Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 17.III.2010
Clasa: a V a
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Feteşti
Prof. Ţifrea Rodica-Florina
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Numeralul
Tipul lecţiei: consolidare

MOTIVAŢIA: este o lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, formare de priceperi


şi deprinderi, valoroasă prin folosirea unor procedee şi metode de predare activ-
participative, care le permite elevilor să devină conştienţi de propria gândire şi de folosire
a limbajului personal.

Competenţe generale: cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi


recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural.
►Competenţe specifice:
●să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral;
●să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
●să utilizeze un lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului;
●să participe la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă
progresiei comunicării;
●să valorifice categoriile semantice învăţate, într-un mesaj oral
● să coopereze în interacţiunile de grup
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
► să definească numeralul;
►să numească şi să recunoască numeralul cardinal şi numeralul ordinal;
►să recunoască numeralele cardinale simple şi numeralele cardinale compuse;

1
►să introducă în enunţuri numerale cardinale şi numerale ordinale în funcţie de cerinţe.
►să alcătuiască enunţuri care să ilustreze funcţiile sintactice pe care le poate avea
numeralul;
► să scrie corect numeralul cardinal şi numeralul ordinal ,respectând genul
AFECTIVE
►să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
►să participe cu interes la activitate
PSIHO-MOTORII:
►să utilizeze corect mijloacele auxiliare;
►să ortografieze corect cuvintele

CONŢINUTURI VIZATE: definiţie, caracteristici, fel, forme, grade de comparaţie,


funcţii sintactice
CONDIŢII PREALABILE:
►clasă de nivel bun
►elevii au formate priceperi, deprinderi de a rezolva exerciţii
►elevii vor lucra pe grupe
EVALUAREA: elevii completează fişe de lucru individuale
RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:
►Capacităţi normale de învăţare a elevilor
►Cunoştinţelor lor anterioare
►Timp de lucru: 50 minute
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, spargerea gheţii, brainstormingul, reflecţia,
ciorchine, lucru în echipe, descoperirea, gândirea critică
MIJLOACE: manualul, fişe, rebus, desene, flipchart
BIBLIOGRAFIE:
Coşbuc, George, Poezii, Ed. Dacia, Bucureşti, 1970
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2006.
Şerban, Anca, Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Ed. All, Bucureşti, 2003

2
SCENARIUL DIDACTIC

CADRUL DE TIMP ACTIVITATEA ACTIVITA- METODE


ÎNVĂŢARE PROFESORULUI TEA
ELEVULU
I
1.Moment Elevii se
1.EVOCARE 5 organizatoric:organizarea pregătesc
A clasei şi asigurarea climatului pentru oră.
necesar bunei desfăşurări a
lecţiei.

2.Captarea atenţiei: elevii vor


rezolva un exerciţiu de spargere
a gheţii.

2.REALIZA- 3.Anunţarea subiectului


REA 10 lecţiei şi obiectivelor:
SENSULUI Le prezint elevilor un material
Power Point cu următoarele
exemple:
1.Suntem în 17 martie 2010.
2.Magazinul este deschis între Video-
10 şi 18. proiector
3.Temperaturile minime se vor
situa între 2 şi 4 grade.
4.S-au prezentat între douăzeci Fişe de lucru
şi treizeci de persoane.
5.Numărul meu de telefon este
0747777803.
6.Este ora 8.
7.A trecut o maşină cu numărul
TM.33 ATP.
8.Ion este primul sau al doilea
din clasă.

Întreb elevii ce numere apar în


prezentarea mea. Concluzionez
cu faptul că numerele apar
frecvent în existenţa
noastră.Cuvintele care exprimă
un număr sau ordinea
obiectelor se numesc numerale.

3
4.Reactualizarea
5 Profesorul anunţă tema şi Elevii îşi
obiectivele pe înţelesul elevilor. scriu titlul
Noteaza la tablă titlul lecţiei lecţiei în
care este consolidată. caiete.
Se realizeată o scurtă
recapitulare a noţiunilor despre
numeral. Elevii îşi
●Elevii sunt întrebaţi ce este notează
numeralul. definiţia în
NUMERALUL-este partea de caietele de Fise de lucru
vorbire care exprimă un număr clasă.
sau ordinea obiectelor prin
numărare.
Rog elevii să-şi noteze
următoarele exemple:
a.Pe stradă trec zece copii,doi
Elevii
cântă.
urmăresc cu
b.Trei elevi citesc ,patru
atenţie
desenează.
exemplele
c.Al treilea merge greu.
d.Al doilea elev nu a răspuns
corect.
e.Întâi Decembrie este ziua
noastră naţională.
Elevii
răspund la
Îi rog să identifice numeralele
întrebări,not
şi să spună ce exprimă
ează
3.REFLEC- 25 fiecare,exemplele a,b, exprimă
exemplele şi
ŢIA numărul obiectelor iar c,d,e
felul
exprimă ordinea obiectelor.
numeralelor
Reţinem:
în caietele
Felul numeralelor:
de clasă.
a.NUMERALUL CARDINAL-
exprimă numărul obiectelor.
Trei ,cinci ,şapte....
Exempe:
b.NUMERALUL ORDINAL-
Exprimă ordinea obiectelor prin
numărare.
Exemple:al treilea,al cincilea,al
o sutălea.

Pe tot parcursul dirijării


învăţării îi monitorizez îi ajut şi
le explic dacă e cazul
Le explic elevilor că atât
numeralul cardinal cât şi cel

4
ordinal pot fi simple şi
compuse.
Reţinem:
Numeralul cardinal este:
Simplu:de la unu până la
zece,sută,milion,mie,miliard.
Compus:de la unsprezece în sus
cu excepţia celor menţionatre
anterior
Exemple de numerale compuse:
Şapte+spre+zece-şaptesprezece
Opt+spre’zece-optsprezece
Două+zeci-douăzeci
Descoperim împreună că
primele două numerale sunt
alcătuite din :numeral
+prepoziţie+numeral iar
ultimul din numeral+numeral.
Numeralul ordinal este:
*Simplu:primul
,întâi,prima,secund,secundă
Observăm ca există forme si de
feminin şi de masculin
*Compus:al treilea ,a
unsprezecea
articol genitival+numeral
cardinal+articol hotărât
‚particula invariabilă a articol
genitival+numeral
cardinal+articolul hotărât

Gândiţi
Elevilor li se împart fişe de Elevii Lucraţi în în
lucru cu diverse exerciţii. gândesc, perechi
lucrează şi Comunicaţi
comunica în
Joc didactic: TRENULEŢUL perechi.
NUMERALELOR.
Împart elevii în patru
grupe.Fiecare grupă are Fişele de lucru
următoarele sarcini.
1)Alcătuiţi enunţuri în care
să aveţi cât mai multe
numerale.
Exemplu:
Am două stilouri,un
penar,cinci caiete,şase
cărţi.Câştigă grupa care a

5
folosit cele mai multe
numerale.
2)Subliniază numeralele din
următorul text .Clasifică-le si
argumenteaza-ţi părerea.
Colegii de bancă formează
echipe.Unul identifică Elevii
numeralul ,altul argumenteaza. completează
fişele de
a.ESTE ORA lucru
DOUĂSPREZECE. Fişe de lucru
b.Pe doisprezece mai am bilet
la teatru.
c.Al cincisutelea cumpărător va
primi un premiu surpriză.
d.Am luat un doi la tablă.
e.Doiul de la matematică îmi
strică media.-doresc să sesizeze
substantivul –doiul
f.Sunt primul din clasa mea.

Le prezint în continuare un
material Power Point cu
următoarele exemple.
I *Eu am un stilou şi trei
creioane.
Ela are o carte şi două caiete.
Cu o rândunică nu se face
primăvară.
II*Un băiat cânta la vioară.
O fată recită o poezie.
Pe stradă trece un autobuz.

Le explic elevilor ca un si o din


primele exemple sunt numerale
pentru că exprimă un număr iar
aceleasi cuvinte în exemplele
de la punctulII sunt articole
nehotarăte,deoarece însosesc
substantive,obiectele definite
de acestea nefiind bine
cunoscute.

Indicaţi funcţiile sintactice ale


numeralelor:
Am cules optsprezece puieti.- Elevii
atribut răspund la

6
În vază sunt cinci flori.-atribut întrebari,no-
Am ales dintr-o grămadă de teaza
cincizeci.-atribut. funcţiile
Doi s-au uscat în timpul verii.- sintactice pe
subiect care le poate
Din merele de pe farfurie am avea
ales două. –complement numeralul
Elevii sunt doi.-nume
predicativ
Cerinţă:
4.CONCLU- 5 Elevii primesc temă pentru
ZII acasă să alcătuiască zece
propozitii cu numerale
cardinale şi cinci propozitii cu
numerale ordinale si daca pot
să stabilească şi functia
sintactica.

Profesorul formulează
concluziile referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în care
elevii au participat la lecţie.