Sunteți pe pagina 1din 13

RĂSPUNSURI ÎNTREBĂRI

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10
1 a a b c a b c b a c
2 b a a a c a c b c b
3 c b a b c b c a c a
4 a a a a a a a a c c
5 a c b c a c a b b c
6 a a a c a c c a c a
7 c c b a a b b b b b
8 b c c b b b a a a a
9 a b b a a b a c a b
10 b a b a b a c a b c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 1 RĂSPUNSURI
1 Cazanul de apă caldă, este instalaţia care produce apă caldă, utilizată în afara acestei instalaţii în circuit închis folosind
căldura produsă prin arderea combustibililor la o temperatură de :
a cel mult 110 0 C şi având putere mai mare de 400 kw a
b 210 C
0 b
c 350 C
0 c

2 Prin abur de joasă presiune se întelege :


a aburul nesaturat avand presiunea nominala mai mare de 0,05 MPa ( 0,5 bar) a
b aburul saturat avand presiunea maximă de cel mult 0,05 MPa ( 0,5 bar) şi având debit mai mare de 0,6 t / h b
c aburul saturat avand presiunea nominala mai mare de 0,07 MPa ( 0,7 bar) c

3 „Fluide” este numele comun dat corpurilor :


a solide, gazoase şi lichide a
b solide şi lichide b
c lichide şi gazoase c

Ştiind că temperatura unui corp se măsoară în ºC, ºK, ºF şi ţinând cont de relaţiile dintre cele 3 tipuri, care este
4 valoarea grade Kelvin, exprimată în pentru o apă la o temperatură = 90 º C?
a 363,15 0 K a
b 90 0 K b
c 523 0 K c

5 După combustibilul folosit cazanele pot fi ?


a pentru combustibil solid, lichid, gazos, mixt, nuclear a
b pentru combustibil lichid, gazos, mixt b
c pentru combustibil gazos, solid, lichid c

6 Cazanul ignitubular este cazanul la care focul şi gazele arse circulă :


a în interiorul ţevilor a
b în exteriorul ţevilor b
c în interiorul şi în exteriorul ţevilor c

7 Arderea completă în cazul combustibilului gazos se recunoaşte prin :


a flacăra alb-gălbuie (portocaliu deschis) şi fără urme de fum, iar fumul la coş este necolorat a
b flacăra galben deschis, fumul cenuşiu deschis b
c flacăra albastră, fumul la coş necolorat c

8 Prin vaporizare se întelege:


a transformarea unui corp solid în corp gazos prin incălzire a
b transformare unui corp lichid în corp gazos, prin incălzire b
c transformarea unui corp gazos în corp lichid prin răcire c

9 Instrucţiunile de exploatare ale cazanelor vor fi afişatela loc vizibil în :


a sala cazanelor a
b biroul operatorului RSTVI b
c biroul şefului de întreţinere c

10 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 2 RĂSPUNSURI
1 Prin cazan de joasă presiune, se întelege instalaţia care produce abur saturat care este utilizat în afara acestei instalaţii în
circuit închis, utilizând căldura produsă de arderea combustibililor la o presiune de cel mult
a 0,05 Mpa şi având debit mai mare de 0,6 t / h a
b 0,50 Mpa b
c 1,05 Mpa c

2 Randamentul cazanului este cuprins de regulă între :


a 70 şi 95% a
b 70 şi 80% b
c 80 şi 100% c

3 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

4 Căldura se transmite prin:


a radiaţie, conducţie, convecţie a
b dilatare, radiaţie b
c evaporare, conducţie c

5 Care este rolul staţiei de dedurizare din centrala termincă :


a de a trata apa ce intră în cazan prin eliminarea dioxidului de carbon şi a calciului a
de a trata apa care iese din cazan şi intră în instalaţia de încălzire fără substanţe ce ar putea duce la coroziunea
b unor materiale ale instalaţiei de încălzire b
c de a trata apa brută ce intră în cazan, prin reţinerea sărurilor de calciu şi magneziu c

6 Într-o instalaţie de încălzire cu apă caldă, vasul de expansiune deschis are rolul ?
a de a realiza colectarea şi evacuarea aerului din instalaţie a
b de a asigura instalaţia împotriva pericolului de îngheţ b
c de a asigura instalaţia împotriva pericolului ca presiunea să scadă c

7 In cazul arderii cu exces mare de aer, în cazul combustibilului solid (cărbune), aceasta se recunoaşte prin :
a flacăra albă, strălucitoare a
b flacăra ce se scurtează şi este alb strălucitoare b
c flacăra este albă orbitoare c

8 La centralele termice prevăzute cu supraveghere permanentă se va ţine evidenţa exploatării în :


a registrul fochistului a
b registrul de tură b
c registrul de supraveghere c

9 Cum trebuie sa fie arderea combustibilului ?


a incompletă a
b completă cu un uşor exces de aer b
c completă cu un uşor deficit de aer c

10 Supapa de siguranţă are rolul de-a proteja cazanul contra depăşirii :


a presiunii maxime admise a
b presiunii şi temperaturii maxime admise b
c temperaturii maxime admise c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 3 RĂSPUNSURI
1 Centralele termice sunt echipate cu următoarele elemente :
a cazane, pompe, termometre, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de fum a
b cazane, pompe, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de fum b
c cazane, pompe, manometre, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de fum c

Conform PT-C9 2010 la centralele cu supraveghere permanentă, evidenţa exploatării cazanelor se ţine într-un registru de
2 supraveghere unde pot face înscrieri :
a fochiştii, RSTVI şi alţi factori din unitate autorizaţi a
b electricieni, instalatori, mecanici b
c factorii responsabili din partea ISCIR c

3 Arderea completă are loc atunci când în focar pătrunde:


a cantitatea de aer strict necesara arderii cantităţii de combustibil introdus a
b cantitatea de aer mai mare decât cea necesară arderii cantităţii de combustibil introdus b
c cantitatea de aer mai mică decât cea necesară arderii cantităţii de combustibil introdus c

4 Din focarul unui cazan, căldura dezvoltată prin arderea combustibilului se transmite apei din cazan prin;
a radiaţie, convecţie, conducţie a
b radiaţie, convecţie, dilatare, evaporare b
c dilatare, evaporare, conducţie c

5 Instalaţia de tiraj este parte componentă dintr-un cazan ?


a nu, întrucât instalaţia de tiraj face parte din coşul de fum al centralei termice a
b da, întrucât instalaţia de tiraj are rolul de a asigura evacuarea gazelor arse din interiorul cazanului b
c da, întrucât instalaţia de tiraj are rolul de a asigura evacuarea gazelor arse din interiorul cazanului şi arderea combustibililor c

6 Evaporarea este :
a transformarea unui lichid în vapori a
b transformarea unui solid în vapori b
c transformarea unui gaz în vapori c

7 Presiunea apei din instalaţia de încălzire cu apă caldă se măsoară cu următorul aparat de măsură :
a higrometrul a
b manometrul b
c presostatul c

8 Arderea completă în cazul combustibilului gazos se recunoaşte prin :


a flacară alb-gălbuie (portocaliu deschis) şi fără urme de fum, iar fumul la coş este necolorat a
b flacară galben deschis, fumul cenuşiu deschis b
c flacară albastră, fumul la coş necolorat c

9 Greutatea corpului se defineşte şi are unitatea de măsură :


a cantitatea de materie dintr-un corp [n] = [Kg]SI a
b forţa de atracţie asupra unui corp de m=1Kg căruia i se imprimă o acceleraţie gravitaţională g = 9,8 m/s2 b
c volumul de materie dintr-un corp c

10 Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocată de :


a îngheţ a
b săruri de calciu şi magneziu dizolvate în apă b
c cloruri de bicarbonaţi c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 4 RĂSPUNSURI
1 La centralele termice prevăzute cu supraveghere permanentă se va ţine evidenţa exploatării în :
a registrul fochistului a
b registrul de tura b
c registrul de supraveghere c

2 Supapa de siguranţă are rolul de a proteja cazanul contra depăşirii:


a presiunii maxime admise a
b presiunii şi temperaturii maxime admise b
c temperaturii maxime admise c

3 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

4 Evaporarea este :
a transformarea unui lichid în vapori a
b transformarea unui solid în vapori b
c transformarea unui gaz în vapori c

5 Pentru controlul stării tehnice şi a funcţionării instalaţiei anexe se efectuează :


a revizii tehnice periodice ( primăvara, vara, toamna ) a
b revizii tehnice anuale b
c revizii exterioare, interioare şi încercarea la presiune la rece c

6 Cine are dreptul să deservească un cazan ?


a orice persoană care a absolvit cel puţin 8 clase a
b orice persoană care are cel puţin 18 ani b
c persoanele autorizate ISCIR în acest scop c

7 Ce se întelege prin condensat ?


a apa provenită prin răcirea aburului a
b apa provenită prin uscarea aburului b
c apa provenită prin presarea aburului c

8 Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocată de :


a înghet a
b săruri de calciu şi magneziu b
c cloruri şi bicarbonaţi c

9 Care este definiţia temperaturii ?


a o mărime care caracterizează gradul de încălzire a unui corp a
b o mărime care defineşte caracteristicile corpurilor b
c o mărime care caracterizează gradul de consum de combustibil c

10 Predarea funcţionării cazanului de la un schimb la altul se face :


a pe bază de proces verbal de predare - primire a
b nu se încheie nici un act b
c numai în cazuri deosebite c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 5 RĂSPUNSURI
1 Cazanul de apă caldă este instalaţia care produce apă caldă, utilizată în afara acestei instalaţii în circuit închis folosind
căldura produsă prin arderea combustibililor la o temperatura de:
a cel mult 110°C şi având putere mai mare de 400 kw a
b 210°C b
c 350°C c

2 Fluide este numele comun dat corpurilor :


a solide, gazoase şi solide a
b solide şi lichide b
c lichide şi gazoase c

3 Arderea completă în cazul combustibilului gazos se recunoaşte prin :


a flacară alb- gălbuie (portocaliu deschis) şi fără urme de fum, iar fumul la coş este necolorat a
b flacară galben deschis, fumul cenuşiu deschis b
c flacară albastră, fumul la coş necolorat c

Ştiind că temperatura unui corp se masoară în °C, °K, °F şi ţinând cont de relaţiile dintre cele 3 tipuri, care este
4 valoarea exprimată în grade Kelvin pentru o apă la temperatura de 90°C ?
a 363,15°K a
b 90°K b
c 523°K c

5 Căldura se transmite prin :


a radiaţie, conducţie, convecţie a
b radiaţie, convecţie, dilatare, evaporare b
c radiaţie, conducţie, evaporare, dilatare c

6 Pentru o exploatare corespunzătoare a instalaţiei de încălzire cu abur de joasă presiune, sunt necesare :
a reglajul alimentării cu apă a
b reglajul tirajului gazelor arse b
c reglajul presiunii de abur c

7 Evaporarea este :
a transformarea unui lichid în vapori a
b transformarea unui solid în vapori b
c transformarea unui gaz în vapori c

8 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în czan să nu scadă sub limita admisă c

9 Conservarea cazanelor se face prin :


a protecţia împotriva ruginii interioare a suprafeţelor metalice a
b protecţia împotriva depunerilor de piatră b
c spălarea periodică cu soluţie de acid clorhidric c

10 Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocată de :


a îngheţ a
b săruri de calciu şi magneziu dizolvate în apă b
c cloruri de bicarbonaţi c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 6 RĂSPUNSURI
1 Centralele termice sunt echipate cu următoarele echipamente :
a cazane, pompe, termometre, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de fum a
b cazane, pompe, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de fum b
c cazane, pompe, manometre, instalaţii de ardere, coş de fum şi canale de ardere c

2 Într-o instalaţie de încălzire cu apă caldă, vasul de expansiune are rolul :


a de a realiza colectarea şi evacuarea aerului din instalaţie a
b de a asigura instalaţia împotriva pericolului de îngheţ b
c de a asigura instalaţia împotriva pericolului ca presiunea să scadă c

3 Ce rol au supapele de siguranţă şi în ce parte a cazanului sunt montate ?


a de a reduce presiunea din cazane peste limitele admise şi sunt montate în partea de jos a cazanelor a
b de a reduce presiunea din cazane şi sunt montate în partea de sus a cazanelor b
c de a regla presiunea din cazane şi sunt montate la partea frontală a cazanelor c

4 La punerea în funcţiune a cazanelor de apă caldă se va verifica în primul rând :


a dacă vanele de pe cazane şi distribuitoare sunt închise a
b dacă supapele de siguranţă sunt corect montate b
c dacă apa din cazane are temperatura de cel puţin 55º C c

5 În instalaţiile de încălzire cu apă caldă, apa din cazan nu trebuie să depăşească temperatura de :
a 75º C a
b 90º C b
c 95º C c

6 Care este rolul staţiei de dedurizare din centrala termică ?


a de a trata apa ce intră în cazan prin eliminarea dioxidului de carbon şi a calciului a
de a trata apa care iese din cazan şi intră în instalaţia de încălzire fără substanţe ce ar putea duce la coroziunea
b unor materiale ale instalaţiei de încălzire b
c de a trata apa brută ce intră în cazan, prin reţinerea sărurilor de calciu şi magneziu c

7 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

8 Presiunea apei din instalaţia de încălzire cu apă caldă, se măsoară cu următorul aparat de măsură :
a higrometrul a
b manometrul b
c presostatul c

9 Documentul care se găseşte în centrala termică şi în care va face notările operatorul de centrală termică ( fochistul ) este :
a registrul cu notările parametrilor fizici din centralele termice a
b registrul de supraveghere b
c registrul fochistului c

10 Pentru o exploatare corespunzătoare a instalaţiei de încălzire cu abur de joasă presiune sunt necesare :
a reglajul alimentării cu apă a
b reglajul tirajului gazelor arse b
c reglajul presiunii de abur c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 7 RĂSPUNSURI
Ce trebuie să conţină sala cazanelor de apă caldă cu puterea > 400 Kw, în plus faţă de celelalte săli cu cazane de apă
1 caldă ?
a iluminat normal şi grup sanitar a
b iluminat normal, grup sanitar şi telefon sau alte mijloace de comunicare rapidă cu exteriorul b
c telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul c

2 Ce este manometrul ?
a aparatul de măsură ce indică permanent temperatura din cazan, recipient sau conducta de presiune pe care este montat a
b aparatul de măsură ce indică permanent presiunea şi temp din cazan, recipient sau conducta de presiune pe care este montat b
c aparatul de măsură ce indică permanent presiunea din cazan, recipient sau conducta de presiune pe care este montat c

3 Ce rol au supapele de siguranţă ?


a elimină automat surplusul de combustibil când presiunea creşte peste cea admisibilă a
b elimină automat surplusul de combustibil când presiunea de abur sau apă creşte peste presiunea la care a fost reglată b
c elimină automat surplusul de abur sau apă caldă, evitând creşterea presiunii în cazan peste presiunea maximă admisă c

4 Care este durata practicii de acomodare în cazul încredinţării deservirii unui cazan de alt tip ?
a 16 ore a
b 28 ore b
c 8 ore c

5 Înlocuirea unei garnituri defecte sau refacerea unei etanşări cade în sarcina :
a instalatorului autorizat a
b fochistului autorizat b
c agenţilor economici autorizaţi de ISCIR pentru service - reparare c

6 La centralele termice prevăzute cu supraveghere permanentă, se va ţine evidenţa exploatării în ?


a registrul fochistului a
b registrul de tură b
c registru de supraveghere c

7 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

8 Prin „ cazan de apă caldă” se înţelege instalaţia care produce apă caldă care se utilzează :
a în afara acestei instalaţii în circuit închis a
b în afara acestei instalaţii în circuit deschis b
c numai pentru încălzire c

9 Cazanele de apă caldă clasa C, au puterea nominală mai mare ( > ) de :


a 400 kw a
b 70 kw b
c 300 kw c

10 Arderea completă în cazul combustibilului gazos se recunoaşte prin :


a flacăra alb-gălbuie (portocaliu deschis) şi fără urme de fum, iar fumul la coş este necolorat a
b flacăra galben deschis, fumul cenuşiu deschis b
c flacăra albastră, fumul la coş necolorat c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 8 RĂSPUNSURI
Dotarea cu telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul, este obligatorie numai în sălile
1 cazanelor cu puterea nominală mai mare de ?
a 70 kw
b 400 kw
c 1000 kw

2 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

3 Instrucţiunile de exploatare ale cazanelor vor fi afişate la loc vizibil în ?


a sala cazanelor a
b biroul operatorului RSTVI b
c biroul şefului de atelier întreţinere c

4 Oprirea normală a cazanului se face de către fochist în următoarele situaţii :


a beneficiarul de abur comunică că nu mai are nevoie de abur a
b programul zilnic prevede oprirea cazanului b
c în cazul unei explozii puternice pe drumul de gaze c

5 Cazanele trebuie să fie prevăzute cu robinet de golire ?


a nu a
b da b
c nu, dacă există pe instalaţie c

6 Din focarul unui cazan, căldura dezvoltată prin arderea combustibilului se transmite apei din cazan prin;
a radiaţie, convecţie, conducţie a
b radiaţie, convecţie, dilatare, evaporare b
c dilatare, evaporare, conducţie c

7 Linia roşie de pe manometru indică ?


a presiunea minimă de funcţionare a cazanului a
b presiunea maximă de funcţionare a cazanului b
c presiunea de încercare hidraulică a cazanului c

8 Supapa de siguranţă are rolul de a proteja cazanul contra depăşirii :


a presiunii maxime admise a
b presiunii şi temperaturii maxime admise b
c temperaturii maxime admise c

9 „Fluide” este numele comun dat corpurilor :


a solide, gazoase şi lichide a
b solide şi lichide b
c lichide şi gazoase c

10 Predarea funcţionării cazanului de la un schimb la altul se face :


a pe bază de proces verbal de predare - primire a
b nu se încheie nici un act b
c numai în cazuri deosebite c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 9 RĂSPUNSURI
1 Supapa de siguranţă are rolul de-a proteja cazanul contra depăşirii :
a presiunii maxime admise a
b presiunii şi temperaturii maxime admise b
c temperaturii maxime admise c

2 La centralele termice prevăzute cu supraveghere permanentă, se va ţine evidenţa exploatării în ?


a registrul fochistului a
b registrul de tură b
c registrul de supraveghere c

3 Unde se montează conducta de golire la cazan ?


a în partea frontală a cazanului a
b în partea posterioară a cazanului b
c în partea cea mai de jos a cazanului c

4 Duritatea apei de alimenatre a unui cazan este provocată de :


a îngheţ a
b sărurile de calciu şi magneziu dizolvate în apă b
c cloruri şi bicarbonaţi c

5 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

6 Cazanele de apă caldă clasa C, au puterea nominală mai mare de :


a 800 kw a
b 70 kw b
c 400 kw c

7 Care este termenul maxim de verificare la închidere-deschidere pe standuri autorizate a supapelor de siguranţă ?
a 6 luni a
b 1 an b
c 4 ani c

8 Vasul de expansiune deschis are următoarele roluri :


a asigură siguranţa cazanului, împiedicând creşterea presiunii în cazan a
b preia creşterea volumului apei din instalaţie prin dilatare b
c este o protecţie pentru cazan împotriva precipitaţiilor, fiind montat deasupra corpurilor de încălzire c

9 În cazul degradării sau pierderii autorizaţiei de fochist, trebuie să :


a ne adresăm la ISCIR-ul emitent al autorizaţiei a
b anunţăm poliţia b
c lucrăm în continuare fără a anunţa ISCIR-ul c

10 Linia roşie de pe manometru indică ?


a presiunea minimă de funcţionare a cazanului a
b presiunea maximă de funcţionare a cazanului b
c presiunea de încercare hidraulică a cazanului c
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII
Firma … …….……………………………………………..
Data ………………………………………………………..
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura ………………………………………………..

TEST
EXAMEN CURS FOCHIŞTI CLASA C
INTREBĂRI VARIANTA nr. 10 RĂSPUNSURI
Colectorul din centrala termică a instalaţiei de încălzire cu apă caldă, fiind similar cu distribuitorul şi având aceleaşi
1 armături, se racordează la :
a conductele de întoarcere a condensului din instalaţia de încălzire a
b conductele de retur ale instalaţiei de încălzire cu apă supraîncălzită, manometre şi termometre b
c conductele de retur ale instalaţiei de încălzire cu termometre pe fiecare conductă şi returul cazanului c

2 Presiunea apei din instalaţia de încălzire cu apă caldă, se măsoară cu următorul aparat de măsură :
a higormetrul a
b manometrul b
c presostatul c

3 Pentru o exploatare corespunzătoare a instalaţiei de încălzire cu abur de joasă presiune, sunt necesare :
a reglajul alimentării cu apă a
b reglajul tirajului gazelor arse b
c reglajul presiunii de abur c

4 Pentru controlul stării tehnice şi a funcţionării instalaţiei anexe, se efectuează :


a revizii tehnice periodice ( primăvara, vara, toamna ) a
b revizii tehnice anuale b
c revizii exterioare, interioare şi de ăncercare la presiunea la rece c

5 Ce factori determină circulaţia apei într-o instalaţie de încălzire cu circulaţie naturală ?


a diferenţa de temperatură a apei din conducta de ducere şi conducta de întoarcere a
b datorită presiunii mai mari din conducta de tur b
înălţimea dintre mijlocul cazanului şi radiatorul cel mai îndepărtat, precum şi diferenţa de temperatură dintre
c conducta de ducere şi cea de întoarcere c

6 Vasul de expansiune deschis are următoarele roluri :


a realizează aerisirea instalaţiei, eliminând permanent în atmosferă aerul care pătrunde în instalaţie a
b expandează aerul care poate fi în plus b
c constituie o rezervă de apă pentru instalaţie, completând pierderile datorate neetanşeităţilor c

7 La oprirea cazanului se vor efectua operaţiunile următoare :


a se decuplează de la întrerupătorul general al centralei termice tensiunea electrică a
b se opreşte motorul arzătorului b
c se va verifica presiunea în cazan să nu scadă sub limita admisă c

8 La punerea în funcţiune a cazanelor de apă caldă, se va verifica în primul rând :


a dacă vanele de pe cazane şi distribuitoare sunt deschise a
b dacă supapele de siguranţă sunt corect montate b
c dacă apa din cazane are temperatura de cel puţin 55º C c

9 Documentul care se găseşte în centrala termică şi în care va face notările operatorul de centrală termică ( fochistul ) este :
a registrul cu notările parametrilor fizici din centralele termice a
b registrul de supraveghere b
c registrul fochistului c

Fochiştii clasa C, necesari pentru exploatarea cazanelor cu putere nominală de peste 400 kw, trebuie să fie examinaţi anual
10 de către ?
a operatorul RSTVI al deţinătourlui de cazan a
b agentul economic autorizat ISCIR, pentru service cazane b
c comisia tehnică a deţinătourlui de cazan c