Sunteți pe pagina 1din 47

ISTORIE (Doina Burtea/ Alina Perțea)

Manual Istorie clasa a IV-a, Doina Burtea, Alina Perțea

Aria curriculară: Om și societate


Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână Total: 17 ore /semestrul I + 17 ore/semestrul II; 34 ore anual

PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I Auxiliar editura Aramis – Istorie • caietul elevului pentru clasa a IV-a – Alina Perțea, Doina Burtea, 2016
Nr. Săptă- UNITĂȚI COMPETENȚE
crt.
CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
mâna TEMATICE SPECIFICE
1. II, III, 1. Ieri, azi, mâine 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.3 Noțiuni introductive: trecut-prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă istorică), 4
IV, V spațiu istoric, surse istorice (muzee, case memoriale, situri arheologice)
2. VI, VII, 2. Familia 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, Familia: trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activitățile 4
VIII, IX 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 cotidiene (membrii familiei, arborele genealogic, familie restrânsă/extinsă, influența
părinților/bunicilor asupra urmașilor, meserii vechi și actuale, influența mediului
asupra meseriilor, amintirile scriu istoria familiei)
3. X, XI, 3. Comunitatea 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3 Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală (viața copiilor în diferite 4
XII, locală și națională epoci istorice, Drepturile Copilului și UNICEF)
XIII Comunitatea locală și națională: teritoriu, locuințe și viață cotidiană,
tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor (zonele istorico-geografice ale
României)
Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România (cetatea Sighișoara)
4. XIV, 4. Popoare de ieri 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Popoare de ieri și de astăzi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, 5
XV, și de azi (1) – 4.1, 4.2, 4.3 sărbători
XVI, Antichitatea Antichitatea
XVII, - Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani
XVIII Popoare de ieri și se astăzi: Dacii, romanii, grecii, galii, slavii
(• teritoriu, ocupații, figuri reprezentative ale dacilor (Burebista, Decebal, Traian,
Zamolxe), războaiele dacilor
• cultura greacă, cultura romană, teritorii ocupate de romani și gali, migrațiile slave
• Herodot, Strabon, Cassius Dio
• Badea Cârțan
• Sarmizegetusa (fortificațiile dacice din Munții Orăștie), castre romane, podul lui
Apolodor
• Columna lui Traian)
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România

Semestrul al II-lea

Nr. Săptă- UNITĂȚI COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. ORE OBS.


crt. mâna TEMATICE SPECIFICE
1. XIX, 5. Popoare de ieri 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 Evul Mediu 6
XX, și de azi (2) – - Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere
XXI, Evul Mediu literare și istorice (Gelu, Glad, Menumorut, Basarab I, Bogdan, ani de domnie,
XXII, războaie importante, cetăți de scaun, ctitorii ale domnitorilor români – Mircea cel
XXIII, Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
XXIV - Transilvania - spațiu multietnic. Sat și oraș în Transilvania medievală
- Istorici și cronicari despre personalități ale minorităților
Popoare de ieri și se astăzi:turcii, românii, francezii, ungurii, germanii, rușii,
sârbii, bulgarii
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România
(Statul Otoman, curtea regală a Franței și cea a Angliei, regatul ungar, Rusia)
2. XXV, 6. Popoare de ieri 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 Epoca modernă 6
XXVI, și de azi (3) – - Al.I. Cuza și Unirea
XXVII, Epoca modernă - Carol I și independența, Carol Davila
XXVIII, - Eroi ai Primului Război Mondial
XXIX, - Ferdinand și Marea Unire
XXX (1848, 1859, 1866, 1877-1878; revoluția culturală (Junimea) și economică
(reformele lui Cuza, constituția lui Carol), războiul de independenţă, activitatea lui
Carol Davila; 1914-1918, Ecaterina Teodoroiu, Alexandru Averescu, Ferdinand,
Mărăști, Mărășești, Marea Unire; personalități (Alexander Csoma de Koros, Emil
Racoviță, Carol Davila, Anghel Saligny)
Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din
comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale
comunităților etnice din România
3. XXXI, 7. România la 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 România la cumpăna dintre milenii 4
XXXII, cumpăna dintre (Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Germania fascistă, Rusia sovietică
XXXIII, milenii perioada interbelică, criza economică, Al Doilea Război Mondial, perioada
XXXIV comunistă, Revoluția din Decembrie)
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
ISTORIE • CLASA A IV-A (Burtea/Perțea)
SEMESTRUL I
Competențe generale și specifice
1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare
a. alcaă tuirea șș i prezentarea unei axe a timpului pe care ș aă șe reprezinte evenimente din viatșa perșonalaă , viatșa familiei șau iștoria localitaă tșii natale
b. alcaă tuirea șș i prezentarea arborelui genealogic al familiei, foloșind o șchemaă dataă
c. alcaă tuirea unui jurnal perșonal șau al clașei foloșind enun tșuri, deșene, fotografii deșpre evenimente la care au participat îîn cadrul comunitaă tș ii
d. prezentarea unor albume perșonale cu fotografii din iștoria familiei șau a comunitaă tș ii
e. citirea șș i dișcutarea unor biografii ale unor perșonalit aă tși din diferite domenii (iștoric, literar, artiștic etc.), tșinaî nd cont de îîncadrarea îîn timp
f. precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat foloșind expreșii precum: la îînceput/mai îîntaî i/prima dataă , apoi/dupaă aceea, la urmaă îîn final/îîn acelașș i timp
etc.
g. aranjarea unei șucceșiuni de enuntșuri dupaă ordinea logicaă de deșfaă șș urare a evenimentelor șș i îîn functșie de factorul timp
h. participarea la jocuri de rol/dramatizaă ri ale unor poveștiri șș i legende iștorice cunoșcute
i. vizionarea șș i dișcutarea unor șecventșe din filme iștorice/reportaje TV, reșpectaî nd ordinea deșfaă șș uraă rii evenimentelor
j. alcaă tuirea de axe cronologice privind șucceșiunea unor evenimente/proceșe iștorice
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
a. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor confruntaă rilor armate, foloșind TIC
b. localizarea pe harta fizicaă a Romaî niei a unor locuri/zone de importantșaă iștoricaă
c. familiarizarea cu șimboliștica fundamentalaă din mediul cartografic (formele de relief, reprezentaă ri conventș ionale pentru peișajul antropic șș i de geografie umanaă )
d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă șau din alte regiuni
e. lectura unor texte care iluștreazaă legaă tura dintre om șș i mediu (ocupatșii, locuintșe, obiceiuri)
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu
a. realizarea unui jurnal al familiei care șaă contșinaă date șș i locuri importante, ordonate cronologic
b. ștudierea unor izvoare iștorice șcrișe îîn care șunt mentșionate date, perioade de timp șș i nume de locuri
c. realizarea unor haă rtși/organizatori grafici care exemplificaă maă șurarea timpului îîn iștorie (deceniu, șecol, mileniu)
d. realizarea unei „iștorii a maă șuraă rii timpului” pe baza informatș iilor șelectate din enciclopedii tipaă rite șau online
e. valorificarea informatșiilor dobaî ndite prin vizite la muzee, cașe memoriale, șituri arheologice
2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare
a. caă utarea de șurșe de informare deșpre o tem aă iștoricaă pușaă îîn dișcutșie
b. obșervarea dirijataă a diferitelor tipuri de șurșe care șaă ofere informatșii din prezent șș i din trecut, îîn timpul lectșiilor deșfaă șș urate îîn șș coalaă șau îîn afara ei (de
exemplu, muzee, cașe memoriale, biblioteci)
c. citirea șș i comentarea unor imagini/fotografii
d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut
a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca șurșe de informare
b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC
c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn trecutul îîndepaă rtat șau apropiat
d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric
e. formularea unor predictșii așupra firului narativ al unor legende/ poveștiri iștorice, pornind de la un fapt de îînșemnaă tate iștoricaă
f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice pe baza unui plan de idei dat
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor unor fapte/evenimente iștorice
c. prezentarea știlului de viatșaă al oamenilor din diferite perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintaă acelașș i loc îîn diferite perioade de timp/ momente iștorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care evidentșiazaă evolutș ia unor perșoane șau felul îîn care un loc ș-a șchimbat/a raă maș neșchimbat de-a lungul timpului
f. realizarea unor albume șau poștere deșpre localitatea natalaă , șș coala, locuri cunoșcute/îîndraă gite
g. realizarea unor expozitșii de deșene/picturi/colaje care arataă felul îîn care au evoluat uneltele, armele, veștimentatșia oamenilor, arhitectura locuintșelor
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
b. poveștirea unor evenimente șemnificative din viatșa perșonalaă șau activitatea șș colaraă , traă ite șau proiectate îîn viitor, foloșind verbe la timpuri potrivite
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut iștoric
h. realizarea unor compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din lecturi cu contș inut iștoric
n. completarea unor jurnale de îînvaă tșare dupaă participarea la șaă rbaă tori locale traditș ionale șau prilejuite de evenimente iștorice șau dupaă vizitarea unor muzee șș i
cașe memoriale
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu șemnificatșie iștoricaă
b. citirea unor lecturi iștorice șș i poveștirea faptelor iștorice prezentate
c. extragerea informatșiilor eșentșiale dintr-un text cu contșinut iștoric
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
j. prezentarea impreșiilor dupaă vizite la muzee șș i cașe memoriale
4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri
a. identificarea unor modalitaă tș i îîn care ar fi putut actșiona îîn anumite îîmprejuraă ri din viatș a perșonalaă (de exemplu, exercitșii de tipul „Ce ai faă cut atunci ...?, Ce ai fi
putut face ...? Ce ai face acum …?”)
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor perșonalitaă tș i iștorice, modul îîn care au influentșat deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși din trecut
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice, aduc aî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare la faptele dișcutate
d. șelectarea unei informatșii dintr-un text iștoric/șurșaă șș i motivarea alegerii faă cute
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”, la nivelul clașei șau îîntre clașe
f. realizarea unei mape a clașei „Sș tiatși caă ?”, fiecare elev avaî nd poșibilitatea șaă completeze cu informatșii pe care le conșideraă relevante pentru șubiecte dișcutate șau
deșcoperite pe parcurșul cercetaă rilor perșonale
g. realizarea pe grupe a unor poștere/afișș e pentru comemorarea/șaă rbaă torirea unor evenimente/perșonalitaă tș i
h. proiectarea șș i realizarea unui coltș muzeiștic al clașei șș i utilizarea obiectelor colectșionate îîn diferite ocazii
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
UNITATEA 1: Ieri, azi, mâine
Nr. de ore : 4

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Ce este 1.3 (b, e), 2.1 b. alcaă tuirea șș i prezentarea arborelui genealogic al • Resurse procedurale: Obșervarea
istoria? (a, b, c, d), familiei, foloșind o șchemaă dataă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
3.2 (n) e. citirea șș i dișcutarea unor biografii ale unor didactic, metoda cadranelor
perșonalit aă tși din diferite domenii (iștoric, literar, • Resurse materiale: Evaluare
artiștic etc.), tșinaî nd cont de îîncadrarea îîn timp - manual pag. 6-9 + CD frontalaă ,
a. caă utarea de șurșe de informare deșpre o tem aă - caiet pag. 3-4 individualaă
iștoricaă pușaă îîn dișcutșie • Forme de organizare:
b. obșervarea dirijataă a diferitelor tipuri de șurșe activitate frontalaă , pe grupe,
care șaă ofere informatșii din prezent șș i din trecut, îîn îîn perechi, inde-pendentaă
timpul lectșiilor deșfaă șș urate îîn șș coalaă șau îîn afara ei • Resurse de timp: 1 oră
(de exemplu, muzee, cașe memoriale, biblioteci)
c. citirea șș i comentarea unor imagini/fotografii
d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri,
preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă
n. completarea unor jurnale de îînvaă tșare dupaă
participarea la șaă rbaă tori locale traditș ionale șau
prilejuite de evenimente iștorice șau dupaă vizitarea
unor muzee șș i cașe memoriale
2. Timpul istoric 1.1 (a, e, f, g, a. alcaă tuirea șș i prezentarea unei axe a timpului pe • Resurse procedurale: Obșervarea
i, j), 1.3 (c, d) care ș aă șe reprezinte evenimente din viatșa exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
perșonalaă , viatșa familiei șau iștoria localitaă tșii natale didactic, ciorchinele
e. citirea șș i dișcutarea unor biografii ale unor • Resurse materiale: Evaluare
perșonalit aă tși din diferite domenii (iștoric, literar, - manual pag. 10-13 +CD frontalaă ,
artiștic etc.), tșinaî nd cont de îîncadrarea îîn timp - caiet pag. 5-6 individualaă
f. precizarea evenimentelor dintr-un text citit • Forme de organizare:
/audiat foloșind expreșii precum: la îînceput/mai activitate frontalaă , pe grupe,
îîntaî i/prima dataă , apoi/dupaă aceea, la urmaă îîn îîn perechi, inde-pendentaă
final/îîn acelașș i timp etc. • Resurse de timp: 1 oră
g. aranjarea unei șucceșiuni de enuntșuri dupaă
ordinea logicaă de deșfaă șș urare a evenimentelor șș i îîn
7
functșie de factorul timp
i. vizionarea șș i dișcutarea unor șecventșe din filme
iștorice/reportaje TV, reșpectaî nd ordinea
deșfaă șș uraă rii evenimentelor
j. alcaă tuirea de axe cronologice privind șucceșiunea
unor evenimente/proceșe iștorice
c. realizarea unor haă rtși/organizatori grafici care
exemplificaă maă șurarea timpului îîn iștorie (deceniu,
șecol, mileniu)
d. realizarea unei „iștorii a maă șuraă rii timpului” pe
baza informatș iilor șelectate din enciclopedii tipaă rite
șau online
3. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 14-15
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 7
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
4. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 16
- caiet pag. 8
• Resurse de timp: 1 oră
8
9
UNITATEA 2: Familia
Nr. de ore : 4

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Arborele 1.1 (a, b, c, a. alcaă tuirea șș i prezentarea unei axe a timpului pe • Resurse procedurale: Obșervarea
genealogic d), 1.3 (a) care ș aă șe reprezinte evenimente din viatșa exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
perșonalaă , viatșa familiei șau iștoria localitaă tșii natale didactic, șș tiu/vreau șaă
b. alcaă tuirea șș i prezentarea arborelui genealogic al șș tiu/am aflat Evaluare
familiei, foloșind o șchemaă dataă • Resurse materiale: frontalaă ,
c. alcaă tuirea unui jurnal perșonal șau al clașei - manual pag. 18-21 + CD individualaă
foloșind enun tșuri, deșene, fotografii deșpre - caiet pag. 9-10
evenimente la care au participat îîn cadrul • Forme de organizare:
comunitaă tș ii activitate frontalaă , pe grupe,
d. prezentarea unor albume perșonale cu fotografii îîn perechi, inde-pendentaă
din iștoria familiei șau a comunitaă tș ii • Resurse de timp: 1 oră
a. realizarea unui jurnal al familiei care șaă contșinaă
date șș i locuri importante, ordonate cronologic
2. Activități 1.2 (d, e), 2.1 d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, • Resurse procedurale: Obșervarea
cotidiene în (d), 4.2 (a) preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă șau exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
familie 1.3 (a), 2.3 din alte regiuni didactic, metoda cadranelor
Sărbătorile (e) e. lectura unor texte care iluștreazaă legaă tura dintre • Resurse materiale: Evaluare
familiei și om șș i mediu (ocupatșii, locuintșe, obiceiuri) - manual pag. 22-27 + CD frontalaă ,
timpul liber al d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, - caiet pag.11-13 individualaă
familiei preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă • Forme de organizare:
a. identificarea unor modalitaă tș i îîn care ar fi putut activitate frontalaă , pe grupe,
Proiect – actșiona îîn anumite îîmprejuraă ri din viatș a perșonalaă îîn perechi, inde-pendentaă
Familia mea (de exemplu, exercitșii de tipul „Ce ai faă cut atunci ...?, • Resurse de timp: 1 oră
Ce ai fi putut face ...? Ce ai face acum …?”)
a. realizarea unui jurnal al familiei care șaă contșinaă
date șș i locuri importante, ordonate cronologic
e. prezentarea unor fotografii de familie care
evidentșiazaă evolutș ia unor perșoane șau felul îîn care
un loc ș-a șchimbat/a raă maș neșchimbat de-a lungul
timpului
3. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 28-29
10
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 14
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
4. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 30
- caiet pag. 15
• Resurse de timp: 1 oră

11
UNITATEA 3: Comunitatea locală și națională
Nr. de ore : 5

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Copilăria de 2.2 (c, d, e, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn • Resurse procedurale: Obșervarea
ieri și de azi g), 2.3 (b), trecutul îîndepaă rtat șau apropiat exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
3.2 (b, m) d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat didactic
îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric • Resurse materiale: Evaluare
Proiect – e. formularea unor predictșii așupra firului narativ al - manual pag. 32-35 + CD frontalaă ,
Școala de ieri unor legende/ poveștiri iștorice, pornind de la un - caiet pag. 16-17 individualaă
și de azi fapt de îînșemnaă tate iștoricaă • Forme de organizare:
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor activitate frontalaă , pe grupe,
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”) îîn perechi, inde-pendentaă
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor • Resurse de timp: 1 oră
unor fapte/evenimente iștorice
b. poveștirea unor evenimente șemnificative din
viatșa perșonalaă șau activitatea șș colaraă , traă ite șau
proiectate îîn viitor, foloșind verbe la timpuri
potrivite
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
2. Comunitatea 1.2 (b, c, d, b. localizarea pe harta fizicaă a Romaî niei a unor • Resurse procedurale: Obșervarea
locală e), 1.3 (b, e), locuri/zone de importantșaă iștoricaă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
2.1 (a, b, c. c. familiarizarea cu șimboliștica fundamentalaă din didactic
d), 2.2 (a, c, mediul cartografic (formele de relief, reprezentaă ri • Resurse materiale: Evaluare
d, e, f, g, h, i), conventș ionale pentru peișajul antropic șș i de - manual pag. 36-39 + CD frontalaă ,
2.3 (c, d, e, f, geografie umanaă ) - caiet pag. 18-19 individualaă
g), d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, • Forme de organizare:
preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă șau activitate frontalaă , pe grupe,
din alte regiuni îîn perechi, inde-pendentaă
e. lectura unor texte care iluștreazaă legaă tura dintre • Resurse de timp: 1 oră
om șș i mediu (ocupatșii, locuintșe, obiceiuri)
b. ștudierea unor izvoare iștorice șcrișe îîn care șunt
mentșionate date, perioade de timp șș i nume de locuri
e. valorificarea informatșiilor dobaî ndite prin vizite la
muzee, cașe memoriale, șituri arheologice
12
a. caă utarea de șurșe de informare deșpre o tem aă
iștoricaă pușaă îîn dișcutșie
b. obșervarea dirijataă a diferitelor tipuri de șurșe
care șaă ofere informatșii din prezent șș i din trecut, îîn
timpul lectșiilor deșfaă șș urate îîn șș coalaă șau îîn afara ei
(de exemplu, muzee, cașe memoriale, biblioteci)
c. citirea șș i comentarea unor imagini/fotografii
d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri,
preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă
a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind
Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca
șurșe de informare
c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn
trecutul îîndepaă rtat șau apropiat
d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat
îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric
e. formularea unor predictșii așupra firului narativ al
unor legende/ poveștiri iștorice, pornind de la un
fapt de îînșemnaă tate iștoricaă
f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie
exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
c. prezentarea știlului de viatșaă al oamenilor din
diferite perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintaă acelașș i loc îîn
diferite perioade de timp/ momente iștorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care
evidentșiazaă evolutș ia unor perșoane șau felul îîn care
un loc ș-a șchimbat/a raă maș neșchimbat de-a lungul
timpului
f. realizarea unor albume șau poștere deșpre
13
localitatea natalaă , șș coala, locuri cunoșcute/îîndraă gite
g. realizarea unor expozitșii de deșene/picturi/colaje
care arataă felul îîn care au evoluat uneltele, armele,
veștimentatșia oamenilor, arhitectura locuintșelor
3. Comunitatea 1.2 (b, c, d, b. localizarea pe harta fizicaă a Romaî niei a unor • Resurse procedurale: Obșervarea
națională e), 1.3 (b, e), locuri/zone de importantșaă iștoricaă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
2.1 (a, b, c. c. familiarizarea cu șimboliștica fundamentalaă din didactic
d), 2.2 (a, c, mediul cartografic (formele de relief, reprezentaă ri • Resurse materiale: Evaluare
Proiect – d, e, f, g, h, i), conventș ionale pentru peișajul antropic șș i de - manual pag. 40-43 + CD frontalaă ,
Comunitatea 2.3 (c, d, e, f, geografie umanaă ) - caiet pag. 20-21 individualaă
mea g), d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri, • Forme de organizare:
preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă șau activitate frontalaă , pe grupe,
din alte regiuni îîn perechi, inde-pendentaă
e. lectura unor texte care iluștreazaă legaă tura dintre • Resurse de timp: 1 oră
om șș i mediu (ocupatșii, locuintșe, obiceiuri)
b. ștudierea unor izvoare iștorice șcrișe îîn care șunt
mentșionate date, perioade de timp șș i nume de locuri
e. valorificarea informatșiilor dobaî ndite prin vizite la
muzee, cașe memoriale, șituri arheologice
a. caă utarea de șurșe de informare deșpre o tem aă
iștoricaă pușaă îîn dișcutșie
b. obșervarea dirijataă a diferitelor tipuri de șurșe
care șaă ofere informatșii din prezent șș i din trecut, îîn
timpul lectșiilor deșfaă șș urate îîn șș coalaă șau îîn afara ei
(de exemplu, muzee, cașe memoriale, biblioteci)
c. citirea șș i comentarea unor imagini/fotografii
d. deșcrierea unor fotografii iluștraî nd locuri, claă diri,
preocupaă ri ale oamenilor din localitatea natalaă
a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind
Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca
șurșe de informare
c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn
trecutul îîndepaă rtat șau apropiat
d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat
îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric
e. formularea unor predictșii așupra firului narativ al
unor legende/ poveștiri iștorice, pornind de la un
14
fapt de îînșemnaă tate iștoricaă
f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie
exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
c. prezentarea știlului de viatșaă al oamenilor din
diferite perioade de timp
d. analiza unor imagini care prezintaă acelașș i loc îîn
diferite perioade de timp/ momente iștorice
e. prezentarea unor fotografii de familie care
evidentșiazaă evolutș ia unor perșoane șau felul îîn care
un loc ș-a șchimbat/a raă maș neșchimbat de-a lungul
timpului
f. realizarea unor albume șau poștere deșpre
localitatea natalaă , șș coala, locuri cunoșcute/îîndraă gite
g. realizarea unor expozitșii de deșene/picturi/colaje
care arataă felul îîn care au evoluat uneltele, armele,
veștimentatșia oamenilor, arhitectura locuintșelor
4. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 44-47
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 22
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
Lectură – iștorice
Cetatea g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
Sighișoarei lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
15
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
5. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 48
- caiet pag. 23
• Resurse de timp: 1 oră

16
UNITATEA 4: Popoare de ieri și de azi (1) – Antichitatea
Nr. de ore : 5

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Dacii și 1.1 (h), 1.2 (a h. participarea la jocuri de rol/dramatizaă ri ale unor • Resurse procedurale: Obșervarea
romanii – CD, b, c), poveștiri șș i legende iștorice cunoșcute exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
2.2 (a, b – a. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor didactic, cvintetul
CD, c, d, f, g, confruntaă rilor armate, foloșind TIC • Resurse materiale: Evaluare
h, i), 2.3 (a, b. localizarea pe harta fizicaă a Romaî niei a unor - manual pag. 50-53 + CD frontalaă ,
b), 3.1 (a, b, locuri/zone de importantșaă iștoricaă - caiet pag. 24-26 individualaă
c, d), 3.2 (a, c, c. familiarizarea cu șimboliștica fundamentalaă din • Forme de organizare:
d, e, g, h, i, j, mediul cartografic (formele de relief, reprezentaă ri activitate frontalaă , pe grupe,
k, l, m), 4.1 conventș ionale pentru peișajul antropic șș i de îîn perechi, inde-pendentaă
(a, d, e, f, g, h, geografie umanaă ) • Resurse de timp: 1 oră
i), 4.2 (b, c, d, a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind
e), 4.3 (a, b, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca
c) șurșe de informare
b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor
confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC
c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn
trecutul îîndepaă rtat șau apropiat
d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat
îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric
f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie
exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
17
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
18
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
2. Grecii, galii, 3.1 (a, b, c, a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Resurse procedurale: Obșervarea
slavii d), 3.2 (a, c, maî naă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
d, e, g, h, i, j, b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric didactic
k, l, m), 4.1 prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse materiale: Evaluare
(a, d, e, f, g, h, c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd - manual pag. 54-56 + CD frontalaă ,
i), 4.2 (b, c, d, metoda SINELG - caiet pag. 27-29 individualaă
e), 4.3 (a, b, d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin • Forme de organizare:
19
c) îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice activitate frontalaă , pe grupe,
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, îîn perechi, inde-pendentaă
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși • Resurse de timp: 1 oră
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor compuneri/deșene/șchitșe/
șcenarii șimple pornind de la informatșiile șelectate
dintr-o șurșaă conșultataă individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
20
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
3. Legende și 1.1 (h), 2.3 h. participarea la jocuri de rol/dramatizaă ri ale unor • Resurse procedurale: Obșervarea
scrieri istorice (c, d), 3.1 (a, poveștiri șș i legende iștorice cunoșcute exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
despre daci și b, c, d), 3.2 c. prezentarea știlului de viatșaă al oamenilor din didactic
romani. (a, c, d, e, g, diferite perioade de timp • Resurse materiale: Evaluare
Monumente și h, i, j, k, l, m), d. analiza unor imagini care prezintaă acelașș i loc îîn - manual pag. 57-59 + CD frontalaă ,
locuri istorice 4.1 (b, c, j), diferite perioade de timp/ momente iștorice - caiet pag. 30-31 individualaă
de pe vremea 4.3 (d) a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Forme de organizare:
dacilor și a maî naă activitate frontalaă , pe grupe,
romanilor b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse de timp: 1 oră
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
21
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
b. citirea unor lecturi iștorice șș i poveștirea faptelor
iștorice prezentate
c. extragerea informatșiilor eșentșiale dintr-un text cu
contșinut iștoric
j. prezentarea impreșiilor dupaă vizite la muzee șș i
cașe memoriale
d. șelectarea unei informatșii dintr-un text
iștoric/șurșaă șș i motivarea alegerii faă cute
4. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 60-61
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 32
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
22
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
5. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 62-63
- caiet pag. 33
• Resurse de timp: 1 oră

23
SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA 5: Popoare de ieri și de azi (2) – Evul Mediu
Nr. de ore : 6

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Întemeierea 2.2 (a, b – a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
statelor CD, c, d, f, g, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
medievale h, i), 2.3 (a, șurșe de informare didactic
românești b), 3.1 (a, b, b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
c, d), 3.2 (a, c, confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 6-8 + CD frontalaă ,
d, e, g, h, i, j, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 34-35 individualaă
k, l, m), 4.1 trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
(a, d, e, f, g, h, d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
i), 4.2 (b, c, d, îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
e), 4.3 (a, b, f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
c) exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
24
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
25
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
2. Domnitori a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
români de Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
seamă șurșe de informare didactic, explozia ștelaraă
b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 9-13 + CD frontalaă ,
c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 36-37 individualaă
trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
26
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
27
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
3. Evul Mediu în 3.1 (a, b, c, a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Resurse procedurale:
28
lume – turcii, d), 3.2 (a, c, maî naă exercitșiul, converșatșia, jocul
francezii, d, e, g, h, i, j, b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric didactic, cubul
englezii, k, l, m), 4.1 prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse materiale:
ungurii, rușii (a, d, e, f, g, h, c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd - manual pag. 14-16 + CD
i), 4.2 (b, c, d, metoda SINELG - caiet pag. 38-39
e), 4.3 (a, b, d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin • Forme de organizare:
c) îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice activitate frontalaă , pe grupe,
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, îîn perechi, inde-pendentaă
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși • Resurse de timp: 1 oră
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor compuneri/deșene/șchitșe/
șcenarii șimple pornind de la informatșiile șelectate
dintr-o șurșaă conșultataă individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
29
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
4. Legende și 3.1 (a, b, c, a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Resurse procedurale: Obșervarea
scrieri istorice d), 3.2 (a, c, maî naă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
despre marii d, e, g, h, i, j, b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric didactic
domnitori. k, l, m), 4.1 prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse materiale: Evaluare
Monumente și (b, c, j), 4.3 c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd - manual pag. 17-21 + CD frontalaă ,
locuri istorice (d) metoda SINELG - caiet pag. 40-41 individualaă
din Țările d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin • Forme de organizare:
Române îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice activitate frontalaă , pe grupe,
medievale a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, îîn perechi, inde-pendentaă
30
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși • Resurse de timp: 1 oră
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
Proiect – d. completarea unor texte lacunare
Primele state e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
medievale individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
românești g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
b. citirea unor lecturi iștorice șș i poveștirea faptelor
iștorice prezentate
c. extragerea informatșiilor eșentșiale dintr-un text cu
contșinut iștoric
j. prezentarea impreșiilor dupaă vizite la muzee șș i
cașe memoriale
d. șelectarea unei informatșii dintr-un text
iștoric/șurșaă șș i motivarea alegerii faă cute
5. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 22-23
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 42
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
31
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
6. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 24
- caiet pag. 43
• Resurse de timp: 1 oră

32
UNITATEA 6: Popoare de ieri și de azi (3) – Epoca Modernă
Nr. de ore : 6

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Alexandru 2.2 (a, b – a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
Ioan Cuza și CD, c, d, f, g, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
Unirea h, i), 2.3 (a, șurșe de informare didactic
Principatelor b), 3.1 (a, b, b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
Române c, d), 3.2 (a, c, confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 26-29 + CD frontalaă ,
d, e, g, h, i, j, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 44-45 individualaă
k, l, m), 4.1 trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
(a, d, e, f, g, h, d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
i), 4.2 (b, c, d, îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
e), 4.3 (a, b, f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
c) exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
33
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
34
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
2. Regele Carol I 2.2 (a, b – a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
și CD, c, d, f, g, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
Independența h, i), 2.3 (a, șurșe de informare didactic
României b), 3.1 (a, b, b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
c, d), 3.2 (a, c, confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 30-33 + CD frontalaă ,
d, e, g, h, i, j, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 46-47 individualaă
k, l, m), 4.1 trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
(a, d, e, f, g, h, d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
i), 4.2 (b, c, d, îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
e), 4.3 (a, b, f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
c) exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
35
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
36
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
3. Primul Război 3.1 (a, b, c, a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Resurse procedurale:
Mondial. d), 3.2 (a, c, maî naă exercitșiul, converșatșia, jocul
37
Regele d, e, g, h, i, j, b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric didactic, harta conceptualaă
Ferdinand I și k, l, m), 4.1 prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse materiale:
Marea Unire (a, d, e, f, g, h, c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd - manual pag. 34-37 + CD
i), 4.2 (b, c, d, metoda SINELG - caiet pag. 48-50
e), 4.3 (a, b, d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin • Forme de organizare:
c) îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice activitate frontalaă , pe grupe,
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, îîn perechi, inde-pendentaă
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși • Resurse de timp: 1 oră
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor compuneri/deșene/șchitșe/
șcenarii șimple pornind de la informatșiile șelectate
dintr-o șurșaă conșultataă individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
38
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
4. Epoca 3.1 (a, b, c, a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn • Resurse procedurale: Obșervarea
Modernă în d), 3.2 (a, c, maî naă exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
lume – turcii, d, e, g, h, i, j, b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric didactic, 3-2-1
ungurii, k, l, m), 4.1 prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat • Resurse materiale: Evaluare
germanii, (b, c, j), 4.3 c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd - manual pag. 38-40 + CD frontalaă ,
rușii, sârbii și (d) metoda SINELG - caiet pag. 51-52 individualaă
bulgarii d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin • Forme de organizare:
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice activitate frontalaă , pe grupe,
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice, îîn perechi, inde-pendentaă
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși • Resurse de timp: 1 oră
39
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor compuneri/deșene/șchitșe/
șcenarii șimple pornind de la informatșiile șelectate
dintr-o șurșaă conșultataă individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
b. citirea unor lecturi iștorice șș i poveștirea faptelor
iștorice prezentate
c. extragerea informatșiilor eșentșiale dintr-un text cu
contșinut iștoric
j. prezentarea impreșiilor dupaă vizite la muzee șș i
cașe memoriale
d. șelectarea unei informatșii dintr-un text
iștoric/șurșaă șș i motivarea alegerii faă cute
5. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 42-45
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 53
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
Proiect – Eroii iștorice
României din g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
Primul Război lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
Mondial iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
40
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
6. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 46
- caiet pag. 54
• Resurse de timp: 1 oră

41
UNITATEA 7: România la cumpăna dintre milenii
Nr. de ore : 4 + 1 Recapitulare finală

Nr. Conținuturi Competențe


Data Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri – specifice
1. Perioada 2.2 (a, b – a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
interbelică și CD, c, d, f, g, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
Al Doilea h, i), 2.3 (a, șurșe de informare didactic
Război b), 3.1 (a, b, b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
Mondial c, d), 3.2 (a, c, confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 48-51 + CD frontalaă ,
d, e, g, h, i, j, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 55-57 individualaă
k, l, m), 4.1 trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
(a, d, e, f, g, h, d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
i), 4.2 (b, c, d, îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
e), 4.3 (a, b, f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
c) exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
42
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
43
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
2. Perioada 2.2 (a, b – a. realizarea de portofolii pe teme iștorice, foloșind • Resurse procedurale: Obșervarea
comunistă și CD, c, d, f, g, Internetul șș i enciclopedii îîn format electronic etc. ca exercitșiul, converșatșia, jocul șiștematicaă
Revoluția din h, i), 2.3 (a, șurșe de informare didactic, explozia ștelaraă
Decembrie b), 3.1 (a, b, b. obșervarea haă rtșilor digitale șș i a șimulaă rilor • Resurse materiale: Evaluare
1989 c, d), 3.2 (a, c, confruntaă rilor armate etc., foloșind TIC - manual pag. 52-55 + CD frontalaă ,
d, e, g, h, i, j, c. dișcutșii îîn grup deșpre faptele petrecute îîn - caiet pag. 58-60 individualaă
k, l, m), 4.1 trecutul îîndepaă rtat șau apropiat • Forme de organizare:
(a, d, e, f, g, h, d. exercitșii de prezentare a ceea ce i-a impreșionat activitate frontalaă , pe grupe,
i), 4.2 (b, c, d, îîn legaă turaă cu un eveniment iștoric îîn perechi, inde-pendentaă
e), 4.3 (a, b, f. redactarea unor compuneri îîn care șaă fie • Resurse de timp: 1 oră
c) exprimataă atitudinea fatșaă de anumite evenimente
g. redactarea de texte avaî nd la bazaă modele ale unor
perșonalitaă tși din iștorie („Așș dori șaă fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup care șaă
evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea
evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă
i. șelectarea informatșiilor oferite de șurșele iștorice
44
pe baza unui plan de idei dat
a. prezentarea unor evenimente iștorice drept
conșecintșe ale altor evenimente
b. exercitșii de precizare a cauzelor/conșecintșelor
unor fapte/evenimente iștorice
a. lectura unor texte/șurșe iștorice cu creionul îîn
maî naă
b. deducerea șenșului unui cuvaî nt/termen iștoric
prin raportare la textul citit șau la meșajul audiat
c. lectura unui text cu contșinut iștoric utilizaî nd
metoda SINELG
d. realizarea unor organizatori grafici care șuștșin
îîntșelegerea informatșiilor din texte/șurșe iștorice
a. poveștirea unor evenimente/fapte iștorice,
utilizaî nd termenii îînvaă tșatși
c. repoveștirea unor legende șș i poveștiri iștorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea șș i prezentarea unor proiecte
individuale șș i de grup pe diferite teme iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
h. realizarea unor
compuneri/deșene/șchitșe/șcenarii șimple pornind
de la informatșiile șelectate dintr-o șurșaă conșultataă
individual șau îîn grup
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
k. dramatizarea unor lecturi iștorice cunoșcute
l. exprimarea propriei paă reri referitoare la un
eveniment iștoric, la faptele unei perșonalitaă tș i
iștorice
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
a. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
45
la evenimente din trecut, perșoane șș i locuri cu
șemnificatșie iștoricaă
d. lectura unui text cu contșinut iștoric șș i prezentarea
ideilor eșentșiale, îîn perechi
e. prezentarea unor evenimente utilizaî nd
organizatori grafici
f. realizarea unor dișcutșii îîn grup deșpre
fapte/evenimente/perșonalitaă tși iștorice
g. exercitșii de ștabilire a unor relatșii evidente îîntre
evenimente iștorice prezentate/cunoșcute
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
b. dișcutșii îîn grup referitoare la faptele unor
perșonalitaă tși iștorice, modul îîn care au influentșat
deșfaă șș urarea unor evenimente
c. șelectarea, pe baza șurșelor iștorice, a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor îîntre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i
d. ștabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
așemaă naă rilor șș i deoșebirilor dintre
fapte/evenimente, perșonalitaă tș i, monumente
e. redactarea unor texte îîn care șaă șe evidentșieze
atitudinea fatșaă de fapte/evenimente, perșonalitaă tși
din trecut
a. șolicitarea unei explicatșii referitoare la
informatșiile de detaliu șș i termenii șpecifici dintr-un
text cu contșinut iștoric/șurșaă acceșibilaă
b. participarea la dialoguri pe teme iștorice,
aducaî nd îîn dișcutșie informatșii șau exprimaî ndu-șș i
propria paă rere deșpre evenimente șș i perșonalitaă tș i
iștorice
c. formularea de îîntrebaă ri șș i raă șpunșuri referitoare
la faptele dișcutate
3. Recapitulare 2.2 (h), 3.2 (f, h. realizarea unor proiecte de grup care șaă • Resurse materiale:
g, i, j, m), 4.1 evidentșieze rolul perșonalitaă tșilor îîn derularea - manual pag. 56-57
46
(h, i), 4.3 (e, evenimentelor de îînșemnaă tate iștoricaă - caiet pag. 61
i) f. alcaă tuirea șș i rezolvarea de rebușuri pe teme • Resurse de timp: 1 oră
iștorice
g. completarea unui jurnal cu dublaă intrare îîn urma
lecturii unui text/a vizionarii unui film cu contșinut
iștoric
i. realizarea prezentaă rii unei perșonalitaă tși iștorice/a
unui eveniment iștoric
j. realizarea unor afișș e pentru promovarea unor
șerbaă ri/concurșuri cu tematicaă iștoricaă
m. ștudii de caz șimple, pe baza unor îîntaî mplaă ri din
lecturi cu contș inut iștoric
h. realizarea unui cvintet pornind de la un termen
cheie/numele unei perșonalitaă tși iștorice/numele
unui eveniment iștoric
i. realizarea șș i prezentarea unor proiecte tematice
e. concurșuri pe teme iștorice tip „Cine șș tie caî șș tigaă ”,
la nivelul clașei șau îîntre clașe
i. realizarea șș i prezentarea unor jurnale de caă laă torie
4. Evaluare • Resurse materiale:
- manual pag. 58
- caiet pag. 62
• Resurse de timp: 1 oră
5. Recapitulare • Resurse materiale:
finală - manual pag. 59-63
- caiet pag. 63-64
• Resurse de timp: 1 oră

47