Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Profesională ”Emil Drăgan”, Grădiștea


Profesor: Hogea Laura – Diana
Data: 18.03.2019
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina : Religie, cultul ortodox
Unitatea de învățare: Viața omului cu Dumnezeu
Subiectul lecţiei: Decalogul – importanța lui în viața omului, Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, Mărturisirea credinței în Vechiul
Testament
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Scopul lecției: consolidarea cunostintelor despre cele zece porunci, răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu și mărturisirea credinței în
Vechiul Testament; educarea elevilor în spiritul respectării poruncilor divine și întărirea credinței cu privire la iubirea lui Dumnezeu.

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase.
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competențe specifice:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii.
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice.
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice, istorice).
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date.
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase.
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase.
3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața personală şi în comunitățile de apartenență.
Competențe derivate:
CD1: explicarea poruncilor din Decalog;
CD2: prezentarea necesității celor zece porunci;
CD3: descrierea importanței unor personalități din cadrul poporului evreu (judecătorul Samuel, prorocii Ieremia, Ilie și Daniel);
CD4: prezentarea rolului prorocilor în păstrarea legăturii directe cu Dumnezeu și a transmiterii voinței Sale către poporul evreu.

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : rugăciunea, conversația catehetică, lectura, jocul didactic, explicația, întrebările, exercițiul, organizatorul grafic.
2. Mijloace de învăţământ: tabla, bilețele, plicuri, baloane, caiete, lipici, coli de carton, patafix, puzzle, flipchart.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală, pe grupe.
4. Evaluare: aprecieri verbale, observația sistematică a activității elevilor.

Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică semestrială, clasa a V-a;

2. Temporale: - nr. de lecţii: 1


- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2. Proloagele, vol. I, Editura Bunavestire.
3. Gheorghe, Prof. Dr. Iuliana, Didactica aplicata- Religie, ed. Arves, Craiova, 2006.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2017.
6. Benga, Cristina (coord.), Religie, cultul ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Editura Corint, București, 2017.
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul informațional Strategia didactică


Etapele CD Metode și Mijloace de Forma de
lecţiei / Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ învățare organizar Evaluare
Timp e
Momentul • Salutul • Salutul
organizatori • Rugăciunea Sfântului Efrem • Rugăciunea Sfântului Efrem Rugăciunea
c sirul Sirul Catalogul Individual
5’ •Anunțarea absenților Conversația ă
• Notarea absenţelor • Pregătirea pentru începerea
• Pregătirea pentru începerea orei orei, elevii vor avea notat pe Frontală
tablă data și sfinții zilei
•Un elev citește sinaxarul Lectura Anexa 1
•Sinaxarul zilei zilei
Pregătirea Elevii vor fi împărțiți în 3 grupe Elevii sunt atenți la indicatiile
elevilor de la începutul orei. Fiecare profesorului și rezolvă
pentru grupă va primi câte un plic cu puzzle-ul primit descoperind : Piese de puzzle Frontală Aprecieri
receptarea piese de puzzle (Anexa 2).  Decalogul – importanța Jocul verbale
noilor Pentru a descoperi titlul lecției lui în viața omului didactic Lipici Pe grupe
cunoştinţe elevii trebuie să aranjeze piesele  Răspunsul omului la
7’ de puzzle și să le lipească. chemarea lui Dumnezeu Coli de carton
 Mărturisirea credinței în
Vechiul Testament. patafix
Anunţarea Profesorul anunță elevii că este o Elevii notează în caiete
titlului şi a lecție de recapitulare a primului Individual
obiectivelor capitol numit „Viața omului cu Explicația ă
lecţiei Dumnezeu”.
2’ -Astăzi vom încerca să Elevii sunt atenți la
facem o sinteză a acestui capitol explicațiile profesorului. Tabla
ce cuprinde următoarele lecții:
 Decalogul – importanța lui în
viața omului Caiete Frontală
 Răspunsul omului la
chemarea lui Dumnezeu
 Mărturisirea credinței în
Vechiul Testament.
- Vom recapitula aceste
lecții pentru a puncta importanța
câtorva personalități din cadrul
poporului evreu: judecătorul
Samuel, prorocii: Ieremia, Ilie și
Daniel; rolul acestora în privința
păstrării legăturii directe cu
Dumnezeu și a transmiterii
voinței Sale către poporul evreu.
De asemenea, vom insista pe
necesitatea existenței Decalogului
și pe explicarea celor zece
porunci.
Expunerea Organizatorul
Prof. va afișa schema lecției și va grafic
împărți elevilor fișe cu această Fișă (Anexa 3)
schemă.
Recapitulare Se va efectua sub formă de Elevii ascultă cu atenție
a și joc: JOCUL BILEȚELELOR. explicațiile prof. și intră în
sistematizare Astfel, pe tablă a fost lipită în jocul acestuia.
a prealabil o panglică, cu mai multe Jocul Plicuri
cunoștințelor CD1 buzunărașe colorate, ce cuprind didactic Activitate
bilețele. frontală
30’ REGULI: Aprecieri
Elevul care dorește sau care Explicația Bilețele verbale
CD2 e numit de profesor, iese la tablă
și trage un bilețel. Citește
conținutul acestuia și încearcă să
rezolve cerința primită. Timpul Întrebările Cadoul – surpriză
CD3 pus la dispoziție pentru Observare
rezolvarea tuturor cerințelor de a
către elevii clasei este de 30 de Conversația sistematic
CD4 minute. Dacă ei vor reuși să catehetică ăa
îndeplinească în mod corect, activității
încadrați în timp, clasa primește elevilor
un cadou- surpriză.
PRECIZARE:
Bilețelele (Anexa 4) nu
sunt numerotate, ele pot fi trase și
rezolvate în orice ordine.
Aprecierea, -Ați observat, în cadrul
asocierea și acestei unități de învățare, că Elevii ascultă cu atenție
generalizare Dumnezeu a purtat de grijă explicațiile prof și iau aminte
a poporului evreu și, prin el, de la cuvintele acestuia. Explicația
1’ întreaga omenire. Profețiile și Frontală
poruncile aveau scopul de a
îndrepta pe oameni înaintea lui
Dumnezeu, de pregătire pentru
primirea lui Hristos Mântuitorul.
Toți cei care cred astăzi în El
„sunt seminție aleasă, (...)neam
sfânt, popor agonisit de
Dumnezeu” (I Pt 2, 9), popor din
care sunt chemați să facă parte
toți oamenii.
Activitate Profesorul propune elevilor Elevii rezolvă exercițiul.
suplimentară următorul exercițiu: Exercițiul
3’ Ordonează corect cuvintele Manual Individual
din textul următor: ă Aprecieri
pe aproapele, pe tine însuți, tău, verbale.
Să, tău, ca, iubești.(manual:
ex.6/58).

Evaluarea Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă. Expunerea Frontală Aprecieri


activităţii individuale, privind atât verbale
elevilor pregătirea elevilor pentru lecţie,
1’ cât şi implicarea în lor în
activitate.

Încheierea • Rugăciunea Sfântului Efrem • Rugăciunea Sfântului Efrem Rugaciunea


activităţii sirul Sirul
1’ • Salutul.
• Salutul.

OGLINDA TABLEI
18.03.2019
Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului

VIAȚA OMULUI CU DUMNEZEU

Decalogul – importanța lui în viața omului. Răspunsul omului la chemarea lui


Dumnezeu. Mărturisirea credinței în Vechiul Testament
ANEXA 3
SCHEMA LECȚIEI /
OBIECTIVELE LECȚIEI
NECESITATE

DECALOGUL –
IMPORTANȚA LUI ÎN
VIAȚA OMULUI
PROROCUL ILIE

MĂRTURISIREA
CREDINȚEI ÎN VECHIUL
TESTAMENT VIAȚA OMULUI CU EXPLICARE
DUMNEZEU

PROROCUL DANIEL

RĂSPUNSUL OMULUI LA
CHEMAREA LUI JUDECĂTORUL SAMUEL
PROROCUL IEREMIA
DUMNEZEU
ANEXA 1

SINAXAR

Luna martie în 18 zile: pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Chiril,
arhiepiscopul Ierusalimului.

Sfântul Chiril s-a născut din părinţi evlavioşi, care mărturiseau credinţa creştină. De mic
copil a fost crescut şi el în nevoinţe asemănătoare, pe vremea împăratului Constantin. Când, mai
târziu, episcopul de atunci al Ierusalimului, s-a mutat către viaţa cea fericită, cel ce a fost învrednicit
cu darul episcopiei a fost tocmai acest fericit Chiril, care s-a arătat un apărător plin de râvnă al
sfintelor dogme apostolice. În vremea aceea, pe scaunul din Cezareea Palestinei se găsea Acaciu, care
pentru că nu voia nicidecum să mărturisească cum că Fiul este de o fiinţă cu Tatăl, a fost depus din
treaptă de către Sinodul din Sardica. Dar Acaciu nu a voit să se supună hotărârii sinodului, ci a rămas
mai departe, ca un tiran pe scaunul său şi, mai mult, pentru că era cunoscut împăratului, luând putere
de la acesta, a depus la rândul său din treaptă pe Chiril şi l-a alungat din Ierusalim.

Sfântul Chiril, alungat fiind din Ierusalim, a venit la Tars unde a rămas ceva vreme împreună
cu minunatul episcop Silvan. După ce s-a adunat un alt sinod la Seleucia, în 359, care a condamnat
din nou pe Acaciu, acesta a plecat la Constantinopol şi a venit la împărat aţâţând mânia acestuia, prin
cele spuse de el împotriva lui Chiril. Pentru aceasta Chiril a fost condamnat la surghiun. După
moartea lui Constanțiu însă, urmând la conducerea împărăţiei Iulian şi voind să atragă de partea lui
pe toţi cei ce fuseseră surghiuniţi de înaintaşul său, a dat poruncă să revină la scaunele lor toţi
episcopii care fuseseră mai înainte surghiuniţi. Împreună cu toţi ceilalţi a revenit din surghiun şi
sfântul Chiril şi şi-a luat în primire scaunul său de la Ierusalim. Şi păstorind în chip frumos şi
bineplăcut lui Dumnezeu turma încredinţată lui şi lăsând ca amintire Bisericii catehezele sale, cu care
căutase să întărească în credinţa creştină turma sa, după ce a mai trăit puţină vreme de la întoarcerea
din surghiun, a răposat întru fericire.

Şi era sfântul Chiril, în ceea ce priveşte înfăţişarea trupului, om potrivit de vârstă, gălbui la
faţă, cu părul lung, cu nasul adus, lat şi rotund la obraz, cu sprâncene deopotrivă tocmite şi aduse, cu
barba albă, deasă şi îngemănată şi cu toată ţinuta asemenea unui om de la ţară.

DECALOGUL RĂSPUNSUL MĂR


IMPORTANȚA OMULUI LA CRE
LUI ÎN VIAȚA CHEMAREA V
OMULUI LUI TE
DUMNEZEU
ANEXA 2
ANEXA 4

Explică porunca I din Decalog: Explică porunca a II-a din Decalog:


EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU... SĂ NU SĂ NU-ȚI FACI CHIP CIOPLIT ȘI NICIUN
AI ALȚI DUMNEZEI AFARĂ DE MINE! FEL DE ASEMĂNARE A NICIUNUI
LUCRU... SĂ NU TE ÎNCHINI LOR, NICI SĂ
LE SLUJEȘTI
Explică porunca a III-a din Decalog: Explică porunca a IV-a din Decalog:
SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI ADU-ȚI AMINTE DE ZIUA ODIHNEI, CA
DUMNEZEULUI TĂU ÎN DEȘERT SĂ O SFINȚEȘTI
Explică porunca a V-a din Decalog: Explică porunca a VI-a din Decalog:
CINSTEȘTE PE TATĂL TĂU ȘI PE MAMA TA , CA SĂ NU UCIZI
BINE SĂ-ȚI FIE ȘI SĂ TRĂIEȘTI MULȚI ANI PE
PĂMÂNT
Explică porunca a VII-a din Decalog: Explică porunca a VIII-a din Decalog:
SĂ NU FII DESFRÂNAT SĂ NU FURI

Explică porunca a IX-a din Decalog: Explică porunca a X-a din Decalog:
SĂ NU MĂRTURISEȘTI STRÂMB ÎMPOTRIVA SĂ NU POFTEȘTI NIMIC DIN CE ARE
APROAPELUI TĂU APROAPELE TĂU

ARGUMENTEAZĂ NECESITATEA CONTEXTUL ISTORIC ÎN CARE AU


RESPECTĂRII TUTUROR PORUNCILOR. FOST DATE EVREILOR CELE ZECE
PORUNCI
CINE AU FOST PROFEȚII? DE CE ESTE NUMIT IEREMIA
„PROFETUL LACRIMILOR”?
VECHIUL TESTAMENT CE A PROFEȚIT IEREMIA?
IEȘIREA
CAPITOLUL 20
VERSETELE 2-17
UNDE A FOST EXILAT POPORUL ISRAELIT ȘI CINE AU FOST JUDECĂTORII
CÂȚI ANI A STAT ÎN EXIL? VECHIULUI TESTAMENT?
COMPLETEAZĂ : PE CE SE ÎNTEMEIAZĂ LEGĂTURA
Viața lui Samuel se aseamănă cu viața ................... OMULUI CU DUMNEZEU?
în multe aspecte: este rodul .............. părinților săi,
la vârsta de 3 ani s fost dus la ................, iar la
vârsta de 12 ani a fost chemat de ............ spre a
conduce poporul și a-i face cunoscută ........... Sa.
(voia, templu, rugăciunii, Dumnezeu, Maicii
Domnului).
DĂ EXEMPLE DE MODELE DE CE PRESUPUNE MĂRTURISIREA
MĂRTURISITORI, PRIN CUVÂNT ȘI PORIN CREDINȚEI?
FAPTĂ, DIN LECȚIILE STUDIATE.
CÂND ÎL SĂRBĂTORIM PE SFÂNTUL CUM A MURIT SFÂNTUL PROROC ILIE?
PROROC ILIE?
CUM A DOVEDIT PROROCUL ILIE CĂ SE CUM L-A RĂSPLĂTIT DUMNEZEU PE
ÎNCHINĂ ADEVĂRATULUI DUMNEZEU? PROROCUL DANIEL PENTRU
CREDINȚA SA?
CARE SUNT ÎNSUȘIRILE PROFETULUI UNDE A FOST ARUNCAT DANIEL
DANIEL? PENTRU CĂ A FOST STATORNIC ÎN
CREDINȚA SA?