Sunteți pe pagina 1din 28

SCOALA GIMNAZIALA

LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI


VALENI

OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de


procesare în scopul preluării, prelucrării şi prezentării
informaţiei.
2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de
funcţionare a unui sistem de calcul.
3. Utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru
rezolvarea unor probleme din domeniul propriu de activitate.
4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în
contexte interactive.

2
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a V-a ,, Tehnologia Informaţiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii,


pătrunderea hardware-ului şi software-ului în ţara noastră, impun o pregătire diversificată
a tinerilor în acest domeniu. Învăţământul preuniversitar de informatică trebuie să asigure
dobândirea, unor cunoştinţe de informatică la nivel de cultură generală, care să permită
utilizarea calculatorului în activităţile proprii.
Omenirea cunoaşte astăzi una din cele mai profunde transformări din întreaga ei
existenţă, în care informatica joacă un rol determinant. Datorită impactului pe care
informatica îl are în toate domeniile, rezultă caracterul ei interdisciplinar. Informatica nu
poate fi privită ca o disciplină independentă şi nu poate fi ţinută între bariere create
artificial. Elevii vor putea astfel să participe la ore asistate de calculator la diverse
discipline (simularea unor fenomene fizice, vizionarea unor enciclopedii, evaluarea prin
teste pe calculator etc.), motiv pentru care trebuie să posede cunoştinţe de utilizarea a
calculatorului.
Studiul informaticii în gimnaziu trebuie să aibă un caracter practic, asigurându-se
elevilor formarea unui bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi privind lucrul cu
calculatorul. Drept urmare instruirea trebuie orientată spre partea practică (laborator),
condiţionate de o dotare minimă a cabinetului de informatică. Experienţa anterioară a
demonstrat eficienţa lucrului în echipă ca fiind cel mai indicat, deoarece cea mai mare
parte a orelor se desfăşoară în laborator – deci se lucrează propriu-zis la calculator.
Pe de altă parte, opţionalul de faţă îşi propune familiarizarea elevului cu sistemele de
calcul, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi din punct de vedere a utilizării lor.

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


Competenţe specifice Conţinuturi
1. Definirea conceptelor de baza ale unui sistem de  Arhitectura generala a unui calculator
calcul, precum si implicaţiile privind utilizarea lui
1.1. să identifice componentele hardware si software  Norme de Tehnica Securităţii Muncii
ale unui calculator  Care este structura unui calculator - identificarea
1.2. să descrie modul de funcţionare si rolul componentelor unui calculator
dispozitivelor periferice ale unui calculator  Dispozitive periferice de intrare si de ieşire
1.3. să identifice componentele unei unităţi  Unitatea centrala. Componente si rolul lor.
centrale si sa descrie modul de funcţionare al  Activitate practica
acestora  Unităţi uzuale de măsurare a memoriei
1.4. să cunoască unităţile de măsurare pentru
capacitatea de memorie
1.5. să cunoască si sa utilizeze componentele care
alcătuiesc un calculator
2 Utilizarea sistemului de operare Windows pentru 2. Sistemul de operare Windows
stocare, prelucrare si prezentarea informaţiei  Prezentare sistemul de operare Windows
2.1. să definească şi sa descrie principalele  Vizualizarea informaţiilor referitoare la
caracteristici ale unui sistem de operare resursele hardware si software ale calculatorului
2.2 să cunoască limbajul necesar de specialitate (versiune sistem de operare, tipul procesorului,
2.3. dobândirea deprinderilor de lucru cu discurile memorie instalata, etc.)
logice, directoare, fişiere  Meniul Start
2.4. să descrie interfaţa sistemului de operare  Disc logic, director, fişier: identificare,
2.5. să cunoască elemente de interfaţă grafică. să proprietăţi, vizualizare conţinut

3
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

utilizeze ferestrele, barele şi butoanele de lucru.  Operaţii cu directoare si fişiere: creare, copiere,
2.6. să utilizeze şi să descrie principalele setări de mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizarea
bază ale sistemului de calcul unei copii de siguranţa pe discheta, cd sau pe alt
2.7. sa dobândeasca deprinderi de lucru cu discuri suport extern, vizualizare conţinutului,
logice, directoare, fişiere. determinarea dimensiunii
2.8. sa utilizeze accesoriile sistemului de operare  Schimbarea directorului de lucru curent
Windows  Control Panel
2.9. să realizeze cu ajutorul mouse-ului desene în  Desktop: data, ora, volumul, opţiuni desktop de
cadrul programului Paint afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal,
2.10. să reprezinte informaţii sub formă de text sau screen saver, diverse opţiuni de setare)
imagine  Grupul de aplicaţii Accesories: NotePad,
2.11 sa cunoască si sa utilizeze programe de compresie WordPad, Calculator, Games, Paint,
si securitate a datelor  Programe de arhivare. Programe antivirus
3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a 3. Procesorul de texte Microsoft Word
procesorului de texte Microsoft Word
3.1. enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Microsoft
necesare prelucrării unui text; Word;
3.2. utilizarea operaţiilor de bază în procesarea  Creare, salvare, deschidere, închidere, listare,
textului; vizualizarea documentelor
3.3. aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a  Selectarea si copierea informaţiei
textului  Copierea si mutarea obiectelor
3.4. formatarea corectă a unui a unui document  Formatarea documentelor (formatarea la nivel
3.5. inserarea si prelucrarea unei imagini intr-un de caracter, formatarea la nivel de paragraf,
document formatarea la nivel de document)
3.6. aplicarea corectă a modului de tipărire a unui  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare
document; (Drawing, WordArt, Picture)
3.7. realizarea unei aplicaţii practice  Tipărirea documentelor;
 Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei
diplome, realizarea unui raport, realizarea unei
scrisori oficiale, întocmirea unui referat la o
disciplina studiata
 Organizarea aplicaţiilor realizate intr-o structura de
directoare proprie
4. formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a 4. Realizarea de prezentări. Aplicaţia Power Point
unei prezentări  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Microsoft Power
4.1. aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării Point;
unei prezentări;  Operaţii cu documente (creare, salvare, deschidere,
4.2. utilizarea operaţiilor de bază în procesarea închidere);
textului;  Utilizarea „Help”-ului;
4.3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru  Crearea unei noi prezentări;
realizarea unei prezentări;  Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) –
4.4. formatarea corectă a unui a unei prezentări; modificarea acestora;
4.5. utilizarea elementelor grafice în prezentare;  Inserarea unui text sau a unei imagini;;
4.6. realizarea animaţiei într-o prezentare;  Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime,
realizarea unei prezentări. culori, centrare, aliniere;
 Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii,
casete, cercuri;
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
 Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor
 Realizarea unei prezentări

4
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a V-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 35
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi
de utilizare aferente conţinuturilor studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor personale
 Norme de Tehnica Seuritatii Muncii
1. I Arhitectura generala a unui  Care este structura unui calculator –
calculator identificarea componentelor unui calculator
 Dispozitive periferice de intrare si de iesire
 Unitatea centrala. Componen-te si rolul lor. 5
 Activitate practica: asocieri, rebus
 Unitati uzuale de masurare a memoriei
 Prezentare sistemul de operare Windows
2 I Sistemul de operare  Vizualizarea informaţiilor referitoare la
resursele hard-ware si software ale calcu-
latorului
 Intrarea şi ieşirea din Windows (Operaţiile Log
On/Off, Standby, Hibernate, Turn Off)
 Meniul Start
 Opetatii cu foldere si fisiere: Disc logic,
9
director, fişier: identificare, proprietăţi,
vizualizare conţinut
 Operaţii cu foldere şi: creare, copiere, mutare,
ştergere, căutare, redenumire
 Control Panel
 Grupul de aplicaţii Accesories
 Programe de arhivare. Programe antivirus
 Creare, salvare, deschidere, închidere, listare,
3. II Procesorul de texte vizualizarea documentelor Word
Microsoft Word  Formatarea documentelor (formatarea la nivel de
caracter, formatarea la nivel de paragraf, formatarea
la nivel de document)
12
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare
(Drawing, WordArt, Picture)
 Creare tabele
 Tipărirea documentelor;
 Realizarea unui document complex
4. II Realizarea unei prezentări.  Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Microsoft
Aplicaţia PowerPoint Power Point.
 Operaţii cu documente (creare, salvare, deschidere, 8
închidere).
 Utilizarea „Help”-ului.

5
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

 Crearea unei noi prezentări.


 Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) –
modificarea acestora
 Inserarea unui text sau a unei imagini;
 Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime,
culori, centrare, aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii,
casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie preselectate.
 Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor.
 Realizarea unei prezentări.

6
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a V-a
Disciplina: Tehnologia Informaţiei
Număr săptămâni: 19
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.
specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de
informatice specifice din autor, aferentă conţinuturilor studiate
punct de vedere  Legislaţie referitoare la licenţe software
social şi şi drepturi de utilizare aferente
legislativ conţinuturilor studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor
oferite de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a
numelui de utilizator şi a parolei de
acces
 Recomandări de protejare a datelor
personale
 Norme de Tehnica Securităţii 1 S2
1. Arhitectura generala 1.1 - 1.5 Muncii
a unui calculator  Care este structura unui calculator
– identificarea componentelor unui
calculator
 Dispozitive periferice de intrare si 1 S3
de ieşire
 Unitatea centrala. Componente si 1 S4
rolul lor.
 Unităţi uzuale de măsurare a 1 S5
memoriei
 Evaluare 1 S6
 Prezentare sistemul de operare 1 S7
2. Sistemul de operare 2.1 - 2.11 Windows
 Vizualizarea informaţiilor
referitoare la resursele hard-ware si
software ale calcu-latorului
 Intrarea şi ieşirea din Windows 1 S8
(Operaţiile Log On/Off, Standby,
Hibernate, Turn Off)
 Meniul Start 1 S9
 Opetatii cu foldere si fisiere: Disc 1 S10
logic, director, fişier: identificare,
proprietăţi, vizualizare conţinut;
operaţii de creare, copiere, mutare,
ştergere, căutare, redenumire
 Control Panel 1 S11
 Evaluare 1 S12
 Grupul de aplicaţii Accesories 1 S13
 Programe de arhivare. Programe 1 S14
antivirus
 Recapitulare 1 S15
3. Procesorul de texte 3.1 - 3.7  Creare, salvare, deschidere, 1 S16

7
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Microsoft Word închidere, listare, vizualizarea


documentelor Word
 Formatarea documentelor 3 S17-S19
(formatarea la nivel de caracter,
formatarea la nivel de paragraf,
formatarea la nivel de document)

8
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a V-a
Disciplina: Tehnologia Informaţiei
Număr săptămâni: 16+ „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de


Săpt.
specifice ore
 Formatarea documentelor
2 S1-S2
(formatarea la nivel de caracter,
1. Procesorul de texte 3.1 - 3.7 formatarea la nivel de paragraf,
Microsoft Word formatarea la nivel de document)
 Lucrul cu imagini. Instrumente de
2 S3-S4
desenare (Drawing, WordArt,
Picture)
 Crearea tabele
2 S5-S6
 Tipărirea documentelor
1 S7
 Consolidare si Evaluare - realizarea
2 S8-S9
unui document complex
 Operaţii cu documente (creare, 1 S10
2. Realizarea unei 4.1 - 4.6 salvare, deschidere, închidere).
prezentări. Aplicaţia  Utilizarea „Help”-ului. 1 S11
PowerPoint  Crearea unei noi prezentări. 1 S12
 Inserarea unui text sau a unei
imagini;
 Alegerea caracteristicilor pentru 1 S13
diapozitiv (slide) – modificarea
acestora
 Formatarea textului – corp de literă, 1 S14
stil, mărime, culori, centrare, aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în 1 S15
prezentare: linii, casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie
 Schimbarea efectelor de animaţie
preselectate.
 Adăugarea de efecte de tranziţie a
diapozitivelor.
 Realizarea unei prezentări complexe. 1 S16

Modalităţi de evaluare

- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă multă libertate
de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui vocabular de specialitate;
- probe practice, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi
deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul pentru îndeplinirea sarcinilor proprii şi
pentru relaxare;
- referate, care presupun valorificarea metodei de învăţare prin descoperire, precum şi
studiul unor materiale suplimentare şi izvoare de informare diverse;

9
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Bibliografie

1. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Metodologia aplicării curricumului, Bucureşti, 2001


2. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic – Tehnologia Informaţiei şi a
comunicaţiilor în procesul didactic, Bucureşti, 2002
3. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare – Informatică şi tehnologia
Informaţiei, Editura Dramis, Bucureşti, 2001
4. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII, Editura
Paralele 45, Piteşti, 2003
5. Emanuela Cerchez, Marinel Şerban, Informatica pentru gimnaziu, Editura Polirom, Iaşi
2002
6. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a V-a, Editura Arves, Craiova 2003
7. Doru Popescu, s.a., Manual de informatică (Clasele V-VIII), Editura Sigma, 1998
8. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu –
Editura AXA 2008

10
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VI-a ,, Tehnologia informaţiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Conţinutul învăţării pentru curriculum la decizia şcolii este conceput astfel încât să
asigure un bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul informaticii. Se urmăreşte,
astfel, dezvoltarea competenţelor de utilizare a unor produse software de largă
răspândire, realizarea de aplicaţii utilizând algoritmi specifici precum şi dezvoltarea
competenţelor de comunicare şi cooperare în context interactiv.
Perioada cea mai propice din viaţa unui om când acesta îşi formează mentalitatea, stilul
de gândire, este (pre)adolescenţa. Astfel, acest opţional îşi propune, încă din clasele
gimnaziale, dezvoltarea gândirii algoritmice, elevii putând să finalizeze rezolvări ale unor
aplicaţii practice concrete.
Acest opţional este o continuare a celui din primul an de studiu, în care elevii s-au
familiarizat cu arhitectura generală a unui sistem de calcul şi cu tehnicile de
tehnoredactare.
Dacă în primul modul din clasa a V-a elevii şi-au deprins abilităţi de tehnoredactare
computerizată la nivel începător – intermediar, în cadrul acestui modul vor ajunge la nivel
avansat.

11
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a 1. Procesorul de texte Microsoft Word
procesorului de texte Microsoft Word
1.1. să cunoască şi să respecte normele de  Textul: Formatare document, formatare text;
tehnica securităţii muncii în utilizarea  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
calculatorului şi a componentelor lui unui stil noi;
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a  Caractere diacritice, introducerea unor simboluri
textului si caractere speciale;
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare  Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
si estetica a unui documentului aplicarea formatărilor;
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea
document unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
document  Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi pagina, scrierea pe coloane
formatare a tabelelor intr-un document  Editorul de ecuaţii;
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a  Instrumnete de comunicare. Printarea unui
imaginii intr-un document folosind document;
instrumentele specifice de desenare
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice
opţiuni de afişare a acestora
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui
document
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai
multe coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru
redactarea documentelor ce conţin formule
matematice
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de
tipărire a unui document
2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a 3. Aplicaţia PowerPoint
unei prezentări
2.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările  Noţiuni privind prezentările
2.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra  Diapozitivul
diapozitivelor  Imagini, poze şi obiecte desenate
2.3. deprinderea lucrului cu imagini  Grafice
2.4. utilizarea graficelor  Multimedia
2.5. pregătirea prezentărilor  Pregătirea prezentării
 Legături şi Macrocomenzi

12
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VI-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 35
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de ore


Crt.
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
informatice conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi de
utilizare aferente conţinuturilor studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea prin
Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de utilizator
şi a parolei de acces
Recomandări de protejare a datelor personale
 Textul: Formatare document, formatare text;
1. I Procesorul de texte  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
Microsoft Word unui stil noi;
 Caractere diacritice, introducerea unor simboluri si
caractere speciale;
 Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
aplicarea formatărilor;
 Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea
unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare; 17
 Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
pagina, scrierea pe coloane
 Editorul de ecuaţii;
 Instrumnete de comunicare. Printarea unui
document;
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei
2. II Aplicaţia Power Point prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare text,
inserare imagine, inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de anumatie,
scheme de animatie, efecte de tranzitie
 Optiuni avansate:
Afisarea selectiva a diapozitivelor 17
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentări complexe

13
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VI-a
Disciplina: Tehnologia Informaţiei
Număr săptămâni: 19
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.
specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice specifice din aferentă conţinuturilor studiate
punct de  Legislaţie referitoare la licenţe software şi
vedere social drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
şi legislativ studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor
oferite de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui
de utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor
personale
 Textul: Formatare document, formatare 2 S2-S3
1. Procesorul de texte 1.1 – 1.12 text
Microsoft Word  Paragrafe: crearea unui paragraf, 2 S4-S5
borduri, crearea unui stil nou. Jocuri
educationale 1 S6
 Caractere diacritice, introducerea unor
simboluri si caractere speciale 2 S7-S8
 Cuprins: realizare, actualizare şi
modificare, aplicarea formatărilor 1 S9
 Consolidare şi evaluare 2 S10-S11
 Lucrul cu tabele : craerea unui tabel,
introducerea unei date intr-un tabel,
operatii asupra unui tabel 2 S12-S13
 Lucrul cu imagini. Instrumente de
desenare. 1 S14
 Consolidare şi evaluare 1 S15
 Paginarea documentelor, antet şi
subsoluri de pagină, scrierea pe coloane 1 S16
 Editorul de ecuatii 1 S17
 Instrumnete de comunicare. Printarea
unui document 1 S18
 Recapitulare 1 S19

14
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VI-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 16 + „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi


Nr. de ore Săpt.
specifice
 Crearea, salvarea si realizarea si 1 S1
2. Aplicaţia Power Point 2.1 - 2.5 rularea unei prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte 3 S2-S4
(inserare text, inserare imagine,
inserare grafice, inserare secvente
audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de 3 S5-S7
animatie, scheme de animatie,
efecte de tranzitie 4 S8-S11
 Optiuni avansate:
Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune 1 S12
Modficare subsol
Creion 1 S13
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentari complexe 2 S14-S15
 Recapitulare 1 S16

Modalităţi de evaluare

- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de dezvoltare


mintală, de comportament etc;
- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale, generate de
neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete descrise de un
eveniment;
- portofoliul, elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi instrumente de
evaluare, precum: teste şi lucrări scrise, teme de activitate independentă scrisă, programe
implementate independent etc.

15
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Bibliografie

1. Marius Ududec, Culegere de probleme Pascal, Editura Cygnus, Suceava, 2005


2. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII, Editura
Paralele 45, Piteşti, 2003
3. Liliana Arici, Informatica pentru clasa a VI-a – Caiet de lucru, Editura Polirom, Iaşi 2005
4. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a VI-a, Editura Arves, Craiova 2004
5. Dan Grigore, Probleme de programare – clasa a VI-a, Editura Teora, Bucureşti 2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura AXA
2008
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves – 2001

16
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VII-a ,, Tehnologia Informaţiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Educaţia şcolară trebuie să aibă ca principiu minimizarea efortului în zona cantitativului


şi maximizarea în cea a calitativului şi că în atingerea acestui deziderat informatica, prin
metodele şi mijloacele ei, are un rol determinant.
Astfel, opţionalul urmăreşte, ca elevii să îşi perfecţioneze deprinderile de editare de
texte prin utilizarea unui editor de texte specializat. De asemenea, elevii vor şti să lucreze
cu fonturi, să facă operaţii de formatare la nivel de caracter şi paragraf, să întocmească
tabele şi să realizeze pliante şi afişe.
Formarea deprinderilor de utilizare a celui mai popular editor de texte, şi anume
Microsoft Word, dă elevilor posibilitatea de a-şi întocmi referate, teme şi alte lucrări,
personalizându-le şi dându-le originalitate.
Nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită
informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, se ajunge la
concluzia că informaţiile trebuie stocate, prelucrate şi transmise în condiţii care asigură
corectitudine şi exactitate. Microsoft Excel este un cel mai utilizat software pentru calcul
tabelar.
Prin opţionalul de faţă se urmăreşte o continuare şi, în acelaşi timp, o necesară
completare a noţiunilor legate de informatică şi de tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor studiate în anii precedenţi.

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a 1. Procesorul de texte Microsoft Word
procesorului de texte Microsoft Word
1.1. să cunoască şi să respecte normele de  Textul: Formatare document, formatare text;
tehnica securităţii muncii în utilizarea  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea
calculatorului şi a componentelor lui unui stil noi;
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a  Caractere diacritice, introducerea unor simboluri
textului si caractere speciale;
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare  Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
si estetica a unui documentului aplicarea formatărilor;
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un  Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea
document unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui  Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
document  Paginarea documentelor, antete si subsoluri de
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi pagina, scrierea pe coloane
formatare a tabelelor intr-un document  Editorul de ecuaţii;
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a  Instrumnete de comunicare. Printarea unui
imaginii intr-un document folosind document;
instrumentele specifice de desenare
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice
opţiuni de afişare a acestora
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui
document
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai
multe coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru
redactarea documentelor ce conţin formule

17
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

matematice
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de
tipărire a unui document
2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a 2. Aplicaţia PowerPoint
unei prezentări
 Noţiuni privind prezentările
2.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările
 Diapozitivul
2.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra
 Imagini, poze şi obiecte desenate
diapozitivelor
 Grafice
2.3. deprinderea lucrului cu imagini
 Multimedia
2.4. utilizarea graficelor
 Pregătirea prezentării
2.5. pregătirea prezentărilor
 Legături şi Macrocomenzi
3. Utilizarea aplicaţiilor pentru calcul tabel 3. Programul de calcul tabelar Microsoft Excel
3.1. să aplice diferite modalităţi de formatare a
textului  Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
3.2. să dezvolte deprinderi de organizare a unui foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
document închiderea aplicaţiei)
3.3 aplicarea operaţiilor elementare si a  Introducerea de informaţii într-o celulă (numere, text,
conceptelor de baza ale aplicaţiei Excel simboluri si prelucrări simple de date)
3.4. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare  Formatarea documentelor Excel
a datelor din foile de calcul  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
3.5. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
a datelor din foile de calcul  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice
3.6. să utilizeze funcţiilor statistice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
3.7. să utilizeze funcţiile logice  Completarea automata a formulelor. Serii de date
3.8. să utilizeze funcţiile matematice  Sortarea datelor
3.9. să utilizeze funcţiile calendaristice funcţiile de  Grafice pentru tabele
timp  Tipărirea unui fişier Excel
3.10. să utilizeze modalităţi de adresare a celulelor
3.11. completarea automată a unei serii de formule
3.12. să folosească funcţii specifice de sortare a
datelor
3.13. Utilizarea unor tehnici şi procedee de
realizare de grafice şi diagrame
3.14. utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a
unei foi de calcul

18
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 35
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice aferentă conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi
drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
Recomandări de protejare a datelor personale
 Textul: Formatare document, formatare text;
1. I Procesorul de texte  Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri,
Microsoft Word crearea unui stil noi;
 Caractere diacritice, introducerea unor
simboluri si caractere speciale;
 Cuprins: realizare, actualizare şi modificare,
aplicarea formatărilor;
 Lucrul cu tabele: crearea unui tabel,
introducerea unei date intr-un tabel, operaţii 12
asupra unui tabel;
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
 Paginarea documentelor, antete si subsoluri
de pagina, scrierea pe coloane
 Editorul de ecuaţii;
 Instrumnete de comunicare. Printarea unui
document;
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei
2. I şi II Aplicaţia Power Point prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare
text, inserare imagine, inserare grafice,
inserare secvente audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de
anumatie, scheme de animatie, efecte de
tranzitie
 Optiuni avansate:
10
Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentări complexe
 Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
3. II Programul de calcul tabelar foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
12
Microsoft Excel închiderea aplicaţiei)

19
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

 Introducerea de informaţii într-o celulă( numere,


text, simboluri si prelucrări simple de date)
 Formatarea documentelor Excel
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
matematice
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si
timp
 Completarea automata a formulelor. Serii de date
 Sortarea datelor
 Grafice pentru tabele
 Tipărirea unui fişier Excel

20
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 19
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
Identificarea elementelor Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
specifice sistemelor normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice specifice din aferentă conţinuturilor studiate
punct de  Legislaţie referitoare la licenţe software şi
vedere social drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
şi legislativ studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor
oferite de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui
de utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor personale
 Textul: Formatare document, formatare 1 S2
1. Procesorul de texte 1.1 – 1.2 text
Microsoft Word  Paragrafe: crearea unui paragraf, 1 S3
borduri, crearea unui stil nou
 Caractere diacritice, introducerea unor 1 S4
simboluri si caractere speciale. Jocuri
educationale 1 S5
 Cuprins: realizare, actualizare şi
modificare, aplicarea formatărilor 1 S6
 Consolidare şi evaluare 1 S7
 Lucrul cu tabele: craerea unui tabel,
introducerea unei date intr-un tabel,
operatii asupra unui tabel 1 S8
 Lucrul cu imagini. Instrumente de
desenare. 1 S9
 Consolidare şi evaluare 1 S10
 Paginarea documentelor, antet şi
subsoluri de pagină, scrierea pe coloane 1 S11
 Editorul de ecuatii 1 S12
 Instrumnete de comunicare. Printarea
unui document 1 S13
 Recapitulare
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea 1 S14
2. Aplicaţia Power Point 2.1 - 2.5 unei prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte 1 S15
(inserare text, inserare imagine, inserare
grafice, inserare secvente audio, inserare
tabel)
 Imbunatatirea prezentarii: efecte de 2 S16-S17
animatie, scheme de animatie, efecte de
tranzitie 2
 Recapitulare S18-S19

21
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 16 + „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
2. Aplicaţia Power 2.1 – 2.5  Optiuni avansate: 2 S1 – S2
Point Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentari complexe 3 S3 – S4
Programul Excel
1
3. Programul de 3.1 – 3.14  Introducere; Introducerea informaţiilor S5
1
calcul tabelar intr-o celulă S6
Microsoft Excel  Formatarea documentelor Excel
1
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii S7
1
statistice S8
 Evaluare
1
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii S9
1
matematice S10
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii S11
1
dată si timp
 Completarea automata a formulelor. Serii S12
1
de date
 Sortarea datelor S13
1
 Grafice pentru tabele S14
1
 Tipărirea unui fişier Excel S15
1
 Recapitulare S16
1

Modalităţi de evaluare

- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de dezvoltare


mintală, de comportament etc;
- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale, generate de
neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete descrise de un
eveniment;
- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi
deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;

22
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Bibliografie

1. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII, Editura
Paralele 45, Piteşti 2003
2. Doina Logofătu, C++. Probleme rezolvate şi algoritmi, Editura Polirom, Iaşi 2006
3. Nicu George Bizdoaca, s.a., Iniţiere în Internet, e-mail şi chat, Editura Arves, Craiova 2005
4. Steve Johnson, Office 2003, Editura Teora, Bucureşti 2003
5. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Ed. AXA 2008
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves - 2001

23
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VIII-a ,, Tenologia informatiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Informatica este disciplina care asigură îmbinarea culturii generale cu cunoştinţe de


strictă specialitate şi conturează dimensiuni practice cunoştinţelor, adică studiul acesteia
se face pe fondul de cunoştinţe şi deprinderi de la disciplinele de cultură generală.
Profesorul trebuie să valorifice potenţialul creativ al disciplinei, dezvoltând flexibilitatea ei,
formând deprinderi şi atitudini conform conţinutului de idei.
Datorită impactului pe care informatica îl are astăzi în toate profesiile, rezultă caracterul
ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre informatică pur şi simplu. Ea nu poate fi
privită ca o disciplină independentă. Din acest motiv, opţionalul îşi propune familiarizarea
elevilor cu alte aplicaţii des folosite în ultimul timp. Este vorba în primul rând de aplicaţia
Microsoft PowerPoint. Familiarizarea cu această aplicaţie dă posibilitatea elevilor să-şi
prezinte în mod electronic munca desfăşurată, referatele întocmite, pasiunile, etc.
Prezentările computerizate întocmite de elevi vor putea fi derulate în ritmul dorit şi vor
putea cuprinde imagini, sunete şi animaţii care vor da dinamism prezentării şi vor fi mai
uşor receptate. Aceasta le permite elevilor atât întocmirea unor baze de date sortate pe
diverse criterii, cât şi posibilitatea reprezentării grafice a datelor prelucrate de calculator.
O altă aplicaţi care se bucură de un mare succes în rândul elevilor o reprezintă de
calcul tabelar Microsoft Excel.
De asemenea, opţionalul urmăreşte familiarizarea elevilor cu noţiunea de reţea de
calculatoare şi cu mediul Internet. Dacă deceniile trecute au fost marcate de apariţia şi
perfecţionarea calculatoarelor personale, începând cu anii ’90 s-a generalizat conectarea
acestora în reţele de calculatoare, extinse pe arii din ce în ce mai largi. Astfel, şcoala
trebuie să se adapteze din mers noile tehnologii informatice, iar termeni şi expresii
precum Internet, e-mail, web, navigare fac parte din vocabularul curent al elevului din
noua eră, dominată de calculatoare şi comunicaţii.
Studiul acestei discipline opţionale îşi propune familiarizarea elevilor cu elementele de
bază ale noilor tehnologii informaţionale. Conţinutul ştiinţific este centrat pe obiective,
profesorul având posibilitatea de a alege activităţile specifice atingerii acestora. Prin
obiectivele propuse se vizează dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizare şi
cunoaştere a modului de mânuire a instrumentelor informatice precum şi dezvoltarea
deprinderilor de lucru individual şi în echipă.
Astfel, elevii care vor urma opţionalul de informatică vor deţine cunoştinţe de utilizare a
calculatorului, fapt ce constituie un atu destul de important atunci când vor ajunge în liceu
unde vor studia informatica în trunchiul comun.

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de realizare a unei 1. Aplicaţia PowerPoint
prezentări
 Noţiuni privind prezentările
1.1 însuşirea noţiunilor privind prezentările
 Diapozitivul
1.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra diapozitivelor
 Imagini, poze şi obiecte desenate
1.3. deprinderea lucrului cu imagini
 Grafice
1.4. utilizarea graficelor
 Multimedia
1.5. pregătirea prezentărilor
 Pregătirea prezentării

24
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

 Legături şi Macrocomenzi
2. Utilizarea aplicaţiilor pentru calcul tabel 2. Programul de calcul tabelar Microsoft Excel
2.1. să aplice diferite modalităţi de formatare a textului
2.2. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document  Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea unei
2.3 aplicarea operaţiilor elementare si a conceptelor de foi/registru de calcul, folosirea funcţiei „ajutor”,
baza ale aplicaţiei Excel închiderea aplicaţiei)
2.4. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor  Introducerea de informaţii într-o celulă (numere,
din foile de calcul text, simboluri si prelucrări simple de date)
2.5. să utilizeze opţiuni de formatare şi gestionare a datelor  Formatarea documentelor Excel
din foile de calcul  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice
2.6. să utilizeze funcţiilor statistice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
2.7. să utilizeze funcţiile logice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice
2.8. să utilizeze funcţiile matematice  Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
2.9. să utilizeze funcţiile calendaristice funcţiile de timp  Completarea automata a formulelor. Serii de date
2.10. să utilizeze modalităţi de adresare a celulelor  Sortarea datelor
2.11. completarea automată a unei serii de formule  Grafice pentru tabele
2.12. să folosească funcţii specifice de sortare a datelor  Tipărirea unui fişier Excel
2.13. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de
grafice şi diagrame
2.14. utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de
calcul
3. Definirea conceptelor de bază cu privire la reţelele de 3. Reţele de calculatoare
calculatoare
3.1. definirea conceptului de reţea de calculatoare şi  Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea
enumerarea avantajelor lucrului în reţea; avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
3.2. clasificarea corectă a reţelelor;  Clasificarea reţelelor;
3.3. argumentarea necesităţii securizării calculatoarelor şi a  Partajarea resurselor;
reţelelor de calculatoare  Drepturi de acces;

4. Dezvoltarea capacităţii de proiectare şi executare a unor 4. Internet


lucrări pe calculator  Servicii Internet
4.1 să navigheze pe Internet pentru preluarea unor date  World Wide Web
4.2. să se familiarizeze cu programele de navigare pe Internet  Browser.. Motoare de Căutare
4.3. să realizeze un material cu ajutorul informaţiilor  Poştă electronică
căutate/găsite prin utilizarea motoarelor de căutare
5. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de proiectare web 5. Limbajul HTML
 Introducere – Limbaj HTML
5.1. definirea noţiunilor legate de limbajul HTML
Etichete folosite la definirea unei simple pagini web
5.2. să utilizeze corect structura unui document HTML
 Fonturi si culori
5.3. utilizarea modalităţilor de formatare a textului într-o
Culoare
pagină web
Tipul sau stilul
5.4. utilizarea modalităţilor de formatare a textului într-o
Mărimea
pagină web
Grosimea
5.5. să insereze o imagine într-o pagină web
 Imagini
5.6. să adauge un chenar unei imagini într-o pagină web
Inserare
5.7. să alinieze o imagine într-o pagină web
Poziţionare
5.8. să acceseze informaţiilor dintr-o pagina web prin
Bordură
intermediul legăturilor (link-urilor)
Dimensionare
5.9. să enumere informaţiile unei pagini web sub forma unei
 Legături
liste
Inserare link-uri
5.10. să insereze şi să formateze un tabel intr-o pagină web
 Liste
Liste simple
Liste ordonate
Liste neordonate
 Tabele
Inserare tabel
Formatare tabel

25
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VIII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 35
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018

Nr. Sem. Succesiunea capitolelor Conţinuturi Nr. de


Crt. ore
Identificarea elementelor Legislaţie şi conduită 1
specifice sistemelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor,
informatice aferentă conţinuturilor studiate
 Legislaţie referitoare la licenţe software şi
drepturi de utilizare aferente conţinuturilor
studiate
 Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite
de Internet
 Reguli de conduită recomandate la
comunicarea prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
Recomandări de protejare a datelor personale
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea
1. I Aplicaţia Power Point unei prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte
(inserare text, inserare imagine, inserare
grafice, inserare secvente audio, inserare
tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de
anumatie, scheme de animatie, efecte de
tranzitie 6
 Optiuni avansate:
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentări complexe
 Introducere (deschiderea aplicaţie, salvarea
2. I Programul de calcul tabelar unei foi/registru de calcul, folosirea funcţiei
Microsoft Excel „ajutor”, închiderea aplicaţiei)
 Introducerea de informaţii într-o celulă(
numere, text, simboluri si prelucrări simple de
date)
 Formatarea documentelor Excel
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
statistice
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice
8
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii
matematice
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si
timp
 Completarea automata a formulelor. Serii de
date
 Sortarea datelor
 Grafice pentru tabele
 Tipărirea unui fişier Excel

26
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

 Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea


3. II Reţele de calculatoare avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
 Clasificarea reţelelor; 3
 Partajarea resurselor;
 Drepturi de acces;

 Servicii Internet
4. II Internet  World Wide Web
 Browser.. Motoare de Căutare 3
 Poştă electronică

 Introducere – Limbaj HTML


5. II Limbaj HTML  Fonturi si culori
 Efecte aplicate unui text
 Imagini
 Legături 14
 Liste
 Tabele
 Forme
 Realizare proiect complex

27
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VIII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 19
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de


specifice ore Săpt.
Identificarea Cunoaşterea Legislaţie şi conduită 1 S1
elementelor specifice normelor  Legislaţie referitoare la drepturile de autor, aferentă
sistemelor informatice specifice din conţinuturilor studiate
punct de  Legislaţie referitoare la licenţe software şi drepturi
vedere social de utilizare aferente conţinuturilor studiate
şi legislativ  Legislaţie privind folosirea facilităţilor oferite de
Internet
 Reguli de conduită recomandate la comunicarea
prin Internet
 Reguli şi recomandări de stabilire a numelui de
utilizator şi a parolei de acces
 Recomandări de protejare a datelor personale
 Crearea, salvarea si realizarea si rularea unei 1 S2
1. Aplicaţia Power Point 1.1 - 1.5 prezentari
 Inserarea de texte si a altor obiecte (inserare 1 S3
text, inserare imagine, inserare grafice, inserare
secvente audio, inserare tabel)
 Imbunatairea prezentarii: efecte de animatie,
scheme de animatie, efecte de tranzitie
 Optiuni avansate: 1 S4
Afisarea selectiva a diapozitivelor
Ciclarea prezentarii
Cronometrarea prezentarii 1 S5
Butoanele de actiune
Modficare subsol
Creion
Coordononate de diapozitive
 Realizarea unei prezentari complexe 2 S6- S7
Programul Excel
2. Programul de calcul 2.1 – 2.14  Introducere: Introducerea informaţiilor intr-o celulă 1 S8
tabelar Microsoft Excel  Formatarea documentelor Excel
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii statistice 1 S9
 Evaluare 1 S10
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii logice 1 S11
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii matematice 1 S12
 Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată si timp
 Sortarea datelor 1 S13
 Grafice pentru tabele 1 S14
 Recapitulare 1 S15
 Definiţia reţelei de calculatoare; enumerarea 1 S16
3. Reţele de 3.1 - 3.3 avantajelor şi dezavantajelor lucrului în reţea;
calculatoare  Clasificarea reţelelor;
 Evaluare 1 S17
2 S18-S19

28
SCOALA GIMNAZIALA
LICEUL TEHNOLOGIC BROSTENI
VALENI

Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VALENI


Clasa a VIII-a
Disciplina: Tehnologia informaţiei
Număr săptămâni: 16 + „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Număr de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


AN ŞCOLAR 2017– 2018
SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săpt.


specifice ore
 Servicii Internet 1 S1
4. Internet 4.1 – 4.3  World Wide Web
 Browsere. Motoare de Căutare 1 S2
 Poştă electronică 1 S3
 Introducere – Limbaj HTML 2 S4-S5
5. Limbaj HTML 5.1 – 5.10 Etichete folosite la definirea unei simple
pagini web
 Fonturi si culori 2 S6-S7
Culoare
Tipul sau stilul
Mărimea
Grosimea
 Imagini 2 S8-S9
Inserare
Poziţionare
Bordură
Dimensionare
 Legături 1 S10
Inserare link-uri
 Liste 2 S11-S12
Liste simple
Liste ordonate
Liste neordonate
 Tabele 2 S13- S14
Inserare tabel
Formatare tabel
 Realizare proiect complex 2 S15-S16

Modalităţi de evaluare

- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor şi


deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;
- proiecte, prin lăsarea elevilor libertatea în a improviza, adapta şi interpreta cerinţa într-un
mod personal;
- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă multă libertate
de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui vocabular de specialitate;
Bibliografie

1. Steve Johnson, Office 2003, Teora, Bucureşti 2003


2. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
3. Emanuela Cerchez, Internet, Editura Polirom, Iaşi 2000
4. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura AXA 2008

29