Sunteți pe pagina 1din 7

BULETIN INFORMATIV

Al AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DOLJ


Cu informatii de interes public potrivit Legii nr. 544/2001 modificata si completata

Adresa : Str.Eugeniu Carada nr.13A, Craiova, jud. Dolj


Tel. 0251/306100; Fax 0351/401557
E-mail : dolj@ ajofm.anofm.ro
Pagina web: www.dolj.anofm.ro
Program de functionare: 8.30-16.30

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea AJOFM


Dolj
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca Publicata in Monitorul Oficial nr. 103 din 6
februarie 2002;
- H.G. nr. 174 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002;
- Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
- H.G. nr. 1610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
- H.G. nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind
accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca,
modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora;
- Ordin nr. 85 din 22 februarie 2002 privind aprobarea Procedurii de
primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de
somaj;
- Ordin nr. 171 din 20 aprilie 2004 pentru aprobarea Procedurilor privind
modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate în
cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire
profesionala;
- Ordin nr. 279 din 22 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii privind
activitatea de control, de îndeplinire a masurilor asiguratorii, precum si
de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj
si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Lege nr. 72 din 26 martie 2007
privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii
sociale, modificata si completata;
- Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,republicata;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
(r2);
- Regulament de Organizare si Functionare.

I. Structura organizatorica

Directorul Executiv are in subordine:


1. Director Executiv Adjunct
2. Agentia Locala Craiova cu cinci puncte de lucru teritoriale respectiv:
A.-Punctul de Lucru Bailesti
- Punctul de Lucru Bechet
- Punctul de Lucru Calafat
- Punctul de Lucru Filiasi.
- Punctul de Lucru Segarcea
B. - Biroul de înregistrare si stabilire drepturi someri cu 2 compartimente :
a) Compartiment inregistrare si stabilire drepturi someri
b) Compartiment plati drepturi someri
C. Compartiment medierea muncii
D. Compartiment consiliere si orientare profesionala
E. Compartiment implementare masuri active
F. Compartiment creditare si ajutoare de stat
G. Compartiment urmarire si executare debite
3. Compartiment juridic si relatii cu publicul
4. Compartiment audit public intern
5. Compartiment resurse umane si salarizare
6. Compartiment control financiar propriu
7. Compartiment statistica analiza pietei muncii si programe de ocupare
8. Compartiment comunicare si secretariatul consiliului consultativ
9. Compartiment EURES

Directorul Executiv Adjunct are in subordine:


1. Serviciul Buget cu urmatoarele structuri :
- Compartiment finantare si urmarire a executiei bugetare
- Compartiment contabilitate
- Compartiment fond garantare a creantelor bugetare
IV. Programe proprii :

Proiecte F.S.E.

V. PROGRAM AUDIENTE

Director executiv:
Miercuri 9.00 – 12.00

Director executiv adjunct :


Joi 9.00 – 12.00

VI. BIROU INFORMATII PUBLICE


Definitia informatiei de interes public:
Orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei
autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de
exprimare a informatiei.
Definitia petitiei:
Cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin
posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa
autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor
comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare
autotitati si institutii publice.
Punctul de cercetare-documentare în vederea asigurarii accesului
publicului la informatiile de interes public, difuzate din oficiu, se afla la etajul III.
Precizam ca, verbal, se comunica numai informatiile de interes public din
oficiu, si anume:
- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea A.J.O.F.M. Dolj;
- structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente al A.J.O.F.M. Dolj;
- numele si prenumele persoanelor din conducerea A.J.O.F.M. Dolj si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiei publice;
- coordonatele de contact ale A.J.O.F.M. Dolj: denumire, sediu, nr. de telefon, fax,
VII. Modalitati de contestare a deciziei A.J.O.F.M. Dolj în situatia în care o
persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice
pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001, constituie abatere si atrage raspunderea
disciplinara a celui vinovat.
Împotriva refuzului prevazut la aliniatul precedent se poate depune reclamatie la
conducatorul A.J.O.F.M. Dolj, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre
persoana lezata.
Daca, dupa cercetarea administrativa, reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât
informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare
luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoana se cosidera vatamata în drepturile sale, prevazute de Legea
544/2001, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a
carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul DSJ Dolj.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut în art.7 din
lege (10 zile lucratoare, respectiv 30 de zile lucratoare, în functie de complexitatea
solicitarii).
Instanta poate obliga A.J.O.F.M. Dolj sa furnizeze informatiile de interes public
solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
VIII. Lista cuprinzând informatiile publice care se comunica din oficiu

-Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea A.J.O.F.M. Dolj;

-Structura organizatorica;

-Programul de audiente al Directorului executiv al AJOFM Dolj;

-Declaratiile de avere si de interese ale personalului;

-Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor


vacante, precum si conditiile de participare si selectie specifice cerute la concursurile
organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul AJOFM Dolj;

-Situatii si raportari specifice pietei muncii ;

-Informatiile publicate pe site-ul A.J.O.F.M. Dolj ;

-Bilantul contabil ;

-Structura bugetului ;

-Materiale informative elaborate de A.J.O.F.M. Dolj ;

-Acte normative în domeniul de activitate al A.J.O.F.M. Dolj ;

-Raport anual de activitate.

Potrivit art.12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,
“Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art.
11^1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac
parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele
economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate,
potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea
IX. Lista cuprinzând documentele de interes public, produse si/sau gestionatede
catre A.J.O.F.M. Dolj, altele decât cele puse la dispozitie din oficiu

- Program de control masuri active- proceduri;

- Planul anual de formare profesionala;

- Prognoza cursurilor de formare profesionala;

- Stadiul lunar al realizarii planului de formare profesionala;

- Raportul anual al activitatii A.J.O.F.M. Dolj;

- Bilantul anual de ocupare al A.J.O.F.M. Dolj;

- Programul anual de ocupare a fortei de munca;

- Situatia saptamânala a locurilor de munca vacante;

- Situatia lunara statistica a somajului înregistrat;

- Situatia lunara operativa a somajului înregistrat;

- Situatia burselor locurilor de munca;

- Realizarile, la sfârsitul fiecarui trimestru, ale programului anual de ocupare a


fortei de munca;

- Documente specifice procedurilor interne de lucru (elaborate în baza ROF si


Acordului de delegare de functii) folosite pentru contractarea si monitorizarea
proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013;

- Proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;

- Materiale, rapoarte, analize, propuneri cu privire la activitatea de ocupare, formare


profesionala, analiza pietei muncii, statistica pietei muncii precum si cele legate
- Documente in vederea angajarii, încetarii raporturilor de serviciu si de munca în
agentie, adeverinte;

- Comunicari referitoare la: incadrari, avansari, promovari, eliberari din functie,


sanctionari, etc.;

- Formulare europene E 301, E 302, E 303