Sunteți pe pagina 1din 39

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul n+1 şi să se


interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților operaționale, financiare şi de investiții,
cunoscându‐se următoarele informații din situațiile financiare:
Indicator N N+1
Imobilizări 1000 1100
Stocuri 300 350
Creanțe 400 430
Disponibilități 100 70
TOTAL ACTIV 1800 1960
Capitaluri proprii 500 600
Datorii financiare 600 650
Furnizori 200 300
Datorii salariale şi fiscale 450 390
Credite de trezorerie 50 10

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi sociale 50
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

1
TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE

Elemente Ajustari
Profitul brut 100
(+) ch cu amortizarea 100
(-) ven din dobanzi si asimilate 0
(+) ch cu dobanzile si asimilate 50
Profit din explotare inaintea modificarii capitalului circulant 250
Cresterea/ Descresterea creantelor -30
Cresterea/Descresterea stocurilor -50
Cresterea/Descresterea furnizorilor 100
FLUX DE NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 270
Impozit pe profit platit -25
Diminuarea datoriilor fiscale si sociale -60
FLUX DE NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 185
Achizitie terenuri si mijloare fixe -200
Dobanda si dividende incasate 0
FLUX DE NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE -200
Incasari din emisiuni de actiuni 25
Incasari din imprumuturi pe termen lung 50
Dobanzi platite(creditori) -90
FLUX DE MUNERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE -15
FLUX DE NUMERAR GENERAL -30

Activitatea de exploatare a generat un flux de numerar excedentar in suma de 185


lei, deci putem aprecia ca activitatea de exploatare a entitatii s-a derulat in conditii de
eficienta.
Activitatea de investitii s-a finalizat cu un deficit de trezorerie de 200 lei Situatia
este normala si explicabila atunci cand mamagementul decide aplicarea unei politici
investitionale accentuate la nivelul perioadei de analiza respective
Activitatea de finantare genereaza un deficit de trezorerie de 15 ron, ceea ce
reflecta caci gradul de rambursare si remunerare a surselor de finantare este ridicat
comparativ cu sursele de finantare .Se recomanda cresterea capitalului social prin
emisiune de noi actiuni.

2
a) Fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare:
– încasările în numerar din vânzările de bunuri şi prestările de servicii;
– încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi
alte venituri (care se pot estima pe baza mărimii cifrei de afaceri realizate,
corectate cu modificarea soldului creanţelor comerciale din exerciţiul financiar);
– plăţi în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii (materii prime şi
materiale consumabile, ct. 601 + 602 – 7412; alte cheltuieli materiale, ct. 603 +
604 + 606 + 608; alte cheltuieli din afară, cum sunt cele cu energia şi apa, ct. 605
– 7413; cheltuieli privind mărfurile, ct. 607; cheltuieli privind prestaţiile externe, ct.
611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 –
7416). Mărimea acestora se ajustează cu variaţia soldului stocurilor de materii
prime, materiale consumabile şi mărfuri prin adăugarea diferenţei dintre stocul
final şi cel iniţial, respectiv cu variaţia soldului datoriilor comerciale (ct. 401+403)
prin scăderea diferenţei dintre soldul final şi cel iniţial al exerciţiului financiar;
– plăţi în numerar către şi în numele angajaţilor (cheltuieli cu personalul
ajustate cu variaţia soldurilor conturilor necorespunzătoare);
– plăţi în numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar dacă nu pot fi
identificate în mod special cu activităţile de investiţii şi de finanţare (se referă la
cheltuielile privind impozitul pe profit, ct. 691–791, dacă se presupune că întregul
impozit pe profit este aferent activităţii de exploatare).
Fluxurile de numerar provenite din activitatea de exploatare=
1000(CAN)-300(ch cu materiale)+50(variatia stocului)-100(vartaitii dat com) -50
(ch cu dob)-50 (ch fiscale si soc) - -400(ch cu personalul )-25 (imp pe profit) –
100=25
Activitatea de exploatare a generat un flux de numerar excedentar in
suma de 25 lei, deci putem aprecia ca activitatea de exploatare a entitatii s-a
derulat in conditii d eeficienta.

3
b) Fluxurile de numerar provenite din activităţile de investiţii:
– plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe,
active necorporale şi alte active pe termen lung. Se pot determina pe baza
creşterilor de active imobilizate prezentate în nota 1 la situaţiile financiare şi se
ajustează cu variaţia datoriilor întreprinderii către furnizorii de imobilizări;
– plăţi în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de
creanţe ale altor întreprinderi. Se pot identifica în valoarea creşterii elementelor
de activ respective prezentate în nota 1 la situaţiile financiare;
– încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi clădiri, instalaţii şi
echipamente, active necorporale şi alte active pe termen lung;
– încasări în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu şi de
creanţe ale altor întreprinderi;
– avansuri în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi;
– încasări în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor
efectuate către alte părţi.

Fluxurile de numerar provenite din activităţile de investiţii =-100


(cresterea imobilizarilor) – 50 (dat fin) =-150
Activitatea de investitii s-a finalizat cu un deficit de trezorerie de 120 lei
Situatia este normala si explicate atunci cand mamagementul decide aplicarea
unei politici investitionale accentuate la nivelul perioadei de analiza respective.
c) Fluxurile de numerar provenite din activităţile de finanţare:
– venituri în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de
capital propriu. Se determină pe baza creşterii capitalului social, inclusiv a
primelor de capital (ct. 1041 + 1042 + 1043 + 1044) şi se ajustează cu variaţia
creanţelor privind capitalul subscris şi nevărsat;
– plăţile în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra
acţiunile întreprinderii. Se regăsesc în scăderea capitalului social şi a rezervelor;
– veniturile în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte
împrumuturi. Sunt constituite din creşterea împrumuturilor şi datoriilor asimilate,

4
înregistrate de întreprindere în conturile aferente, veniturile din dobânzi şi alte
cheltuieli financiare oglindite în contul de profit şi pierdere;
– plăţile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o
operaţiune de leasing financiar. Se determină pe baza analizei contractelor de
leasing.
Fluxurile de numerar provenite din activităţile de finanţare =
100(variatia ca propriu)
Activitatea de finantare genereaza excedent de trezorerie de 100 ron,
ceea ce reflecta un grad mai accentuat la apelare la surse de finantare
comparative cu gradul de rambursare si remunerare a acestora.Finantarea s-a
realizat prin majorarea capitalului propriu.
Fluxurile totale de trezorerie = Fluxurile de numerar provenite
din activitatea de exploatare + Fluxurile de numerar provenite din
activităţile de investiţii + Fluxurile de numerar provenite din
activităţile de finanţare= 25-150+100=-25
Factorul cu influent cea mai pregnanta in diminuarea fluxurilor de
trezorerie il reprezinta crestrea imobilifarilor si investitiilor financiare.

2. Să se calculeze soldurile intermediare in manieră continentală şi în manieră anglo‐saxonă


pornind de la informațiile de mai jos:
Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producția vândută 40000
Producția stocată 1500
Subvenții de exploatare 10000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferențe favorabile de curs valutar 200

Cheltuieli cu dobânzi 800


Cheltuieli cu provizioane financiare 100

5
Impozit pe profit 1300

INDICATOR Maniera anglo-


xaxona
1. Productia 41.500
exercitiului
2. Marja comerciala 800
3. Marja industriala 31.300
4. Valaorea 32.100
adaugata
5. Rezultatul brut 24.800
din exploatare
6. Rezultatul din 23.600
expl.
7. Rezultatul curent 23.100
8. Rezultatul 0
extraordinar
9. Rezultatul brut al 23.100
exercitiului
10.Rezultatul net al 21.800
exercitiului

INDICATOR Maniera
continental
a
1. Cifra de afaceri neta (CAF) 52.000
2. Costul bunurilor vandute si 29.700
al serviciilor
prestate(3+4+5+6)
3. Cheltuielile activitatii de 10.000
baza
4. Costul marfurilor 1.200
achizitionate
5. Cheltuielile activitatii 18.200
auxiliare
6. Cheltuieli indirecte de 300
producti
7. Rezultatul brut aferent CA 22.300
nete(1-2)
8. Cheltuieli de cercetare 0
9. Cheltuieli de desfacere 0
10.Cheltuieli generale de 200
admin.
11.Alte venituri din 1.500
exploatare

6
12.Rezultatul din exploatare 23.600
(7-8-9+10)

3. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situație
financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 500
Creante 150
Disponibilități 50
Datorii mai mari de un an 1150
Datorii mai mici de un an 350

Pentru anul n
Situaţia netă este un indicator care ne arată care este valoarea teoretică a
capitalurilor proprii firmei la un moment dat, deci valoarea intreprinderii
care ar reveni actionarilor in cazul in care firma ar fi desfintata.
Situaţia netă (activul net contabil) o vom determina ca diferenţă între activ şi
datorii totale.

Active Totale = imobilizari + stocuri + creante + disponibilitati =


2000+500+150+50 = 2700
Datorii totale = datorii pe termen mai mare de un an + datorii sub un an =
1150+350 = 1500

Situatia neta = 2700-1500 = 1200

Din analiza datelor tabelului se constată o situaţie netă pozitivă, care


reflectă o gestiune economică sănătoasă, ce maximizează valoarea
întreprinderii.

4. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situație
financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 1500
Stocuri 400
Creante 250
Disponibilități 30
Datorii mai mari de un an 2500

7
Datorii mai mici de un an 350
Din care datorii bancare pe termen foartescurt 5

REZOLVARE

Active Totale = imobilizari + stocuri + creante + disponibilitati =


1500+400+250+30 = 2180
Datorii totale = datorii pe termen mai mare de un an + datorii sub un an =
2500+350 = 2850

Situatia neta = 2180-2850 = -670

Din analiza datelor tabelului se constată o situaţie netă negativa, care reflectă
o gestiune economică nesănătoasă, care poate duce la faliment.

5. Analizați poziția întreprinderii de la punctual 1 din perspectiva riscului de lipsă de lichiditate

REZOLVARE

Lichiditatea financiara reprezinta capacitatea elementelor de active


curente de a se transforma in lichiditati pentru a putea face fata datoriilor
imrdiat scdente.

Lichisitatea curenta este capacitatea activelor curente de a face fata


datorilor curente ale entitatii.
LC = ACR – DCR =680-350= 330 rezulta ca intreprinderea are
capacitatea de a-si achita datoriile intr-o perioada de 1 an din activele
circulante.
Lichiditatea imediata este capacitatea activelor curente cu lichiditate
crescuta si medie de a face fata datoriilor curente ale entitatii. In cadrul
activelor curente cu lichiditate crescuta si medie intra trezoreria si creantele
entitatii, acestea se pot calcula scazand din activele curente volumul
stocurilor.
LI = (ACR-S) – DCR = -120-350 = -470 rezulta ca intreprinderea se
confrunta cu deficit de lichiditate imediata.
Lichiditatea efectiva masoara gradul in care trezoreria acopera
datoriile curente

8
LE = TR-DCR = 30-350= -320 rezulta ca intreprinderea se confrunta
cu un deficit de lichiditate efectiva.

6. pentru o întreprindere se cunosc următoarele informații financiare:


Indicator N ‐1 N
Imobilizări 500 550
Stocuri 500 470
Creanțe 100 200
Disponibilități 50 60

TOTAL ACTIV 1150 1280


Capitaluri proprii 400 420
Datorii financiare 300 330
Furnizori 200 250
Datorii salariale şi fiscale 240 250
Credite de trezorerie 10 30

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 2000
Cheltuieli materiale 600
Cheltuieli salariale 1000
Cheltuieli fiscale şi sociale 150
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25
Să se calculeze fluxul de numerar de gestiune şi disponibil şi să se explice destinațile acestuia din
urmă.
Fluxul de numerar de gestiune = 2000+100+30+20+50+10-100-10-20-600-1000-150-
25=305
Fluxul de numerar disponibil = 305+30-50-50=235

7. Să se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acționari în cazul unei intreprinderi despre
care se cunosc următoarele: cifra de afaceri 10000 u.m., cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli
salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobânzi 300 u.m., impozit pe
profit 200 u.m., cumpărări de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vânzarea
mijloacelor fixe 500 u.m., creşterea activului circulant net 200 u.m., datorii financiare la începutul
anului 1000, datorii financiare la sfârşitul anului 1200 u.m..
Fluxul de numerar disponibil = 10000+500+200-4500-4000-500-300-200-1000-200 =
0

9
8. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar‐contabile
care prezintă următoarea situație financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0
BILANT
Active imobilizate =2.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=1.000 + 20.000 + 300 = 21.300
TOTAL ACTIVE = 23.300
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 2.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f.
scurt=
1.300
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 23.300

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente


Active curente (Indicatorul capitalului circulant) X 100 = 21.300 X100 =
1638
Datorii curente 1.300
-active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 1.000 + 20.000 + 300 =
21.300
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=1.300

* valoarea recomandata acceptabila > 100;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

10
b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri X100=(Indicatorul test acid) = 21.300-1.000


X100= 1.561
Datorii curente 1.300

* acoperire excedentara de lichiditate imediata

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat X 100 = 2.000 X 100 = 10%


Capital propriu 20.000
sau
Capital imprumutat X 100 = 2.000 X100 = 9%
Capital angajat 2.000+20.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

8. Analizati si interpretati ratele de lichiditate pentru intreprinderea


analizata in exercitiul anterior.

REZOLVARE
Lichisitatea curenta este capacitatea activelor curente de a face fata
datorilor curente ale entitatii.
LC = ACR – DCR =21.300-1.300= 20.000 rezulta ca intreprinderea
are capacitatea de a-si achita datoriile intr-o perioada de 1 an din activele
circulante.
Lichiditatea imediata este capacitatea activelor curente cu lichiditate
crescuta si medie de a face fata datoriilor curente ale entitatii. In cadrul
activelor curente cu lichiditate crescuta si medie intra trezoreria si creantele
entitatii, acestea se pot calcula scazand din activele curente volumul
stocurilor.
LI = (ACR-S) – DCR = 21.300-1.000-1.300 = 20.300 rezulta ca
intreprinderea are excedent de lichiditate imediata.
Lichiditatea efectiva masoara gradul in care trezoreria acopera
datoriile curente

11
LE = TR-DCR = 300-1.300= -1.000 rezulta ca intreprinderea se
confrunta cu un deficit de lichiditate efectiva.

9. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societății ale cărei informații


financiare sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluția acestora:
Indicator 31.12.n (u.m.) 31.12.n+1 (u.m.)
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 1000
Subventii de exploatare 2000 1500
Producția vândută 20000 22000
Producția imobilizată 0 1000
Cheltuieli cu materii prime 3000 4000
Costul mărfurilor vândute 0 800
Cheltuieli salariale 7000 7800
Cheltuieli cu amortizarea 300 400
Cheltuieli cu chirii 1500 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400 1500
Impozit pe profit 1000 1000

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune


Nr. Elemente de calcul 31.12.n 31.12.n+1
crt.
1. Venituri din vinzarea marfurilor 0 1000
2. Cheltuieli privind marfurile 0 800
3. Marja comerciala(1-2) 0 200
4. Productia vinduta 20000 22000
5. Variatia stocurilor
6. Productia imobilizata 0 1000
7. Productia exercitiului(4+5+6) 20.000 23.000
8. Consumuri intermediare inclusiv 4.500 5.500
cheltuieli
provenite de la terti
9. Valoarea adaugata(3+7-8) 15.500 17.700
10. Venituri din subventii de exploatare
11. Cheltuielile cu impozitele si taxele
12. Cheltuieli cu personalul 7.000 7.800
13. Excedentul(deficitul) brut din 8.500 9.900
exploatare(9+10-11-12)

12
Nr. Elemente de calcul 31.12.n 31.12.n+1
crt.
14. Alte venituri din exploatare si venituri
din
provizioane
15. Alte cheltuieli din exploatare
16. Cheltuieli cu amortizarea si 300 400
provizioanele
17. Rezultatul din exploatare(13+14-15-16) 8.200 9.500
18 Venituri financiare
19. Cheltuieli financiare 1.400 1.500
20. Rezultatul curent(17+18-19) 6.800 8.000
21. Venituri extraordinare
22. Cheltuieli extraordinare
23. Rezultatul extraordinar(21-22) 0 0
24. Rezultatul brut al exercitiului(20+23) 6.800 8.000
25. Impozit pe profit 1.000 1.000
26. Rezultatul net al exercitiului(24-25) 5.800 7.000

10. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care
prezintă următoarele informații bilanțiere:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creante 40000
Disponibilități 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor


evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor
economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare
sunt activele, datoriile si capitalul propriu.

13
BILANT
Active imobilizate =100.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000
Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f.
scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente


Active curente (Indicatorul capitalului circulant) X 100 = 65.000 X100 =
130
Datorii curente 50.000
-active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
20.000+40.000+5.000=65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=3.000+47.000=50.000

* valoarea recomandata acceptabila > 100;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri X100=(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000


X100= 90
Datorii curente 50.000

* acoperire deficitara de lichiditate imediata

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

14
Capital imprumutat X 100 = 50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000
sau
Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%
Capital angajat 50.000+65.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea


poate
achita cheltuielile cu dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este
considerata
mai riscanta."
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = Nr. de ori
Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizeaza informatii cu


privire la :

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii ;


* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile
comerciale de
baza ale entitatii ;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori
stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor = Nr. de ori


Stoc mediu
sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt


stocate in
unitate

Stoc mediu X 365


Costul vanzarilor
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

15
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile
catre entitate

Sold mediu clienti X 365


Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de


controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de
incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de
creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui
sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau


cifra de afaceri.
* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea
managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de
afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de


profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine
entitatea din banii investiti in afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Capital angajat

"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre


actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si
datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. "

b) Marja bruta din vanzari

16
Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este
capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de
vanzare optim.

REZOLVARE:
Pozitia financiara a unei intreprinderi este influentata de resursele economice pe
care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabilitatea sa, si de
capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea.
Analiza pozitiei financiare presupune:
 analiza de ansamblu a pozitiei financiare:
- Analiza evolutiei(dinamicii) pozitiei financiare
- Analiza structurii pozitiei financiare
 analiza echilibrului pozitiei financiare:
- Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii;
- Analiza capitalului de lucru;
- Analiza indicatorilor de activitate;
Din datele date avem:

BILANT 31.12.N
ACTIV PASIV
Imobilizari 100000 CAPITALURI PROPRI 65000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 100000 Datorii mai mari de 1 an 50000
Stocuri 20000 TOATAL DATORII PE TERMEN LUNG 50000
Creante 40000 Datorii de exploatare 47000
Disponibilitati 5000 Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000
TOTAL DATORII TE TEREN SCURT 50000
TOTAL ACTICE CIRCULANTE 65000
TOTAL DATORII 100000
TOTAL ACTIV 165000 TOTAL PASIV 165000

1.ANALIZA DE ANSAMBLU A POZITIEI FINANCIARE


1.1 Analiza evolutiei (dinamicii) pozitiei financiare
Din datele problemei nu avem perioada de raportate pentru a putea efectua o
analiza a evolutiei pozitiei financiare.
1.2 Analiza structurii pozitiei financiare

17
I Analiza structrurii activelor

1.Rata generala a imobilizarilor;

Rai = AI / AB x 100 unde


AI – active imobilizate ;
AB – activul bilantier;
Rai =100.000 / 165.000 x100 = 60.60%
Societatea activand in domeniul industrial rata imobilizarilor este considerata
normala la nivelul de 70% .Rata generala a imobilizarilor inregistreaza o valoare de
60,60% destul de aproape de nivelul desemnat in Roamnia in sectorul industrial.
Pentru a ajunde la un nivel de 70% intreprinderea poate recurge la o consolidare,
modernizare a infrastructrii care sa permita cresterea cotei de piata. Acest lucru il poate
realiza prin :
- achizitionarea unei licente sau a unui brevet (crestere la nivelul imobilizarilor
neorporale);
- cresterea capacitatii de productie sau initierea unor contracte de leasing financiar
(crestarea nivelului imobilizarilor corporale);
- efectuarea unor participatii financiare la nivelul altor intreprinderi (cresterea
nivelului imobilizarilor financiare).
Totusi un nivel prea mare de active imobilizate poate crea pe termen scurt
probleme de lichiditate financiara.
2. Rata generala a activelor circulante;
Rac = AC / ABx100 ;
Rac = 65000 / 165.000 x100 = 39,39 %;
In domeniul industrial se considera o rata a activelor circulante normala de 29% ,
societatea inregistreaza o valoare de 39,39% deci cu 10,39% peste valoarea amintita.
a) Rata stocurilor
Rs=Stocuri/ACx100
Rs=20000/65000x100=30,76%
Un nivel echilibrat al ratei stocurilor la firmele industriale este de 30%, societatea
inregistrand un nivel de 30,76%, cu putin peste aceasta valoare. O rata a stocurilor

18
ridicata poate fi rezultatul unei durate mari in ceea ce priveste ciclul de fabricatie, poate
corespunde unui volum mare de activitate sau nivelul stocurilor poate fi afectat de diversi
factorii conjuncturali ai pietei.(aporvizionari peste necesar datorita pretului avantajos al
materiilor prime etc.)
b) Rata creantelor
Rc= Cr/ACx100
Rc= 40000/65000x100=61,53%
Un nivel ridicat al ratei este considerat normal in domeniul industrial.Totusi
aceasta valoare se poate datora fie cresterii cifrei de afaceri, fie modificarii duratei medii
de incasare a creantelor, fie acumularii creantelor neincasate in timp situatie cu implicatii
nefavorabile asupra echilibrului financiar pe termen scurt.
c) Rata trezoreriei
Rt=TR/ACx100
Rt=5000/65000x100=7,69%
Fata de nivelul considerat ca acceptabil cuprins intre 30% si 50% intreprinderea
se afla intr-o pozitie critica valoarea indicatorului inregistrand doar 7, 69%.Se recomanda
o crestere a acestuia pe seama cresterii vitezei de rotatie a activelor circulante, cresterii
raportului dintre termenele de incasare a creantelor si cele de plata a obligatiilor, precum
si efectuarea unor plasamente in investitii financiare pe termen scurt.
3. Rata activelor curente:
Racr = ACR / AB;
ACR – active curente = active circulante + ch in avans
Racr = 39,39 % - coincide cu Rac
II Analiza structurii pasivelor
1. Rata automomiei financiare
Raf = CP/PBx100
Raf = 65000/165000x100= 39,39%
Valoarea ratei autonomiei financiare in valoare de 39,39% Є [30%,100%],
acceptat de specialisti ca fiind intervalul de sigurnta financiara. Intreprinderea poate
proceda la cresterea valorii acestui indicator fie prin cresterea capitalurilor proprii in

19
conditiile mentinerii neschimbate a datoriilor, fie prin scaderea datoriilor sau prin
cresterea mai rapida a capitalurilor proprii comparativ cu cresterea volumului datoriilor.
2. Rata generala a datoriilor totale sau rata de indatorare glogala.
Rig=DT/PBx100
Rig= 100000/165000x100 = 60,60%
Nivelul ratei de indatorarea de 60,60% depaseste cu mult intervalul se siguranta
considerat a fi [0% 30%].Se recomanda scaderea ratei pe seama rambursarii creditelor
contractate, diminuarea datoriilor totale intr-un ritm mai acentuat decat diminuarea
capitalurilor propri, mentinerii neschimbate ca capitalurilor si scaderea datoriilor, sau
mentinerii datoriilor si cresterea capitalului propriu.
3.Rata datoriilor pe termen scurt
Rdts=Dts/DTx100
Rdts= 50000/100000x100=50%
a) Rata datoriilor financiar bancare pe termen scurt
Rdfbs=Dfbs/DTSx100
Rdfbs=3000/50000x100 = 6%
b) Rata altor datorii pe termen scurt
Rads=ADS/DTSx100
Rads= 47000/50000x100= 94%
Datoriile pe termen scurt ale intreprinderii cuprind in srtuctura lor predominant
datorii din exploatare, Rads fiind de 94%.Datoriile bancare pe termen scurt sunt
insignifiante in totalul datoriilor pe termen scurt. Daca costurile datoriilor pe termen scurt
sunt reduse stunci se apreciaza ca favorabila detinerea acestora. Totodata o pondere
ridicata a acestora poate afecta capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile.
4. Rata datoriilor pe termen lung
Rdtl = DTL/DTx100
Rdtl = 50000/100000x100=50%
Atat datoriile pe termen scurt cat si cele pe termen lung reprezinta 50% din totalul
datoriilor. Rata datoriilor pe termen lung ridicata poate fi explicata prin contractarea unor
datorii rezultate din preluarea unor bunuri in regim de leasing financiar dar deasemena
paote avea un efect negativ asupra capacitatii de plata.

20
2. ANALIZA ECHILIBRULUI POZITIEI FINANCARE
2.1 Analiza lichiditatii si solvabilitatii :
1. Lichiditatea curenta in forma relativa:
Lc = ACR(active curente) / DCR(datorii curente) x100 ;
Lc = 65000/ 50000 x 100 = 130 % - acoperire excedentara de lichiditate curenta,
societatea putanad sa isi acopere datoriile curente din activele curente. Totusi nivelul de
130% nu aparteine intervalului de siguranta [150%, 250%] .ntreprinderea poate lua
masuri in ceea ce priveste crestarea valorii ratei de lichiditate curenta printr-o crestere a
rentabilitatii activitatii de exploatare, crestere a ponderii elementelor de numerar si
echivalente de numerat in totalul activelor curente, cresterea vitezei de rotaie a creantelor
care sa devanseze viteza de rotatie a datoriilor, precum si prin reducerea datoriilor pe
termen scurt.
2. Lichiditatea imediata in forma relative:
Rli = (ACR-S) / DCR x 100
Rli = (65000– 20000) / 50000 x100 = 90% - deficit de lichiditate imediata(de
10%) fapt ce dovedeste ca societatera nu poate sa-si acopere datoriile curente intotalitate
pe baza creantelor si trezoreriei dar se incadreaza in intervalul de siguranta apreciat ca
fiind de [50%;100%];
Se recomanda cresterea lichiditatii imediate printr-o crstere a vitezei de rotatie a
creantelor care sa devanseze vitezei de rotatie a datoriilor precum si cresterea ponderii
elementelor de numerar si echivalente de numerar in totalul activelor curente ale entitatii.
Trebuie avut in vedere ca desi tendinta de crestere a lichiditatii immediate se
apreciaza ca favorabila, cresterea nivelului ratei lichiditatii curente peste pragul maxim
recomandat poate reflecta de asemenea o structura necorespunzatoare a activului
circulant sub aspectul unei ponderi prea ridicate a creantelor(dificultati in incasare)
respective al disponibilitatilor (management pasiv in fructificare)

3. Lichiditatea efectiva in forma relative:


Rle = TR / DCR x 100 = 5000 / 50000 x 100 = 10%;- acoperire deficitara de
trezorerie fapt ce dovedeste ca societatera nu poate sa-si acopere datoriile curente pe baza

21
trezoreriei si nu se incadreaza in intervalul de siguranta apreciat ca fiind acceptabil de
[50%;100%];
Se recomanda cresterea disponibilittilor prin incasarea creantelor si reducerea
datoriilor pe termen scurt la un nivel optim.
Interpretarea nivelului ratei lichiditatii imediate este relativa, deoarece
disponibilitatile banesti se pot modifica frecvent si semnificativ ca urmare a platilor si
incasarilor intreprinderii.
5. Rata autonomiei financiare:
Raf = CPR / PB x100;
Raf = 65000 / 165.000 x100 = 39,39% - se situeaza in intervalul de siguranta
[30%;100%]
intreprinderea finantandu-si activitatea din surse proprii in proportie de 39.39%.
6. Rata stabilitatii financiare:
Rsf = CPM / PB x 100 = (AB – DCR) / PB x 100 = 115000 / 165.000 x100 =
69,69% - nu se situeaza in intervalul de siguranta [80%;100%], capacitatea investitionala
a intreprinderi find redusa.
7. Rata autonomiei financiare pe termen lung:
Ralf = CPR / CPM x100 = 65000/ 115000 x 100 = 56,52% - se incadreaza in
intervalul de siguranta [50%;100] si arata ca gradul de finantare a entitatii pe baza
imprumuturilor de termen lung este buna;
8. Rata indatorarii financiare – bancare:
Rdfb = DFB / CPR x100 = 3000 / 65.000 x 100 = 4,61% - gradul de indatorare la
banci este unul foarte scazut si se incadreaza in intrervalului de siguranta financiara de
[0%, 50%].
9. Rata parghiei financiare – active
RPFa = DT/ABx100 =100.000/165000x100= 60,60% - in proportie de 60.60%
activele intreprinderii sunt finantate pe seama datoriilor.Valoarea indicatorului depaseste
cu mult nivelul admis de [0%, 30%].
10. Rata parghiei financiare – capitaluri proprii :

22
RPFcpr = DT / CPR x 100 = 100000/ 65.000 x 100 = 153,84% - acest indicator se
incadreaza in intervalul de pana la 200% apreciat ca normal adica marimea datoriilor
totale este de 1.5 ori mai mare ca si valoarea capitalurilor proprii ;

2.2 Analiza capitalului de lucru


CL = ACR – DCR (reprezinta activele curente ramase permanent la dispozitia
entitatii )
CL = 65000 – 50000= 15000 lei – entitatea se afla in stare de echilibru financiar
pe termen scurt deoarece dispune de o marja de siguranta privind finantarea activelor
curente, marja realizata pe seama unei parti din capitalurile permanente.

11. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de
produse alimentare:

Indicator 31.12.n
Imobilizări 40000
Stocuri 2000

Creante 500
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 30000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 8500
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

BILANT
Active imobilizate =40.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=2.000 + 500 + 1.000 = 3.500
TOTAL ACTIVE = 43.500
Capital si rezerve = 30.000
Datorii pe ternem lung = 5.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f.
scurt=
8.500
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 43.500

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

23
1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente


Active curente (Indicatorul capitalului circulant) X 100 = 3.500 X100 = 41
Datorii curente 8.500
-active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
2.000+500+1.000=3.500
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=8.500

* valoarea recomandata acceptabila > 100;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri X100=(Indicatorul test acid) = 3.500-2.000 X100=


17,64
Datorii curente 8.500

* acoperire deficitara de lichiditate imediata

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat X 100 = 5.000 X 100 = 16.66%


Capital propriu 30.000
sau
Capital imprumutat X 100 = 5000 X100 = 14.28%
Capital angajat 5.000+30.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

6. Analizati si interpretati ratele de lichiditate pentru intreprinderea


analizata in exercitiul anterior.

REZOLVARE

24
Lichisitatea curenta este capacitatea activelor curente de a face fata
datorilor curente ale entitatii.
LC = ACR – DCR =3.500-8.500= -5000 rezulta ca intreprinderea nu
are capacitatea de a-si achita datoriile intr-o perioada de 1 an din activele
circulante.
Lichiditatea imediata este capacitatea activelor curente cu lichiditate
crescuta si medie de a face fata datoriilor curente ale entitatii. In cadrul
activelor curente cu lichiditate crescuta si medie intra trezoreria si creantele
entitatii, acestea se pot calcula scazand din activele curente volumul
stocurilor.
LI = (ACR-S) – DCR = 3.500- 2.000 -8.500 = -7000 rezulta ca
intreprinderea se confrunta cu deficit de lichiditate imediata.
Lichiditatea efectiva masoara gradul in care trezoreria acopera
datoriile curente
LE = TR-DCR = 1.000-8500= -7.500 rezulta ca intreprinderea se
confrunta cu un deficit de lichiditate efectiva.

12. Analizați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în exercițiul


precedent.
Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 3.500 = 0.41
Datorii curente 8.500

Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri = 3.500-2000 = 0.18
Datorii curente 8.500

Ambele valori obtinute in urma calcularii indicatorilor de risc sunt cu mult


sub media normala, respectiv 2 pentru indicatorul lichiditatii curente si 1
pentru cel al lichiditatii imediate. Ca urmere, intreprinderea are grave
dificultati de achitare a datoriilor curente.

13. Să se analizeze poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea
situație bilanțieră:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creante 5000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000

25
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

REZOLVARE

BILANT
Active imobilizate =30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=4.000 + 5.000 + 1.000 = 10.000
TOTAL ACTIVE = 40.000
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 5.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f.
scurt=
13.000+2.000=15.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 20.000

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente


Active curente (Indicatorul capitalului circulant) X 100 = 10.000 X100 =
66.66
Datorii curente 15.000
-active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4.000 + 5.000 + 1.000
= 10.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=13.000+2.000=15.000

* valoarea recomandata acceptabila > 100;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri X100=(Indicatorul test acid) = 10.000-4.000


X100= 40
Datorii curente 15.000

* acoperire deficitara de lichiditate imediata

26
2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat X 100 = 5.000 X 100 = 25%


Capital propriu 20.000
sau
Capital imprumutat X 100 = 5.000 X100 = 20%
Capital angajat 5.000+20.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

10. Analizati si interpretati ratele de lichiditate pentru intreprinderea


analizata in exercitiul anterior.

REZOLVARE
Lichisitatea curenta este capacitatea activelor curente de a face fata
datorilor curente ale entitatii.
LC = ACR – DCR =10.000-15.000= -5.000 rezulta ca intreprinderea
nu are capacitatea de a-si achita datoriile intr-o perioada de 1 an din activele
circulante.
Lichiditatea imediata este capacitatea activelor curente cu lichiditate
crescuta si medie de a face fata datoriilor curente ale entitatii. In cadrul
activelor curente cu lichiditate crescuta si medie intra trezoreria si creantele
entitatii, acestea se pot calcula scazand din activele curente volumul
stocurilor.
LI = (ACR-S) – DCR = 10.000-4.000-15.000= -9.000 rezulta ca
intreprinderea are deficit de lichiditate imediata.
Lichiditatea efectiva masoara gradul in care trezoreria acopera
datoriile curente
LE = TR-DCR = 1.000-15.000= -14.000 rezulta ca intreprinderea se
confrunta cu un deficit de lichiditate efectiva.

14. Să se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii şi să se


furnizeze măsuri pentru echilibrarea situației ei financiare.
Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 10.000 = 0.67
Datorii curente 15.000

27
-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati =
4.000+5.000+1.000=10.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=15.000

Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri = 10.000-4.000 = 0.40
Datorii curente 15.000

Ambele valori obtinute in urma calcularii indicatorilor de risc sunt cu mult


sub media normala, respectiv 2 pentru indicatorul lichiditatii curente si 1
pentru cel al lichiditatii imediate. Ca urmare, intreprinderea are grave
dificultati de achitare a datoriilor curente.

Ca si masuri se poate apela la:


- cresterea capitalului social prin aportul de numerar, in vederea stingerii
unei parti din datoriile catre furnizori sau a celor bancare, sau a cresterii
valorii stocurilor;
- incercarea de a obtine discounturi la achitarea cash sau inainte de
termenul scadent a datoriilor catre furnizori sau de a obtine o crestere a
termenului de plata catre acestia.
- reducerea termenului de incasare a creantelor
- vanzarea unor active imobilizate, pentru a creste disponibilitatile.

15. O întreprindere este caracterizată de situația bilanțieră descrisă în tabelul de mai jos. Ştiind că
imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale
întreprinderii, datorii pe termen lung în valoare de 400 reprezintă rate scadente în anul curent, iar
10% din creanțe sunt garanții de bună execuție ce vor fi încasate peste 20 de luni să se analizeze
poziția financiară a întreprinderii pe baza bilanțului contabil şi a bilanțului financiar şi să se
explice diferențele constatate.

Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 3000
Imobilizări necorporale 800
Stocuri 1000
Creante 2000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 2000
Datorii mai mari de un an 3000
Datorii de exploatare 2400
Datorii bancare pe termen foarte scurt 400

28
BILANT CONTABIL

Active imobilizate = 3.000 + 800 = 3.800


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =1.000 + 2.000 + 1.000 =
4.000
TOTAL ACTIVE = 7.800

Capital si rezerve = 2.000


Datorii pe termen lung = 3.000
Datorii pe termen scurt = dat. de exploatare + dat. bancare pe termen f.
scurt=2.400+400 = 2.800
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 7.800

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 4.000 = 1.43
Datorii curente 2.800

-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 1.000+2.000 +1.000= 4.000


-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =2.400
+400 = 2.800

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri = 4.000-1.000 = 1.07
Datorii curente 2.800

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 = 3.000 X 100 = 150%
Capital propriu 2.000

Capital imprumutat X 100 = _3.000___ X100 = 60%


Capital angajat 3.000+2.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

29
Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare, cu atat inseamna ca firma
depinde mai mult de imprumuturile sau de datoriile comerciale angajate. O
situatie rezonabila cere ca acest indicator sa fie undeva, pina in 0,5.

BILANT FINANCIAR
Active imobilizate = 3.000 + 800 -200= 3.600
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =1.000 + 2.000 –(2.000*10%)+
1.000 = 3.800
TOTAL ACTIVE = 7.400

Capital si rezerve = 2.000


Datorii pe termen lung = 3.000-400=2.600
Datorii pe termen scurt = dat. de exploatare + dat. bancare pe termen f.
scurt=2.400+400 = 2.800
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 7.400

Bilantul financiar este bilantul care reprezinta utilizarile si resursele ce se


efectueaza in functie de stabilitatea si de apartenenta lor la ciclul de exploatare.
Ca urmare, din bilantul contabil sunt excluse elementele care nu apartin ciclului
de exploatare current, valoarea activelor si, respectiv a pasivelor bilantului
financiar fiind mai mica fata de bilantul contabil.
12. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați
diferențele.

IN CAZUL BILANTULUI CONTABIL:

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 4.000 = 1.43
Datorii curente 2.800

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri = 4.000-1.000 = 1.07
Datorii curente 2.800

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 = 3.000 X 100 = 150%
Capital propriu 2.000

Capital imprumutat X 100 = _3.000___ X100 = 60%


Capital angajat 3.000+2.000

30
unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

IN CAZUL BILANTULUI FINANCIAR:

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 3.800 = 1.36


Datorii curente 2.800

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri = 3.800-1.000 = 1.00
Datorii curente 2.800

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 = 2.600 X 100 = 130%
Capital propriu 2.000

Capital imprumutat X 100 = _2.600___ X100 = 56.52%


Capital angajat 2.600+2.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Prin comparatie, indicatorii analizati in cele doua cazuri scad proportional


cu valoarea care reprezinta si diferenta dintre cele doua tipuri de bilanturi. In
cazul bilantului financiar este de remarcat faptul ca indicatorii gradului de
indatorare scade cu 20%, respective cel de-al doilea cu 3.48%, fiind influentati de
excluderea datoriilor aferente anului in curs din totalul datoriilor pe termen lung.
In ceea ce priveste lichiditatea, nu exista diferente majore intre cele doua
cazuri, indicatorul lichiditatii imediate fiind 1 in ambele cazuri, aceasta valoare
fiind cea acceptabila, iar indicatorul lichiditatii curente este foarte putin influentat,
cu 0.04%, valoarea acceptabila a acestui indicator fiind 2, putem spune ca firma
nu are dificultati majore in acoperirea datoriilor curente.

31
16. să se calculeze marja comercială şi valoarea adăugată generate de societatea X despre
care se cunosc informațiile financiare din tabelul de mai jos şi să se analizeze repartiția valorii
adăugate pe destinații.

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producția vândută 30000
Producția stocată 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 7000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1000

Rezolvare:

1.Se calculeaza marja industriala(MI):


MI = QE – (CM + LT) unde:QE – productia exercitiului
CM – cheltuielile materiale
CT - cheltuieli de la terti si cheltuieli cu
dobinzi

MI = (30000+1000)- (10000+1500-1400)=31000-12900 = 18100 lei

2.Se calculeaza marja comerciala(MC):

MC = VM – CD VM – venituri din vinzari marfuri


CD - costul de achizitie al marfurilor
vindute
MC = 2000 – 1200 = 800 lei

3.Se calculeaza valoarea adaugata (VA):

VA = MC – MI

VA = 800 +18100 = 18900 lei

Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii,


indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei
exercitiului si sa fie intr-o crestere continua

17.Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru


întreprinderea ale cărei informații financiare sunt prezentate mai jos:

32
Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400

Soldurile intermediare de gestiune constituie o prezentare economica a contului de


rezultate.In fapt , sunt indicatori sub forma de solduri , numite si marje , care pun
in evidenta etapele formarii rezultatului exercitiului , in stransa conexiune cu
structura de venituri si cheltuieli aferente activitatii unei intreprinderi.

In practica franceza , intreprinderile au obligatia de a elabora “tabloul soldurilor


intermediare de gestiune” , care constituie o sursa suplimentara de informatii
pentru determinarea si analiza rezultatelor pe diferite trepte ale formarii lor.
In realitate , tabloul soldurilor intermediare de gestiune nu constituie decat o alta
varianta de prezentare a contului de rezultate.El propune un alt mod de grupare a
veniturilor si cheltuielilor , precum si evidentierea mecanismului de formare a
principalilor indicatori de rezultate si performante.

Soldurile intermediare de gestiune sunt:


- marja comerciala
- productia exercitiului
- valoarea adaugata
- excedentul brut de exploatare
- rezultatul explotarii
- rezultatul current al exercitiului
- rezultatul exceptional
- rezultatul net al exercitiului

Marja comerciala=Venituri din vanzarea marfurilor – Costul marfurilor vandute


=4.000-4.200
=-200 u.m.

Productia exercitiului=Productia vanduta+Productia stocata


=24.000+500
=24.500 u.m.

33
Valoarea adaugata=Productia exercitiului+Marja comerciala – (Cheltuieli cu
materii prime si materiale+Lucrari si servicii executate de terti)

Cheltuieli cu materii prime=10.000 u.m.


Lucrari si servicii executate de tertii=200 u.m.

Valoarea adaugata=24.500-200-(10.000+200)
=14.100 u.m.

Rezultatul brut al exploatarii=Valoarea adaugata+Subventii de exploatare-Impozite


si taxe-Cheltuieli salariale
=14.100+2.300-300-5.000
=11.100 u.m.

Rezultatul exploatarii=Rezultatul brut al exploatarii-Cheltuieli cu amortizarea


=11.100-1.000
=10.100 u.m.

Rezultatul current=Rezultatul exploatarii+Venituri financiare-Cheltuieli financiare


=10.100+100-500
=9.700 u.m.

Rezultatul exceptional=0

Rezultatul net al exercitiului = Rezultatul current-Impozit pe profit


=9.700-1.400
=8.300 u.m.

Marja comerciala < 0 arata ca rezultatul obtinut este nefavorabil.O marja


comerciala redusa implica cheltuieli generale riguroase , respectiv reducerea
costurilor privind personalul si economii asupra cheltuielilor de stocaj , transport.

Valoarea adaugata evidentiaza performanta comerciala a intreprinderii , respectiv


capacitatea sa de vanzare si productie.

Excedentul brut din exploatare reprezinta ceea ce ramane intreprinderii pentru


finantarea activitatii si finantarea investitiilor , iar daca raman si disponibilitati ,
acestea sunt folosite pentru remunerarea asociatilor si actionarilor.Excedentul brut
de exploatare studiaza impactul cheltuielilor cu personalul si al impozitelor si
taxelor asupra acestui sold intermediar de gestiune.

Rezultatul exploatarii caracterizeaza performantele comerciale si financiare ale unei


intreprinderi , independent de politica financiara si fiscala.Spre deosebire de
rezultatul brut al exploatarii , acest sold tine cont de amortizare si constituirea
provizioanelor.Acesta pune in evidenta rezultatul degajat din exploatare , dupa

34
luarea in considerare a tuturor cheltuielilor de productie si comercializare si a
riscurilor de exploatare.

Rezultatul current reprezinta rezultatul obtinut din operatiunile normale , obisnuite


ale intreprinderii.Acest indicator permite aprecierea impactului politicii financiare
a intreprinderii asupra rentabilitatii.

Diferenta dintre rezultatul current si cel al exploatarii este expresia politicii


financiare a intreprinderii , a deciziilor luate pe acest plan.

Rezultatul net contabil corespunde sintezei rezultatului current si


exceptional,corectat cu urmatoarele elemente:
- participarea salariatilor la rezultate
- impozit pe profit

Se observa ca rezultatul net al exercitiului este pozitiv , ceea ce inseamna ca


interprinderea este rentabila.Rezultatul net pozitiv al exercitiului reflecta
rentabilitatea generala a intreprinderii , adica ceea ce ii ramane interprinderii dupa
achitarea tuturor cheltuielilor din anul respective.

18. Din contul de profit şi pierderi al societății din exercițiul precedent se cunosc următoarele
informații:

Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare platibile 1500
Amortizare 100
Cheltuieli cu dobânzi 200
Impozit pe profit 60
Să se calculeze şi să se interpreteze ratele de solvabilitate şi cele de rentabilitate pentru
întreprindere.
Rata rentabilităţii cheltuielilor (RRC) pune în evidenţă eficienţa consumului
total de resurse exprimat prin cheltuieli şi se determină prin raportarea
rezultatului net al exerciţiului (RNE) la cheltuielile totale ale entităţii (CT)

RRC = (RNE / CT) x 100 = (1.400 / 3.400) x 100 = 41,17 %

Conform IFRS solvabilitatea financiară se referă la disponibilităţile de


numerar pe o perioadă mai lungă de timp în care urmează se onoreze
angajamentele financiare scadente.
Solvabilitatea financiară reprirezintă capacitatea elementelor de
active de a onora datoriile entităţii indiferent de exigibilitate. Riscul de
insolvabilitate trebuie apreciat în strânsă legătură cu riscul de faliment sau
de insolvenţă a entităţii.

35
19. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea
ale cărei informații financiare sunt prezentate mai jos:
Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400
Rezolvare:

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune

Nr. Elemente de calcul Suma


crt.
1. Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) 4.000
2. Cheltuieli privind marfurile(ct.607) 4.200
3. Marja comerciala (1-2) -200
4. Productia vanduta (ct.701-706+708) 24.000
5. Variatia stocurilor 500
6. Productia imobilizata (ct.721+722)
7. Productia exercitiului(4+5+6) 24.500
8. Consumuri intermediare inclusiv cheltuielile provenite de 10.200
la
terti(rg.60, exclusiv 607, gr.61, gr.62, exclusiv 621)
9. Valoarea adaugata (3+7-8) 14.100
10. Venituri din subventii de exploatare(7411) 2.300
11. Cheltuieli cu impozitelesi taxele(gr.63) 300
12. Cheltuieli cu personalul(gr.64+621) 5.000
13. Excedentul(deficitul)brut din exploatare(9+10-11-12) 11.100
14. Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane

36
Nr. Elemente de calcul Suma
crt.
1. Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) 4.000
2. Cheltuieli privind marfurile(ct.607) 4.200
15. Alte cheltuieli din exploatare
16 Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 1.000
17. Rezultatul din exploatare (13+14-15-16) 10.100
18. Venituri financiare 100
19 Cheltuieli financiare 500
20. Rezultatul curent (17+18-19) 9.700
21. Venituri extraordinare
22. Cheltuieli extraordinare
23. Rezultatul extraordinar(21-22)
24. Rezultatul brut al exercitiului (20+23) 9.700
25. Impozitul pe profit 1.400
26. Rezultatul net al exercitiului (24-25) 8.300

20. O întreprindere produce anual un număr de 100000 de produse la un preț unitar de 5 u.m.
întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 200000 u.m.,
cheltuieli de personal de 100000 u.m. din care 85% reprezintă salariile personalului direct
productiv, cheltuieli cu utilități şi chirii în cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de
50000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 40000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de
rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice.
Q = 100.000 buc; Pvu = 5 lei;
- cheltuieli cu mat prime si materiale 200.000 lei;
- cheltuieli cu personal 100.000 lei; 85%-direct prod;
- cheltuieli cu utilitati si chirii 20.000 lei;
- cheltuieli cu amortizarea 50.000 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi 40.000 lei;

Pragul de rentabilitate este punctul in care cifra de afaceri acopera


cheltuielile de exploatare delimitate in cheltuieli fixe si cheltuieli
variabile , calculandu-se in unitati fizice sau unitati valorice pentru un
produs sau pentru intreaga activitate.
Pragul de rentabilitate se poate determina la nivelul activitatii de
exploatare sau la nivelul rezultatului curent tinand cont si de
activitatea financiara.

37
a) Pragul de rentabilitate in unitati fizice(la nivelul activitatii
curente):
Q* = CF / Pvu – Cvu;
Q*- reprezinta cantitatea de produse exprimata in unitati fizice
aferenta punctului critic;
CF – cheltuielile fixe totale;
Pvu – preturile de vanzare pe unitatea de produs;
Cvu – cheltuielile variabile pe unitatea de produs;
CF = 50.000 lei + 40.000 lei + 20.000+ 15.000 ;
CF = 125.000 lei;
Cheltuielile fixe sunt cele care sunt independente de volumul
productiei ;acestea pot fi cheltuieli fixe(amortizarea) si cheltuieli
relative fixe (cheltuieli generale de administratie , dobanzi)
Cheltuieli varialbile sunt cele care depind direct de cresterea sau
scaderea volumului productiei(ch. Cu mat prime , salariile personalului
productiv);
CV = 200.000 lei + 85.000 lei = 285.000 lei;
Cvu = CV / Q = 285.000 / 100.000 = 2.85 lei / buc;
Q* = 125.000 lei / 5 – 2.85 = 58.140 buc;
La un volum al productiei de 58.140 buc profitul este nul la nivelul
activitatii curente.
b) a) Pragul de rentabilitate in unitati valorice (la nivelul
activitatii curente):
CAN* = CF / 1- Rv;
CAN* - cifra de afaceri neta aferenta punctului critic;
Rv mediu – rata medie a cheltuielilor variabile;
CAN* = 125.000 / 1 – (2.85/5) = 125.000 / 0.57 = 219.298 lei ;
Prin urmare la un volum al vanzarilor de 275.000 lei profitul este nul la
nivelul activitatii curente.

21. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preț unitar de 40 u.m.
întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 60000 u.m.,
cheltuieli de personal de 80000 u.m. din care 90% reprezintă salariile personalului direct
productiv, cheltuieli cu utilități şi chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de
4000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de
rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi valorice şi nivelul rezultatului de
exploatare şi curent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute.

Q = 5.000 buc; Pvu = 40 lei;


- cheltuieli cu mat prime si materiale 60.000 lei;

38
- cheltuieli cu personal 80.000 lei; 90%-direct
prod;
- cheltuieli cu utilitati si chirii 5.000 lei;
- cheltuieli cu amortizarea 4.000 lei;
- Cheltuieli cu dobanzi 5.000 lei;
1. Prag de rentabilitate la nivelul rezultatului de exploatare:
a) In unitati fizice:
Q* = CF / Pvu – Cvu;
Q* = 17.000 / 40 – 26.4 = 17.000 / 13.6 = 1.250 buc
Cvu = 132.000 / 5.000 = 26.4 lei
La o productie de 1.250 buc profitul unitatii este nul la nivelul
activitatii de exploatare;
La o crestere a productiei cu 500 unitati adica 5.500 buc
situatia va fi:
Q* = 17.000 / 40 – 24 = 1.062,5 buc
Cvu = 132.000 / 5.500 = 24 lei
b) In unitati valorice:
CAN* = CF / 1- Rv;
CAN = 17.000 / 1- 0.66 = 17.000 / 0.34 = 50.000 lei ;
La o cifra de afaceri de 50.000 lei profitul societatii va fi nul ;
La o crestere a productie vandute la 5.500 buc CAN = 17.000 /
1-0.6 = 17.000 / 0.4 = 42.500 lei
2. Prag de rentabilitate la nivelul rezultatului curent:
a) In unitati fizice:
Q* = CF / Pvu – Cvu;
Q* = 22.000 / 40 – 26.4 = 22.000 / 13.6 = 1.618 buc;
Cvu = 132.000 / 5.000 = 26.4 lei
La o productie de 1.618 buc profitul este nul la nivelul
rezultatului curent.
In cazul cresterii productiei la 5.500 buc
Q* = 22.000 / 40 - 24 = 1.375 buc
b) In unitati valorice:
CAN* = CF / 1- Rv;
CAN = 22.000 / 1- 0.6 = 55.000 lei ;
La o cifra de afaceri de 55.000 lei profitul societatii va fi nul la
nivelul active curente;
La o crestere a productie vandute la5.500 buc CAN = 22.000/ 1-
0.66 =64.706 lei

39