Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 29.03.

2016
Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială Ocnița
Clasa: I A
Învățător: Neagoe Luiza Iuliana
Aria curriculară:Limbă și comunicare
Disciplina:Comunicare în limba română
Unitatea de învățare:”Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim”
Subiectul lecției:Sunetul și litera “ț, Ț”
Tipul lecției:Comunicare și dobândire de noi cunoștințe
Scopul lecției:
 Formarea deprinderii de a scrie corect literele “ ț , Ț“ mic și mare de mână, izolat și
în cadrul silabelor, cuvintelor, propozițiilor.

Competențe specifice:
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână.

OBIECTIVE:

Obiective operaționale:

3.1.1. să citească corect, cuvinte și propoziţii în ritm propriu;


(Obiectivul este realizat în proporție de 95 % dintre elevii care citesc cuvinte, propoziții)
3.1.2. să despartă cuvinte în silabe şi să stabilească locul literelor “ț” și “Ț” în cadrul
cuvântului (la început, în interior sau la sfârșit);
(Obiectivul este realizat în proporție de 95 % dintre elevii care despart cuvinte în silabe)

4.1.1. să scrie corect literele “ț” mic de mână și “Ț” mare de mână, izolat și în cadrul
cuvintelor, respectând forma și mărimea;
(Obiectivul este realizat în proporție de 80% dintre elevii care scriu literele, cuvinte)

4.1.2. să scrie corect denumirea obiectelor reprezentate în imagini;

1
(Obiectivul este realizat în proporție de 80 % dintre elevii care scriu cuvinte reprezentate
în imagini)
4.1.3. să ordoneze corect silabe/ cuvinte pentru a forma cuvinte/propoziții.
(Obiectivul este realizat în proporție de 80% dintre elevii care ordonează corect
silabe/cuvinte pentru a forma cuvinte/propoziții)

Obiective educative:
 Activizarea gândirii;
 Dezvoltarea atenției voluntare, a spiritului de observație;
 Dezvoltarea motivației cognitive și afective;
 Dezvoltarea abilităților de comunicare verbală.

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ:

Metode si procedee: metoda fonetică analitico-sintetică, explicația, conversația,


demonstrația, exercițiul, observația, jocul, munca independentă.

Mijloace de învățământ: manual, caiete, planșă cu literele “ț” și “Ț” de mână,


laptop, videoproiector, ecran, săculeț, etichete cu întrebări, stilouri, caiete cu foaie
velină, fișe de lucru,fișă rezolvată, etichete, creioane colorate, floricele decupate,
recompense(fețe zâmbitoare), postit-uri.

Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate


individuală.

Modalități de evaluare: aprecieri verbale, aprecieri individuale, aprecieri frontale,


evaluare orală, evaluare scrisă, evaluare frontală, tema pentru acasă.

Resurse:
 Temporale: 45 minute
 Spațiale: sala de clasă
 Bibliografice:
- Mihăescu, Mirela, ( 2015), “Manual de Comunicare în limba română pentru clasa I” – partea a
II-a, Editura Intuitext, București;
- Molan, V., (2014), “Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și limba și literatura
română din învățământul primar”, Editura Procion, București;
- Programa școlară clasa I, (2003), București;
- Zlate, Stefania, (2004), “Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar”,
Editura Bren, București.
- „Activități în completarea programului din ciclul primar”, (2003), Editura Euristica, Iași.

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Nr Momentel O Eșalonarea conținutului Strategia didactică
crt e b Activitatea cadrului didactic Activitatea Metode Mijloace Forme Forme de
Lecției elevilor și de de evaluare
O procedee învăță- organi-
p mânt zare
1. Moment Pregătesc colectivul de elevi și Elevii se pregătesc Conversația Activita-
organizatori materialele necesare începerii și pentru începerea te
c desfășurării lecției. orei. frontală
(2’)
2. Verificarea Verific calitativ și cantitativ tema Elevii prezintă Conversația Caietele Activita- Aprecieri
temei și pentru acasă. caietul de teme Jocul elevilor te verbale
reactualizare Realizez reactualizarea cunoștințelor pentru verificarea frontală
a prin jocul “Săculețul fermecat” (unde temei. Săculețul Aprecieri
cunoștințelo se vor reactualiza cunoștințele fermecat frontale
r referitoare la literele ț și Ț de tipar): Elevii extrag câte
(5’) - “Ce sunet ne-am reamintit ieri un bilețel din Etichete
săculeț, și cu
la ora de comunicare?”
formulează întrebări
- “Dați exemple de trei cuvinte răspunsuri la (anexa 1)
care încep cu sunetul ț”. întrebări.
- “Dați exemple de trei cuvinte
care încep cu sunetul Ț”.

3. Captarea Le prezint elevilor un PPT cu un Urmăresc cu interes PPT-ul cu Activita- Aprecieri


atenției personaj surpriză din desenele animate videoclipul expus. Clopoțica te verbale
(8’) vizionate de ei: Clopoțica. (Anexa 2) frontală
Clopoțica este tristă deoarece nu știe Sunt atenți la Conversația
3.1.1 să rezolve sarcinile pe care prietenii ei explicațiile oferite.
le-au propus. Explicația Activita-
Clopoțica le cere ajutorul elevilor Rezolvă sarcinile te
pentru: propuse de Indivi-
- a dezlega misterul unei ghicitori; Clopoțica. duală
- a citi cuvinte care conțin sunetul “ț”;
3
- a alinta cuvinte;
3.1.2 - a afla pluralul lor;
- a ordona silabe pentru a forma
4.1.3 cuvinte;
- a ordona cuvinte pentru a alcătui o
propoziție.
Acum cu siguranță Clopoțica este
bucuroasă și vă mulțumește pentru
ajutorul vostru.

Anunțarea 3.1.1 Anunț titlul lecției: Sunt atenți la Explicația Caiete Activita-
4. 3.1.2
temei și 4.1.1 “Literele ț, Ț” de mână. explicațiile oferite. Manual te
comunicarea 4.1.2 Scriu data și titlul noii lecții pe tablă. Scriu data și titlul frontală
obiectivelor Comunic obiectivele operaționale ale lecției în caiete.
(2’) lecției, la nivelul de înțelegere al Receptează mesajul
elevilor. transmis.
5. Prezentarea Port o discuţie analizând imaginea din  Observă imaginea Observarea Manual Activita-
noului manual. din manual. te
conținut și frontală
* Ce observăm în imaginea din 
dirijarea
învățării manual? Răspund la Conversația
(16’) *Unde se află copiii? întrebări.
*Cine stă lângă ei?
*Cum credeți că îl cheamă pe domnul 
pilot?
Planșă cu
Se desprinde din vorbire propoziţia: Răspund Metoda propoziția
3.1.2
Țicu este pilot. solicitărilor fonetică
Se realizează analiza fonetică  învățătoarei. analitico-
alinitico­sintetică a propoziţiei. sintetică
*Din câte cuvinte este alcătuită 
propoziţia?Care este primul cuvânt?
Despărţiţi­l în silabe!Care este prima  Rostesc sunetul “ț”.
silabă?Dar a doua? Cu ce sunet începe
cuvântul?Care este propoziţia ?
4
Propun elevilor să rostească sunetul  Dau exemple de Planșă cu
“ț”. cuvinte care conțin “ț, Ț” de
sunetul “ț”. mână
Privesc cu atenție (anexa 3)
Cer elevilor să dea exemple de cuvinte planșa cu literele Observarea Laptop
care conţin sunetul ,,ț”. “ț” și “Ț” de mână. Video-
Prezentarea literelor de mână Descriu elementele proiector
Expun în sala de clasă la loc vizibil componente ale Conversația Activita-
planșa cu literele “ț” și “Ț” scrise de literelor. te
mână. Descoperă cu ce Indivi-
Descompunerea lor în elemente alte litere se duală
Aprecieri
grafice aseamănă și fac
verbale
Prezint elevilor un videoclip în care comparații.
sunt prezentate elementele
componente ale literelor “ț” și “Ț” de Demonstra-
mână, spațiul de scriere pentru fiecare, ția
cu ce alte litere se aseamănă. Sunt atenți la
Scrierea demonstrativă a literelor explicațiile Explicația
Demonstrez la tablă și explic modul învățătoarei. Activita-
de scriere al literelor “ț” și “Ț” de Pun întrebări dacă te
mână, pe etape: au nelămuriri. frontală
-precizarea punctului de unde se
începe scrierea literei
-evidențierea sensului urmat în redarea
conturului literelor
-precizarea modului în care se
realizează elementele grafice ale Stilou
fiecărei litere și care sunt acestea Exercițiul
-precizarea punctului unde se termină
scrierea fiecărei litere. Caiet tip I Activita-
Scrierea la tablă a literelor de către te
elevi, cu explicarea mișcărilor Individu
Solicit doi elevi care să scrie la tablă Execută mișcările ală
literele, în timp ce restul elevilor le de încălzire a
vor executa cu stiloul închis în aer. mușchilor mâinii.
Exerciții de încălzire a mușchilor
5
mâinii
Solicit elevilor să execute câteva
mișcări de încălzire a mușchilor mici
ai mâinii:
Pic,pic,’’picură’’
Florile se bucură
Plici,,plouă “
Ne place și nouă!
Dar i-auzi ce tare
Uite norii cum se-adună!
Departe ,,fulgere ” se-aprind
Și pe tot cerul se-ntind! Explicația
Vai! Și ,,grindina” a-nceput!
Acum nu mai e plăcut.
Căci prin văi și pe ogoare Activita-
Strică holde, pomi și floare! te
Dar acum pe cer răsare Adoptă poziția Explicația Manual indivi-
Vesela rază de soare! corectă pentru scris. Exercițiul Caiete duală
Zgomotele au tăcut
Și furtuna a trecut!
Reamintirea poziției corecte la scris
Le amintesc elevilor care e poziția Scriu literele noi
corectă în bancă pentru scris(spatele conform cerințelor Aprecieri
drept, coatele pe bancă, picioarele învățătoarei. verbale
sprijinite pe podea). Ascultă îndrumările
Scrierea literelor în caiet învățătoarei și se Exercițiul
Le propun elevilor să scrie în caiete 2 corectează dacă e
rânduri de „ț” și două rânduri de „Ț”. cazul. Munca
Urmăresc calitatea scrierii și îndrum Copiază cuvântul independent
scrierea corectă a literelor.Acord de pe tablă. -tă
ajutor unde este cazul. Transcriu cuvântul
Scrierea cuvintelor indicat din manual,
Voi scrie un cuvânt pe tablă și voi cere pe caiet. Munca
elevilor să-l copieze. Scriu după dictare independent
Voi alege un cuvânt care conține litera cuvântul rostit de -tă
„ț” din manual și cer elevilor să-l învățătoare.

6
transcrie pe caiet.
Voi pronunța un cuvânt și cer elevilor
să-l scrie pe caiet.(dictare) Citesc și transcriu Exercițiul
propoziția din Munca
manual la tablă și independent
Exerciții de cultivare a limbii caiete. -tă
Solicit elevilor să formuleze propoziții Ascultă indicațiile
cu cuvinte care îl conțin pe „ț”. primite.
Cer elevilor să citească și să copieze
propoziția scrisă de mână în
manual,mai întâi la tablă, apoi pe
caiet.(“Domnul Țicu este inginer.”)
Verific cantitativ și calitativ munca Realizează plăcuța Conversația Etichete
independentă. cu numele zânei, Creioane
folosind litere de colorate
Activitate în completare mână.
Îi anunț pe elevi că Zâna Clopoțica
este din nou tristă acum, deoarece
plăcuța cu numele ei de pe ușa căsuței
sale a fost furată de vânt.
Le solicit elevilor să realizeze plăcuța
cu numele zânei Clopoțica,folosind
litere scrise de mână. Recompen-
Îi îndrum apoi să personalizeze se (fețe
numele scris, decorându-l cu floricele, zâmbitoare)
pentru a o îmbucura pe zână,

Obținerea 3.1.1 Propun elevilor spre rezolvare o fișă Ascultă explicațiile Explicația Fișe de Activita- Evaluare
7. 3.1.2
performan- 4.1.1 de lucru. oferite. Munca lucru te scrisă
țelor 4.1.2
4.1.3
Explic sarcinile de lucru, apoi cer Rezolvă fișa de indepen- (anexa 4) Indivi-
(7’) elevilor să rezolve fișa. lucru. dentă duală
Evaluarea 3.1.1 Verific munca independentă pe baza Explică modul în Explicația Fișa de Activita- Aprecieri
8. 3.1.2
performanțe 4.1.1 unei fișe de evaluare model – care au rezolvat Conversația evaluare te frontale și
-lor 4.1.2 rezolvată. sarcinile din fișă. rezolvată frontală individuale
4.1.3
(2’) – model Activita-
anexa 5 – te
7
descriptori Indivi-
duală

9. Asigurarea Precizez tema pentru acasă: Elevii notează tema Explicația Activi-
retenției și a Caietul elevului, pagina 25 . pentru acasă. tate
transferului frontală
(2’)
10. Aprecieri și Fac aprecieri verbale asupra modului Fac aprecieri în Conversația Postit-uri Activita- Aprecieri
recomandări în care elevii au participat la activitate, privința desfășurării te frontale și
(1’) apoi individuale. lecției. frontală individuale
Solicit elevilor să exprime starea de Desenează pe post-
spirit pe care o au la sfârșitul uri starea lor de
activității. spirit.

8
9
ANEXA 1

SĂCULEȚUL FERMECAT

- Ce sunet am învățat ieri la ora de comunicare?


- Dați exemple de trei cuvinte care încep cu sunetul „ț”.
- Dați exemple de trei cuvinte care încep cu sunetul „Ț”.
- Unde se află sunetul “ț” în cuvintele: țap, țeapă, țară ?
- Dați exemplu de trei cuvinte care se termină cu sunetul „ț”.

10
Anexa 5
Numele..................... Data...................
Fișă de lucru

1. Despărțiți în silabe cuvintele și încercuiți literele “ț” și „Ț”:

țânțar - _______________ Clopoțica - _________

Țicu - _______________ vacanță - _____________

coțofană - _____________ țară - _____________

2. Scrieți denumirea obiectelor/ ființelor reprezentate în imagini:

______________ ___________________ _________________

3. Ordonează corect cuvintele pentru a forma o propoziție, apoi


scrie propoziția pe spațiul dat.

( are Ţugulea căţei doi dalmaţieni. )

…………………………………………………………………………

☺Desenează cum te-ai simțit la test! _________________________

11
Anexa 6
Barem de evaluare și notare
Descriptori de performanță

ITEM CALIFICATIVE
FOARTE BINE SUFICIENT
BINE
I1 Răspuns corect și Răspuns parțial corect - Răspuns parțial corect-
complet – Desparte corect 3-4 Desparte corect 1-2 cuvinte
Desparte corect 5- 6 cuvinte și stabilește corect și stabilește corect poziția
cuvinte și stabilește poziția lui “ț” lui “ț”
corect poziția lui “ț”
I2 Răspuns corect și Răspuns parțial corect- Răspuns parțial corect-
complet- Scrie corect două cuvinte Scrie corect un cuvânt
Scrie corect toate reprezentate în imagini reprezentat în imagini
cele 3 cuvinte
reprezentate în
imagini
I3 Răspuns corect și Răspuns parțial corect Răspuns incorect-
complet Ordonează corect Ordonează corect cuvintele
Ordonează corect cuvintele și scrie parțial și nu scrie corect propozițța
cuvintele și scrie corect propoziția obținută
propoziția obținută

12