Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Data: 4 Martie 2019


Şcoala: Şcoala Gimnaziala Nr. 1, Calarasi
Profesor: Pădure Andreia
Clasa: a Va A
Disciplina: Religie
Titlul lecţiei:. Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu
Tipul lecţiei: lecţie mixtă

Scopul lecţiei: însuşirea de noi cunoştinţe despre Regele Solomon; însuşirea unor reguli de comportament moral-religios

Competente generale:
Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase

Competente specifice:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date

Competente derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
- 1: Să precizeze însuşirea principală a regelui Solomon şi motivul binecuvântării lui cu multe bogăţii, din explicaţiile profesorului;
- 2: Să povestească fapte prin care Solomon şi-a dovedit înţelepciunea, din textul biblic prezentat, reuşind să enumere cel puţin două exemple;
- 3: Să explice înţelesul unor pilde scrise de Solomon, enunţând învăţătura desprinsă;
- 4: Să prezinte fapte concrete prin care oamenii dovedesc că sunt înţelepţi;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, lectura, observarea dirijată.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, imagine cu Templul din Ierusalim, Planşa cu Pilde, fişa de lucru
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse
1. Oficiale :
• Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a ;
Manualul de religie pentru clasa a V a, Editura Corint
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale :
• număr de lecţii :1
• durata: 50'

3. Bibliografice:
1. Mica Biblie, Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981
2. www.didactic.ro

II. Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele CD Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
ctr. lecţiei min. procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2’ Salută elevii Răspund la salut. - activitate
organizatoric Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. Rostesc rugăciunea. frontală;
Notează absenţii. Spun absenţii. - conversaţia
Organizează clasa pentru începerea Se pregătesc pentru începerea
lecţiei. lecţiei.
2. Verificarea 3’ Adresează elevilor următoarele întrebări: Răspund la întrebări: - conversaţia - activitate - aprecieri
cunoştinţelor - Ce înțelegeți prin marturisirea credinței? - Mărturisirea credinței frontală; verbale;
presupune recunoașterea lui
- Despre ce personaje din Vechiul Dumnezeu.
Testament ați invățat că l-au mărturisit pe - Profetul Ilie si Profetul
Dumnezeu ? Daniel
- De ce îi numim profeți? Care era - Ei aveau misiunea de a
misiunea lor? transmite poporului evreu
voia lui Dumnezeu și de a-i
invăța cum să se poarte.
- Ce invatam din comportamentul - Să avem credință puternică
profetului Daniel ? in Dumnezeu.
- Să ne rugăm la Dumnezeu
atunci când suntem în situații
dificile.

3. Pregătirea 2’ Care personaj din Vechiul Testament a dat -David, care l-a învins pe - explicaţia - activitate
pentru lecţia dovadă de credință și a fost ajutat de uriașul Goliat, numai cu o frontală;
nouă Dumnezeu intr-o situație dificilă? piatră.

Ce a devenit David mai târziu? - Regele poporului evreu

După moartea lui David urmă la tron fiul Ascultă cu atenţie.


său, Solomon. Acesta a fost cel mai
înţelept rege al evreilor, care ne-a oferit un
exemplu despre cum ne putem pune
calitățile in slujba lui Dumnezeu.

4. Anunţarea 2’ Scrie la tablă data şi titlul lecţiei, Scriu data şi titlul în caiete şi - explica-ţia - activitate
titlului lecţiei precizând obiectivele acesteia. ascultă explicaţiile frontală;
noi şi - Astăzi vom vorbi despre Calitățile profesorului.
prezentarea omului si slujirea lui Dumnezeu
obiectivelor - Vom afla aspecte din viața Regelui
propuse Solomon, care a fost însuşirea lui
principală, motivul binecuvântării lui cu
multe bogăţii, faptele prin care el şi-a
arătat înţelepciunea. De asemenea vom
explica înţelesul unor pilde scrise de
Solomon şi vom prezenta fapte concrete
prin care oamenii dovedesc că sunt
înţelepţi.
5. Comunicarea 15’ Cere elevilor să citească din Manualul de Elevii numiţi de profesor - lectura; Manualul - activitate
noilor religie lectia. citesc cu voce tare lecţia, iar frontală;
cunoştinţe ceilalţi urmăresc.
Prezintă planşa Templul din Ierusalim
precizându-le elevilor că în acest templu, Elevii privesc
reconstruit de mai multe ori, a intrat şi S-a - explicaţia; - activitate
rugat şi Domnul nostru Iisus Hristos. Plansa frontală;

Profesorul completeaza cu intamplari


din viata regelui Solomon. Elevii ascultă cu atenție
Pentru credinţa sa în Dumnezeu şi
pentru faptele sale bune, Dumnezeu i S-a
arătat noaptea în vis şi i-a zis: “Cere ce
vrei să-ţi dau”.
Solomon nu a cerut nici avere, nici
mărire, ci a cerut înţelepciune ca să poată
judeca şi conduce poporul cu dreptate.
Dumnezeu i-a dăruit atâta înţelepciune,
încât s-a dus vestea în toată lumea şi, din
depărtări, veneau la el regi şi învăţaţi
pentru a-i cere sfaturi.
Explică elevilor care sunt asemănările şi Elevii notează în caiete
deosebirile între înţelesurile cuvintelor
deştept (inteligent) şi înţelept.
Omul deştept înţelege totul cu uşurinţă, e
ager la minte şi inteligent, iar cel înţelept
este înzestrat cu o capacitate superioară
de înţelegere a lucrurilor, implicând o
cunoaştere adâncă a realităţii, experienţă
bogată, măsură, echilibru.
Scrie pe tablă.

Odată au venit la Solomon pentru


judecată două femei, una ţinând un copil
mic în braţe. Cea fără copil plângea şi
zicea: “Stăpâne, eu locuiesc în casă cu
femeia care a venit cu mine. Amândouă
aveam un copil de aceeaşi vârstă care
seamănă unul cu altul. Astă-noapte ea şi-a
înăbuşit copilul prin somn (a dormit peste
el) şi a murit; trezindu-se, mi-a luat copilul
meu, pe când dormeam şi în locul lui, a
pus pe al ei. Ia-i, stăpâne, copilul şi dă-mi-
l, că al meu este!”
Femeia care ţinea copilul în braţe zicea:
“Al meu este. Ea nu-şi dă seama. Cel mort
este al ei. Nu-mi lua, stăpâne, copilul!”
Şi se întrebau cei din jurul lui Solomon
cum va face el dreptate. Solomon se gândi
puţin şi zise: “Să taie copilul cu sabia în
două şi să se dea fiecăreia câte o
jumătate.” “Ca să nu fie nici al meu, nici al Notează în caiete ideile de pe
ei tăiaţi-l!” – zicea femeia cu copilul în tablă.
braţe. Slujitorul se pregătea să
îndeplinească porunca stăpânului, când
mama cea adevărată căzu în genunchi şi se
rugă zicând: ”Decât să-l taie, stăpâne, lasă-
l mai bine la ea, să-l crească, să mă mângâi
şi eu văzându-l că trăieşte!”
Atunci Solomon a cunoscut-o pe mama
cea adevărată şi a hotărât să i se dea
copilul, iar pe cea mincinoasă a izgonit-o
din faţa sa.

Notează pe tablă ideile principale ale


lecţiei.

6. Fixarea şi 7’ Solicită elevii să completeze fişa de lucru Completează fişa de lucru. Fişa de lucru
sistematizare ce conţine enunţuri lacunare. (Anexa 2) - activitate
a noilor individuală
cunoştinţe CD Cere elevilor să-şi corecteze fişa în timp Corectează fişa. - aprecieri
1 ce unii dintre elevi vor citi enunţurile verbale;
completate.

Adresează elevilor următoarele cerinţe: Elevii vor povesti întâmplarea


- Relataţi o întâmplare în care cu cele două femei care au
Solomon şi-a dovedit înţelepciunea. venit la Solomon ca să-i ceară
dreptate.
CD - Credeţi că regele Solomon ar fi - Nu, el n-ar fi îngăduit aşa
2 îngăduit tăierea pruncului? ceva.
- Din ce motive a dat totuşi această - El voia să o descopere pe
poruncă? mama cea adevărată în femeia
care n-ar fi permis tăierea
Citeşte câteva invățături din Pildele lui copilului.
Solomon, după care, împreună cu elevii, le
va explica. Elevii, îndrumaţi de profesor,
“Frica de Dumnezeu este începutul vor explica înţelesul pildelor.
înţelepciunii.” - activitate
“Înțelepciunea este mai bună decât Biblia frontală;
pietrele prețioase și nici lucrurile cele mai - explicaţia;
prețioase nu au valoarea ei ” Pilde 8, 11.
“Înțeleptul se teme și se ferește de rău”
Pilde 14,16.
CD
3 Dirijează elevii în formularea învăţăturilor Elevii notează învăţăturile în
morale ale lecţiei şi le notează pe tablă. caiete.
Să cerem de la Dumnezeu înțelepciune Observarea
pentru a alege binele în viață. dirijată
Să ne folosim calitațile pentru a-i sluji lui
Dumnezeu .

7. Asocierea, 10’
generalizarea Oamenii dovedesc că sunt - activitate
şi aplicarea înţelepţi atunci când își pun frontală;
CD Cere elevilor să prezinte fapte concrete nădejdea în ajutorul lui
4 prin care oamenii dovedesc că sunt Dumnezeu, atunci când iartă
înţelepţi. şi nu se răzbună, când găsesc
soluţii la o provocare care să
nu-i supere şi să nu-i afecteze
pe cei din jurul lor ş.a.

Altarul este Sfanta Sfintelor


Solicita elevilor sa gaseasca asemanari - explicaţia
intre Templul lui Solomon si bisericile de
azi, folosind si desenul din manual

Solomon și-a dorit foarte mult să Elevii formulează răspunsuri.


îndeplinească dorința tatălui său dar și pe a - activitate
lui și a construit un templu. Credeţi că este frontală;
important să contribuim la construirea,
înfrumuseţarea şi întreţinerea unei biserici?
Argumentaţi. - observarea
dirijată;
- activitate - aprecieri
individuală; verbale;
-conversa-
ţia,
argumentare
a
8. Aprecierea 1’ Face aprecieri generale şi individuale Ascultă aprecierile - activitate - aprecieri
activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru profesorului. frontală; verbale/
elevilor lecţie, cât şi implicarea lor în predarea scrise;
noilor cunoştinţe.
Notează elevii care au participat la lecţie.
9. Activitatea 2’ Anunţă tema pentru acasă: Notează tema în caiete. - explica- - activitate
suplimentară - Să deseneze pe caietul de religie schema ţia; frontală;
templului lui Solomon dupa modelul din
manual
10. Încheiere 1’ Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. Rostesc rugăciunea.
Salută pe elevi. Răspund la salut.
ANEXA 1

Oglinda tablei:

Regele Solomon

Dumnezeu dă tuturor oamenilor anumite calități.


Solomon a fost fiul regelui David.
Ajuns rege, el Îi cere lui Dumnezeu înţelepciune. Înţelepciune = capacitatea omului de a deosebi binele de rău şi
de a alege binele
El a scris cărţi cu învăţături aflate în Biblie: Pildele lui Solomon, Ecleziastul şi Cântarea Cântărilor.
Solomon a construit Templul din Ierusalim, in care S-a rugat si a învățat Iisus Hristos.

Învăţături:
Să cerem de la Dumnezeu înțelepciune pentru a alege binele în viață.
Să folosim calitațile pentru a-i sluji lui Dumnezeu .
ANEXA 2

Fişă de lucru

1. Se dau cuvintele: pilde, înţelepciune, sfaturi, David, templu, bogăţie, slavă, bunătatea inimii. Completează cu aceste cuvinte
enunţurile de mai jos:
Solomon a fost unul dintre fiii regelui _______________. Ajuns rege al evreilor, Solomon a cerut lui Dumnezeu ______________ .
Văzându-i ____________________________________ şi dragostea ce o purta poporului, Dumnezeu i-a dăruit nu numai înţelepciune,
ci şi ________________ şi __________________ cum nu mai avusese nimeni pe pământ. La Solomon veneau regi şi înţelepţi ca să-i
ceară _____________________. Solomon a înălţat în Ierusalim un ___________________ . El ne-a lăsat multe ________________ .

2. Enumeră câţiva oameni înţelepţi din viaţa ta: ................................................................................................................

3. Tu cum crezi că ai putea deveni înţelept?

_________________________________________________________________________________________________________

2. Comentează enunţul de mai jos:

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale (Pilde 1,8).

______________________________________________________________________________________________
SUCCES!!!
Citate din Înțelepciunea lui Solomon

“Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii.”Pilde 1,7

“Înțelepciunea este mai bună decât pietrele prețioase și nici lucrurile cele mai prețioase nu au valoarea ei ” Pilde 8,
11.

“Înțeleptul se teme și se ferește de rău” Pilde 14,16.

“ Un om bogat care asuprește pe cei săraci e ca ploaia care trântește tot la pământ iar pâinea un se face ” Pilde 28, 3