Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Profesională ”Emil Drăgan”, Grădiștea


Profesor: Hogea Laura – Diana
Data: 18.03.2019
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina : Religie, cultul ortodox
Unitatea de învățare: Viața omului cu Dumnezeu
Subiectul lecţiei: Decalogul – importanța lui în viața omului, Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, Mărturisirea credinței în Vechiul
Testament
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Scopul lecției: consolidarea cunostintelor despre cele zece porunci, răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu și mărturisirea credinței în
Vechiul Testament; educarea elevilor în spiritul respectării poruncilor divine și întărirea credinței cu privire la iubirea lui Dumnezeu.

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase.
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competențe specifice:
1.1.Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii.
1.2.Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice.
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice, istorice).
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date.
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase.
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase.
3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața personală şi în comunitățile de apartenență.
Competențe derivate:
CD1: explicarea poruncilor din Decalog;
CD2: prezentarea necesității celor zece porunci;
CD3: descrierea importanței unor personalități din cadrul poporului evreu (judecătorul Samuel, prorocii Ieremia, Ilie și Daniel);
CD4: prezentarea rolului prorocilor în păstrarea legăturii directe cu Dumnezeu și a transmiterii voinței Sale către poporul evreu.

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : rugăciunea, conversația catehetică, lectura, jocul didactic, explicația, întrebările, exercițiul, organizatorul grafic.
2. Mijloace de învăţământ: tabla, bilețele, plicuri, baloane, caiete, lipici, coli de carton, patafix, puzzle, flipchart.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală, pe grupe.
4. Evaluare: aprecieri verbale, observația sistematică a activității elevilor.

Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică semestrială, clasa a V-a;

2. Temporale: - nr. de lecţii: 1


- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2. Proloagele, vol. I, Editura Bunavestire.
3. Gheorghe, Prof. Dr. Iuliana, Didactica aplicata- Religie, ed. Arves, Craiova, 2006.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2017.
6. Benga, Cristina (coord.), Religie, cultul ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Editura Corint, București, 2017.
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul informațional Strategia didactică


Etapele lecţiei CD Metode și Mijloace de Forma de
/ Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee/ învățare organizare Evaluare
Momentul • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea Sfântului Efrem sirul • Rugăciunea Sfântului Efrem Rugăciunea
5’ Sirul Catalogul Individuală
• Notarea absenţelor •Anunțarea absenților Conversația
• Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru începerea Frontală
orei, elevii vor avea notat pe
tablă data și sfinții zilei
•Sinaxarul zilei •Un elev citește sinaxarul zilei Lectura Anexa 1
Pregătirea Elevii vor fi împărțiți în 3 grupe de Elevii sunt atenți la indicatiile
elevilor pentru la începutul orei. Fiecare grupă va profesorului și rezolvă
receptarea primi câte un plic cu piese de puzzle-ul primit descoperind : Piese de puzzle Frontală Aprecieri
noilor puzzle (Anexa 2). Pentru a  Decalogul – importanța lui Jocul didactic verbale
cunoştinţe descoperi titlul lecției elevii trebuie în viața omului Lipici Pe grupe
7’ să aranjeze piesele de puzzle și să  Răspunsul omului la
le lipească. chemarea lui Dumnezeu Coli de carton
 Mărturisirea credinței în
Vechiul Testament. patafix
Anunţarea Profesorul anunță elevii că este o Elevii notează în caiete
titlului şi a lecție de recapitulare a primului Individuală
obiectivelor capitol numit „Viața omului cu Explicația
lecţiei Dumnezeu”.
2’ -Astăzi vom încerca să facem Elevii sunt atenți la explicațiile
o sinteză a acestui capitol ce profesorului. Tabla
cuprinde următoarele lecții:
 Decalogul – importanța lui în Frontală
viața omului Caiete
 Răspunsul omului la chemarea
lui Dumnezeu
 Mărturisirea credinței în
Vechiul Testament.
- Vom recapitula aceste lecții
pentru a puncta importanța câtorva
personalități din cadrul poporului
evreu: judecătorul Samuel, prorocii:
Ieremia, Ilie și Daniel; rolul acestora
în privința păstrării legăturii directe
cu Dumnezeu și a transmiterii
voinței Sale către poporul evreu. De
asemenea, vom insista pe necesitatea
existenței Decalogului și pe
explicarea celor zece porunci.

Prof. va afișa schema lecției și va Expunerea Organizatorul


împărți elevilor fișe cu această grafic
schemă. Fișă (Anexa 3)
Recapitularea Se va efectua sub formă de Elevii ascultă cu atenție
și joc: JOCUL BILEȚELELOR. explicațiile prof. și intră în jocul
sistematizarea Astfel, pe tablă a fost lipită în acestuia.
cunoștințelor prealabil o panglică, cu mai multe Jocul didactic Plicuri
CD1 buzunărașe colorate, ce cuprind Activitate
30’ bilețele. frontală
REGULI: Explicația Aprecieri
Elevul care dorește sau care e Bilețele verbale
CD2 numit de profesor, iese la tablă și
trage un bilețel. Citește conținutul
acestuia și încearcă să rezolve Întrebările
cerința primită. Timpul pus la Cadoul – surpriză
CD3 dispoziție pentru rezolvarea tuturor Observarea
cerințelor de către elevii clasei este Conversația sistematică
de 30 de minute. Dacă ei vor reuși să catehetică a activității
CD4 îndeplinească în mod corect, elevilor
încadrați în timp, clasa primește un
cadou- surpriză.
PRECIZARE:
Bilețelele (Anexa 4) nu sunt
numerotate, ele pot fi trase și
rezolvate în orice ordine.
Aprecierea, -Ați observat, în cadrul acestei
asocierea și unități de învățare, că Dumnezeu a Elevii ascultă cu atenție
generalizarea purtat de grijă poporului evreu și, explicațiile prof și iau aminte la
1’ prin el, de întreaga omenire. cuvintele acestuia. Explicația
Profețiile și poruncile aveau scopul Frontală
de a îndrepta pe oameni înaintea lui
Dumnezeu, de pregătire pentru
primirea lui Hristos Mântuitorul.
Toți cei care cred astăzi în El „sunt
seminție aleasă, (...)neam sfânt,
popor agonisit de Dumnezeu” (I Pt
2, 9), popor din care sunt chemați să
facă parte toți oamenii.
Activitate Profesorul propune elevilor Elevii rezolvă exercițiul.
suplimentară următorul exercițiu: Exercițiul
3’ Ordonează corect cuvintele Manual Individuală
din textul următor: Aprecieri
pe aproapele, pe tine însuți, tău, Să, verbale.
tău, ca, iubești.(manual: ex.6/58).
Evaluarea Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă. Expunerea Frontală Aprecieri
activităţii individuale, privind atât pregătirea verbale
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi
1’ implicarea în lor în activitate.

Încheierea • Rugăciunea Sfântului Efrem sirul • Rugăciunea Sfântului Efrem Rugaciunea


activităţii Sirul
1’ • Salutul. • Salutul.
OGLINDA TABLEI
18.03.2019
Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului

VIAȚA OMULUI CU DUMNEZEU

Decalogul – importanța lui în viața omului. Răspunsul omului la chemarea lui


Dumnezeu. Mărturisirea credinței în Vechiul Testament
ANEXA 3
SCHEMA LECȚIEI /
OBIECTIVELE LECȚIEI
NECESITATE

DECALOGUL –
IMPORTANȚA LUI ÎN
PROROCUL ILIE VIAȚA OMULUI

MĂRTURISIREA
CREDINȚEI ÎN VECHIUL
TESTAMENT
VIAȚA OMULUI CU EXPLICARE
DUMNEZEU

PROROCUL DANIEL

RĂSPUNSUL OMULUI LA
CHEMAREA LUI JUDECĂTORUL SAMUEL
PROROCUL IEREMIA
DUMNEZEU
ANEXA 1

SINAXAR

Luna martie în 18 zile: pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Chiril,
arhiepiscopul Ierusalimului.

Sfântul Chiril s-a născut din părinţi evlavioşi, care mărturiseau credinţa creştină. De mic
copil a fost crescut şi el în nevoinţe asemănătoare, pe vremea împăratului Constantin. Când, mai
târziu, episcopul de atunci al Ierusalimului, s-a mutat către viaţa cea fericită, cel ce a fost învrednicit
cu darul episcopiei a fost tocmai acest fericit Chiril, care s-a arătat un apărător plin de râvnă al
sfintelor dogme apostolice. În vremea aceea, pe scaunul din Cezareea Palestinei se găsea Acaciu, care
pentru că nu voia nicidecum să mărturisească cum că Fiul este de o fiinţă cu Tatăl, a fost depus din
treaptă de către Sinodul din Sardica. Dar Acaciu nu a voit să se supună hotărârii sinodului, ci a rămas
mai departe, ca un tiran pe scaunul său şi, mai mult, pentru că era cunoscut împăratului, luând putere
de la acesta, a depus la rândul său din treaptă pe Chiril şi l-a alungat din Ierusalim.

Sfântul Chiril, alungat fiind din Ierusalim, a venit la Tars unde a rămas ceva vreme împreună
cu minunatul episcop Silvan. După ce s-a adunat un alt sinod la Seleucia, în 359, care a condamnat
din nou pe Acaciu, acesta a plecat la Constantinopol şi a venit la împărat aţâţând mânia acestuia, prin
cele spuse de el împotriva lui Chiril. Pentru aceasta Chiril a fost condamnat la surghiun. După
moartea lui Constanțiu însă, urmând la conducerea împărăţiei Iulian şi voind să atragă de partea lui
pe toţi cei ce fuseseră surghiuniţi de înaintaşul său, a dat poruncă să revină la scaunele lor toţi
episcopii care fuseseră mai înainte surghiuniţi. Împreună cu toţi ceilalţi a revenit din surghiun şi
sfântul Chiril şi şi-a luat în primire scaunul său de la Ierusalim. Şi păstorind în chip frumos şi
bineplăcut lui Dumnezeu turma încredinţată lui şi lăsând ca amintire Bisericii catehezele sale, cu care
căutase să întărească în credinţa creştină turma sa, după ce a mai trăit puţină vreme de la întoarcerea
din surghiun, a răposat întru fericire.

Şi era sfântul Chiril, în ceea ce priveşte înfăţişarea trupului, om potrivit de vârstă, gălbui la
faţă, cu părul lung, cu nasul adus, lat şi rotund la obraz, cu sprâncene deopotrivă tocmite şi aduse, cu
barba albă, deasă şi îngemănată şi cu toată ţinuta asemenea unui om de la ţară.
ANEXA 2

DECALOGUL RĂSPUNSUL MĂRTURISIREA


IMPORTANȚA OMULUI LA CREDINȚEI ÎN
LUI ÎN VIAȚA CHEMAREA VECHIUL
OMULUI LUI TESTAMENT
DUMNEZEU
ANEXA 4

Explică porunca I din Decalog: Explică porunca a II-a din Decalog:


EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU... SĂ NU SĂ NU-ȚI FACI CHIP CIOPLIT ȘI NICIUN
AI ALȚI DUMNEZEI AFARĂ DE MINE! FEL DE ASEMĂNARE A NICIUNUI
LUCRU... SĂ NU TE ÎNCHINI LOR, NICI SĂ
LE SLUJEȘTI
Explică porunca a III-a din Decalog: Explică porunca a IV-a din Decalog:
SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI ADU-ȚI AMINTE DE ZIUA ODIHNEI, CA
DUMNEZEULUI TĂU ÎN DEȘERT SĂ O SFINȚEȘTI
Explică porunca a V-a din Decalog: Explică porunca a VI-a din Decalog:
CINSTEȘTE PE TATĂL TĂU ȘI PE MAMA TA , SĂ NU UCIZI
CA BINE SĂ-ȚI FIE ȘI SĂ TRĂIEȘTI MULȚI ANI
PE PĂMÂNT
Explică porunca a VII-a din Decalog: Explică porunca a VIII-a din Decalog:
SĂ NU FII DESFRÂNAT SĂ NU FURI

Explică porunca a IX-a din Decalog: Explică porunca a X-a din Decalog:
SĂ NU MĂRTURISEȘTI STRÂMB ÎMPOTRIVA SĂ NU POFTEȘTI NIMIC DIN CE ARE
APROAPELUI TĂU APROAPELE TĂU

ARGUMENTEAZĂ NECESITATEA CONTEXTUL ISTORIC ÎN CARE AU


RESPECTĂRII TUTUROR PORUNCILOR. FOST DATE EVREILOR CELE ZECE
PORUNCI
CINE AU FOST PROFEȚII? DE CE ESTE NUMIT IEREMIA
„PROFETUL LACRIMILOR”?
VECHIUL TESTAMENT CE A PROFEȚIT IEREMIA?
IEȘIREA
CAPITOLUL 20
VERSETELE 2-17
UNDE A FOST EXILAT POPORUL ISRAELIT CINE AU FOST JUDECĂTORII
ȘI CÂȚI ANI A STAT ÎN EXIL? VECHIULUI TESTAMENT?
COMPLETEAZĂ : PE CE SE ÎNTEMEIAZĂ LEGĂTURA
Viața lui Samuel se aseamănă cu viața ................... OMULUI CU DUMNEZEU?
în multe aspecte: este rodul .............. părinților săi,
la vârsta de 3 ani s fost dus la ................, iar la
vârsta de 12 ani a fost chemat de ............ spre a
conduce poporul și a-i face cunoscută ........... Sa.
(voia, templu, rugăciunii, Dumnezeu, Maicii
Domnului).
DĂ EXEMPLE DE MODELE DE CE PRESUPUNE MĂRTURISIREA
MĂRTURISITORI, PRIN CUVÂNT ȘI PORIN CREDINȚEI?
FAPTĂ, DIN LECȚIILE STUDIATE.
CÂND ÎL SĂRBĂTORIM PE SFÂNTUL CUM A MURIT SFÂNTUL PROROC ILIE?
PROROC ILIE?
CUM A DOVEDIT PROROCUL ILIE CĂ SE CUM L-A RĂSPLĂTIT DUMNEZEU PE
ÎNCHINĂ ADEVĂRATULUI DUMNEZEU? PROROCUL DANIEL PENTRU
CREDINȚA SA?
CARE SUNT ÎNSUȘIRILE PROFETULUI UNDE A FOST ARUNCAT DANIEL
DANIEL? PENTRU CĂ A FOST STATORNIC ÎN
CREDINȚA SA?

S-ar putea să vă placă și