Sunteți pe pagina 1din 4

COLOCVIU STRATEGIC

Supliment al revistei „Impact strategic”

Nr. 2 (161) / 2019


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Indexat în CEEOL CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

COOPERAREA CIVILI-MILITARI
ÎN CADRUL OPERAŢIILOR INFORMAŢIONALE

Petre Răzvan ENACHE

Civil military cooperation in information operations


Abstract: The information operations carried out at all levels (strategic, operational, tactic) can be
one of the most appropriate responses that the military institution can give to modern threats. In order to
achieve the objectives of information operations, firearms may sometimes be used to hit specific targets.
There are also some capabilities, tools and techniques or specialized key elements which are the basis
of most information activities. We identify, therefore, in the allies’ conception Civil-military
cooperation/CIMIC as part of information operations and a specific tool of civil-military interaction.
Keywords: information operations, civil-military cooperation, threats, effects.

Cooperarea civili-militari în cadrul operațiilor informaționale


Rezumat: Operaţiile informaţionale desfăşurate la toate nivelurile (strategic, operativ, tactic) pot
constitui unul din cele mai adecvate răspunsuri pe care instituţia militară îl poate da ameninţărilor
moderne. În scopul realizării obiectivelor în domeniul operaţiilor informaţionale, uneori pot fi folosite
mijloace de foc pentru lovirea unor ţinte specifice. De asemenea, există câteva capabilităţi, instrumente
şi tehnici sau elemente cheie specializate, care constituie baza celor mai multe activităţi informaţionale.
Identificăm, în concepţia aliaţilor, cooperarea civili-militari/CIMIC ca fiind parte componentă a operaţiilor
informaţionale, dar şi instrument specific al interacţiunii civil-militare.
Cuvinte-cheie: operaţii informaţionale, cooperare civili-militari, ameninţări, efecte.

Introducere
Dezvoltarea intensă a domeniului informa- măsuri în consecinţă, ce vizează, deopotrivă,
ţional pe plan mondial a impus armatelor mo- reducerea propriilor vulnerabilităţi şi exploata-
derne şi, implicit, Armatei României, formula- rea celor care aparţin adversarului.
rea unui răspuns la noile provocări survenite Operaţiile informaţionale reprezintă o func-
ca urmare a extinderii şi perfecţionării mediu- ţie de stat major şi constituie atât un multipli-
lui informaţional, precum şi adoptarea unor cator de forţă, cât şi un mecanism integrator
Petre Răzvan ENACHE, instructor superior în Departamentul Forțe Terestre/Facultatea de Comandă și Stat Major
din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” București, este doctorand în domeniul Științe Militare în aceeași
instituție academică (e-mail: razvann_enache@yahoo.com).
Colocviu strategic nr. 2/2019 2
şi de coordonare, ce contribuie la sprijinirea ducerii în eroare/MILDEC şi a securităţii ope-
comandanţilor în atingerea obiectivelor aces- raţiilor/OPSEC, împreună cu capabilităţile de
tora şi, implicit, a forţelor proprii în îndeplini- sprijin şi conexe specifice, pentru a influenţa,
rea misiunilor ce le revin. Operaţiile informa- distruge, corupe sau perturba procesul uman
ţionale desfăşurate la toate nivelurile (strate- sau automatizat de luare a deciziei de către
gic, operativ, tactic) pot constitui unul din cele inamic, simultan cu protejarea propriilor pro-
mai adecvate răspunsuri pe care instituţia mi- cese”3.
litară îl poate da ameninţărilor moderne. Spre deosebire de armata americană, con-
În cadrul funcţiilor de luptă, identificăm acti- ceptul aliat de INFO OPS se referă la „acele
vităţile informaţionale ca fiind „acele acţiuni ce procese coordonate, în continuă mişcare, ca-
au drept scop modificarea informaţiei şi/sau a re reunesc activităţile diplomatice, politice şi
sistemelor informaţionale, care pot fi executa- militare ale NATO pentru influenţarea factori-
te de orice actor şi includ măsuri de protec- lor de decizie non-NATO în sprijinul obiective-
ţie”1. lor Alianţei”4. Ca şi în cazul doctrinei aliate,
Conceptul de operaţii informaţionale/INFO britanicii fac totuşi precizarea că este esenţial
OPS a fost utilizat de către armata americană ca ofiţerii care lucrează în operaţiile ce impli-
în anul 1995 şi descria importanţa informaţiei că mass-media să coopereze strâns cu cei ce
şi cum se poate câştiga războiul informaţional desfăşoară INFO OPS pentru a se asigura că
în operaţiile militare în secolul XXI. Pentru pri- mesajul dorit este transmis audienţei avute în
ma dată, operaţiile informaţionale erau defini- vedere. INFO OPS britanice deosebesc acti-
te ca „operaţii militare continue în cadrul me- vităţile de influenţare a voinţei şi pe cele de
diului informaţional militar care permit, îmbu- contracarare a capacităţilor de comandă ale
nătăţesc şi protejează ciclul decizional al co- inamicului, fără a le mai evidenţia, precum în
mandantului, precum şi modul de executare doctrina NATO sau doctrina SUA, pe cele de
al misiunilor pentru obţinerea avantajului in- protecţie informaţională. Totuşi, instrumentele
formaţional în întreaga gamă a operaţiilor mi- operaţionale sunt, în esenţă, aceleaşi ca în
litare. Info Ops includ şi interacţiunea cu me- cazul armatei SUA sau la nivelul Alianţei, adi-
diul informaţional global şi, după cum este ne- că operaţiile psihologice, inducerea în eroare,
cesar, exploatarea sau afectarea sistemului distrugerea fizică, operaţiile în reţelele de cal-
informaţional şi cel decizional al inamicului”2. culatoare, războiul electronic, la care se mai
adaugă unele tehnologii neconvenţionale ca-
1. Abordări ale operaţiilor informaţionale re sunt necesare. Cert este că şi britanicii, la
În anul 1995, specialiştii militari americani fel ca şi americanii şi aliaţii, subliniază faptul
au început să utilizeze un nou concept, acela că INFO OPS reprezintă o strategie integra-
de operaţii informaţionale, identificând infor- toare şi nu o capacitate de luptă propriu-zisă
maţia ca un factor esenţial al puterii militare la şi că prin INFO OPS nu se comandă nicio ca-
nivel strategic, operativ şi tactic şi detaliind pacitate militară, ci se integrează şi se sincro-
modul în care informaţia contribuie la succe- nizează, ca parte a managementului unei
sul misiunii forţelor aliate şi înfrângerea inami- campanii, o categorie largă de activităţi desti-
cului, ca parte integrantă a operaţiilor militare. nate să îndeplinească obiectivele comandan-
Ulterior, urmare a experienţelor acumulate de tului forţei întrunite.
militarii americani în desfăşurarea operaţiilor În concepţia Chinei, operaţiile informaţio-
informaţionale, conceptul a fost dezvoltat şi, nale sunt operaţii specifice considerate a fi în
începând cu anul 2006, acesta se referă la centrul războiului informaţional, în acelaşi mod
„utilizarea integrată a războiului electronic/ în care acesta este considerat a fi în centrul
EW, a operaţiilor în reţele de calculatoare/ conceptului de informatizare. INFO OPS chi-
CNO, a operaţiilor psihologice/PSYOPS, a in- neze sunt considerate a fi manifestarea răz-
3 Colocviu strategic nr. 2/2019
boiului informaţional pe câmpul de luptă. CIMIC îl menţin cu ceea ce generic numim
Acestea pot fi atât defensive, cât şi ofensive actori civili, înţelegând prin aceştia autorităţi
şi pot fi derulate la nivel strategic, operativ şi naţionale, regionale şi locale, organizaţii civi-
tactic5. le, dar şi populaţia locală. Astfel, obiectivele
Abordarea războiului informaţional/operaţii- operaţiilor informaţionale sunt susţinute prin
lor informaţionale din perspectiva Rusiei dife- activităţi CIMIC desfăşurate în zona de res-
ră într-o oarecare măsură faţă de concepţia ponsabilitate.
ţărilor vestice. Din punctul de vedere al CIMIC este unul din instrumentele specifi-
Moscovei, informaţia este în sine o valoare ce al interacţiunii civil-militare/CMI, prin care
care are nevoie să fie protejată în timp de pa- se realizează coordonarea şi cooperarea în-
ce şi de război. După o analiză a doctrinei ru- tre comandantul forţei militare şi actorii civili,
seşti privind războiul informaţional şi operaţii- cum ar fi populaţia şi autorităţile locale, orga-
le informaţionale rezultă câteva elemente ca- nizaţiile civile, agenţiile internaţionale şi naţio-
re le conferă unicitate6, cum ar fi: perioada de nale, guvernamentale şi neguvernamentale,
tranziţie a statului, economiei şi societăţii este ce acţionează în sprijinul misiunii.
îndelungată, ceea ce induce o vulnerabilitate În vederea realizării scopului CIMIC sunt
a maselor la acţiuni de manipulare; gândirea necesare forţe specializate, organizate şi di-
militară tradiţională rusă, dezvoltată diferit fa- mensionate în funcţie de natura misiunii. Mo-
ţă de cea vestică, sub influenţa considerente- dul de augmentare/sprijinire al diferitelor
lor geografice, a varietăţii ameninţărilor şi rea- structuri cu elemente CIMIC diferă în funcţie
lităţilor economice şi-a pus amprenta asupra de tipul şi obiectivele misiunii. Principial, o
modului de utilizare a informaţiilor ca armă, companie CIMIC este pusă la dispoziţia unei
dar şi asupra infrastructurii şi capacităţilor divizii pentru executarea misiunilor de sprijin
restrânse specifice tehnologiei informaţiei. în zona de responsabilitate a acesteia, un
pluton CIMIC la dispoziţia unei brigăzi şi echi-
2. Cooperarea civili-militari ca parte pe tactice CIMIC în sprijinul batalioanelor.
integrantă a operaţiilor informaţionale Punctul nostru de vedere este că, atunci
În scopul realizării obiectivelor în domeniul când se stabileşte dimensiunea şi organiza-
operaţiilor informaţionale, uneori pot fi folosite rea elementului CIMIC destinat pentru a spri-
mijloace de foc pentru lovirea ţintelor specifi- jini o structură militară, ar trebui analizată si-
ce. Totodată, există „câteva capabilităţi, in- tuaţia în detaliu, ţinând cont de toate aspecte-
strumente şi tehnici sau elemente cheie spe- le specifice şi anume: ce tip de operaţie se
cializate care formează baza celor mai multe desfăşoară, ce fază a operaţiei se derulează,
activităţi informaţionale. Acestea sunt: opera- particularităţile zonei de responsabilitate, pre-
ţiile psihologice; influenţarea prin prezenţă, zenţa organizaţiilor civile, situaţia civilă din
postură şi profil; securitatea operaţiilor; asigu- zona de responsabilitate etc. Astfel, configu-
rarea securităţii informaţiilor; inducerea în raţia elementului CIMIC destinat unei structuri
eroare/mascarea; războiul electronic; distru- militare poate diferi în funcţie de misiunea
gerea fizică; angajarea liderilor cheie; opera- acesteia.
ţiile în reţeaua informatică şi cooperarea civili- Elementele CIMIC vor desfăşura activităţi
militari”7. specifice pentru evaluarea situaţiei civile din
Identificăm, aşadar, în concepţia aliaţilor, zona de responsabilitate şi a infrastructurii,
cooperarea civili-militari/CIMIC ca fiind parte precum şi pentru estimarea privind evoluţia
componentă a operaţiilor informaţionale/INFO viitoare a acestei situaţii. Permanent, elemen-
OPS. Rolul CIMIC în cadrul acestor tipuri de tele CIMIC actualizează evaluările zonei de
operaţii este unul important, în special datori- responsabilitate prin interacţiunea frecventă
tă contactului permanent pe care elementele cu comunităţile locale. O legătură permanen-
Colocviu strategic nr. 2/2019 4
tă va fi asigurată de către elementele CIMIC Note bibliografice:
cu autorităţile din zona de responsabilitate. 1
AJP-3.2 – Allied Joint Doctrine for Land Operations,
De asemenea, pe baza evaluărilor realizate, March 2016, pp. 2-16.
2
TRADOC Pamphlet 525-69 – Concept for Information
a discuţiilor cu liderii locali şi cu populaţia civi-
Operations, Department of the Army, August 1995, p. 1.
lă, dar ţinând cont de misiunea structurii pe 3
Joint Publication 3-13 – Information Operations,
care o sprijină, elementele CIMIC vor identifi- February 2006, p. 3.
ca, iniţia şi dezvolta proiecte cu impact ime- 4
AJP-3.10 – Allied Joint Doctrine for Information
diat. Mai mult, elementele CIMIC vor coopera Operations, November 2009, pp. 1-6.
5
Vinod Anand, „Chinese Concepts and Capabilities
îndeaproape cu organizaţiile civile din zonă în of Information Warfare”, Strategic Affairs, Volume 30,
scopul eliminării duplicării eforturilor şi identifi- Issue 4, Institute for Defense Studies and Analyses,
cării în comun a soluţiilor şi resurselor nece- October 2006, p. 13.
6
sare sprijinirii mediului civil. Timothy L. Thomas, Dialectical Versus Empirical
Astfel, rolul cooperării civili-militari în cadrul Thinking: Ten Key Elements of the Russian Understanding
of Information Operations, Special Study No. 98-21,
operaţiilor informaţionale este semnificativ, Foreign Military Studies Office, September 1998, p. 1.
sprijinind îndeplinirea obiectivelor campaniei 7
AJP-3.10 – Allied Joint Doctrine for Information
informaţionale şi desfăşurând activităţi speci- Operations, November 2009, pp. 1-8.
fice conform acesteia.
Bibliografie:
Concluzii 1. AJP-3.2 – Allied Joint Doctrine for Land
Operaţiile informaţionale/INFO OPS au sco- Operations, March 2016.
pul de a obţine superioritatea în faţa inamicu- 2. AJP-3.4.9 – Allied Joint Doctrine for Civil-
lui prin afectarea informaţiilor acestuia, utili- Military Cooperation, Edition A, February 2013.
zând diferite metode şi tehnici specifice aces- 3. AJP-3.10 – Allied Joint Doctrine for
tui tip de acţiune militară, concomitent cu pro- Information Operations, November 2009.
tecţia propriei resurse informaţionale, evitând 4. TRADOC Pamphlet 525-69 – Concept
astfel orice potenţial atac asupra ei. for Information Operations, Department of the
Cooperarea civili-militari/CIMIC este o par- Army, August 1995.
te componentă a operaţiilor informaţionale şi 5. Joint Publication 3-13 – Information
contribuie semnificativ la îndeplinirea obiec- Operations, February 2006.
tivelor campaniei informaţionale. Elementele 6. Timothy L. Thomas, Dialectical Versus
CIMIC deţin un rol important în cadrul opera- Empirical Thinking: Ten Key Elements of the
ţiilor informaţionale, în special datorită inter- Russian Understanding of Information
acţiunii permanente cu actorii civili. Operations, Special Study No. 98-21, Foreign
Considerăm oportună creşterea în importan- Military Studies Office, September 1998.
ţă a acestor tipuri de acţiuni în special având 7. Vinod Anand, „Chinese Concepts and
în vedere că au rolul de multiplicator de forţă Capabilities of Information Warfare”, Strategic
şi pot contribui la obţinerea unor efecte sem- Affairs, Volume 30, Issue 4, Institute for Defense
nificative cu resurse mai reduse. Studies and Analyses, October 2006.

Responsabilitatea privind conținutul articolelor publicate în Colocviu strategic, inclusiv a opiniilor exprimate,
revine în totalitate autorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare și Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea
taxelor aferente, cu condiția precizării exacte a numărului și anului de apariție ale publicației din care provin.

Colocviu strategic Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate


Redactor: CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU Adresă: șos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, București
Pagină web: https://cssas.unap.ro/ro/cs.htm Telefon: 021.319.56.49, Fax: 021.319.57.80
e-ISSN 1842-8096, 225/2019 E-mail: cssas@unap.ro, Site: https://cssas.unap.ro