Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Partile contractante

_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,


domiciliat in __________, Str. ______ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________,, denumit in continuare „comodant” (acesta este cel care
are drept sa inchirieze sau sa puna la dispozitie spatiul. Nu e obligatoriu ca el sa fie
proprietar, pentru ca e posibil sa fi primit de la proprietar drept sa inchirieze, cedeze
spatiul)

Si

S.C. DENUMIRE COMPLETA FIRMA S.R.L., societate in curs de constituire, reprezentata


de administratorul _____________________, nascut la data de _____ in municipiul
Bucuresti, sector ___, domiciliat in __________, Str. ______ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap.
___, sector ___, posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de
_________, avand CNP____________________, denumita in continuare „comodatar”,
(este firma care va avea sediul acolo)

Obiectul contractului

Comodantul da spre folosinta comodatarului, 1 camera si dependinte (sau garaj sau boxa
sau 2 camere sau tot imobilul – important este ca spatiul pe care il da sa apara in
contractul de PROPRIETATE si sa poata fi inchiriat / pus la dispozitie), cu destinatia de
sediu social, imobilul situat in localitatea _______________, Str. ______ nr. ___, bl. ____,
sc. ___, ap. ___, sector ___, care nu este sechestrat sau urmarit. Imobilul ce formeaza
obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea comodantului
prin Contractul de vanzare-cumparare (sau inchiriere sau locatie sau oricare ar fi acel
contract care da dreptul unei persoane sa inchirieze sau sa puna la dispozitie un imobil /
apartament / casa) ____________________din _______________.

Durata contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii si este valabil pe o durata nedeterminata, in


caz ca partile nu decid altfel. Prezentul contract poate inceta de plin drept la solicitarea
comodantului, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti.

Obligatiile comodatarului

- sa se ingrijeasca de conservarea bunului imprumutat ca un bun proprietar, conform


art.1564 si 1566 din Codul Civil;
- sa intrebuinteze bunul imprumutat numai conform destinatiei si caracteristicilor tehnice ale
acestuia;
- sa suporte cheltuielile de folosinta, reparatie, intretinere si cele anexe ale bunului
imprumutat, conform spatiului repartizat;
- sa restituie in bune conditii bunul comodantului;
- sa despagubeasca pe comodant pentru orice deteriorari sau distrugeri cauzate bunului
respectiv.

Obligatiile comodantului

Sa puna la dispozitia comodatarului bunul imprumutat, in stare buna, pe baza de Proces


verbal de predare – primire.

Incetarea contractului
Contractul inceteaza de drept la restituirea bunului comodantului sau daca partile consimt
altfel.

Redactat de parte si semnat de parti, astazi, ___________ in 3 exemplare care s-au


inmanat partilor.

COMODANT COMODATAR

_________________ S.C. ________________ S.R.L. ,

Prin administrator

_______________________