, formularea temei – caiet A4:
Studiul documentar al programului de arhitectură ales prin analiza de exemple, a datelor tehnice, a normelor de
proiectare etc. care va constitui baza elaborării temei program pentru proiectul de licenţă.
Astfel la un nivel cât mai aprofundat se vor studia:
 Istoricul programului de arhitectură, apariţie, evoluţie etc.
 Salturile evolutive (dacă există), motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi tehnologii de
construcţie şi/sau materiale, schimbări în utilizare etc.
 Exemplificarea cu amenajări existente ale programului ales, eventuale categorii şi subcategorii. Se vor
evidenţia cât mai clar punctele comune şi deosebirile dintre acestea. De ex.: tip de amplasament, de amenajare,
materiale folosite, protecţia mediului etc. Se vor detecta avantajele unora faţă de altele. Din aceste date va
rezulta analiza soluţiilor diferitelor exemple şi se va face un studiu comparativ între acestea, pe mai multe criterii.
2. Tema de proiectare:
Tema de proiectare este formulată în cadrul disciplinei Atelier semestrul 6, unde este dezvoltată prima parte a
proiectului de licenţă.
3. Analiza de context - amplasare în sit, necesitatea funcţiunii în sit – analiză etc.
4. Comentariu tehnico-economic - cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafeţe şi volume globale
şi pe unitate de folosinţă.
74
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
7. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme,
documente de arhivă, alte materiale documentare).
Redactarea se va face în caiet format A4 cu eventuale planşe A3 incluse. Pe copertă se va menţiona titlul/tema
proiectului, numele studentului şi anul universitar.
Recomandări în cazul intervenţiilor în situri clasate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice
În cazul în care subiectul proiectului de licenţă aduce intervenţii în situri clasate sau în zonele lor de protecţie,
studentul va ţine seama de legislaţia în vigoare. Toate informaţiile şi datele necesare se pot afla de la
următoarele instanţe: Autorităţile locale, Serviciile de urbanism ale primăriilor, Oficiile teritoriale de patrimoniu
sau de la Ministerul culturii şi cultelor - Direcţia monumentelor istorice. Se recomandă ca studenţii să consulte
Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

EVALUAREA Memoriului de proiect


Fiecare lucrare este citită de doi referenţi:
- Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.
- Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi.
În vederea evaluării vor fi urmărite:
- Claritatea demersului
- Calitatea planului de idei:
 claritatea planului de idei
 coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de licenţă
- Calitatea bibliografiei
 interesul şi actualitatea/noutatea lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă
 modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei)
- Dezvoltarea planului de idei în lucrare:
 coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă
 claritatea şi calitatea argumentaţiei
 referinţele folosite

75
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
 exemplele folosite
 integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de licenţă
- Decenţa exprimării
- Calitatea susţinerii orale
- Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de licenţă.

Nota finală a lucrării Memoriului de proiect se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

PROBA 2 - Proiectul

2.1. Tematica:
Lucrarea de licenţă poate aborda problematica amenajării spaţiilor interioare ale diverselor programe
arhitecturale în diferite tipuri de clădiri existente, precum şi ale altor programe complementare din domeniul
transporturilor aero-navale şi rutiere, mobilier, inclusiv mobilier urban.

2.2. Conţinutul general:


Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie în asigurarea unei ambianţe specifice cu valoare
estetică ridicată a spaţiului interior studiat. Temele abordabile vizează toate cazurile arhitecturale în care
utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu spaţiile interioare construite şi cu echipamentele specifice
acestor spaţii, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţi umane.
Suprafaţa medie a construcţiei tratate va fi de 400 mp desfăşuraţi, cu menţiunea că aceasta poate varia (în plus
sau în minus, fără a scădea sub 150 mp) în funcţie de complexitatea programului de arhitectură abordat.
Lucrarea de licenţă trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a duce la bun sfârşit orice proiect de
amenajare de interior şi mobilier.
Pentru aceasta se propune ca:
- alegerea subiectului să permită intervenţii în organizarea spaţială, tratamentul suprafeţelor şi a iluminatului
precum şi intervenţii personale (originale) în mobilare.
76
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
- vor fi acoperite toate fazele de proiectare, prezentându-se un proiect de execuţie pentru suprafaţa (spaţiul)
detaliat la scară mare şi a unui obiect de mobilier din spaţiul respectiv, la alegerea studentului. Acest lucru se va
reflecta în scara planşelor desenate la sc.1:50, sc.1:20 (cel puţin o încăpere sau 50 mp), sc.1:5, 1:2 şi sc.1:1.
- să fie prezentate mostre pentru finisaje şi fişe pentru mobilierul sau corpurile de iluminat de catalog.

2.3. Conţinutul (minim) al proiectului de licenţă:


Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma studiului din semestrul 6. Se cer:
1. Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din studiul de fundamentare;
2. O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de 10-15 fraze, traduse în limba engleză sau franceză, care să
exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă;
3. Amplasament în cadrul oraşului, scara 1:2000 şi 1:500.
4. Releveul complet (planuri, secţiuni, faţade) la o scară în funcţie de complexitatea proiectului (1:100, 1:50).
5. Scheme funcţionale, suprafeţe generale.
6. Propunerea de amenajare/refuncţionalizare - planuri, secţiuni, faţade, scara 1:50
7. Planuri detaliate (pardoseli; mobilare; plafoane), scara 1:25 - 1:20;
8. Desfăşurări (elevaţii parietale), scara 1:25 - 1:10;
9. Detalieri de construcţii şi finisaj (la pereţi, pardoseli, plafoane) planuri; vederi; noduri - secţiuni, scara 1:5 - 1:1;
10. Detaliu: o piesă de mobilier sau dotare (accesorii funcţionale şi/sau decorative), cu plan, vederi, secţiuni şi
detalii, scara 1:5 - 1:1;
11. Modelare tridimensională:
- 4 perspective interioare - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale;
- axonometrii de ansamblu şi detaliu;
- eventual machetă de concept care poate explica mai concret intenţiile arhitecturale de ansamblu sau de
detaliu;
12. Alte piese care pot contribui la cât mai bună înţelegere a proiectului.

77
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
2.4. ELABORAREA, REDACTAREA ŞI PREDAREA PROIECTULUI DE LICENŢĂ

Aspectul grafic (paginarea, coperta, fonturile folosite etc.) al tuturor materialelor predate - disertaţie, mapă
prediplomă, diplomă – se consideră a fi parte din notă.

Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de 8-10 mp; ele vor fi dispuse pe 2-3 panouri (180x240 cm); planşele
lucrării de licenţă vor avea formatul A1 (597x841mm) sau, în anumite cazuri, vor fi modificate cu multiplii
conform STAS.
Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este
obligatorie redactarea în tehnici tradiţionale a minimum 2 perspective la nivelul ochiului.
Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare.

Predarea proiectului de licenţă:


- toate planşele vor avea un cartuş de identificare după formatul de mai jos (dimensiuni minime 12 x 4 cm):

An universitar:
TITLUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ
2015-2016
Prenume NUME Scara:
NUME PIESE DESENATE PE PLANŞĂ
(student) Planşa: x / n

x = numărul planşei
n = numărul total de planşe al proiectului

- toate planşele vor fi predate într-un tub de carton de 90 cm lungime şi maximum 12 cm diametru, procurat de
candidat, pe care vor fi înscrise: titlul lucrării, numele candidatului, anul universitar
- un CD care să conţină tot proiectul de licenţă în fişiere de tip JPG, la acelaşi format cu originalele predate şi care
va include şi un text de prezentare a conţinutului lucrării, titlu şi autor.

78
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de licenţă cade în sarcina studenţilor.
Nu se admite completarea ulterioară cu planşe a proiectului. Predarea proiectelor în original, după susţinerea
lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Licenţă.
Nota finală a proiectului de licenţă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu
două zecimale, fără rotunjire.

2.5. EVALUAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ


Promovarea examenului de licenţă înseamnă realizarea celor 10 de credite, repartizate astfel:

PROBA 1 - Lucrare teoretică (memoriu de proiect) - 3 credite


PROBA 2 - Proiect de licenţă - 7 credite

Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 şi PROBEI 2 este 5 (CINCI), caz în care se
obţin creditele aferente celor două probe - 3 credite şi respectiv 7 de credite.
Nota examenului de licenţă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel:

notă lucrare teoretică x 3 credite + notă proiect licenţă x 7 credite


Nota = -----------------------------------------------------------------------------------------------
10 credite

Nota minimă de promovare a examenului de licenţă şi deci de obţinere a celor 10 de credite aferente este 6
(ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia
menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar se va reface integral examenul de licenţă. De asemenea, testul de
limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive.
În cazul nepromovării examenului de licenţă, prin neobţinerea notei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 -
proiect de licenţă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar, se va reface integral examenul de
licenţă. Refacerea, precum şi susţinerea examenului de licenţă într-o sesiune ulterioară celor de drept, respectiv
primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de licenţă (pentru promoţia 2013
79
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
- iulie 2013 şi februarie 2014) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul
universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Rezultatele evaluărilor se comunică prin
afişare la sfârşitul zilei de susţinere. Eventualele contestaţii privind vicii procedurale se depun la secretariatul
facultăţii/departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/
afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,
de către o Comisie numită în acest scop; decizia Comisiei este definitivă.
Media generală de absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de
studiu.

3. REGLEMENTĂRI FINALE

1. Înscrierea la examenul de licenţă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest
scop în programul de desfăşurare.

2. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea
începerii susţinerilor).

3. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de licenţă va fi făcută publică de către secretariatul
facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului.

4. Calendarul examenului de licenţă va fi stabilit şi făcut public prin grija Decanatului până la finele lunii
decembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de licenţă.

5. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat
de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă.

80
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR
6. Proiectul de licenţă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi
de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi
condiţionând eliberarea diplomei de licenţă.

7. Examenul de licenţă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform
desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel
puţin 6.00.

8. Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea
examenului de licenţă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul
Universităţii.

9. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor din anul universitar 2015/2016.

Structura EXAMENULUI DE LICENŢĂ Mobilier şi Amenajări Interioare - an universitar 2015/2016.


SESIUNE LICENŢE - IULIE 2016
PROBA 1+2- 5 iulie 2016

Director Departartament,
Conferețiar dr.arh. Cristina Maria Şerban

81