Sunteți pe pagina 1din 8

CONCURS REGIONAL PE TEME DE ECOLOGIE

SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ PREȚUIM NATURA!


CAERI 2018, pozitia 1351
EDIŢIA a VI-a

Organizator:
Şcoala Gimnazială, comuna Tamaseni, jud Neamt
Director, prof. Curpan Angela
Profesori coordonatori:
Antochi Cristina
Lapusneanu Mihaela- Cornelia
Fechită Luciana Petronela
Dudau Carmen
Andrici Maria
Mihaica Iulia
De multe ori, spaţiul în care trǎieşti te reprezintǎ şi te influienţeazǎ. Atunci
când vezi un spaţiu verde, bine amenajat, curat, îngrijit de cele mai multe ori ai
sentimentul de împlinire, mulţumire şi relaxare. Acest lucru îl dorim şi pentru
elevii şcolii Tǎmǎşeni. Unii pǎrinţi neglizeazǎ contactul direct al copiilor lor
cu natura, uitându-i în faţa calculatorului şi a televizorului. Mulţi copii nu
înţeleg cǎ viaţa nu poate fi separatǎ de mediul pe care ei îl polueazǎ, de
aceea este necesar sǎ conştientizeze relaţiile existente între un mediu
sǎnǎtos şi propria noastrǎ sǎnǎtate.
Prin acţiunile propuse am dorit să educăm elevii şi comunitatea în spiritul
respectului pentru tot ce ne înconjoară, pentru conştientizarea faptului că
oamenii fac parte dintr-un sistem numit „NATURA”, nu sunt stăpânii ei, ci parte
din ea.
Obiectivul general
Observarea, investigarea mediului înconjurǎtor, formarea unor
comportamente şi atitudini ecologice de ocrotire, protejare şi conservare a
naturii, înţelegerea necesitǎţii respectǎrii normelor de protecţie a mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului


 formarea conduitei ecologice prin îmbogǎţirea orizontului de
cunoştiinţe, priceperi, deprinderi şi obişnuinţe ecologice;
 sensibilizarea elevilor faţă de persoanele cu nevoi speciale;
 ajutorarea acestor persoane prin efort propriu- colectare de capace din
plastic;
 dezvoltarea capacitǎţii de organizare şi a spiritului de cooperare în
echipe;
 realizarea unor schimburi de experienţă eficiente între diverse unităţi de
învăţământ şi cadre didactice;
 realizarea unor creaţii literare şi plastice libere privind atitudinea faţă de
naturǎ;
 evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări plastice sau
literare;
 îmbunătăţirea curăţeniei şi aspectului curţii şcolii şi a parcului prin
stabilirea unor seturi de reguli , prin implicarea elevilor;
 conştientizarea tuturor participanţilor asupra importanţei protejării naturii
pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la
standarde europene.
Grupul ţintă
Elevii şi cadrele didactice ai Şcolii Gimnaziale Tamǎşeni,Jud. Neamţ
Elevi şi cadre didactice din ţarǎ

Data desfasurarii concursului: 5 iunie 2018

REGULAMENT
Concursul regional pe teme de ecologie „ Sǎ cunoaştem şi sǎ preţuim
natura!”

,, Sa cunoastem si sa pretuim natura! ” este un concurs regional de desene,


felicitari, colaje ce pot fi realizate din materiale naturale sau reciclabile si de
creatii literare ce au ca tema NATURA. La acest concurs pot participa cu
lucrari elevi de la alte unitati scolare din tara. Fiecare cadru didactic îndrumător
poate participa cu maxim 4 lucrări ( in total), indiferent de secţiune:
Secţiunea I – desene/ picturi (Clasele I- VIII si clasa pregatitoare)
Secţiunea II –felicitări/ colaje (Clasele I- VIIIsi clasa pregatitoare)
Sectiunea III – creatii literare (Clasele I- VIII)
Pentru secțiuneaa II -a lucrarilepot fi realizate din materiale naturale carton,
hartie, materiale reciclabile și altele.
Pentru secțiunea a III-a se vor respecta următoarele cerinţe:
- tema- natura(poezii, compuneri si eseuri),
- titlul Times New Roman 14 ,Bold, cu majuscule, centrat;
- la un rând distanţă de titlu se trece numele autorului - pe rândul următor -
instituţia cu Times New Roman ,12, Italic;
- după un rând liber se redactează conţinutul cu Times New Roman ,12, aliniat
stânga-dreapta (justify);
-spatiere 1,5
Criterii de apreciere a lucrărilor:
 Originalitate;
 Estetică;
 Încadrare în tematica propusă.
Evaluare:
Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu alcătuit din cadre
didactice din Şcoala Gimnazială, comuna Tămășeni şi invitaţi: profesori de
limba și literatura română, bibliotecari şi profesori de educaţie plastică,
reprezentanti ai partenerilor.
Premii:
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni si diploma de paticipare
pentru elevi pentru fiecare secțiune și nivel de clasa; diplome cadrele didactice
participante.
Lucrările elevilor participanţi vor fi expuse la Şcoala Gimnazială
Tămășeni.
Lucrările vor fi trimise prin poştă pe adresa:
Şcoala Gimnaziala Tǎmǎşeni,strada Unirii, nr. 167, localitatea
Tămășeni, jud. Neamţ, cod.617465 ,cu menţiunea „Pentru concursul SA
CUNOASTEM SI SĂ PRETUIM NATURA!” până la data de 1 iunie 2018.
Lucrările vor fi trimise într-un plic împreună cu formularul de înscriere și
acordul de parteneriat semnat si stampilat.
Lucrările vor fi etichetate pe spate, eticheta prinsa cu agrafa de birou și
vor fi precizate datele de identificare: TITLUL LUCRARII, NUME ELEV,
CLASA, ŞCOALA, LOCALITATE, JUDEŢ , CADRUL DIDACTIC
ÎNDRUMĂTOR, email, .
Lucrarile participante la sectiunea III, vor fi trimise in format listat dar
si in format electronic, pe una din adresele :
neculaicristina@yahoo.com
lapusneanu_19@yahoo.com
diandra2525@yahoo.com
Diplomele si acordul de parteneriat vor fi trimise in format electronic, pe
emailul cadrului didactic coordonator.
Lucrările trimise nu vor fi restituite.
Diplomele vor fi trimise la adresa menţionatǎ de participanţi, pânǎ la data
de 30 iunie 2018.
Concursul are și participare directă. Școlile care vor să participe în mod
direct pot suna la următoarele nr de telefon 0742149754, 0747899002,
0741090131.
CONCURS REGIONAL PE TEME DE ECOLOGIE

SA CUNOASTEM SI SA PRETUIM NATURA!

CAERI 2018, pozitia 1351

5 IUNIE 2018

Editia VI

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

................................................................................................................................

Unitatea de învăţământ: ....................................................................................

Localitatea/judeţul: ............................................................................................

Adresa de email ……………………………...…………………….

Telefon ……………………………..

Nr. Numele si prenumele Sectiunea Clasa

crt. elev

4
Scoala Gimnaziala Comuna Tamaseni Scoala __________________
JUD. NEAMT _______________________
Nr._______/________2018Nr._______/________2018

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astazi........................
1. PARTILE CONTRACTANTE:
A. Scoala Gimnaziala Comuna TAMASENI, loc.TAMASENI, judetul NEAMT, reprezentata
prin: prof. Curpan Angela in calitate de director, prof.Antochi Cristina, prof. Lapusneanu
Mihaela- Cornelia, prof. Fechita Luciana Petronela, prof. Mihaica Iulia, prof Andrici
Maria, prof Dudau Carmen în calitate de coordonatori.
B.______________________________________, reprezentată prin _______________, în
calitate de director si prof. _______________________________________________
_______________________________, în calitate de partener.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului acord de parteneriat il reprezintă colaborarea dintre coordonatori şi


partener, în vederea organizǎrii şi desfǎşurǎrii de activitǎţi extraşcolare în instituţiile Şcoala
Gimnaziala Comuna Tǎmǎşeni şi Scoala _______________________________________,
prin Concursul regional pe teme de ecologie„Sa cunoastem si sa pretuim natura
!”,CAERI 2018, pozitia 1351, la 5 iunie 2018.
3. GRUP TINTA: elevii scolilor implicate.
4. OBLIGATIILE PĂRTILOR:
A) Coordonatorii se obligǎ:
 sǎ informeze şcoala despre organizarea proiectului;
 sǎ respecte termenele de desfǎşurare a proiectului;
 să pregătească elevii pentru activităti;
 sǎ organizeze expoziţie cu lucrǎrile copiilor.
B) Partenerul se obligǎ sǎ respecte urmǎtoarele condiţii:
 sǎ informeze şcoala despre organizarea proiectului;
 sǎ pregǎteascǎ elevii pentru activitate;
 sǎ respecte regulamentul de desfǎşurare a proiectului;
 sǎ realizeze un CD cu activitatea desfasuratǎ.
5. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră in vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe toatǎ perioada
desfǎşurǎrii proiectului.
Prezentul contract se încheie in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant: Partener:
Scoala Gimnaziala ,Comuna Tamaseni ________________
Director, prof. Curpan Angela

S-ar putea să vă placă și