Sunteți pe pagina 1din 24

S E C Ţ I U N E A IV

FORMULARE ŞI MODELE

Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea


ofertei.

FORMULARUL 1

Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător/Subcontractant


____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant al ofertantului declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanțe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevazute la art. 164 din
Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de
art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-
185din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 1 din 1
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a


sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit
la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Ofertant//Ofertant asociat/Terţ susţinător/Subcontractant


_________________

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 2 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 1A

Ofertant/Ofertant asociat/Terț sustinător/Subcontractant


..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............


(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț
susținător/subcontractant al ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect ....................... (denumirea serviciului), la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că
nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii


criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

………………………..
Data completării

Operator economic,
.................................

(semnătură autorizată)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 3 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 1B

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător


____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERES

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea


operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant
al ofertantului, la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea
contractului de închiriere având ca obiect ....................... (denumirea serviciului, la data
de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorității contractante),
declar pe propria răspundere că nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art.
167 din Legea nr. 98/2016 privind achizțiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de


calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg ca autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

………………………….
Data completării

Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Terţ susţinător


.................................
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă)

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste


organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in fisa de date
a achizitiei.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 4 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1.Denumirea/numele:
2.Codul fiscal:
3.Adresa sediului central:
4.Persoană de contact :
5.Telefon:
Fax:
E-mail/web:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)

1._2013________________________________________________________________

2._2014_________________________________________________________________

3._2015_________________________________________________________________

Media
anuala: ___________________________________________________________________

Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 5 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 3

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit


al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu


şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor, situațiilor şi documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr Obiect Codul Denumirea/num Calitatea Preț Procent Perioadă


crt contrac CPV e beneficiar prestatorului* total îndeplini derulare
t /client ) contract t de contract
Adresa prestator **)

(%)
1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 6 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 4

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit


al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declarațiilor, situațiilor şi documentelor care însoțesc oferta, orice informații
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă,


alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

LISTĂ
privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice

Nr. Denumire U.M Cantitate Forma de deținere


crt. utilaj/echipament/instalație
Proprietate În chirie1

1
Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de
angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele
necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 7 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 5

Operator economic_______________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant .........................................................................


(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere
avand ca obiect ........................................, particip si depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociației .....................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifează opțiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori,
pe parcursul derularii contractului de închiriere.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati
ai .......................................................(denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 8 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 6

CERTIFICAT de participare la licitaţie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnații, .................., reprezentant/reprezentanți legali


al/ai .................................................................................întreprindere/asociere
care va participa la procedura de licitație publică organizată de ..........................., în
calitate de autoritate contractantă, cu nr…………….din data
de...............................certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt
adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele………………….. , următoarele:
1. am citit şi am înțeles conținutul prezentului certificat;
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de licitație publică în condițiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privință;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de licitație publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent față de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce
priveşte prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu
la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura
lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.
III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Operator economic,
................................

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 9 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 7

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE


SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………….....................................,


(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor, situațiilor şi documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declarație.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați
ai .......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic
şi
(denumirea şi adresa autoritații contractante)
financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de …………………………….


(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Denumire subcontractant Partea/părțile din contract ce Acord subcontractor


Crt. urmează a fi subcontractante cu specimen de
semnatură

Operator,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 10 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FOMULAR 8

Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de închiriere

1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociații au convenit să desfăşoare în comun următoarele activități:
a) participarea la procedura de închiriere organizată
de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă)
pentru atribuirea contractului de ...........................................................(obiectul
contractului)
b) derularea în comun a contractului de închiriere în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitați ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecarei părți la îndeplinirea contractului de
închiriere este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfăşurate de
asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de închiriere şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului
( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de închiriere).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru
semnarea contractului de închiriere în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de închiriere).
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 11 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociații pot stabili şi alte modalități de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,__________________
ASOCIAT 2,___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie


de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 12 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 9
Terţ susţinător financiar..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susținerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,
Ministerul Justiţiei
Str. Apolodor. Nr. 17, Sector 5, Bucureşti

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................


(denumirea contractului de închiriere), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne
obligăm, în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la dispoziția ................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceştia
conform ofertei prezentate şi contractului de închiriere ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la
dispoziția ............................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
suma de ............................................ (valoarea totală/parțială din propunerea
financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de
închiriere.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații
asumate de ……………………………... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza
contractului de închiriere şi pentru care .............................. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susținerea financiară conform
prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuțiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înțelegem să
renunțam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față
de autoritatea contractantă, cât şi față de ............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi),
care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau
în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a
nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea
financiară acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terț susținător,


(semnătură autorizată)
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 13 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 10

Terţ susţinător tehnic si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,
Ministerul Justiţiei
Str. Apolodor. Nr. 17, Sector 5, Bucureşti

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea


contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la
dispoziția.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligațiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de închiriere ce urmează
a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susținerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor,
cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat şi irevocabil, să punem la
dispoziția .......................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
resursele tehnice şi/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziție
publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă
pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ....................... (denumire
ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de închiriere, şi pentru
care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit
susținerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens,
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.
Noi, ........................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm ca înțelegem să renunțăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție
de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât şi față de ................. (denumire
ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau
la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 14 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca
urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.182 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante
de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din
susținerea tehnică şi profesională acordată ..............................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terț susținător,


........................... .....................
(semnătură autorizată)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 15 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 11

OFERTANTUL....................................... (denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al


……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez
serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii.

Data :……………

OFERTANTUL....................................
(denumirea/numele)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 16 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele
(denumirea/numele ofertantului)
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să îndeplinim cerinţele solicitate în Caietul de
sarcini, astfel :
………………………………..
………………………………….

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului

OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile tehnice din


Invitaţia de depunere oferte, astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele
solicitate, punct cu punct.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 17 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului


_______________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerințele
(denumirea/numele ofertantului)
cuprinse în documentația mai sus mentionată, să prestăm
_____________________________________________________________,
(denumirea serviciilor)
la următoarele tarife :
- să plătim o chirie lunară în cuantum de ……………….…….. lei.
- să asigurăm un meniu de bază pentru angajații autorității contractante la un preț
maxim de ……………. lei/meniu (suma în litere şi cifre şi moneda ofertei) (valoare cu TVA inclus,
respectiv valoare fără TVA),
……………………………………………..

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigătoare, sa prestăm
serviciile in conformitate cu Caietul de Sarcini

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de


___________________zile, respectiv pana la data de _______________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreuna cu


comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alături de oferta de baza:

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 18 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.


(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cea mai ridicată chirie sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru meniu

Anexă la ofertă

Nr. Activitatea Cantitatea Preţul Preţul Taxa pe


crt (gama/faza) unitar Total valoarea
Meniu de bază pentru LEI LEI (col.2 x col.3) adăugată
salariaţi Lei

0 1 2 3 4 % lei

1
2
3
....

TOTAL

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.


(denumirea/numele ofertantului

OFERTANTUL,
____________________
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 19 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
(denumirea/numele)

FORMULAR 12

_______________________
(denumire emitent garanţie)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE


pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de închiriere

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea


___________________________ (denumirea contractului), noi ___________________ (denumirea
emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligăm
irevocabil faţă de ____________ (denumirea autorităţii contractante):

Sa onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita
a ___.............__ din valoarea estimată a contractului, adică suma de…….. lei RON (în litere
şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea
respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea si
datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre
situaţiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută necondiţionat conform
art.37 din H.G. nr. 395/2016);

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), şi-a retras oferta în


perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită caştigătoare, ofertantul ___________________


(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a
ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în


perioada de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de 5 zile de la data
semnării contractului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 20 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului
angajament, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie
îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de
participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării ............................

Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul


__________
(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 21 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 13

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorității contractante


___________________ nr._________data___________ora_____
(denumire / sediu )

MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitației de participare nr. ______ din ______________, privind


aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
închiriere),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)


vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr
de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,


Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 22 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
FORMULAR 14
MODEL
IMPUTERNICIRE

Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în
…………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin
……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin
prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………,
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la
data de …………, având funcția de …………………………………, să ne reprezinte la procedura nr.
……………………, organizată de Ministerul Justiției in calitate de autoritate contractanta în scopul
atribuirii contractului având ca obiect „închiriere spații pentru activități de alimentație publică
şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariați la sediul Ministerului Justiției”,
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligații:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului……………


S.C ………………………..
reprezentată legal prin ___________________________
(Nume,prenume)
___________________________
(Funcție)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 23 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 24 din 23
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FP-30-07-ver.1