Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Data:05.12.2018
Școala Gimnazială Obrejiţa
Clasa: a VII –a
Profesor: Liuţă Tincuţa
Disciplina: Limba română
Subiectul lecției: Amintiri din copilărie(fragment)de Ion Creangă
Tipul lecţiei: Receptarea textului epic

Competenţe generale:

 Receptarea mesajului scris,din texte literare şi nonliterare,în scopuri diverse;


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,în diferite contexte de realizare,cu scopuri diverse

Competenţe specifice:

2.1.asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;


2.3.respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze;
3.2.recunoaşterea modalităţilor specific de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;
4.1.exprimarea,în scris,a propriilor opinii şi atitudini;
4.4.utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris,utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.5.folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

Competenţe derivate:

a.cognitive
C1- să prezinte date despre viaţa şi opera lui I.Creangă;
C2- să încadreze opera în gen literar;
C3- să exemplifice trăsăturile genului epic pe baza textului suport ;
C4-să stabilească firul întâmplărilor;
C5-să justifice comportamentul personajului principal prin raportare la cadrul natural,universal uman şi obiceiurile caracteristice satului

b.afective

-vor dovedi încredere în posibilităţile proprii de nuanţare a exprimării

c.motrice
-vor utiliza corect mijloacele de învăţământ

Strategii didactice:

a. Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, explicația,pălăriile gânditoare,ciorchinele,rebusul.
b. Mijloace didactice: fișe de lucru, manuale,caiete,tabla.
c. Forme de organizare: activitate frontală , individuală,pe grupe.
RESURSE
A.
Bibliografice:
1.Didactice:
- Limba română- Manual pentru clasa a VII- a, Editura Humanitas,Alexandru Crişan,Sofia Dobra, Florentina Sămihăian;,Bucureşti
2007
-Sâmihăian, Florentina- O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și elev, București, Editura Art,
2014 ;
2.Metodice. :
-P.Constantin :Metodica studierii limbii si literaturii române în şcoală,Iaşi,Ed.Collegium Polirom,1999
3.Oficiale:
-Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura română. Clasa a VII-a, Bucureşti, 2009.
B.Temporale:50 de minute
U.Umane:elevii clasei a VII-a,clasă de nivel mediu

DEMERSUL DIDACTIC
Nr. Momentele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
crt. lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1. Moment Profesorul asigură ordinea şi Se pregătesc pentru ora de Conversaţia Frontal
organizatoric pregăteşte materialele necesare limba şi literatura română.
2 min. pentru lecţie. Notează absenţele. Elevul de serviciu numeşte
absenţii.
2. Verificarea Profesorul verifică tema Elevii citesc rezolvarea Conversaţia Caietele Frontal Aprecieri
temei cantitativ şi calitativ, solicitând exercițiilor, fac observaţii, de temă individual verbale
5 min. elevilor, prin sondaj, să facă aprecieri, corectări.
observaţii şi corectările ce se
impun. Profesorul face aprecieri
asupra modului de realizare a
temei.
3. Captarea Profesorul dă spre rezolvare un Elevii lucrează fişa. Rebusul Fisele de Individual Observarea
atenţiei rebus. Răspunzând cerinţelor,ei lucru sistematică
12 min. (anexa 1) descoperă pe axa A-B
cuvântul copilărie.

Aprecieri
verbale
Anuntarea Profesorul anunță tema si Elevii notează titlul lecţiei.
subiectului obiectivele pentru lectia de zi. Conversaţia Caietele
lectiei si a Noteaza pe tabla titlul .
obiectivelor Profesorul comunică elevilor că Ascultă obiectivele propuse.
propuse în cadrul acestei ore vor
1 min. aprofunda studiul fragmentului
din opera Amintiri din copilărie
de I.Creangă..

4. Dirijarea Cărui gen literar aparţine opera? Elevii sunt atenți și răspund. Conversaţia, Tabla, Frontal Aprecieri
învăţării Ce trăsături specifice genului explicaţia, Caietele Individual verbale
15 min. epic identificăm în structura învățarea prin Observarea
operei? cooperare sistematică
Profesorul notează răspunsurile Ciorchinele
pe tablă folosind metoda Elevii stabilesc firul Frontal
ciorchinelui. întâplărilor şi le trec în
Profesorul solicită stabilirea caiete.
firului întâmplărilor pe care le va
complete la tablă. Manualul Frontal Aprecieri
naraţiunea,descrierea, verbale
Care sunt modurile de expunere dialogul. Observarea
prezente în text? sistematică
Elevii precizează rolul
descrierii
Citiţi pasajele descriptive şi -crearea cadrului în care se
arătaţi rolul lor în naraţiune. derulează întâmplarea
-conturarea portretului unui Învăţarea prin Manualul Frontal
personaj sau o pauză în descoperire. Caietele.
ritmul desfăşuării acţiunii
-la sfârşit surprinde cadrul în
care se încheie acţiunea.
Manualul Frontal
Caietele
Din dialogul dintre Nică şi
părinţi se pot desprinde câteva Elevii desprind învăţătura.
învăţături,rezultate din Elevii notează în caiete.
înţelepciunea populară.Elevii au
ca sarcină descoperirea şi
comentarea lor.
Profesorul distribuie fişe ANEXA Pălăriile Fişe de Activitate
2 şi reaminteşte metoda de lucru- gânditoare lucru pe grupe
Pălăriile gânditoare.Fişele conţin
sarcini de lucru corespunzătoare Elevii completează fişele.
diferitelor tipuri de gândire-
obiectivă,pozitivă,negative
etc.Profesorul monitorizează
permanent activitatea fiecărei
5. Obţinerea grupei. Cvintetul Activitate
performanţei Conversaţia Fişe de pe grupe
10 min Distribuie fişe de lucru pentru euristică lucru
fiecare grupă.ANEXA 3 Elevii rezolvă cerinţele din
fişele de lucru.

6. Asigurarea Are loc pe tot parcursul lecţiei Aprecieri


feedbackului prin aprecieri verbale. verbale

7. Asigurarea Profesorul comunică elevilor Elevii notează tema. Explicaţia Manualul Se notează
retenţiei şi a tema pentru acasă: ex. 4 de la în catalog
transferului pagina 95. elevii care
5 min. El face aprecieri generale şi au răspuns.
individuale asupra modului în
care s-a desfăşurat lecţia.Sunt
notaţi elevii care s-au evidenţiat
prin cele mai originale şi corecte
răspunsuri.

S-ar putea să vă placă și