Sunteți pe pagina 1din 4

SERVICII ŞI TARIFE PRACTICATE

CAZAREA PACIENŢILOR INTERNAŢI SE VA EFECTUA ÎN


HOTELURILE: NARCISA, OZANA ŞI TOPOLIŢA.
RECEPŢIA PACIENŢILOR, CABINETELE MEDICILOR ŞI CAMERA DE
GARDĂ SUNT DISPUSE LA PARTERUL HOTELULUI NARCISA

A. Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir”


Bălţăteşti, are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale pentru recuperare –
reabilitare a sănătăţii acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru asiguraţi în sistemul naţional de asigurări de sănătate:

Începând cu 11.03.2019, Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală


,,Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti asigură asistenţă de recuperare de specialitate.
Planificarea primelor serii pentru anul 2019:
- seria I: 11, 12, 13.03 - 25, 26, 27.03.2019;
- seria II: 27, 28, 29.03 - 10, 11, 12.04.2019;
- seria III: 12, 13, 14.04 - 26, 27, 28.04.2019;
- seria IV: 28, 29, 30.04 - 12, 13, 14.05.2019.

ATENŢIE:
- DATORITĂ LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE LA HOTELUL
BĂLŢĂTEŞTI, CAZAREA PACIENŢILOR INTERNAŢI SE VA EFECTUA
ÎN HOTELURILE: NARCISA, TOPOLIŢA ŞI OZANA.

- ESTE INTERZISĂ INTERNAREA PACIENȚILOR CU ANIMALE DE


COMPANIE.

Planificarea pentru tratament/recuperare se face direct la sanatoriu, pe baza


următoarelor documente:
- cerere scrisă adresată comandantului prin care se solicită internarea pentru
tratament/recuperare, precizând data sau perioada, conform anexei nr. 1.

La prezentarea în sanatoriu se achită contravaloarea serviciilor care intră în


responsabilitatea pacientului, conform Contractului-cadru pentru anii 2018-2019:
- servicii de cazare, masă şi tratament = 49,75 lei/zi;
Preţul pe zi de spitalizare (cazare, masă şi tratament), valabil de la 1 la 21 zile de
spitalizare = 49,75 lei/zi, zilele ce depăşesc 21 de zile pentru o serie de tratament, se
plătesc integral conform tarifelor pentru persoanele fără contract.
- beneficiarii unor legi speciale (revoluţionari, veterani de război, persoane cu
handicap, deportaţi politici, etc.), vor achita doar contribuţia personală pentru diferenţa
meniu îmbunătăţit = 6 lei/zi.
NOTĂ: * PACIENŢII CAZAŢI LA HOTEL OZANA*** VOR ACHITA DIFERENŢA DE CONFORT
CAZARE = 3 LEI/ZI/PAT.
CONTRAVALOAREA CONTRIBUŢIEI PERSONALE PENTRU SERVICIILE
DE CAZARE, MASĂ ŞI TRATAMENT, SE VA FACE ÎN NUMERAR LA CASIERIA
UNITĂŢII ÎN PRIMELE 5 (CINCI) ZILE DE LA INTERNARE.

B. Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir”


Bălţăteşti, asigură servicii de tratament balnear, cazare şi masă pentru beneficiarii
biletelor eliberate de CASA NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE:

- biletele de tratament se pot procura de la Casele Judeţene de Pensii respectiv, în


Bucureşti de la Casele de Pensii de sector, pe baza următoarelor documente:
- cerere tip către Casa Judeţeană de Pensii;
- recomandarea medicului de familie sau medicului specialist;
- ultimul talon de pensie;
- copie şi original B.I./C.I.;
- valoarea biletului este de 50% din pensie.
Beneficiarii de bilete gratuite (decretul lege 118/1990, I.O.V.R., veterani de război,
revoluţionari, invalizi, văduve de război, Legea 189/2000, persoane cu handicap), se vor
prezenta la casele de pensii, în teritoriul din care fac parte cu domiciliul, unde vor depune şi
documentele justificative pentru a dovedi această facilitate.

C. PERSOANE FĂRĂ CONTRACT ȘI AGENȚII DE TURISM:


- cazare: hotel 2 stele* (Narcisa și Topolița):
- cameră cu 2 paturi = 45,40 lei/zi/pat;
- apartament cu 2 sau 3 camere = 68,10 lei/zi/pat.
- masă: 46,00 lei/zi/persoană.
- tarifele pentru tratament = conform recomandărilor medicului curant şi a preţului de listă a
procedurilor afişate la pagina tarife proceduri şi la sediul unităţii.

NOTĂ: * PACIENŢII CAZAŢI LA HOTEL OZANA*** VOR ACHITA DIFERENŢA DE


CONFORT CAZARE = 3 LEI/ZI/PAT.

INFORMAŢII PRIVIND INTERNAREA/EXTERNAREA


Pachetul de servicii:
- C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. = 14 zile. Internarea şi externarea se face numai pe baza
cardului de sănătate.

- C.N.P.P. = 16 zile.
La externare se eliberează următoarele documente:
- bilet de ieşire din sanatoriu;
- decont de cheltuieli;
- fişa de tratament;
- scrisoare medicală.
Contactul cu unitatea noastră pentru programări se poate realiza:
- telefonic la numerele: 0233 244018 şi telefax: 0233 244077;
- e-mail: statiuneabaltatesti@mapn.ro;
- telefon comandant: 0233 244077.
Pentru reclamaţii şi sesizări se foloseşte:
- adresa de e-mail: statiuneabaltatesti@mapn.ro;
- în scris prin poştă la adresa: str. Florilor, nr.63, loc. Bălţăteşti
- în Registrul de reclamaţii şi sesizări aflat la recepţia unităţii.

Unitatea deţine următoarele certificate de clasificare:


- ** Hotel “Bălţăteşti” nr. 1202/1567 din 02.11.2011;
- ** Restaurant “Bălţăteşti” nr. 11392 din 02.11.2011;
- *** Hotel “Ozana” nr. 1226 din 17.06.2015;
- ** Hotel “Narcisa” nr. 6032/3683 din 02.11.2011;
- ** Hotel “Topoliţa” nr. 6031/3682 din 02.11.2011;
- Brevet de turism nr. 18833 din 08.08.2011.
ROMANIA
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 1
SANATORIUL DE BALNEOFIZIOTERAPIE
SI RECUPERARE MEDICALA „DR.DIMITRIE CANTEMIR”
NR................. DIN...........................
BALTATESTI

DOMNULE COMANDANT,

Subsemnatul( a) ......................................................................., cu domiciliu în


............................, str. ............................., nr. ......., bl. ......, sc. ....... ap. ......, sectorul / judeţul
..............................., telefon ............................, posesor(oare) al B.I./ C.I. seria
……………nr.……….., CNP ………………………………, asigurat în sistemul naţional de
asigurări de sănătate, vă rog să-mi aprobaţi, internarea pentru balneofizioterapie şi recuperare
în Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir’’
Bălţăteşti, în perioada…………………….. .
Anexez alăturat copii după:
- B.I./C.I.;
- documente justificative (adeverinţe, certificate, legitimaţii etc.) care să ateste
calitatea de beneficiar a unor legi speciale (revoluţionari, veterani de război, persoane cu
handicap, deportaţi politici, etc.).
Menţionez următoarele (se va bifa în căsuţa corespunzătoare):
- Casa de asigurări la care sunt asigurat:
 C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
 altă casa de asigurări de sănătate (casa judeţeană, etc.)
- Statut deţinut:
 cadru militar în activitate
 cadru militar în rezervă sau retragere
 soţ (soţie) al cadrului militar în activitate, rezervă sau retragere
 personal civil contractual (funcţionar public) angajat în M.Ap.N.
 personal în activitate sau în rezervă angajat al altor instituţii din sistemul
naţional de securitate naţională
 alte categorii de asiguraţi (angajaţi ai altor instituţii, pensionari etc.)
- Încadrarea în rândul persoanelor cu statut special pentru care contribuţia este
suportată din FNUASS (revoluţionari, veterani de război, persoane cu handicap,
deportaţi politici, etc.).
La sosirea în sanatoriu pentru internare voi prezenta:
- biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, care este
valabil 30 de zile de la data emiterii;
- cardul de sănătate activat sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa de
asigurări de sănătate, valabilă 3 luni;
- alte documente care atestă starea de sănătate pentru informarea medicului la
examenul clinic la internare în sanatoriu (radiografii, analize).
Precizare: la internare mă oblig să nu fiu însotiţ(ă) de animale de companie.

Data: Semnătura:

S-ar putea să vă placă și