Sunteți pe pagina 1din 4

COLOCVIU STRATEGIC

Supliment al revistei „Impact strategic”

Nr. 3 (162) / 2019


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Indexat în CEEOL CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

COOPERAREA CIVILI-MILITARI
ÎN CADRUL MISIUNII ONU ÎN LIBERIA (UNMIL)

Petre Răzvan ENACHE

Civil-military cooperation in UN Mission in Liberia (UNMIL)


Abstract: Due to the fact that the fighting between the government forces and the various fighter
groups were increased and the humanitarian situation severely affected, the UN Security Council
decided to run a UN mission, called UNMIL. At the level of the central structure, but also at the local
level, directly subordinated to the Office of the Special Representative of UN Secretary General in
Liberia, a Civil Affairs component accomplished specific activities with the role to ensure the interface
between the mission command and the local actors, fullfilling multiple essential specific tasks. Also, at
the Battalion level, we could find the CIMIC component and also the UN military observers teams had a
CIMIC officer in charge. A peculiarity of this missionwas the presence of Civil Affairs and CIMIC
elements.
Keywords: civil affairs, civil-military cooperation, quick impact projects, transition.

Cooperarea civili-militari în cadrul misiunii ONU în Liberia (UNMIL)


Rezumat: Datorită faptului că în Liberia luptele între forţele guvernamentale şi diferitele facţiuni ostile
au fost intensificate, iar situaţia umanitară puternic afectată, Consiliul de Securitate al ONU a hotărât să
desfăşoare o misiune ONU, denumită UNMIL. La nivelul structurii centrale, dar şi la nivel local, direct
subordonată biroului Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU, îşi desfăşura activitatea
specifică componenta de Afaceri Civile, cu rol de a asigura interfaţa dintre comanda misiunii şi
interlocutorii locali, îndeplinind o multitudine de sarcini specifice esenţiale. De asemenea, la nivelul
unităţilor de tip batalion, exista componenta CIMIC, iar echipele de observatori militari aveau în
compunere un responsabil CIMIC. O particularitate a acestei misiuni o reprezintă prezenţa atât a
elementelor de Afaceri Civile, dar şi a elementelor CIMIC.
Cuvinte-cheie: afaceri civile, cooperare civili-militari, proiecte cu impact imediat, tranziţie.

Petre Răzvan ENACHE, instructor superior în Departamentul Forțe Terestre/Facultatea de Comandă și Stat Major
din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” București, este doctorand în domeniul Științe Militare în aceeași
instituție academică (e-mail: razvann_enache@yahoo.com).
Colocviu strategic nr. 3/2019 2
Introducere
Cele două războaie civile care au avut loc în efort care a fost susţinut până în luna martie a
Liberia în perioadele 1989-1996 şi 1997-2003 anului 2018, care a jucat un rol extrem de im-
au dus la pierderi de vieţi omeneşti semnifica- portant în refacerea stabilităţii şi securităţii ţă-
tive, aproximativ 150.000 de oameni pierzându- rii, dar şi eliminării virusului Ebola care a afec-
şi viaţa în acea perioadă, majoritatea dintre ei tat puternic ţara.
fiind civili. Lupta pentru putere şi diferenţele din-
tre populaţia indigenă şi americano-liberieni au 1. Componentele Misiunii ONU în Liberia
stat la baza acestor sângeroase războaie civi- şi rolul acestora
le, care au avut loc pe teritoriul statului Liberia. UNMIL a început în anul 2003, având un
De asemenea, un număr semnificativ de libe- mandat iniţial de 12 luni. Rolul misiunii era de
rieni (aproximativ 850.000) au devenit refugia- a sprijini tranziţia responsabilităţii depline a
ţi, părăsind ţara şi găsindu-şi adăpost în ţările securităţii către Poliţia Naţională, prin consoli-
vecine. darea capacităţilor sale, de a promova drep-
Pe data de 8 iulie 2003, urmare a faptului că turile omului, de a sprijini eforturile naţionale
luptele între forţele guvernamentale şi diferite- privind reconcilierea, reforma constituţională
le facţiuni luptătoare au fost intensificate, iar si- şi descentralizarea, de a sprijini reforma siste-
tuaţia umanitară puternic afectată, Secretarul mului de securitate şi de justiţie, de a sprijini
General al ONU l-a numit pe Jacques Paul participarea femeilor în prevenirea conflicte-
Klein ca Reprezentantul Special al său/SRSG lor, rezolvarea acestora şi construcţia păcii şi
în Liberia. Acesta a fost însărcinat să coordo- de a sprijini cooperarea cu Misiunea ONU din
neze activităţile agenţiilor ONU prezente în Coasta de Fildeş (UNOCI), în vederea stabili-
Liberia şi să sprijine eforturile către o tranziţie zării situaţiei din zona de graniţă.
stabilă. În cadrul structurii UNMIL, puteau fi identifi-
În vederea stabilizării situaţiei, pe data de cate biroul SRSG, biroul locţiitorului SRSG pe
1 august 2003, Consiliul de Securitate a adop- probleme de consolidare a guvernării diplo-
tat Rezoluţia 1497 prin care se autoriza des- matice, biroul locţiitorului SRSG pe probleme
făşurarea unei forţe multinaţionale în Liberia. de justiţie şi alte structuri care sprijineau efor-
Secretarul General al ONU a recomandat turile misiunii. Biroului SRSG i se subordonau
Consiliului de Securitate să autorizeze desfă- direct Celula întrunită de analiză a misiunii/
şurarea unei forţe ONU de menţinere a păcii JMAC şi Centrul de operaţii întrunit/JOC. Din-
de aproximativ 15.000 de persoane, inclu- tre cele două, JMAC oferea analize strategice
zând 250 observatori militari, 160 ofiţeri de şi evaluări ale ameninţărilor posibile care ar fi
stat major, 1.115 ofiţeri de poliţie, cinci unităţi putut afecta îndeplinirea misiunii UNMIL.
militare cu forţe înarmate, precum şi o com- Aceasta era o structură destinată sprijinirii
ponentă de civili şi elemente de sprijin nece- planificării şi procesului de luare a deciziilor
sare. de către conducerea misiunii, având în com-
Ideea de bază era crearea unei operaţii punere personal militar şi civil care gestionau
multidimensionale având în compunere com- probleme politice, de afaceri civile, militare,
ponente ce vizau următoarele domenii pre- de securitate, de poliţie, legislaţie, dezarmare,
cum cel politic, militar, de poliţie, justiţie pena- demobilizare şi reintegrare, afaceri electorale,
lă, afaceri civile, drepturile omului, probleme probleme de gen, protecţia copilului, umanita-
de gen, protecţia copilului, dezarmare, demo- re, de dezvoltare şi de respectare a drepturi-
bilizare şi reintegrare, informare publică, dar lor omului. Observăm în compunerea JMAC,
şi o componentă electorală desfăşurată în timp subordonată direct comenzii misiunii, compo-
util. nenta de afaceri civile, cu rol important în
Începea aşadar o misiune a ONU în Liberia, gestionarea problemelor legate de guvernare
3 Colocviu strategic nr. 3/2019
şi dezvoltare economică. CIMIC în mod direct sau în cooperare cu agen-
La nivelul unităţilor de nivel batalion care ţiile ONU şi organizaţiile civile, putem include
erau desfăşurate pe teritoriul Liberiei existau protecţia şi imunizarea copiilor, sprijin cu ali-
componente CIMIC cu rol de a asigura coo- mente pentru mai mult de 500.000 copii zilnic,
perarea şi coordonarea între comandanţii mi- sprijinul agriculturii şi a producţiei de alimen-
litari şi actorii civili prezenţi în zonă, incluzând te, asistenţa în proiectele medicale, promova-
agenţiile ONU, precum şi alte organizaţii civi- rea angajărilor echitabile, construcţia sau rea-
le. Componentele CIMIC aveau mai mult rolul bilitarea de drumuri.
de a coordona eforturile de dezvoltare şi re- Preocuparea de bază era identificarea pro-
construcţie din zona de responsabilitate a uni- blemelor umanitare care necesitau acţiune ur-
tăţilor lor în vederea sprijinirii mediului civil, a gentă în vederea eliminării sau limitării sufe-
identificării problemelor umanitare şi eliminării rinţei umane. Astfel, structurile militare erau
sau limitării suferinţei umane. prezente zilnic în cadrul comunităţilor locale şi
Un aspect specific al acestei misiuni era raportau despre situaţiile care necesitau asis-
prezenţa atât a elementelor de afaceri civile, tenţă urgentă. Mai mult decât atât, elementele
încadrate cu specialişti civili, dar şi a elemen- CIMIC lucrau îndeaproape cu autorităţile lo-
telor de cooperare civili-militari/CIMIC, înca- cale, sprijinind acţiunile şi proiectele acestora
drate cu personal militar. şi promovându-le în cadrul comunităţilor loca-
Structurile specializate pe afaceri civile re- le pentru întărirea încrederii.
prezentau, de principiu, interfaţa dintre co- Un rol important l-au deţinut elementele
manda misiunii şi interlocutorii locali, îndepli- CIMIC pe timpul epidemiei cu virusul Ebola,
nind o multitudine de sarcini specifice esen- care a afectat puternic ţara. Liberia a fost ţara
ţiale, grupate în trei mari categorii, astfel: pro- cea mai puternic afectată de acest virus din-
movarea misiunii, monitorizarea şi facilitarea tre toate ţările din Africa de Vest. Mi-am des-
legăturilor de cooperare la nivel local; consoli- făşurat activitatea ca observator militar ONU
darea încrederii, gestionarea conflictelor şi în Liberia în perioada 2015-2016 şi am putut
sprijinul reconcilierii; sprijinul restaurării şi ex- vedea atât efectele acestui virus criminal, cât
tinderii autorităţii statului. şi măsurile care au fost luate pentru elimina-
rea acestuia.
2. Rolul CIMIC în sprijinul mediului civil În Liberia au fost identificate aproximativ
Elementele CIMIC din cadrul batalioanelor 10.000 de persoane infectate cu virusul Ebola,
acţionau pentru evaluarea permanentă a situa- dintre care aproximativ jumătate şi-au pierdut
ţiei civile şi umanitare din zona de responsa- viaţa. Efortul comunităţii internaţionale, al au-
bilitate, cooperarea şi coordonarea permanen- torităţilor liberiene, al agenţiilor ONU şi al or-
tă, atât cu autorităţile locale, cât şi cu agenţiile ganizaţiilor civile a fost extrem de mare pen-
ONU şi celelalte organizaţii civile prezente în tru a elimina acest virus şi a preveni reapariţia
zonă şi, de asemenea, pentru realizarea unor lui. În tot acest proces, elementele CIMIC au
proiecte cu impact imediat, utilizând diferite fost deosebit de active, fiind prezente în ca-
fonduri existente. drul comunităţilor locale pentru a identifica
Toate proiectele realizate erau în conformi- eventualele cazuri, dar şi pentru a sfătui po-
tate cu Strategia naţională de reducere a să- pulaţia locală privind măsurile ce pot fi adop-
răciei, structurată pe patru piloni principali: tate pentru a nu fi afectată de virus, menţi-
îmbunătăţirea securităţii, revitalizarea econo- nând permanent contactul cu autorităţile loca-
miei, întărirea guvernării şi legislaţiei, precum le, agenţiile ONU şi organizaţiile civile.
şi reabilitarea infrastructurii şi a serviciilor so- De asemenea, pe timpul procesului de tran-
ciale de bază. ziţie, elementele CIMIC au deţinut un rol im-
Printre proiectele realizate de elementele portant, fiind în permanenţă în relaţie de coo-
Colocviu strategic nr. 3/2019 4
perare şi coordonare cu autorităţile locale şi ţilor locale, interacţionând cu populaţia locală
organizaţiile civile şi identificând vulnerabilităţi şi identificând problemele majore cu care
ale situaţiei civile din zona de responsabilita- aceasta s-au confruntat.
te. Printr-o cooperare strânsă cu agenţiile ONU, De asemenea, pe timpul epidemiei de Ebola,
elementele CIMIC au dezvoltat proiecte cu elementele CIMIC au fost active, desfăşurând
impact imediat în sprijinul guvernării locale şi activităţi specifice şi sprijinind eforturile comu-
rezolvării problemelor umanitare. nităţii internaţionale de eliminare a acestui vi-
Responsabilul CIMIC din cadrul echipei de rus şi prevenirea reapariţiei acestuia.
observatori militari avea rolul de a se relaţio- Cooperarea cu elementele de Afaceri Civile
na cu toate entităţile prezente în zonă şi ne a dus la obţinerea unor efecte pozitive, elimi-
referim aici la structuri militare, agenţii ONU, nând duplicarea eforturilor şi rezolvând îm-
organizaţii civile, autorităţi locale şi, nu în ulti- preună problemele cu care autorităţile şi po-
mul rând, populaţia locală. Acesta monitoriza pulaţia locală se confruntau în vederea reali-
situaţia civilă din zona de responsabilitate şi zării unei tranziţii sigure şi stabile.
desfăşura, în comun cu elementele de Afaceri
Civile sau CIMIC, diferite activităţi specifice, Bibliografie:
în vederea îndeplinirii mandatului UNMIL. 1. ***, AJP-3.4.9 – Allied Joint Doctrine for
Observăm, aşadar, rolul extrem de impor- Civil-Military Cooperation, Edition A, Version 1,
tant pe care l-au avut structurile CIMIC în ca- NATO Standardization Agency (NSA), February
drul misiunii ONU în Liberia pentru asigurarea 2013, URL: https://www.cimic-coe.org/wp-conte
condiţiilor necesare realizării unei tranziţii sta- nt/uploads/2014/06/AJP-3.4.9-EDA-V1-E1.pdf.
bile şi durabile. 2. ***, Civil Affairs Handbook, United Nations
Department of Peacekeeping Operations and
Concluzii Department of Field Support, April 2012, URL:
În concluzie, doresc să subliniez rolul ex- https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/
trem de important pe care elementele CIMIC civil_affairs_handbook.pdf.
l-au deţinut pe timpul efortului ONU în Liberia 3. ***, Civil-Military Coordination in UN
pentru eliminarea suferinţei umane, rezolva- Integrated Peacekeeping Missions (UN-CIMIC),
rea problemelor umanitare, sprijinul autorităţi- Policy, United Nations Department of Peace-
lor locale şi realizării unor proiecte cu impact keeping Operations and Department of Field
imediat pentru sprijinul mediului civil. Support, Octomber 2010, URL: http://dag.un.org/
Elementele CIMIC au stabilit şi menţinut per- bitstream/handle/11176/89511/2010.02UNCI
manent contactul cu autorităţile locale, agen- MICPolicy.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
ţiile ONU şi celelalte organizaţii civile prezen- 4. ***, UNMIL – United Nations Mission in
te în zona de responsabilitate, în vederea iden- Liberia, URL: https://unmil.unmissions.org.
tificării soluţiilor de rezolvare a problemelor 5. Sebastiaan J.H. Rietjens, Myriame T.I.B.
umanitare şi de securitate existente. Perma- Bollen, Managing Civil-Military Cooperation: A
nent, acestea s-au aflat în mijlocul comunită- 24/7 Joint Effort for Stability, Routledge, 2016.

Responsabilitatea privind conținutul articolelor publicate în Colocviu strategic, inclusiv a opiniilor exprimate,
revine în totalitate autorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare și Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea
taxelor aferente, cu condiția precizării exacte a numărului și anului de apariție ale publicației din care provin.

Colocviu strategic Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate


Redactor: CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU Adresă: șos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, București
Pagină web: https://cssas.unap.ro/ro/cs.htm Telefon: 021.319.56.49, Fax: 021.319.57.80
e-ISSN 1842-8096, 226/2019 E-mail: cssas@unap.ro, Site: https://cssas.unap.ro