Sunteți pe pagina 1din 10

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" din CONSTANŢA
FACULTATEA DE MEDICINĂ

GHIDUL CANDIDATULUI LA MEDICINĂ


ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019
SESIUNILE DE ADMITERE IULIE ȘI SEPTEMBRIE

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241- 605000 | http://medicina.univ-ovidius.ro
Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro

Oferta educațională pentru anul universitar 2018 – 2019


Programe de studii universitare de licenţă
(Forma de învățământ IF)
Domeniul de licenţă: Sănătate

În Facultatea de Medicină din Constanţa, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se
organizează pe domenii de licenţă la următoarele specializări:

Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)


Medicină în limba engleză (6 ani, 360 credite)
Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)
CIFRE DE ŞCOLARIZARE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
anul universitar 2018 – 2019

Medicină în limba română


 130 de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat (locuri „fără taxă”)
 2 locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pentru candidaţii rromi
 68 de locuri în regim cu taxă (locuri „cu taxă”)
 5 locuri pentru români de pretutindeni/ români de pretutindeni de la anul pregătitor, cu bursă
 20 de locuri cu taxă pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar

La concursul de admitere din data de 25.07.2018, candidaţii (cu excepţia candidaţilor rromi) vor
concura pentru unul dintre cele 130 de locuri „fără taxă”, respectiv 68 de locuri „cu taxă”
(un total de 198 locuri, din capacitatea de şcolarizare de 225 de locuri)

Medicină în limba engleză


 60 de locuri pentru cetăţenii străini din statele membre UE, SEE şi CE cu taxa în valută
 65 de locuri pentru cetăţenii străini din statele terţe UE, SEE şi CE, cu taxa CPV

Asistenţă Medicală Generală


 5 locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat (locuri „fără taxă”)
 25 de locuri în regim cu taxă (locuri „cu taxă”)

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 16 locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat (locuri „fără taxă”)
 74 de locuri în regim cu taxă (locuri „cu taxă”)

Taxe de școlarizare
Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:
Program de studiu: Medicină: 7.000 lei;
Program de studiu: Asistenţă medicală generală: 3.500 lei;
Program de studiu: BFKTR: 4.000 lei;
Program de studiu: Medicină (în limba engleză) 5.000 euro.

2
Calendar admitere pentru anul universitar 2018 – 2019
Studii universitare de licenţă
Perioada de înscrieri - Medicină, Asistență medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare:
12.07.2018-20.07.2018, (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică, în care nu se fac înscrieri), în
intervalul orar 9:00 - 16:00
Data susținerii examenului de admitere - Medicină, Asistență medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie și
Recuperare: 25.07.2018
Perioada de înscrieri - Medicină (în limba engleză): 12.07.2018-20.07.2018, (cu excepţia zilelor de sâmbătă
şi duminică, în care nu se fac înscrieri), în intervalul orar 9:00 - 16:00
Data susținerii examenului de admitere - Medicină (în limba engleză) pentru cetățenii străini din state UE:
27.07.2018.

A. ACTIVITĂŢI PRELIMINARE SUSŢINERII CONCURSULUI DE ADMITERE

I. Înscrierea candidaţilor
Înscrierile se fac la secretariatele Facultăţii de Medicină (Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B,
Constanța, 900470, România), de luni până vineri, între orele 9 00 -16 00; sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri.
Acestea sunt îndrumate şi supravegheate de către Comisia Tehnică de Admitere pe Facultate.
Toți candidații, inclusiv cei căsătoriţi, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere.
Candidaţii vor indica domeniul, forma de învăţământ şi regimul de studii: fără taxă sau cu taxă, la care doresc
să concureze (în funcţie de opţiuni). Cei care au absolvit deja un ciclu de licenţă pe locuri subvenţionate de
stat (fără taxă) nu mai au dreptul să opteze pentru această formă.
La înscriere, candidaţii vor preciza, în scris, opţiunea referitoare la tipul de test ales, respectiv Biologie-Chimie
sau Biologie-Fizică; această opţiune, asumată prin semnătura candidatului, este finală şi va sta la baza stabilirii
numărului de caiete de concurs, precum şi a tuturor celorlalte etape ale concursului de admitere (aşezarea în
săli, distribuirea caietelor de concurs, corectura, etc).
În cazul candidaţilor declaraţi admişi, Cererea de înscriere ţine loc de antecontract până la semnarea
contractului de studii.

Lista cu actele necesare în vederea alcătuirii dosarului pentru înscrierea la concursul de admitere la
ciclul universitar de licenţă se găseşte pe site sau la punctele de înscriere.

Achitarea taxelor
Candidații au următoarele două opțiuni pentru plata taxelor:
1. Online, prin intermediul instrumentelor de plată electronică la distanță: carduri bancare debit/credit, transfer
bancar, plata prin intermediul telefonului mobil, în contul:

3
RO74TREZ23120F330500XXXX
Deschis la Trezoreria Municipiului Constanța
COD FISCAL 4301332
Pe ordinul de plata se vor specifica obligatoriu:
- Nume si Prenume candidat
- Facultatea si programul de studii pentru care candidează

2. La casieriile universității la sediile de pe Bd. Mamaia 124, Aleea Universității 1 – Campus A și Campus
B.
Dovada plății va fi prezentată, obligatoriu, la înscriere.

La momentul înscrierii, după primirea şi verificarea dosarelor de înscriere ale candidaților, se eliberează
legitimațiile de concurs.
După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi listele nominale ale candidaților înscriși, în ordinea
alfabetică, sălile în care se desfăşoară examenul şi repartiţia candidaţilor pe săli, care vor fi afişate la avizierele
Facultăţii de Medicină şi pe pagina web, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei, pe tabele tip.
Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la
cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatul facultăţii, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate
în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar, înainte de începerea concursului de admitere.
Orice sesizare a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate pe aceste tabele se verifică
imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate cel mai târziu cu 2 ore înainte de începerea
probei.

B. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE


Accesul candidaţilor în sălile de concurs, în ziua examenului, se va face pe baza cărţii de identitate sau a
paşaportului valabil, precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către comisia tehnică
de admitere a facultăţii. Candidații care nu pot face dovada calităţii de înscris sau a identităţii, nu sunt primiți
în sala de examen.
Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face începând cu ora 8.00 a zilei de concurs, 25.07.2018, proba
scrisă urmând să înceapă la ora 9.00. Nu este admisă, sub nici un motiv, intrarea în săli a candidaţilor după ora
de începere a probei scrise.
Supraveghetorii verifică datele de identificare ale candidatului la intrarea în sală pe baza actului de identitate,
iar candidatul se aşează pe locul indicat de legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi
cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere.
Actele de identificare rămân pe masa candidatului pe toată durata desfășurării probei respective, pentru control.
În prezenţa candidaţilor, responsabilii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.

4
Concursul se desfăşoară după un sistem de tip grilă.
Baza de date orientativă cu teste grilă poate fi accesată pe http://www.medcon.ro/admitere/teste-grila.
Începând cu ora 9:00 se distribuie candidaţilor grilele tip pentru răspunsuri. Fiecare candidat are obligaţia de
a le verifica, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi
înlocuit.
Fiecare candidat trebuie sa verifice caietul cu întrebări, precum şi corespondenţa dintre caietul de
întrebări (varianta P, Q, R sau S) şi cel al tipului de grilă primit (varianta P, Q, R sau S) şi semnalează
eventualele neconcordanţe, precum şi posibilele erori tehnice ale caietului cu întrebări. Întreaga
responsabilitate asupra verificării corespondenţei dintre tipul de grilă şi tipul caietului cu întrebări
revine candidatului.
Grilele tip pentru răspunsuri trebuie completate corect, fără ştersături, în conformitate cu modalitatea oficială,
descrisă în preambulul caietului cu întrebări.
Nu se admit grile de răspuns cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea
sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
Orice altă modalitate de completare a grilelor de răspuns atrage după sine anularea grilelor respective.
Completarea grilelor se face numai cu pix negru, primit de către candidaţi odată cu chestionarul.
Datele din colțul cu elemente de identificare a candidatului se completează cu acelaşi pix primit în sală.
Înscrierea numelui candidaților în afara rubricii destinate, precum și alte semne distinctive, atrag după sine
anularea lucrării respective. Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor completate revine în exclusivitate
candidaţilor.
Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs şi care sunt primite de la supraveghetori.
Acestea vor fi returnate supraveghetorilor înainte de părăsirea sălii de concurs.
Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi
pot transcrie chestionarul, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe.
Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 45
de minute şi numai după ce a predat lucrarea sigilată şi a semnat borderoul de predare a acesteia.
Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu
excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
Candidaţii predau teza-grilă de concurs responsabilului de sală şi semnează în tabelul de predare a acesteia.

Durata probei scrise va fi de 3 ore. în cazul programelor de studii Medicină (în limba română), Asistenţă
Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv 2 ore pentru programul de studii
Medicină (în limba engleză).

1. La programul de studii Medicină (în limba română), examenul include o probă scrisă, test grilă de tip
complement multiplu cu evaluare ponderată (întrebări cu 5 răspunsuri, din care 2, 3 sau 4 pot fi corecte),
totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%)
şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%).
5
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:
• media de la bacalaureat,
• nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini (din state terţe UE) la acest program include condiţia competenţei
lingvistice de limba română şi un concurs de dosare

2. La programul de studii Asistenţă Medicală Generală examenul include o probă scrisă, test grilă de tip
complement multiplu cu evaluare ponderată (întrebări cu 5 răspunsuri, din care 2, 3 sau 4 pot fi corecte), cu
întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:
• media de la bacalaureat,
• nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

3. La programul de studii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare examenul include o probă scrisă, test


grilă de tip complement multiplu cu evaluare ponderată (întrebări cu 5 răspunsuri, din care 2, 3 sau 4 pot fi
corecte), cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie, din tematica specifică; numărul întrebărilor este de 50.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:
• media de la bacalaureat,
• nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

4. La programul de studii Medicină (în limba engleză), examenul se desfăşoară diferenţiat, pe locurile
alocate, în funcţie de cetăţenia candidaţilor.

a. Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state membre ale UE, SEE şi CE include un test de
competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi o probă scrisă, test grilă de tip complement
multiplu cu evaluare ponderată (întrebări cu 5 răspunsuri, din care 2, 3 sau 4 pot fi corecte), totalizând un
număr de 50 de întrebări, din discipline Biologie, nivel liceal.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:
• media la bacalaureat sau la altă formă a examenului de finalizare a studiilor liceale,
• nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.
b. Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini (din state terţe UE) include condiţia competenţei lingvistice
şi un concurs de dosare ce va aplica următoarele criterii de selecţie:
a) deţinerea „Scrisorii de acceptare” şi respectarea condiţiilor de eligibilitate;
b) rezultatele obținute pe parcursul studiilor anterioare;
c) activitatea academică a candidatului în domeniul pentru care a optat;

6
Aceste criterii se regăsesc în grila proprie a facultăţii de medicină: “Grila cu criterii de evaluare si departajare
a candidaţilor cetăţeni străini (din ţările terţe UE) la concursul de admitere pentru locurile de studiu în limba
engleză, în regim de cont propriu valutar”.
Criteriile de selecţie pot fi îndeplinite parţial sau integral, generând astfel punctaje în consecinţă. Comisia de
evaluare a dosarelor va valida şi, în consecinţă, va acorda puncte, doar pentru activităţile care pot fi dovedite
cu documente oficiale.
Departajarea candidaţilor cu punctaje finale egale se face în funcţie de:
• media la bacalaureat sau la altă formă a examenului de finalizare a studiilor liceale
• media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică,

Sunt exceptate de la condiţia de competenţă lingvistică de limbă engleză persoanele care provin din ţări unde
limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în
acea limbă.
Aceleaşi condiţii de admitere se aplică şi candidaţilor cetăţeni străini (din state terţe UE) care aplică pe locurile
special desemnate la programul de studii Medicină (în limba română), caz în care vor face dovada competenţei
lingvistice în limba română.

După terminarea timpului legal de concurs, candidaţii predau, sub semnătură, lucrările responsabililor de sală,
care securizează zona cu datele de identificare ale candidatului.
Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc
sala înainte de finalizarea probei scrise.
Ulterior, toate grilele de concurs vor fi corectate de către comisia de corectură.
În cazul probelor scrise, punctajul obţinut este transformat în notă după un algoritm stabilit de către comisia
tehnică de concurs.
În eventualitatea în care, în urma verificării grilelor de concurs, comisia tehnică de admitere împreună cu
comisia de elaborare a subiectelor, constată prezenţa unor erori la nivelul subiectelor sau al răspunsurilor
propuse, se va acorda punctajul maxim corespunzător respectivei întrebări, pentru toţi candidaţii, indiferent de
tipul şi structura testului.

C. AFIŞAREA REZULTATELOR

I. Listele cu rezultatel
După corectarea lucrărilor, în termen de maxim 48 de ore, va fi afișată “Lista provizorie”, de verificare a
rezultatelor obținute de către candidați, redactată în ordinea descrescătoare a mediilor. În baza caietelor cu
subiecte primite de către candidați și a grilei ideal rezolvate, făcută publică de către facultate, candidații au
obligația să-și verifice rezultatele proprii și să sesizeze, prin intermediul contestațiilor, în termen de 1 zi de la
afişare, eventualele neconcordanțe între acestea și cele din lista provizorie.

7
Listele provizorii nu reprezintă liste de admitere și nu conferă în niciun fel calitatea de admis/respins a
candidaților.
După soluționarea eventualelor contestaţii, comisia tehnică va întocmi, pentru fiecare program de studiu,
„Listele definitive”, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor, şi care cuprind
rezultatele definitive şi incontestabile. Acestea se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediul
instituției și pe pagina web, pe categorii: admişi în regim fără taxă, admiși cu taxă, în așteptare (în ordinea
descrescătoare a mediilor mai mari de 5,00), respinşi şi retraşi (în ordine alfabetică), în conformitate cu Art.
37 din „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de
licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa în sesiunile iulie şi septembrie 2018”. Listele definitive sunt
actualizate pe toată perioada de înmatriculare a candidaţilor, în situaţia în care candidaţii declaraţi admişi nu
s-au prezentat pentru a-şi defini, în scris, opţiunea de înmatriculare la secretariatul facultăţii, într-un interval
de 48 de ore de la fiecare afişare a rezultatelor definitive ale concursului de admitere.
După încheierea perioadei de înmatriculare se generează şi se afişează „Listele finale”, cu candidaţii declaraţi
admişi şi înmatriculaţi.
Pe liste se va specifica, în mod obligatoriu, data şi ora afişării rezultatelor.

II. Înmatricularea candidaţilor


Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face la secretariatele Facultăţii de medicină în termen de maxim
48 de ore de la fiecare afişare a „Listei definitive”, prin definirea, în scris, a opţiunii de înmatriculare,
achitarea taxelor corespunzătoare şi semnarea Contractului de studii cu Universitatea „Ovidius”.
Neînmatricularea în această perioadă atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs şi a calitaţii de
„Admis” a candidatului, eliminarea candidatului din lista admişilor şi modificarea corespunzătoare a „Listelor
definitive”, în ordinea descrescătoare a mediilor. Locurile astfel eliberate vor fi ocupate de catre candidaţii
care au obţinut media de admitere de cel putin 5,00, în ordinea descrescătoare a mediilor.
Noile liste definitive, rezultate în urma acestei proceduri, se supun aceluiaşi termen de 48 de ore iar procedura
de înmatriculare a noilor admişi se supune aceloraşi reguli. Procedura se reia la fiecare 48 de ore, până la data
limită de finalizare a înmatriculărilor, dată stabilită de către C.A. şi Senatul U.O.C., în cadrul calendarului
general al admiterii.
În conformitate cu Art. 19 din „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la
studii universitare de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa în sesiunile iulie şi septembrie 2018”,
candidaţii au obligaţia de a se informa zilnic în ceea ce priveşte desfăşurarea admiterii pe pagina web a
universităţii şi la avizierele facultăţilor, până la afişarea „Listelor finale”.
Nerespectarea termenelor şi/sau a procedurilor atrag după sine pierderea locului ocupat prin concursul
de admitere.

8
III. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri pot fi depuse
şi se înregistrează, în termen de maxim 2 ore de la finalizarea probei scrise, la Comisia Tehnică de Admitere
pe Facultate. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii
grilei oficiale de răspunsuri.

Contestaţiile privind rezultatele probei scrise, rezultate făcute publice şi afişate în cadrul “Listei provizorii”,
de verificare a rezultatelor, se fac în termen de cel mult 1 zi de la afişarea acesteia; contestaţiile se depun la
registratura U.O.C. din Bld. Mamaia, nr. 124, în intervalul programului de lucru al instituţiei.
Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.
Lucrările constituind obiectul contestaţiei se recorectează iar comunicarea rezultatelor se face prin afişare, în
spaţiile de afişare a rezultatelor admiterii, în termen de maximum 1 zi de la expirarea termenului de depunere
a contestaţiilor.
În cazul probelor cu subiecte de tip grilă, contestaţia este considerată admisă indiferent de valoarea diferenţei
de punctaj.
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Rezultatele contestaţiilor sunt incluse şi devin parte a „Listei
definitive”, cu ierarhizarea corespunzătoare a candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor.
Comisia tehnică de admitere pe facultate întocmeşte proces-verbal pentru fiecare lucrare la care s-au modificat,
în mod justificat, rezultatele iniţiale afişate în „Lista provizorie” de verificare a rezultatelor.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspunsul la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se
consideră încheiat şi nu mai poate fi modificat.
Memoriile, contestaţiile, plângerile, sesizările sau cererile de orice natură, depuse după afişarea rezultatului
contestaţiilor, nu vor mai fi luate în considerare.
Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, în spaţiile de afişare a rezultatelor admiterii.

Sesiunea de admitere din luna septembrie, pe locurile eventual rămase vacante la programele de studii
de licenţă
Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care, în urma primei sesiuni, din luna iulie, au rămas neocupate
locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă. Cea de-a doua sesiune a concursului de admitere
se desfăşoară în acelaşi mod ca şi prima sesiune, atât pentru candidaţii cetaţeni români cât şi pentru candidaţii
cetăţeni străini.

9
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA FACULTATEA DE MEDICINĂ

 Candidaţii prezenţi la proba scrisă vor avea asupra lor în dimineaţa examenului NUMAI actele necesare
accesului în sala de concurs (acte identitate şi legitimaţie de concurs).
 Candidaţii vor primi în sală instrumentele necesare pentru scris. Nu se acceptă posesia asupra candidaţilor
a altor instrumente de scris în afara celor primite de la Comisia tehnică de admitere.
 Se interzice cu desăvârşire intrarea în sala de concurs cu dispozitive tehnice sau electronice, inclusiv
telefoane mobile sau ceasuri. Posesia acestora, chiar şi închise, depistate asupra candidatului, atrage după
sine eliminarea candidatului din concurs.
 În timpul probei de concurs candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de material, să discute cu alţi
candidaţi sau să copieze; se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a
telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt
eliminaţi din concurs.
 Posesia materialelor scrise sau a altor obiecte, inclusiv pentru scris, în afara celor aferente concursului
(caiet cu întrebări, grilă pentru răspunsuri, ciorne, pix) primite de la comisia tehnică, depistate asupra
candidatului după începerea concursului, atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.
 Constituie fraudă și cazul în care candidații, prin diferite semne sau bilețele, încearcă să comunice între ei.
 Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, are drept
consecinţă excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
 Candidaţii care perturbă în mod repetat liniştea necesară desfăşurării concursului sunt eliminaţi din
concurs.
 Candidaţii care nu sunt prezenţi în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de
concurs pierd dreptul de a susţine proba scrisă. Cu 15 minute înaintea începerii probei de concurs, niciun
candidat nu are voie să se deplaseze de la locul fixat.
 Fiecare candidat are obligaţia să-şi verifice caietul cu întrebări, precum şi corespondenţa dintre caietul de
întrebări (varianta P, Q, R sau S) şi cel al tipului de grilă primit (varianta P, Q, R sau S) şi semnalează
eventualele neconcordanţe, precum şi posibilele erori tehnice ale caietului cu întrebări. Întreaga
responsabilitate asupra verificării acestor aspecte şi în special asupra corespondenţei dintre tipul de grilă
şi tipul caietului cu întrebări revine candidatului.

10

S-ar putea să vă placă și