Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALAT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Nr/ore Data Observații
produse recomandate
1.1 Recunoaşterea  Autoevaluarea Evaluarea resurselor personale: puncte 1
provocărilor specifie vârstei punctelor forte şi tari, puncte slabe sub diferite forme:
prin acceptarea de sine şi a valorificarea oportunităţile. desen, colaj, eseu.
schimbărilor fireşti. Provocările vârstei şi Proiecte individuale sau în echipă pentru 1
acceptarea de sine. identificarea provocărilor vârstei.
1.2 Gestionarea emoţiilor şi
 Emoţii, sentimente şi Analizarea unor texte pentru 1
sentimentelor, prin voinţa de a face faţă identificarea semnelor unui
valorificarea modalităţilor acestora. Rezistenţa la comportament de intimidare.
propuse; pierderi şi schimbare. Proiect „Eu în mediul on-line” 1
1.3 Modelarea unui  Factorii constructivi şi  Exerciţii individuale şi de grup pentru
comportament tolerant şi distructivi ai unei relaţii. ilustrarea unui comportament tolerant. 1
nondiscriminatoriu, Stop intimidarea. Elaborarea afişelor, posterelor, pliantelor
 Comportament cu tematica „Cum îmi controlez 1
manifestând respect faţă de
tolerant şi emoţiile?”
cei din jur. nondiscriminatoriu în relaţii.  Vizionarea filmelor tematice cu scop de
1.4 Identificarea Toleranț ă, modalităț i de a promova comunicarea eficientă cu cei
elementelor specific acceptare; manifestarea; din jur,comportament 1
comunicării eficiente şi limite. nondiscriminatoriu
integrarea lor în contextual  Arta comunicării
real şi virtual. reale şi virtuale. Deschiderea Exemple de produse
spre comunicare, beneficii. Elaborarea proiectului de grup Relaţionez
cu ceilalţi.
2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII
Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi
asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Nr/ore Data Observații
produse recomandate
2.1 Descrierea  Sursele de informare:  Crearea unor ştiri despre manifestarea 1
caracteristicilor demnităţii şi avantaje şi riscuri. demnităţii şi respectului; adolescenţii care
comportamentului demn, Comunicare directă şi au comis fapte ilicite;
demonstrate în raport cu indirectă ( prin tehnologii ).  Realizarea unor scurte interviuri adresate 1
sine şi cu cei din jur;  Demnitate şi respect. colegilor de clasă sau părinţilor despre
2.2 Analiza condiţiilor şi Semnificaţia demnităţii, relaţia integritate;
posibilităţilor de dintre demnitate şi respect,  Sondaje de opinie cu privire la 1
manifestare a unui aprecierea demnităţii altora. identificarea problemelor comunităţii;
comportament demn, în  Traiul decent.  Autoprezentare cu genericul: ”A fi 1
activităţile realizate în Percepţii, caracteristici, stăpânul propriei vieţi/propriului destin”;
şcoală şi în societate; priorităţile vieţii, modalităţi de  Realizarea unei hărţi a viitorului; 1
2.3 Argumentarea rolului realizare.  Utilizarea unor imagini care reprezintă
demnităţii în soluţionarea  Impactul deciziilor descrieri de personaje din diverse opere 1
problemelor, stabilirea asupra viitorului. literare, citate pentru descrierea demnităţii
relaţiilor de colegialitate şi Diversitatea situaţiilor de viaţă unei persoane;
prietenie, asigurarea unui şi deciziile corecte; deciziile şi  Evaluare sumativă; 1
viitor demn. viitorul.
 Probleme personale şi Exemple de produse.
ale comunităţ Identificarea, Prezentarea unui dialog, cu caracter
modalităţi de rezolvar prospectiv, în care doi elevi să simuleze
voluntariatul ca modalitate de întâlnirea lor de peste 10 ani şi să relateze
soluţionare problemelor despre deciziile luate, problemele rezolvate,
comunitare. în baza bunei informări, a respectului faţă de
sine şi ceilalţi, a manifestării demnităţi
proprii şi respectării demnităţii celor din jur.
3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Nr/ore Data Observații
produse recomandate
3.1 Descrierea bioritmului  Mod sănătos de viaţă.  Discuţie: Sănătatea corpului depinde de 1
organismului feminin şi Reguli pentru o viaţă sănătatea fiecărui organ.
masculin, identificând sănătoasă.  Formularea părerilor proprii referitor la 1
deosebirile de gen.  Vestimentaţia. Ținuta igiena vestimentaţiei în baza imaginilor
3.2 Respectarea vestimentară, diversitatea proiectate.
recomandărilor de situaţiilor, vestimentaţia, moda  Interviu pe trepte:Mit sau realitate legate 1
specialitate privind şi igiena personală, rolul de sexualitate. Eu cercetez: Bioritmurile
vestimentaţie, igienă, vestimentaţiei corecte în organismului meu.
alimentare, exprimând prevenirea bolilor.  Studiu de caz:O faţă curată şi îngrijită 1
interes şi atitudine pozitivă.  Ceasul biologic al necesită atenţie zilnică;
3.3 Exprimarea opiniei organismului. Bioritmul,  Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de
proprii faţă de produse şi manifestarea în raport cu acord cu utilizarea produselor cosmetice. 1
servicii cosmetice, droguri particularităţile individuale,  Analiza fişei cu scenariile:efectele
manifestând grijă de sine. timpul zilei, al săptămânii, alcoolului şi fumatului asupra familiei. 1
3.4 Acceptarea modului anului, bioritmul şi vârsta.
sănătos de viaţă,  Sexualitate şi mituri. Exemple de produse
argumentând importanţa lui Sexualitate şi sex, percepţii Interviu Îndrăzneşte şi spune NU
pentru menţinerea sănătăţii. sociale, sexualitatea şi vârsta consumului de droguri.
preadolescenţei, provocări şi
corectitudinea
comportamentului.
 Produse şi servicii
cosmetice. Beneficii şi riscuri.
 Spune NU drogurilor
şi a altor substanțe
periculoase.
4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Nr/ore Data Observații
produse recomandate
4.1 Autoevaluarea  Trasee profesionale.  Identificarea persoanelor din comunitate 1
potenţialului individual din Traseul profesional şi viaţa care au mai multe trasee profesionale: de
perspectiva proiectării personală; calităţile personale exemplu – profesoara de matematică –
carierei, în baza şi succesul în carieră; avantaje meşter în croşetare; inginer – dansator în
modalităţilor propuse şi riscuri ale diversităţii ansamblu popular etc.
4.2 Formularea iniţiativelor traseelor profesionale.  Interviuri cu persoane de succes din 1
personale şi/sau a  Temperamentul şi comunitate în baza unui set de întrebări.
activităţilor de profesia. Tipuri de  Realizarea testului pentru stabilirea tipului 1
antreprenoriat, în baza temperament; compatibilitatea de temperament şi în baza lui identificarea
oportunităţile oferite de cu diverse profesii. profesiilor potrivite diferitor tipuri de
comunitatea şcolară şi  Interese şi preferinţe temperament.
locală. profesionale Preferinţe pentru  Descrierea intereselor, preferinţele lor şi 1
4.3 Argumentarea deciziei viitoarea profesie. Domeniile calităţilor personale. Redactarea
privind profesia potrivită în profesionale şi potenţialul scrisorilor de intenţie, de exemplu, pentru
baza cercetării lumii personal. a participa la o şcoală de vară cu subiectul
profesiilor şi a sistemului de  Istorii de succes în ”Cariera mea”
atitudini şi valori. carieră. Factori pozitivi şi  Cercetarea resurselor comunitare din
negativi în dezvoltarea perspectiva elaborării ideilor de afaceri. 1
carierei, calităţile unui om de  Formularea obiectivelor şi acţiunilor
succes, efortul personal şi pentru proiectul de carieră. 1
devenirea profesională.
 Ideea mea de afaceri. Exemple de produse
Resursele şi problemele Proiectul de carieră. Parte a proiectului de
comunităţii;. idei pentru carieră va fi şi Planul de monitorizare a
rezolvarea problemelor. realizării obiectivelor şi a acţiunilor
 Obiective şi acţiuni
pentru proiectul de carieră.
Obiective pe termen lung şi
scurt;. importanţa obiectivelor
în realizarea visului
profesional.
5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ
Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi Nr/ore Data Observații
produse recomandate
5.1 Expunerea descriptivă a  Situaţiile de risc de  Descrieri, analiză a situaţiilor de risc de 1
conţinuturilor tematice origine naturală: (geofizică; origine naturală în baza vizionării
privind situaţiile de risc de geologică; meteorologică). secvenţe vidio, imagini.
origine naturală şi a  Regulile generale de  Studiu de caz, analiza cauză-impact cu 1
regulilor de circulaţie, protecţie împotriva referire la respectarea regulilor generale
folosind noţiuni şi definiţii incendiilor. de protecţie împotriva incendiilor.
specifice.  Recomandările  Vizite în instituţiile publice care asigură
5.2 Aplicarea experimentală instituţiilor publice privind protecţia; dialog cu reprezentanţii 1
a regulilor protecţiei acţiunile populaţiei în situaţii instituţiilor respective;
împotriva incendiilor, excepţionale.  Discuţii: Reguli de deplasare a 1
manifestând responsabilitate  Reguli de circulaţie pietonilor;Reguli de traversare a
personală. rutieră. Pietoni. Pasageri. intersecţiilor; Reguli de circulaţie pe
5.3 Respectarea regulilor de Vehicule. teritoriile adiacente etc.
circulaţie rutieră în cotidian,  Primul ajutor în caz  Exerciţii de clasificare: participanţii în 1
demonstrând respect pentru de traume. Tipuri de traume; trafic; exerciţii de simulare (cu utilizarea
sine, lege şi pentru cei din acţiuni întreprinse, modalitatea TIC); exerciţii de analiză în baza
jur. de contactare a instituţiilor situaţiilor reale;
5.4 Comunicarea eficientă specializate;  Activităţi practice: Trusa medicală, Chem 1
şi sigură în reţele internet,  Drepturile ambulanţa. Acord primul ajutor.
respectând drepturile 1
utilizatorilor pentru  Evaluare sumativă.
prevăzute pentru toate experienţă on-line sigură. 1
 Evaluare finală.
persoanele implicate. Posibilităţi şi limite ale
utilizatorului on-line; siguranţa Exemple de produse
utilizării surselor on-line; Galeria: Securitatea personală şi
prevenirea situaţiilor de risc; semnele/simbolurile.
luarea deciziilor privind (recunosc, descriu, acţionez conform
acţiunile de protecţie semnelor, simbolurilor)

S-ar putea să vă placă și