Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.

Popa” Iaşi
Comisia pentru asigurarea calităţii

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Conf. Dr. Sandu Gabriel Aprodu
2.3. Titularul activităților de seminar: Asist. Dr. Simona Lăcrămioara Gavrilescu , Asist. Dr. Elena
Hanganu , Asist. Dr. Ioan Sârbu, Asist. Dr. Elena Tarca.
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligat
studiu evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 5 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 3
săptămână laborator
3.4. Total ore din 35 Din care : 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 21
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo și eseuri 15
Tutoriat 5
Examinări 5
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 60
3.9. Total ore pe semestru 60
3.10. Numărul de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Diagnosticarea afectiunilor chirurgicale si ortopedice ale
(exprimate prin cunoștințe și copilului
abilități)  Identificarea corecta ale criteriilor de dirijare catre céntrele de
specialitate ale pacientilor de varsta pediátrica cu patologie
chirurgicala sau ortopedica

Competențe transversale (de rol,  Dobandirea de abilitati de comunicare in relatia cu familia


de dezvoltare profesională, pacientului de varsta pediatrica
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


5.1. Obiectivul general Însuşirea noţiunilor de bază teoretice şi clinice ale patologiei
chirurgicale şi ortopedice ale copilului
5.2. Obiective specifice

8. Conținuturi
6.1. Curs Metode de predare Observații
URGENTE NEONATALE - Prezenare orala cu suport video
RESPIRATORII :
 malformatii pulmonare
 supuratii pleuro-pulmonare
 atrezia esofagiana
 hernia diafragmatica
congenitala

URGENTE NEONATALE – Prezenare orala cu suport video


DIGESTIVE : OCLUZII
CONGENITALE NEONATALE
 atrezii intestinale
 vicii de rotatie ale ansei
primitive
 ileus meconial
 peritonita meconiala
 malformatiile ano-rectale
 megacolonul congenital

URGENTE NEONATALE ALE Prezenare orala cu suport video


APARATULUI URINAR :
UROPATII OBSTRUCTIVE
 hidronefroza
 megaureter primar
obstructiv
 valva de uretra posterioara
 torsiunea de testicol
 ambiguitatea organelor
genitale externe
Alte urgente – malformatii ale
peretelui abdominal ( omfalocel,
gastroschizis, vicii de involutie ale
canalului omfalo-enteric)
URGENTE NEONATALE IN Prezenare orala cu suport video
PATOLOGIA CHIRURGICALA
CURENTA :
 stenoza hipertrofica de pilor
 invaginatia intestinala
 apendicita acuta
 bolile canalului peritoneo-
vaginal
 malformatiile organelor
genitale externe
 absenta testicolelor din
scrot

GHID DIAGNOSTIC AL Prezenare orala cu suport video


TUMORILOR LA COPIL :
 nefroblastomul
 neuroblastomul
 teratoamele
 tumori vasculare si
malformatii vasculare

DIAGNOSTICUL ANTENTAL Prezenare orala cu suport video


AL MALFORMATIILOR
NOTIUNI DE ORTOPEDIE SI Prezenare orala cu suport video
TRAUMATOLOGIE
PEDIATRICA
Fracturile obstetricale
Infectiile osului la copil
Malformatii de resort ortopedic
Bibliografie
1. Chirurgie Pediatrica, S.G. Aprodu, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2013
2. Chirurgie Pediatrica, S.G. Aprodu, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2010
3. Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică , Goţia D. G., Aprodu G., Gavrilescu Simona, Savu B.,
Muntreanu V, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2001
4. Chirurgie Pediatrică, Aprodu G., Goţia D. G., Savu B., Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2001
5. Îndrumător de stagiu clinic în chirurgia şi ortopedia pediatrică.
Goţia D.G., Aprodu S.G., Pandeli C., Savu B., Gavrilescu Simona. Litografia UMF Iaşi 2002

Bibliografie suplimentară
 Pediatric surgery, 5nd edition, Ashcraft, Holocomb and Murphy, editura Saunders 2010
6.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
 Examinarea fizica a n.n. Prezentari de cazuri clinice,
pentru depistarea simulare de manevre chirurgicale
malformatiilor aparente
 Verificarea permeabilitatii
tubului digestiv la nastere
 Conditii de transport si Prezentari de cazuri clinice,
ingrijiri necesare in timpul simulare de manevre chirurgicale
transportului unui pacient
cu atrezie esofagiana sau
neonatala catre centrul de
chirurgie pediatrica
 Sectionarea frenului lingual
 Descoperirea unei tumori Prezentari de cazuri clinice,
abdominale simulare de manevre chirurgicale
 Manevra de palpare a olivei
pilorice
 Manevra de “ nursing “ la Prezentari de cazuri clinice,
n.n. si sugari cu megacolon simulare de manevre chirurgicale
congenital
 Semne fizice in apendicita
acuta la copilul mare
 Valoarea tuseului rectal in Prezentari de cazuri clinice,
depistarea afectiunilor simulare de manevre chirurgicale
chirurgicale ale copilului
 Reducerea si fixarea
provizorie a prolapsului
mucos anal
 Manevra de taxis pentru Prezentari de cazuri clinice,
reducerea si mentinerea simulare de manevre chirurgicale
herniei inghinale sau
inghino - scrotale
strangulate
 Liza sinechiilor balano–
preputiale
 Examinarea regiunii Prezentari de cazuri clinice,
simulare de manevre chirurgicale
inghino–scrotale pentru
stabilirea prezentei
testiculelor

 Reducerea parafimozei
Bibliografie
1. Chirurgie Pediatrica, S.G. Aprodu, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2013
2. Chirurgie Pediatrica, S.G. Aprodu, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2010
3. Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică , Goţia D. G., Aprodu G., Gavrilescu Simona, Savu B.,
Muntreanu V, Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2001
4. Chirurgie Pediatrică, Aprodu G., Goţia D. G., Savu B., Ed Gr. T. Popa Iaşi, 2001
5. Îndrumător de stagiu clinic în chirurgia şi ortopedia pediatrică.
Goţia D.G., Aprodu S.G., Pandeli C., Savu B., Gavrilescu Simona. Litografia UMF Iaşi 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
10.Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de evaluare 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere din nota
finală
8.4. Curs Cunostinte dobandite Examen tip grila 70%

8.5. Seminar / laborator Cunostinte si abilitati Examen scris/oral 20%


practice dobandite
Cunostinte si abilitati Aprecierea activitatii 10%
practice dobandite practice in timpul
stagiului
Standard minim de performanță
Cunoasterea modalitatilor de diagnostic si tratament pentru
 Detresa respiratorie a nou nascutului
 Ocluzia congenitala neo natala
 Uropatiile obstructive
Cunoasterea modalitatilor de diagnostic si a primelor masuri terapeutice la pacientii de varsta pediatrica cu :
 Stenoza hipertrofica de pilor
 Invaginatia intestinala
 Abdomenul acut chirurgical
Cunoasterea posibilitatilor de indrumare catre centrele de specialitate a pacientilor cu malformatii de resort
chirurgical
 Recunoasterea simptomelor de debut si a posibilitatilor terapeutice in cazul copiilor cu afectiuni
oncologice