Sunteți pe pagina 1din 30

Colegiu Tehnic "Anghel Saligny"

Bacau

PROIECT
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Absolvent:Chergiu Andrei-Dragos
Clasa a XII-a D

Profesor coordonator:Gălățeanu Dana

1
Cuprins

Contents
Argument ...................................................................................................................................................... 4
Conceptul General despre conventii si acorduri in Romania ........................................................................ 5
Generalități.................................................................................................................................................... 5
Convențiile Transportului Auto .................................................................................................................... 6
II.Convenția Internationala T.I.R .................................................................................................................. 8
Aderarea României la Convenția T.I.R ......................................................................................................... 8
Domeniu de aplicatie al conventiei T.I.R ..................................................................................................... 9
Aplicarea mondiala a sistemului T.I.R........................................................................................................ 10
III Conventia Internationala C.M.R ............................................................................................................ 11
Aderarea Romaniei la conventia C.M.R ..................................................................................................... 11
Domeniu de aplicare a conventiei C.M.R ................................................................................................... 12
Incheierea si asigurarea conractului de transport ................................................................................. 13
IV Acordul International A.D.R .............................................................................................................. 18
Importanța Conventiei A.D.R .................................................................................................................. 18
Clasificarea Mărfurilor Periculoase ........................................................................................................ 20
Convenția Internaționlă C.E.M.T ........................................................................................................... 25
Bibliografie ................................................................................................................................................ 27
Anexe .......................................................................................................................................................... 28
Copertă carnet de drum C.E.M.T ........................................................................................................... 28
Cerere pentru acordarea autorizatiei CMET ............................................................................................... 30

2
Convenții TIR/Carnet TIR

3
Argument

Am ales că temă de atestat lucrarea Convenții TIR/Carnet TIR datorită puternicului impact
al transporturilor asupra economiei, ele reprezentând motorul de mișcare al societății și fără de
care totul ar stagna.

Zilnic sunt efectuate zeci de mii de transporturi fapt ce ajută la dezvoltarea economică a țărilor.

Datorită importanței economice transporturile trebuie să se desfășoare în cele mai sigure condiții
și să se respecte niște reguli de siguranță și eficientă a transportului indiferent dacă este vorba de
transportul de persoane sau de mărfuri.

Dacă aceste reguli nu ar există transporturile ar fi ineficiențe apărând diferite probleme fie
tehnice fie juridice care nu ar face decât să îngreuneze transporturile și să producă daune

Astfel prin intermediul atestatului meu sper să prezint cât mai bine și detaliat ce înseamnă defapt
transportul și tot ce este necesar pentru a transporta pe șosele în diferite state fie marfă fie
persoane

4
Conceptul General despre conventii si acorduri in România

Generalități
Transportul auto reprezintă o serie de avantaje în comparaţie cu celelalte modalităti de transport
a mărfurilor.
Transportul mărfii se face direct de la locul de producţie la cel de destinaţie, eliminându-se
transbordarea încărcăturii (de pildă, în şi din vagoane, precum şi transportul la şi de la staţia de cale
ferată). Aceasta reprezintă o mare economie de cheltuieli, transportul auto fiind foartepotrivit
îndeosebi mărfurilor care nu suportă transportul. Folosirea unui ambalaj ieftin la acestfel de
transport, constituie o sursă importantă de economii. De asemenea, transportul auto se realizează
cu o viteza comercială mare (peste 50 km/h). Rulajul mijloacelor auto este mai mic
cu aproximativ 50% decât al vagoanelor de cale ferată: un autovehicul face circa 3 curse lunar, în
timp ce vagoanele feroviare realizează doar 1,5 curse lunar.Formalităţile vamale sunt, în cazul
transportului auto, mai simple, ceea ce contribuie la efectuarea rapidă a transportului.Transportul
auto, este foarte adecvat transportării pe pietele externe, mai ales a mărfurilor perisabile.
Perisabilitatea acestor mărfuri, transportate cu mijloace auto, reprezintă1-2%, în timp ce în
transporturile feroviare, acest procent este mai ridicat – 10%. Folosirea autofrigoriferelor la
transportul mărfurilor perisabile permite înlăturarea staţionărilor determinate de necesitatea
aprovizionării cu gheaţă .

Exportatorul (predatorul), trebuie să ştie că, în funcţie de destinaţia lor, există mai multetipuri
de autocamioane: camioane obisnuite, închise sa u deschise; cele închise pot fi acoperite cu
muşamale sau cu pânză, calitatea materialului de acoperire fiind foarte importantă; camioane
izoterme care nu dispun de instalaţii de răcire, având doar pereţii, podeaua şi acoperişul
izolatetermic.
În felul acesta marfa transportata este ferită de urmările oscilaţiilor temperaturii mediului
înconjurator; camioanele refrigerente, cu răcire simplă, care dispun de rezervoare speciale pentru
înmagazinarea gheţii; camioane frigorifice, cu motoare speciale pentru producerea frigului;
camioane încălzite, care pot produce o temperatură interioară de cel puţin +200 ºC, indiferent
detemperatura mediului ambiant (chiar daca este de– 200 ºC); camioane – cisternă, adecvate
pentru transportul unor mărfuri lichide, cum sunt de pildă, produsele petroliere, uleiuri de origine
vegetală, lapte, vin etc.,şi înzestrate cu pompe pentru efectuarea operaţiunilor de încarcare/
descarcare.

5
Convențiile Transportului Auto
Legea transporturilor subliniază că Ministrul Transporturilor este organul de specialitate al
administraţiei publice central care stabileşe politica transporturilor la nivel naţional,
elaboreazăstartegii de dezvoltare şi îndeplineşte rolul de organism de stat.

Funcţiile Ministerului Transportului sunt:

-funcţie strategică (elaborarea în conformitate cu politica guvernului, a strategiei dedezvoltare a


transportului);

-funcţie de reglementare (se asigură conform strategiei elaborate, reglementările destinate


serviciilor publice de transport);

-funcţia de reprezentare (atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional a intereselor ţării);

-funcţia de administrare a patrimoniului propriu.

În baza acestor funcţii, Ministerul Transporturilor elaborează norme şi instrucţii cu caracter


juridic şi comercial, urmăreşte ca întreaga legislaţie în domeniu să corespundă
reglementărilor internaţionale

6
Ministrul transporturilor susţine şi încurajează transporturile intermodale în calitate de membru
UIRR şi a altor organisme existente la nivel European

Conform O.G. nr. 19/1997 privind transporturile, statul român îşi asumă obligaţia:

-să garanteze libera iniţiativă şi autonomia transporturilor;

-să asigure condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între
diferitele categorii de transportatori: această obligaţie rezultă din principiulconstituţional al
asigurării libertăţii comerţului şi al protecţiei concurenţei loiale

7
II.Convenția Internationala T.I.R

Aderarea României la Convenția T.I.R


CONVENŢIA TIR a fost încheiată la Geneva, în anul 1975.
România a aderat la Convenţia TIR prin Decretul Consiliului de Stat nr. 420 din 1979,
publicat în Buletinul Oficial nr. 98/10.12.1979.
Operaţiunea TIR permite transportul marfurilor efectuat fără descărcare şi reîncărcare, peste
una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei părţi contractante până la un
birou vamal de destinaţie al unei alte părţi contractante, sau al aceleiaţi părţi contractante, în
vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condiţia ca o parte din traseu între
începutul operaţiunii T.I.R. şi terminarea ei să fie un traseu rutier.
Mărfurile circulă sub acoperirea unui carnet TIR, care are dublă valoare: declaraţie vamală de
tranzit şi document de garanţie. Acest carnet este eliberat transportatorilor de către asociaţiile
garante agreate de autoritatea vamală din fiecare ţară semnatară.
În urma amendamentului Convenţiei TIR, intrat în vigoare în anul 1999, accesul
transportatorilor la regimul TIR este agreat de către autoritatea vamală.
Începand cu 01 ianuarie 2007, România în calitate de stat membru aplică Conventia TIR cu
respectarea particularitatilor aferente, respectiv Uniunea Europeana este considerat un singur
teritoriu din punct de vedere al utilizarii regimului TIR. În acest sens, carnetul TIR poate fi
utilizat în Uniunea Europeană atunci când:

 operaţiunea TIR începe în afara UE şi se încheie în UE; operaţiunea de tranzit începe în UE şi se încheie în afara UE;

 operaţiunea începe şi se încheie în afara UE, cu tranzitarea teritoriului UE.

 operaţiunea începe şi se încheie în UE, cu tranzitarea unei ţări terţe, care este parte contractantă
a Convenţiei TIR.

8
Domeniu de aplicatie al conventiei T.I.R
Carnetul TIR este un document cu valoare, care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor
transportate în regim TIR, până la concurenţa sumei de 50.000 USD. El poate fi emis în ţara de
plecare sau în ţara în care titularul este stabilit sau domiciliat.

Carnetul TIR este imprimat în limba franceză, cu excepţia Manifestului galben (pagina non-
vamală) ale cărei rubrici sunt imprimate în limba naţională şi poate avea 4, 6 sau 14 voleţi.

Carnetul TIR poate fi deţinut de orice societate care:

• a fost admisă la regimul vamal TIR de către Asociaţia garantă şi autorizată să folosească
carnete TIR de către Autoritatea vamală naţională,

• a primit o copie a Manualului Titularului de Carnete TIR,

• a semnat Declaraţia de angajament privind admiterea la regimul TIR,

• a furnizat garanţia solicitată de Asociaţie şi de lanţul de garanţii.

Transportul anumitor mărfuri este complet interzis sub acoperirea carnetului TIR (ex.: alcool şi
produse derivate, tutun şi produse derivate).

Anumite mărfuri sunt interzise a fi transportate sub acoperirea carnetului TIR doar în ţările
membre ale Uniunii Europene (ex.: animale vii şi carne din specia bovină; lapte şi smântână; unt
şi materii grase din lapte; brânzeturi şi caş; banane inclusiv răsaduri; grâu; secară; alcool etilic;
ţuică, lichioruri şi alte băuturi spirtoase).

9
Aplicarea mondiala a sistemului T.I.R
Sistemul de tranzit TIR este singurul sistem intermodal de tranzit vamal la nivel mondial, ceea ce
constituie un instrument major de facilitare atât de transport cât și de comerț. Peste 35.000 de
operatori de transport rutier din întreaga lume sunt deja autorizați să utilizeze sistemul TIR,
efectuând aproximativ 1,5 milioane de proceduri TIR de trecere a frontierei pe an.

Având în vedere faptul că pentru a putea opera un transport rutier internațional către China,
transportatorii români au nevoie de documente de garantare a taxelor vamale pentru mărfurile
transportate (TIR), de autorizații de transport pentru camioanele românești operate de aceștia, ca
și de vize pentru șoferii profesioniști români, UNTRR solicită implicarea Ministerului
Transporturilor, Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Economiei, Comerțului și
Relațiilor cu Mediul de Afaceri pentru realizarea încheierii unui acord bilateral privind
transporturile internaționale rutiere între România și China.

10
III Convenția Internațională C.M.R

Aderarea României la convenția C.M.R


C.M.R. a fost semnatăla Geneva, la 19 mai 1959. Prin aceasta conventie sunt reglementate în
mod uniform condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de
mărfuri, reprezentat prin “scrisoarea de trăsură tip C.M.R.”. C.M.R. se aplica oricărui transport
de mărfuri internaţional, în cazul în care, pentru acest fel de transport, a fost încheiat uncontract
de transport de mărfuri pe şosele cu vehicule, dacă locul primirii mărfurilor şilocul prevăzut
pentru eliberare, aşacum sunt indicate în contract, sunt situate în două ţări diferite, dincare cel
puţin una este ţara contractantă, independent de domiciliul şi de naţionalitatea
părţilorcontractante. Reglementările C.M.R. sunt recunoscute de majoritatea ţărilor europene,
Româniaaderând la această convenţie, în 1973.

CMR-ul, denumit și scrisoare de trăsură, reglementează transportul mărfurilor de orice fel, cu


autocamioane. Se folosește când locul de încărcare și locul de descărcare sunt în țări diferite. Cel
puțin una dintre aceste țări trebuie să fie membră CMR. Acest lucru este valabil indiferent de
sediul sau cetățenia părților. Acordul este valid în toate țările membre ale Uniunii Europene,
precum și în alte câteva țări.

Țările care au aderat la convenția CMR și unde necesar completarea unui CMR sunt: Albania,
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus,Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croația,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece,
Hungary, Iran (Islamic Republic of),Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon,
Lithuania, Luxembourg, Malta,Mongolia, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Moldova, România,Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Tajikistan,The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey,
Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan

11
Domeniu de aplicare a convenției C.M.R
Ce conține un CMR?

Datele cuprinse în scrisoarea de trăsură CMR sunt: expeditorul, destinatarul, documentele


însoțitoare, tipul și cantitatea mărfurilor transportate, numărul de înmatriculare al
autovehiculului, transportatorul. Aceste date trebuie completate corect în scrisoarea de trăsură.
CMR-ul se întocmește trei exemplare originale, dintre care unul (dovadă primirii) este pentru
expeditor, cel de al doilea (dovadă livrării) este pentru transportator, iar cel de al treilea este
pentru destinatar.
Conform articolului 5 și articolului 6 din Convenția privind contractul pentru transportul
internațional de mărfuri pe șosele (CMR) (Geneva, 19 mai 1956), completată de Protocolul 1978

12
Conform Art. 6 –
1. Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date:
a) locul si data intocmirii sale;
b) numele si adresa expeditorului;
c) numele si adresa transportatorului;
d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia;
e) numele si adresa destinatarului;
f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase,
denumirea lor general recunoscuta;
g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;
h) greutatea bruta sau cantitatea astfel exprimata a marfii;
i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si alte
cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare);
j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;
k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte
clauze contrare.
2. Daca este cazul, scrisoare de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a) interzicerea transbordarii;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;
d) valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;
e) instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;
f) termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.
3. Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila.
Din practica s-a constata faptul ca un numar de 3 exemplare din CMR este insuficient , fiind
necesar cel putin un exemplar si pentru companiile de expeditii, totodata datorita faptului ca de
pe CMR-urile autocopiative pe parcursul timpului scrisul nu mai este vizibil varianta printata a
CMR-urilor este mai la indemana tuturor

Incheierea si asigurarea contractului de transport


Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport provin din mai multe acte normative,
apărute la intervale mari de timp care trebuiesc coordonate între ele.

Cuprinsul documentului de transport.


Documentele de transport au clauze obligatorii şi neobligatorii.
a) Obligatorii:
– data contractului;
– natura documentului de transport (la ordin sau la purtător);
– părţile contractului;
– identificarea bunurilor transportate;
– obligaţiile cărăuşului;

13
– preţul şi plata acestuia;
– semnăturile părţilor.
b) Neobligatorii: în această categorie intră itinerarul, clauza penală, alte menţiuni.
Dacă nu sunt trecute toate menţiunile obligatorii, contractul nu este nul. Conţinutul clauzelor
poate fi stabilit prin orice mijloace de probă. Excepţie face de la această regulă obiectul
contractului deoarece el trebuie să fie determinat sau determinabil. În caz contrar, conform art.
948 şi 964 Cod civ. el este nul.
Funcţiile documentului de transport.
– este socotit un mijloc de probă. Peste el şi împotriva conţinutului său se admite proba cu
martori.
– în contractele de transport de persoane documentul este şi un titlu de legitimare.
– conosamentul este socotit şi un titlu reprezentativ al mărfii ce-i formează obiectul.
Ca mijloc de probă documentul are regimul juridic al înscrisurilor sub semnătură privată.
Menţiunile ce le cuprinde au o putere doveditoare credibilă numai până la proba contrară.
Expeditorul se obligă la:
– alegerea mijlocului de transport (se face în raport de felul mărfii, de particularităţile acestuia pe
care le cunoaşte expeditorul);
– predarea mărfii în vederea transportului ce se realizează prin transmiterea posesiei acesteia în
mod temporar, de la expeditor la cărăuş. În îndeplinirea acestei obligaţii este foarte importantă
predarea cantitativă şi calitativă a mărfii. Prin HCM nr.941/1959 sunt prevăzute în amănunt
regulile după care se face predarea.
– încărcarea mărfii în mijlocul de transport. În principiu, obligaţia revine expeditorului, dar se
poate conveni şi altfel. Încărcarea se face după natura mărfii şi capacitatea mijlocului de
transport. Marfa este stivuită, calată, nivelată, legată, învelită, în funcţie de tipul mijlocului de
transport, (deschis, închis), de natura mărfii. Operaţiunea se face cu celeritate, într-un termen
rezonabil.
– să colaboreze cu cărăuşul pentru întocmirea documentelor de transport. În concret expeditorul
trebuie să pună la dispoziţia cărăuşului înscrisuri necesare pentru identificarea mărfii şi pentru
îndeplinirea unor formalităţi pe care le solicită autoritatea, cărăuşul ori destinatarul.
Expeditorul este răspunzător de regularitatea acestor documente.
– să plătească preţul transportului dacă nu s-a convenit altfel cu destinatarul, (în acest ultim caz
avem de a face cu o clauză de plată transmisă).
Cărăuşul are următoarele obligaţii:
– să accepte cererea de transport. El este în stare permanentă de ofertă de servicii adresată public,
ofertă ce-i angajează răspunderea în mod unilateral.
– să procure un mijloc de transport adecvat. Mijlocul trebuie să fie apt din punct de vedere tehnic
şi funcţional pentru a realiza în condiţii normale transportul convenit.

14
– să ia în primire marfa de la expeditor. Ea se cântăreşte în mod obligatoriu cu excepţia situaţiei
când legea prevede altfel. HCM nr.951/1959 prevede reguli precise după care cărăuşul preia
marfa. El este îndreptăţit să refuze primirea când:
1. coletele sunt necorespunzător ambalate.
2. mărfurile au fost încărcate fără respectarea regulilor tehnice.
3. mărfurile au fost încărcate în mijloace închise fără sigiliul expeditorului sau în mijloace
deschise fără marcaje sau cu marcaje necorespunzătoare.
4. încărcătura are ca obiect mărfuri interzise la transport sau admise în condiţii speciale, fără ca
acestea să fie întrunite.
Sau să formuleze rezerve la transport. Prin rezervele depuse cărăuşul îşi preconstituie mijloace
de apărare împotriva răspunderii ce şi-o asumă de a asigura integritatea mărfii supuse strămutării.
Primirea mărfii la transport prezumă că datele înscrise în documentul de transport privitor la
încărcătură corespund realităţii, fiind exacte. Prezumţia este relativă, putând fi înlăturată prin
probe contrarii.
– să elibereze documentul de transport expeditorului.
b) obligaţiile părţilor în cursul deplasării mărfurilor:
Expeditorul poate pe durata transportului să-şi modifice cererea iniţială. În raport de atitudinea
expeditorului sunt stabilite obligaţiile părţilor. Astfel:
1. în transporturile efectuate în condiţiile iniţial convenite.
Expeditorul are următoarea obligaţie:
– să însoţească marfa dacă însoţirea este obligatorie. Regulamentul prevede că însoţirea este
obligatorie când se transportă vietăţi în mijloace de transport complete şi când transportul se
efectuează prin mijloace auto şi cuprinde produse ce nu se pot preda spre transport
individualizate. În rest, expeditorul poate însoţi marfa ori de câte ori doreşte.
Expeditorul nu mai are alte obligaţii, după ce a predat marfa către cărăuş.
Cărăuşul are următoarele obligaţii:
– să respecte ordinea expediţiilor, adică să le pună în transport în ordinea primirii.
– să parcurgă ruta stabilită şi să respecte durata transportului.
– să conserve marfa pe parcurs.
2. în transporturile modificate prin voinţa expeditorului.
Contractul de transport permite expeditorului să modifice prin voinţa sa unilaterală unele clauze
ale contractului printr-un contra-ordin. Această regulă este o excepţie de la principiul că
convenţiile nu pot fi modificate decât prin consimţământul mutual.
Contra-ordinul trebuie adus la cunoştinţa cărăuşului, fie că se renunţă la transport, fie că se
modifică condiţiile transportului. El trebuie redactat scris. Dacă documentul de transport este sub
forma unui titlu negociabil (la ordin sau la purtător), expeditorul ce emite un contra-ordin trebuie
să restituie cărăuşului înscrisul de transport întocmit iniţial.

15
Dreptul de a emite contra-ordine poate fi transmis destinatarului sau unui terţ. Ultima ipoteză
priveşte situaţia în care documentul de transport are forma unui titlu negociabil. În acest caz,
dreptul de a modifica contractul iniţial aparţine celui ce posedă titlul.
Destinatarul poate da contra-ordin din momentul în care expeditorul i-a remis documentul de
transport (art. 421 Cod com.).
Deci, în perioada de transport efectiv, singur, cărăuşul, are o obligaţie suplimentară, anume să
execute contra-ordinul, dacă prestaţia de serviciu se derulează fără incidente independente de
voinţa părţilor.
Ceilalţi subiecţi au doar sarcina să emită un contra-ordin valabil din punctul de vedere al formei
şi al fondului.
Este posibil, totuşi, să apară în cursul transportului situaţii fortuite sau de forţă majoră, situaţii ce
pot duce la întârzierea executării obligaţiilor de către cărăuş sau la imposibilitatea îndeplinirii lor.
În această situaţie, părţile au drepturi şi obligaţii corelative, după cum urmează:
– dreptul expeditorului de a fi încunoştinţat despre perturbarea transportului (obligaţia corelativă
a cărăuşului de a informa despre eveniment).
– dreptul expeditorului de a decide soarta transportului afectat (cu obligaţia corelativă a
cărăuşului de a se conforma dispoziţiei expeditorului).
– obligaţia debitorului prestaţiei de a suporta riscurile contractuale. În concret, debitor este
cărăuşul care va pierde contravaloarea la care ar fi avut dreptul dacă marfa ajungea la destinaţie.
Totuşi, expeditorul, în asemenea situaţie trebuie să plătească cărăuşului cheltuielile suportate de
acesta din urmă pentru pregătirea mijlocului de transport şi, plata taxelor aferente strămutării
încărcăturii în proporţie de drumul făcut.
– obligaţia expeditorului de a restitui documentele de transport negociabile.
c) obligaţiile părţilor la punctul de destinaţie.
Cărăuşul are următoarele obligaţii:
– să identifice destinatarul şi să avizeze despre sosirea transportului;
– să elibereze marfa la destinaţie. El poate să refuze eliberarea mărfii dacă nu se plătesc taxele de
transport ori când destinatarul este în stare de faliment. De asemenea, marfa nu se eliberează
dacă este supusă unui sechestru asigurator sau dacă reglementările fito-sanitare de la locul de
destinaţie impun măsuri de carantină.
Destinatarul are următoarele obligaţii:
– să ia în primire marfa transportată. Aceasta presupune verificarea mărfii şi constatarea
deficienţelor transportului. În caz de constatare de deficienţe, destinatarul trebuie să urmeze
conduita prescrisă de art. 54 din Regulamentul aprobat prin HCM 951/1959.
– să descarce marfa din mijlocul de transport în timp util.
– să plătească sumele restante datorate cărăuşului.
Cele expuse mai sus reprezintă regulile generale în materie de contract de transport comercial.
Prin prevederi speciale, prin regulamente şi alte acte normative, pe sectoare de activitate de

16
transport sunt reglementate alte particularităţi ale contractelor de transport speciale. Aceste
prevederi nu fac obiectul acestui studiu, fiind cuprinse în conţinutul disciplinei dreptul
transporturilor.
Expunerea făcută insistă asupra particularităţilor contractului de transport comercial, asupra
elementelor ce deosebesc acest contract de alte contracte de prestări servicii şi alte contracte
comerciale.

17
IV Acordul International A.D.R

Importanța Conventiei A.D.R


Transportul rutier al marfurilor periculoase, ca si cel realizat pe calea ferata, caile navigabile
interioare, precum si transportul maritim si aerian, sunt reglementate prin acorduri internationale,
reglementari ale Uniunii Europene, precum si prin legislatia naționala.
Transportul marfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni, pe cât posibil,
accidentele si daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor de transport sau bunurilor.
Expedierea marfurilor periculoase trebuie efectuata numai dupa o clasificare si ambalare
adecvate.
Regulamentul tip al ONU armonizeaza reglementarile diferitelor moduri de transport într-un
sistem de clasificare în care fiecare substanta sau obiect periculos în parte este atribuit unei
anumite clase, în conformitate cu tipul de pericol pe care îl prezinta substanta.
Transportul – intern si international – rutier al marfurilor periculoase se realizeaza în
conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor
periculoase – ADR.
ADR stabileste dispozitiile aplicabile în vederea clasificarii, ambalarii, marcarii, etichetarii
marfurilor periculoase. Acesta include, de asemenea, prescriptii specifice privind vehiculul sau
cisterna utilizat/a, precum si prevederi referitoare la modul în care trebuie desfasurate
operațiunile de încarcare, umplere, descarcare

Convenția ADR stabilește normele de siguranţă care asigură un nivel acceptabil al controlului
riscurilor de radiaţie, de criticitate și riscurilor termice la care sunt expuse persoanele, bunurile și
mediul înconjurător și care sunt asociate transportului de materiale radioactive

18
Componente Trusă ADR:

Lanternă portabilă cu baterii


Trusă sanitară auto
Triunghiuri de presemnalizarea varie
Bandă avertizoare din polipropilena alb/roșu pentru delimitarea zonei
afectate(100m)
Conuri portocalii reflectorizanteh=300mm
Cască de protecție
Lampă cu lumină galbenă intermitentă cu alimentare proprie
Mască de gaze cu filtre de protectie în medii organice,anorganice
Sorț de protecție antichimică
Mănuși de protecție din piele
Mănuși de protecție antiacide
Mănuși de protecție anticalorice
Mănuși de protecție pentru produse petroliere
Cutie trusă ADRd in material plastic inscriptionată cu folie reflectorizantă
Ochelari de protecție etanși
Vestă reflectorizant-fluorescentă
Combinezon protecție împotriva contaminării
Soluție pentru curățat ochii
Covor de protecție din cauciuc dimensiuni 0.75m x 0.75m
Important: Dacă echipajul vehiculului este format din 2 conducători auto, la bord
se vor găsi două seturi de echipamente de protecție individuală.

19
Clasificarea Mărfurilor Periculoase

Clasa 1 - Explozivi

Definitii

Substanta exploziva este substanta solida sau lichida, sau un amestec, capabila de
reactie chimica in stare sa produca gaze la asemenea temperatura, presiune si viteza ce pot
sa faca distrugeri in imprejurimi. Sunt incluse si substantele pirotehnice chiar daca acestea nu
dezvolta gaze.

Substanta pirotehnica este o substanta sau un amestec de substante realizate cu scopul de


a produce efectul prin incalzire, lumina, sunet, gaz sau fum sau o combinatie a acestora, ca
rezultat al propriilor reactii chimice exotermice, fara detonatie.

Articol exploziv este un articol care contine una sau mai multe substante explozive.

Explozie in masa este acea explozie care afecteaza aproape intreaga incarcatura in
mod instantaneu.

20
Clasa 2 - Gaze :comprimate, lichefiate sau dizolvate, sub presiune

Definiti i

Aceasta clasa cuprinde gaze: gaze lichefiate; gaze in solutie; gaze lichefiate
refrigerate; amestec de gaze; amestec de unul sau mai multe gaze cu unul sau mai mul ti vapori
de la substante care apartin altor clase; articole care contin gaz; hexafluorid de tellurium;
aerosoli.

Diviziunea 2.1 - Gaze inflamabile (Flammable gases)

Diviziunea 2.2 - Gaze neinflamabile si neotravitoare (Non-flammable, non poisonus


gases)

Diviziunea 2.3 - Gaze otravitoare (Poisonus gases)

Clasa 3 - Lichide inflamabile

Definitii
Aceste lichide, sau amestecuri de lichide continand substante solide in solutie sau
suspensie (vopseluri, lacuri, emailuri, etc dar fara sa fie incluse substante care datorita
proprietatilor lor periculoase au fost incluse in alte clase), emit vapori inflamabili care au
punctul de aprindere (flashpoint), la/sub 61° C.

Mai sunt incluse substante transportate sau oferite la transport, la temperaturi ridicate, in

21
stare lichida care emit vapori inflamabiiili la cea mai scazuta decat temperatura maxima de
transport.

Diviziunea 3.1 - Grupul de lichide cu punctul de aprindere scazut, (low flashpoint


group).
Contine lichide cu punctul de aprindere mai jos de - 18° C.

Diviziunea 3.2 - Grupul cu punctul de aprindere intermediar, (intermediate flashpoint


group).
Lichide avand punctul de aprindere cuprins intre -18°C (0°F) si
23°C (73°F), exclusiv.

Diviziunea 3.3 - Grupul cu punctul de aprindere ridicat, (high flashpoint


group) Lichidele avand punctul de aprindere cuprins intre 23°C si 61
°C inclusiv.

Clasa 4 - Substante solide inflamabile

Definitie

in aceasta clasa sunt incluse substante altele decat cele clasificate ca explozivi, care
in conditiile de transport sunt combustibile, pot contribui la, sau cauza un incendiu.

Clasa 4 se imparte astfel:

Diviziunea 4.1 - Substante solide usor combustibile si substante care pot cauza focul
prin frictiune sau substante care se autoaprind si explozivi desensibilizati

Diviziunea 4.2 - Substante solide susceptibile de aprindere spontana

22
Diviziunea 4.3 - Substante care in cont act cu apa, emit gaze inflamabile

Clasa 5 - Substante oxidante si peroxizi organici

Diviziunea 5.1 - Substante (agenti) oxidanti;

Diviziunea 5.2 - Peroxizi organici;

Clasa 6 - Substante toxic-otrăvitoare si infecțioase

-Diviziunea 6.1 Substante toxice


-Diviziunea 6.2Substante infectioase

Clasa 7 - Materiale radioactive

23
Clasa 7 cuprinde materiale care emit spontan radiatii in domeniul invizibil, a caror
activitate specifica este mai mare decat 70 kBq/kg sau altfel spus, decat 0,002^iCi/gr.

Efectul substantelor si materialelor radioactive se manifesta asupra celulei vii si se


manifesta ulterior asupra intregului organism.

Clasa 8 - Substanțe corozive

Cuprinde substante solide sau lichide posedand, in


starea lor originala, proprietatea comuna de a determina distrugerea tesuturilor organice.

Scurgerea din ambalaj, a substantelor din aceasta clasa, poate determina avarierea altor
marfuri sau chiar a navei insasi.

Clasa 9 - Diverse substante si articole periculoas

24
Convenția Internaționlă C.E.M.T
Autorizațiile C.E.M.T.” sunt autorizații multilaterale pentru transportul internațional al
mărfurilor pe drumurile publice folosite de întreprinderile de transport, stabilite în una dintre
țările membre C.E.M.T., pe bază unui sistem de contigent în relațiile între țările membre
C.E.M.T. pentru vehicule înmatriculate într-o țara membră a C.E.M.T.

„C.E.M.T.” reprezintă Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor care este un organism


interguvernamental, creat în 1953. Țările membre: Germania, Austria, Belgia, Bosnia-
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,
Turcia, Cehia, Slovacia, România, Marea Britania, Slovenia, Suedia, Elveția și Turcia.

„Autorizatia C.E.M.T.” poate fi valabilă un an calendaristic (format A4 de culoare verde) sau 30


de zile (format A4 de culoare galbenă având mențiunea „autorizatie de scurtă durata”).
În perioadă valabilității autorizației C.E.M.T., operatorul de transport rutier, poate efectuă un
număr nelimitat de călătorii pe teritoriile țărilor membre C.E.M.T.

In conformitate cu rezolutiile C.E.M.T., autorizatia C.E.M.T. nu poate fi utilizata:


 Pentru transportul la care expeditorul sau beneficiarul mentionat in scrisoarea de transport
international C.M.R. este acelasi cu detinatorul autorizatiei multiple C.E.M.T.(transport in
interes propriu);

 Pe teritoriul tarilor membre C.E.M.T., in cazul in care transportul international de marfuri se


efectueaza intr-o tara membra C.E.M.T. si o tara nemembra C.E.M.T.

 Pentru efectuarea transporturilor rutiere de marfuri incarcate pe teritoriul unei tari membre
in vederea descarcarii pe teritoriul aceleiasi tari (cabotaj).

Lista statelor membre C.E.M.T

1. Albania AL
2. Anglia UK
3. Armenia ARM
4. Austria A
5. Azerbaijan AZ
6. Belarus BY
7. Belgia B
8. Bosnia - Hertegovina BiH
9. Bulgaria BG
10. Cehia CZ

25
11. Croatia HR
12. Danemarca DK
13. Elvetia CH
14. Estonia EST
15. Finlanda FIN
16. Franta F
17. Georgia GE
18. Germania D
19. Grecia GR
20. Irlanda IRL
21. Islanda IS
22. Italia I
23. Letonia LV
24. Liechtenstein FL
25. Lituania LT
26. Luxembourg L
27. Macedonia MK
28. Malta M
29. Moldova MD
30. Muntenegru MNE
31. Norvegia N
32. Olanda NL
33. Polonia PL
34. Portugalia P
35. Romania RO
Rusia (Federatia
36. RUS
Rusa)
37. Slovacia SK
38. Slovenia SLO
39. Spania E
40. Suedia S
41. Turcia TR
42. Ucraina UA
43. Ungaria H
44. Serbia SRB

26
Bibliografie

http://www.arr.ro/transport_doc_145_c-e-m-t_pg_0.htm

https://lege5.ro/Gratuit/heztsnzv/conventia-vamala-
referitoare-la-transportul-international-al-marfurilor-sub-
acoperirea-carnetelor-tir-conventia-tir-din-15011959

http://www.arr.ro/transport_doc_146_adr_pg_0.htm

http://www.scritub.com/diverse/ACORDUL-ADR13276.php

http://www.axonsolutions.ro/enciclopedie-transport/adr-
marfuri-periculoase/

Alexa C Transporturi,expeditii,asigurari Editura Didactica


si pedagogica,Bucuresti 1980

Chitescu Stefan Organizarea transporturilor auto Editura


Tehnica,Bucuresti 1983

Lepadatu Marin Manualul Operatorului de transport rutier


Editura Tehnica,Bucuresti 1986

27
Anexe
Copertă carnet de drum C.E.M.T

RO
Carnet de drum nr:
………….

(acelasi număr ca
cel al autorizaţiei CEMT

pe care o însoţeşte)

CARNET DE DRUM

pentru

transportul internaţional de mărfuri

sub autorizaţia CEMT nr: ……………

Operatorul de transport
………………………..…………………………………

(Nume)

28
………………………………………………………………………………………
…………………

(adresa completă a operatorului de transport)

………………………………………………………………………………………
…………………

Ştampila şi semnătura
autorităţii emitente

Eliberat la:…………………………… la data


de:........................................

(Locul eliberării) (Data eliberării)

Cerere pentru acordarea de autoriztii CEMT

ŞTAMPILELE CARE POT APĂREA PE AUTORIZAŢIA CEMT

ŞTAMPILELE DE INTERDICŢIE, de culoare rosie:

interzic utilizarea autorizaţiei CEMT pe teritoriul statelor la care se referă: A –


Austria, GR - Grecia, I - Italia, RUS - Federaţia Rusă, H - Ungaria

29
Cerere pentru acordarea autorizatiei CMET

30