Sunteți pe pagina 1din 3

StartONG

Educatie: elevi si cadre didactice- educatie non-formala; responsabilizare cetateni promovarea


drepturilor omului; prevenire abandon scolar; tineri- integrare socio-profesionala; imbunatatire
infrastructura scolara

Sanatate: informare si constientizare; tratare a diferitelor afectiuni medicale

Mediu: amenajare spatii verzi, impadurire conservare resurse; informare despre risipa, reutilizarea
resurselor si colectare selectiva

Social: combatere a violentei, urii; consiliere psiho-sociala pt persoanele discriminate- rasa, etnie,
sex, dizabilitati, BT; prevenirea/combaterea situatii dificultate care conduc la marginalizare

Cultura: sustinere/promovare diferite forme de arta

Un aplicant poate depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel și poate primi finanţare
nerambursabilă pentru 2 proiecte depuse în cadrul a două apeluri distincte, cu condiția ca valoarea
acestora să nu depășească, cumulativ, 15.000 euro

Porniți de la nevoia/problema identificată în comunitate sau în grupul de beneficiari cu care doriți să


lucrați, dezvoltând proiectul în ideea rezolvării sau ameliorării acesteia. Nevoia identificată va sta la
baza formulării scopului proiectului;

Activitățile proiectului pot fi desfășurate zilnic, săptămânal sau pe parcursul câtorva zile din luna
respectivă /lunile - în cazul pilonului al III-lea, conform calendarului de proiect al aplicantului.
Perioada de începere a proiectului este de maxim 60 zile de la data semnării contractului. Contractul,
însă, poate fi semnat numai în luna în care acesta a fost depus.

1. Există un prag pentru cheltuielile alocate pentru echipamente și alte nevoi logistice?
Răspuns: Nu, dar este important ca aceste cheltuieli să nu acopere cea mai mare parte a
finanțării. Nu sunt eligibile proiectele a căror obiective vizează cu predilecție achiziţia de
echipamente. Este necesar ca aceste cheltuieli să fie cuprinse în bugetul proiectului transmis
și să fie justificate în raport cu activităţile şi rezultatele aşteptate ale proiectului
2. Există un prag pentru cheltuielile utilizate în beneficiul direct al echipei de proiect/ al ONG-
ului/ al instituției care aplică? Răspuns: Finanțarea poate acoperi astfel de cheltuieli cu
condiția ca acestea să reprezinte maxim 35% din totalul finanțării. În această categorie de
cheltuieli intră: plăți pentru membrii ONG-ului/instituției care vor desfășura activitățile
cuprinse în proiectul finanțat (în baza unor contracte de muncă, drepturi de autor, prestări
servicii etc.), cheltuieli de formare a echipei de proiect prin susținerea unor training-
uri/workshop-uri (în baza unui contract de prestare servicii încheiat cu facilitatorul),
cheltuieli de închiriere a spațiilor necesare organizării și desfășurării proiectului. Este necesar
ca aceste cheltuieli să fie cuprinse în bugetul proiectului transmis nouă în momentul
aplicării. Atenție! În această categorie NU intră cheltuielile necesare pentru
traineri/formatori care lucrează direct cu beneficiarii proiectului depus. Această cheltuială
intră în categoria cheltuielilor directe pentru proiect, a căror procent trebuie să fie de minim
65% din totalul finanțării.
3. Dacă sunt ONG înființat în 2019, ce document atașez pentru a face dovada activității fiscale?
Răspuns: În acest caz, organizația va transmite o declarație pe propria răspunderea cu privire
la veniturile înregistrate până în momentul aplicării, după modelul celei de pe site. Totodată,
ca documente justificative, poate fi atașată și o prezentare a proiectelor planificate pentru
anul 2019 și, după caz, rezultate ale unor proiecte desfășurate până în momentul
transmiterii aplicației.
4. Există o grilă de punctaj pentru evaluarea proiectelor? Răspuns: Nu. Evaluarea proiectelor
se face după algoritmul primul aplicant - primul evaluat. În cadrul evaluării este avută în
vedere verificarea respectării tuturor prevederilor din Regulamentului programului
(încadrarea într-unul dintre cele 5 domenii, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a
aplicantului și a proiectului depus, transmiterea tuturor documentelor solicitate la înscriere).

IN STARE DE BINE

Finantare de 50.000 euro, aprilie si iunie

CULTURĂ: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din
care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la
prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea
patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în
beneficiul grupurilor vulnerabile

SPORT: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte
la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin
activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac
parte în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport,
abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate,
prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool,
droguri etc.).

În cazul în care organizaţia nu este înregistrată ca plătitoare de TVA, va trebui să elaboraţi bugetul
ţinând cont de valoarea totală a bunurilor sau serviciilor achiziţionate (baza + TVA). Întreaga valoare
va fi considerată eligibilă din acest punct de vedere.

Se pot include costuri de chirie !!!

În urma semnării contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarii vor primi un avans în valoare
de 50% din valoarea finanțării acordate, ce va fi achitat în baza cererii de plată înaintată de către
beneficiar. Restul plăților vor fi realizate în tranșe, în baza rapoartelor înaintate de beneficiari, după
cum urmează: 1. O plată intermediară în valoare de 40% din valoarea finanțării acordate va fi
efectuată după ce s-a cheltuit cel puțin 70% din avansul primit, pe baza unui raport intermediar
(centralizator financiar, ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat, pe fiecare
linie de buget și în concordanță cu fiecare activitate în parte și raport narativ), aprobat și însoțit de o
cerere de plată; 2. Plata finală poate ajunge până la 10% din valoarea finanțării acordate și va fi
calculată ca o diferență dintre valoarea totală a cheltuielilor conform raportului final și sumele
achitate ca avans și plată intermediară. Raportul final (însoțit de cererea de plată finală) va cuprinde
informații similare celor cuprinse în raportul intermediar.