Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca


Profesor: Trif Ramona Maria
Data: 20.04.2019
Clasa: a VIII-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Unitatea de învățare: Genul dramatic
Subiectul lecției: Genul dramatic- recapitulare în vederea susținerii Evaluării Naționale
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor, formarea de priceperi și deprinderi
Competența generală vizată: Receptarea mesajului scris, din textele literare.

Competențe specifice:
1.1- înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și coerența ideilor exprimate, manifestarea toleranței față
de opiniile diferite exprimate de interlocutori și să ia o atitudine critică față de argumentele ascultate;
2.1- construirea unui discurs oral pe o temă dată;
3.1.- dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințele date;
3.3- identificarea valorilor etice și culturale într-un text, exprimându-și impresiile și preferințele;
4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situația de comunicare concretă.
Obiective operaționale: La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
O1- să definească noțiunile gen dramatic/ operă dramatică;
O2- să menționeze trăsăturile specifice genului dramatic;
O3- să aplice în contexte date noțiuni teoretice specifice operei dramatice;
O4- să precizeze elementele de vocabular indicate;
O5- să argumenteze apartenența unui text la prima vedere la genul dramatic.

Strategia didactică:
Metode și procedee: conversația, explicația, ciorchinele, fișele de portofoliu, exercițiul.
Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe.
Resurse: -timpul-50 de minute;
-capacitățile de receptare ale elevilor;
-cunoștințele însușite anterior de elevi.
Mijloace de învățământ: fișe de lucru, tabla.
Bibliografie:
-Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba și literatura română, Manual clasa a VIII-a, București, Editura
Humanitas Educațional, 2002;
-Ioniță, Florin, Literatură, Limbă română, Comunicare, pentru clasa a VIII-a, București, Editura Art, 2010;
-Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române, București, Editura Universității, 2001;
Pamfil, Alina, Limba și literatura română- Structuri didactice deschise,Pitești, Editura Paralela 45, 2003.
DEMERS DIDACTIC

Momentele/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare


etapele lecției normali CES didactice
-notarea absenților; -se pregătsc pentru -idem
1.Moment -asigurarea condițiilor necesare desfășurarea orei;
organizatoric desfășurării activității;
1 min.
2.Verificarea Se verifică efectuarea temei scrise Elevii verifică conversația Evaluare
temei calitativ și cantitativ. rezolvarea temei. formativă
5 min. Se fac aprecieri asupra modului în care
s-a rezolvat tema.
3.Captarea Se face printr-un joc didactic- rebusul, Elevii participă la dezlegarea rebusului. Joc didactic Evaluare
atenției din completarea căruia elevii vor Spargerea frontală
7 min descoperi tema lecției și prin care voi gheții
reactualiza informații din comedia O Conversația orală
scrisoare pierdută de I.L. Activitate de
Caragiale.(Anexa 1). grup
4.Anunțarea Profesorul anunță tema și obiectivele Elevii notează titlul lecției în caiete și Conversația
temei și a lecției: astăzi vom consolida sunt atenți la explicațiile mele. Explicația
obiectivelor cunoștințele despre genul dramatic, Activitate
lecției deoarece acest subiect se regăsește în frontală
2 min. Programa de Evaluare Națională și
demersul de azi vine în sprijinul
pregătirii voastre pentru examen, apoi
anunț obiectivele lecției.
-notez titlul pe tablă.
5. Dirijarea Pe tablă desenez un oval, iar prin Elevii prezintă Noteză în caiete Conversația Evaluare
învățării metoda ciorchinelui cer elevilor sa caracteristicile informațiile. Metoda frontală
30 min enumere trăsăturile genului dramatic. genului dramatic. ciorchinelui
(Anexa 2) Notează la tablă și
în caiete
informațiile
Lucrează frontal
cerințele și
Elevii împărțiți pe grupe primesc câte o notează Completează fișa Explicația
fișă de lucru cu itemi formulați pe baza răspunsurile. primită. Exercițiul
unui fragment dramatic la prima vedere. Activitate
(Anexa 3). Itemii vizează cunoștințele frontală
de vocabular, identificarea trăsăturilor
genului dramatic, Lucrează în
echipă punctul B
Elevii lucrează punctul B din fișa de Evaluează echipa La punctul B
lucru pe grupe, apoi după finalizarea adversă. elevii cu CES vor
exercițiului vor schimba intre grupe fișa avea alte întrebări
și vor citi răspunsurile mai simple din
fragmentul
propus.
6. Asigurarea Are loc pe tot parcursul dirijării
feedbackului învățării, făcându-se aprecieri verbale.
7.Asigurarea Propun tema. Notează tema Elevii cu CES vor
transferului Redactează o compunere de 15-25 de avea de scris
2 min. rânduri în care să argumentezi că rezumatul
fragmentul citat în fișa de lucru aparține fragmentului din
genului dramatic prin ilustrarea a patru fișă.
trăsături ale genului dramatic cu
exemple din text.
Anexa 2 La începutul operei sunt prezentate
personajele
înaintea replicii e scris numele
personajului
Asezare specifică în pagină
Timp și spațiu limitat

autorul transmite indirect idei și Apar indicațiile șcenice


sentimente

textul este împărțit in acte și scene Genul dramatic

Modul de expunere este dialogul


Și monologul dramatic
Acțiunea e declanțată de un conflict puternic

Conflict exterior conflict interior


Intervenția personajului se numește replică
ANEXA 1

REBUS

1. Al treilea candidat propus de la capital.


2. Secvențe în care sunt împărțite actele unei piese.
3. Cetățean care reprezintă pe alegătorul de rând.
4. Intervenții directe ale autorului în piesa de teatru.
5. Este pierdută de mai multe ori.
6. Replica curat, murdar este un comic de……………………
7. Specie literară în care se încadrează O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale.
8. Piesa de teatru este structurată în…………………..
9. Prefect al județului.
10. Servil cu cei aflați la putere.
11. Cum se numește răspunsul unui personaj?

ANEXA 3

FIȘĂ DE LUCRU
GENUL DRAMATIC

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerintelor date:


ACTUL I
SCENA 8
VETA (lasă mondirul din mână): Spiridoane băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?
SPIRIDON: Nu, cucoană.
VETA: Apoi, du-te de te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este?
SPIRIDON: E jos pin curte; adineauri ședea pe la vița de la poartă. Dar…nu știu ce o fi având nea Chiriac, cucoană…parcă nu-i sunt
toți boii acasă…
VETA: Cine știe ce-o fi având și dumnealui.
SPIRIDON: E necăjit foc; un ceas s-a tot plimbat pin curte, umbla de colo până colo, parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii-n
piept…
VETA: O fi supărat, cine știe!...Spune-i să-nchiză poarta. Uite mondirul, să i-l duci.
SPIRIDON: Bine, cucoană. (Vrea să plece cu mondirul.)
VETA: Pe urmă, să-i spui…nu; pe urmă să te duci să te culci, nu mai ai ce căta p-aici. Să nu vie dumnalui să te găsească deștept, că iar
o pați.
SPIRIDON (aparte): Ei, că parcă dacă m-o găsi dormind nu-i tot un drac!
VETA: Aide, du-te.
SPIRIDON: Mă duc; noapte bună, cucoană!
VETA: Noapte bună, Spiridoane. (Spiridon iese.) Noapte bună!...Săracul Spiridon! Nu știe el ce-i pe sufletul meu! Eu și noapte
bună!...(Merge încet la fereastra din dreapta ușii, se uită în curte, apoi se întoarce tot adâncită în gânduri.) Ei! Iacă nu vrea omul, nu
vrea! Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place, nu mai vrea…bine! N-o să mor nici eu!...De unde știi? Poate mai bine că s-a
întâmplat așa…(Plânge; se aude zgomot. Se șterge la ochi repede și vrea să iasă) Nu, nu mai voi să fiu proastă: dragoste cu sila nu se
poate! (Pornește să iasă spre stânga, când intră Chiriac, care rămâne un moment la usă. Veta stă locului. Tăcere.)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1.Transcrie din text 4 cuvinte utilizate greșit și rescrie-le în forma lor corectă.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.Scrie sinonime contexuale pentru cuvintele/ structurile de cuvinte date:
Mondir= necăjit foc=
Deștept= să apară=
3.Identifică doi indici spațiali.
………………………………………………………………………………………………………
4.Ce moduri de expunere poți identifica în text?
………………………………………………………………………………………………………
5.Precizează o stare sufletească a Vetei surprinsă in text.
………………………………………………………………………………………………………
6.Extrage din text cuvintele/ grupurile de cuvinte care reprezintă indicații scenice și precizează rolul acestora în text.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Scrie o idee principală din fragmentul dat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

B. Identifică patru trăsături ale genului dramatic, prezente în fragmentul citat și justifică cu argumente două dintre ele.
Trăsături ale genului dramatic Argumente din text
1.
2.
3.
4.