Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 11.04.

2019
Clasa: a IV - a C
Profesor coordonator: Lect. Coord. Dr. Ştefănescu Cornelia
Profesor învăţământ primar: Botiş Mirela
Propunătoare: Şerban Viorica
Aria curriculară: Limba română
Unitatea tematică: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecției: Predicatul verbal
Tipul lecției: De consolidare a cunoştinţelor
Durata: 50 de minute

Discipline integrate:
 Educatie muzicala

Competențe specifice:
Limba şi literatura română:
1.4. Să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării.
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de
text.

Educaţie muzicală:
1.1.Să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz sau descifrate cu ajutorul
unui instrument muzical, individual şi colectiv.
Competențe derivate:
Limba şi literatura română:
CD1 Identificarea predicatelor verbale dintr-un text.
CD2 Completarea proverbelor cu predicatele verbale potrivite.
CD3 Transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple.
CD4 Formularea enunţurilor cu predicatele verbale exprimate prin verbe la diferite timpuri,
persoane şi numere.
CD5 Analizarea predicatelor, precizând verbul, timpul, persoana şi numărul acestora.

Educaţie muzicală:
CD6 Interpretarea corectă a cântecului.

Strategii didactice:
-metode și procedee: conversaţia, metoda ciorchinelui, explicaţia, problematizarea, exerciţiul.
-mijloace de învățământ: rebus, culegere de exerciţii, planşă cu ciorchinele ‹Predicatul› planşă
cu exerciţii, fişe de lucru.
-forme de organizare: frontală, individuală.

Metode de evaluare: orală și scrisă.

Bibliografie:
1. Carmen Iordăchescu, Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV, Editura Carminis,
Piteşti, 2007.
2. Silvia Nuţă -Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis,
Bucureşti, 2000
3. M.E.C-Programa şcolară – clasele a III-a şi a IV-a, Bucureşti, 2004.
4. T. Piţilă,C. Mihăilescu, Limba şi literatura română – manual pentru clasa a III-a, Ed.
Aramis 2000, Bucureşti, 200
Compe- Scenariul didactic Strateg
Etapele lecției tente
derivate Metode și M
Activitatea propunătoarei Activitatea elevului procedee
în
1.Momentul Mă prezint și le voi spune Elevii sunt atenți și se
organizatoric elevilor că astăzi vom desfășura pregătesc pentru lecție.
împreună ora de limba şi Conversația
Timp: 1 min literatura română.

2. Verificarea Conversaţia
temei pentru Elevii spun care este
acasă Îi voi întreba pe elevi dacă au tema pe care au avut-o de
avut temă şi care este aceasta. efectuat.
Timp: 5 min

3.Reactuali- Se va realiza cu ajutorul unui Elevii sunt atenți și Conversația Je


zarea ciorchine (Anexa 1). Elevii vor răspunde la întrebări.
cunoștințelor răspunde la câteva întrebări Exercițiul
anterioare referitoare la categoriile
gramaticale ale predicatului.
Timp: 10 min
Voi adresa elevilor
următoarele întrebări:
- Ce este predicatul verbal? Prin -Predicatul verbal este
ce este el exprimat? partea principală de
propoziţie. Acesta este
exprimat prin verb.
- La ce întrebări răspunde? -Acesta răspunde la
întrebările: ce face?, ce a
făcut?, ce va face?
- Ce loc ocupă în propoziţie? -În propoziţie predicatul
se află la început, la
mijloc şi la sfârşitul
propoziţiei.

- Daţi exemple de propoziţii în -Pleacă la mare.


care predicatul verbal să fie la -El a plecat la munte.
începutul propoziţiei/la mijloc/ la -Maria a plecat.
sfârşit.

- Câte predicate poate avea o -O propoziţie poate avea


propoziţie? un singur predicat.

- Daţi exemple de propoziţii


simple!

- Daţi exemple de propoziţii


dezvoltate!

- Să formuleze cineva o
propoziţie simplă în care
predicatul să fie exprimat prin
verb la persoana a II-a, timp
prezent, numărul singular!

- Să formuleze cineva o
propoziţie dezvoltată în care
predicatul să fie exprimat prin
verbul „a citi”, timp trecut,
persoana a III-a, numărul plural!

4.Captarea Aceasta se va realiza prin Elevii sunt atenţi şi


atenției intermediul unui rebus (Anexa 2), curioşi la ce o să iasă pe
folosind cunoştinţe referitoare la verticală. Conversația
Timp: 10 min părţile de vorbire şi părţile de
propoziţie studiate.
Pe verticala A-B vor
descoperi numele părţii de
propoziţie pe care o vom
recapitula astăzi:
„PREDICATUL“.

5.Anunțarea Conversația
temei și a Le voi spune elevilor că astăzi Elevii sunt atenți. C
obiectivelor vom învăţa despre predicatul Vor scrie data si titlul
verbal. lectiei in caiete.
Timp: 2 min Voi scrie data si titlul la tabla.
6. Dirijarea Vom începe prin rezolvarea Elevii deschid caietele
consolidării câtorva exerciţii la tablă, iar elevii şi vom scrie şi la tablă
le vor scrie în caiete. câteva exerciţii. Conversația
Timp : 20 min
1. Completează proverbele cu Vor ieşi la tablă şi vor
predicate verbale potrivite. începe să rezolve
Cine ........ carte ..........parte. exerciţiile.
Minciuna .......... picioare scurte.
Buturuga micã ………….. carul
mare.
Prietenul adevãrat, la nevoie
………...
Vorba dulce mult ............... .

2. Formulaţi enunţuri în care Formuleză enunţuri


cuvintele poartă şi car să fie pe oral.
rând la timpul trecut, prezent şi
viitor.

3. Transformă propoziţiile Vor transforma


dezvoltate în propoziţii simple. propoziţiile date.
Toamna cea darnică a sosit din
nou.
Florile cu mireasmă îmbietoare s-
au uscat.
Păsările pleacă în ţările calde.

4. Formulaţi propoziţii după După schemele date


schemele: elevii vor începe să
a) S + P formuleze propoziţii.
subst. propriu verb timp
prezent

b) P + S
verb timp viitor pron. de
politeţe

Apoi le voi da elevilor o fişă Şcolarii vor începe să


de lucru (Anexa 3) pe care vom rezolve exerciţiile de pe
începe să o rezolvăm împreună. fişă.

7.Obținerea Obţinerea performanţei se va Elevii sunt atenţi Exercițiul


performanței realiza prin intermediul unei fişe pentru a putea răspunde
de lucru (Anexa 4) pe care o vor la întrebări.
Timp: 10 min rezolva singuri. Conversația
8.Încheierea Voi aprecia modul în care Elevii ascultă și sunt Conversația R
lecției elevii s-au comportat pe parcursul încântați de recompensă. p
lecției și îi voi răspăti prin
Timp: 2 min acordarea unei recompense.
ANEXA 1

REBUS

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10

1. „Pomii înfloresc.” este o propoziţie ...............


2. Exprimă acţiunea, starea sau existenţa.
3. Exprimă însuşirea unui obiect.
4. Pronume personal de politeţe, pers. a II-a, nr. sg.
5. Denumeşte fiinţe, lucruri sau fenomene ale naturii.
6. Cuvântul „birou” este un substantiv ...............
7. Exprimă numărul sau ordinea obiectelor .
8. Se acordă în număr cu predicatul.
9. Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv.
10. Propoziţia „Mirosul suav al florilor ne umplea sufletul de linişte şi pace” este o
propoziţie ...............

A-B→PARTE PRINCIPALĂ DE PROPOZIŢIE


ANEXA 2 CE FACE? CE A FĂCUT? CE VA FACE?

ÎNTREBĂRI
LA ÎNCEPUTUL

PROPOZIŢIEI

PREDICATUL
LA MIJLOCUL

PROPOZIŢIEI
POZIŢIA ÎN CADRUL VERBAL
PROPOZIŢIEI

LA SFÂRŞITUL

PROPOZIŢIEI SE ACORDĂ ÎN PARTEA DE VORBIRE


NUMĂR CU PRIN CARE ESTE
EXPRIMAT

SUBIECTUL VERB
ANEXA 3

Numele şi prenumele: ............................................ Data: ......................

Fisa de lucru
1. Subliniază predicatele verbale din textul următor :
,,Împăratul îi mulțumi pentru că a văzut merele de aur. Fiul său îi arătă dâra de sânge de la rana hoțului. El îi
spune că va merge după hoț și-l va găsi chiar în gaură de șarpe. A doua zi au plecat toți frații pe urma hoțului”.

(Petre Ispirescu-- ,,Prâslea cel voinic și merele de aur”

Predicatul Partea de Timpul Persoana Numărul


verbal vorbire prin
care este
exprimat
2. Încercuieşte forma corectă a predicatelor verbale:

Bucătarul gătesc/găteşte. Zidarii construieşte/construiesc.

Păsărelele zboară/zbor. Copiii merge/ merg.

3. Găseşte alte variante pentru următoarele propoziţii:

Florile se ofilesc în ghiveci. Florile _______________________ în ghiveci.

Noi călătorim în vacanţă. Noi _____________________ în vacanţă.

4. Scrie predicate verbale potrivite pentru următoarele propoziţii:

Pasărea _____________ spre soare. Râul ___________ cu repeziciune.

Frunzele copacilor _________ pe solul umed. Vulpea ________ în vizuină


5. Alcãtuieşte propoziţii cu predicate exprimate prin verbe:
a) persoana I, numãrul plural, timp viitor;

b) persoana a II a, numãrul singular, timp trecut

c) persoana a III – a, numărul singular, timp prezent;

d) persoana I, numărul singular, timp trecut


ANEXA 4

Numele şi prenumele: ............................................ Data: ......................

Fisa de lucru

1. Subliniază predicatele verbale din textul următor :


a) Motocel umbla pe cărarea din pădure. Deodată se opri. Arătă cu braţul spre un copac. Strigă de bucurie :

- Am văzut o veveriţă !

Căutarăm cu privirea micul animal.

2. Încercuieşte forma corectă a predicatelor verbale:

Bucătarul gătesc/găteşte. Zidarii construieşte/construiesc.

Păsărelele zboară/zbor. Copiii merge/ merg.

3. Scrie predicate verbale potrivite pentru următoarele propoziţii:

Pasărea _____________ spre soare. Râul ___________ cu repeziciune.

Frunzele copacilor _________ pe solul umed. Vulpea ________ în vizuină.

4. Uneşte cuvintele din prima coloana cu cele din a doua coloană, pentru a forma propoziţii.

Petrică ciripesc.

Păsările apa.

Copiii sare.

Mingea soarele.

Apare merg.

Curge învaţă.