Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul de control intern – Austria

Austria este o republică federală, formată din nouă landuri, fiecare land are propria sa
constituție, parlament, guvern propriu. Responsabilitățile legislative și administrative sunt împărțite
între Federație și landuri în concordanță cu prevederile Constituției Federale, de fapt principala
atribuție a Federației este aceea de a elabora legi.
Ca urmare a implementării ineficiente a proiectelor majore de construcții din sectorul public
(Cheltuieli excesive și / sau inexplicabile), a apărut în Austria în anii ”70 o discuție cu privire la
caracterul adecvat și eficiența mecanismelor de evaluare convenționale din administrația publică și
întreprinderile din sectorul public (întreprinderi de stat). Bazându-se pe modelul de organizare a
sectorului privat corporatist, funcțiile auditului intern au fost stabilite la toate nivelurile teritoriale
(federal guvern, provincii, municipalități) și pentru toate tipurile de activități din sectorul public
(administrație publică și întreprinderile din sectorul public). Pentru a asigura structuri și
responsabilități uniforme, recomandările Curții Austriece de Audit au fost în mare măsură puse în
aplicare, fiind creat astfel un organism de audit care devenit între timp parte integrantă a
administrației publice.
Evoluțiile economice din ultimii ani (deficite bugetare mari, șomaj), au dus la nevoia urgentă
în sectorul public de reduceri bugetare, iar pentru a restaura echilibru între cheltuielile publice și
venituri, instrumentele de control bugetar și de personal s-au dovedit prea inflexibile și / sau
ineficiente în realizarea obiectivelor specifice. La fel cum s-a făcut în momentul în care a fost
implementat sistemul de audit intern, administrația publică încearcă să adopte metode și tehnici care
sunt aplicate cu succes în sectorul privat. Astfel agențiile guvernamentale au decis să introducă
Controlul intern în practica administrativă austriacă ca fundamentament al managementului și
principiu de control.
Deși este la început introducerea sistemului de control intern în administrația austriacă,
Curtea de Audit salută introducerea controlului intern (denumit "Controlling"), ca o chestiune de
principiu, întrucât se așteaptă ca acest pas să ducă la orientarea sporită a Administrației Publice spre
principiile eficienței și eficacității.
În administrația publică din Austria diferențele dintre auditul intern și controlul intern
("Controlling") ar fi următoarele:
Auditul este înțeles ca o examinare posterioară efectuată de organisme care nu au participat
la procedura examinată. Auditorul sau examinatorul, nu trebuie, așadar, implicați în vreun fel în
procesele administrative care urmează să fie examinate. Atâta timp cât procesul administrativ nu a
fost finalizat, acesta nu poate fi auditat. Prin urmare acțiunea de audit - chiar dacă urmărește
îndeaproape măsurile luate - va fi întotdeauna post-acțiune și va detecta prin urmare, orice
comportament neadecvat numai după ce a fost comis.
Auditorii interni sunt de obicei parte a unităților administrative sau corporative în care își
efectueză activitatea. Organismele de audit stabilite în afara entități administrative, inclusiv Curtea
de Audit, se numesc auditori externi.
În ceea ce privește termenul de "control" trebuie să se constate că scopul acestuia nu este de
verificare a auditului sau a activităților. Scopul controlului este acela de a monitoriza și controla
continuu activitățile pentru a identifica dacă obiectivele specifice sunt realizate sau, dacă este
descoperit faptul că acestea sunt de neatins, înlocuite la timp de obiective nou convenite.
Stabilirea obiectivelor, precum și monitorizarea și controlul realizării acestora este o funcție
a managmentului. Pentru a reduce excesiv volumul de lucru, managerii atribuie uneori sarcina de
monitorizare și control, către o funcție specială, controlerul. Acesta este într-o relație directă cu
managerul și nu are autoritatea de a se angaja în orice activitate de management.
Auditorul nu are nici un rol în activitățile administrative de zi cu zi, el trebuie să examineze,
în numele angajatorului (de exemplu, un ministru) dacă măsurile luate au fost efectuate în mod
corespunzător, eficient și eficace. Controlerul, pe cealaltă parte, este implicat în procesul
administrativ de zi cu zi și raportează managerului despre starea actuală și realizare obiectivelor și
face propuneri referitoare la controlarea operațiunilor.
Având în vedere că introducerea unui sistem de control intern în Administrația austriacă
cunoaște o dezvoltare relativ recentă, pentru a identifica abordări adecvate, a fost înființat un grup de
coordonare, alcătuit din reprezentanți ai diferitelor departamente guvernamentale și persoane
nominalizate de la Curtea de audit. Ca un prim proiect, Grupul a decis să studieze metodele folosite
în sectorul public din alte țări, fiind găsite modele sustenabile în special în zona OCDE.
Ca un pas următor este planificat să se numească un consultant extern pentru a investiga
cantitatea activităților și modalitățile de raportare deja existente în departamentele cu un număr mare
de agenții subordonate ca Finanțe, justiție, afaceri sociale, educație, etc.. După studierea acestor date
se poate determina dacă pot fi folosite în dezvoltarea unor Standarde de referință, iar ca un pas
următor, procedura ar trebui extinsă pentru a acoperi toate departamentele într-un efort de a descrie
serviciile (produsele) furnizate de administrația publică.
Rolul sistemului de control intern:
 sprijinirea respectării reglementărilor aplicabile şi a orientărilor strategice;
 sporirea eficienţei activităților administrative;
 acoperirea cerinţelor legate de cheltuielile publice;
 administrarea eficientă a fondurilor publice;
 garantarea legalităţii şi fiabilităţii activităților de administrare;
 protejarea informaţiilor supuse cerinţelor legale ale confidenţialităţii.
De exemplu, Ministerul Federal al Educației și Femeilor de Afaceri (The Federal Ministry of
Education and Women’s Affairs) ca urmare a recomandărilor formulate de către Curtea de Audit în
ceea ce privește controlul în sistemul școlar federal, în 2011 a implementat jumatate din aceste
recomandări. Acesta a stabilit un sistem de management al calității în învățământul secundar,
procesele și metodele de control bugetar au fost armonizate și se dorește introducerea uni program
uniform de management electronic folosit în toate școlile de stat din Austria de la începutul anului
școlar 2014/15.

S-ar putea să vă placă și