Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

REFERAT
ORGANIZAREA UNEI EXCURSII
- F.E.F.S, CONVERSIE PROFESIONALA -
- ANUL I, SEM. II-
~2018-2019~

CORDUNEANU I. IONELA

- 2019 -

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAȘI

NR................/................

Inspector activitate educativă Inspector Şcolar General


formală şi non-formală, Prof.
Prof.

Școala Gimnazială Oteleni Director,


Prof.
NR................/................

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ


CU SCOP DIDACTIC ŞI RECREATIV

COORDONATORI:
Prof. CORDUNEANU I. IONELA
Prof.

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 19 mai 2019 (O ZI)

2
PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ
CU SCOP DIDACTIC ŞI RECREATIV

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 19 mai 2019 (O ZI)


CLASELE: a V-a, a VI-a , a VII-a
ŞCOALA: Școala Gimnazială Oteleni
LOCALITATEA: Oteleni
JUDEŢUL: Iași
COORDONATORI: Prof. Corduneanu I. Ionela
Prof.

TEMA: „PEISAJE INEDITE. VALORI CULTURALE ŞI SPIRITUALE”


TIPUL EXCURSIEI: Excursie cu caracter receptiv pentru studiul mănăstirilor,
monumentelor istorice şi culturale, a rezervaţiilor naturale din Moldova.

ITINERAR PROPUS: OTELENI – MICLĂUŞENI - MIRCEŞTI –


PIATRA NEAMŢ- BARAJUL DE LA BICAZ - CHEILE BICAZULUI –LACUL
ROŞU – ROMAN –OTELENI.

Justificarea proiectului:

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea


informaţiilor din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi
perceperea lor ca un întreg.

Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi


deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să
depăşească anumite bariere existente între ei şi restul clasei.

3
O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este
excursia. Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al
lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la
aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu
realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia inviorează
activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaza o
atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de


colectiv, de disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la
vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă.

SCOP : Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de


a petrece timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.

MOTIVAŢIA: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului,


prin activităţi extracurriculare.

OBIECTIVE GENERALE: De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a


evalua monumentele istorice; de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de
monumentele istorice şi culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului
nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă de natura patriei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI:

a) cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.
b) afectiv-atitudinale:
4
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele
observate şi identificate;
c) psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.
OBIECTIVE EVALUATIVE :

La sfârşitul excursiei, elevul:

 Să indice poziţia itinerarului parcurs, desprinzând conexiunile dintre


mediul geografic şi om;
 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul
general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa
principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate;
 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge
particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi
culturale;
 Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei
acestei părţi a ţării;
 Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice,
etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc.
 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice,
religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă
îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării.

5
PREGĂTIREA EXCURSIEI :

1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei,
este anunţată excursia pe care o vor face elevii.
2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o
şedinţă specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele
cele mai importante. Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru
activitatea desfăşurată (caietele de notiţe, creioane, pixuri, stilouri), precum şi
echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.
Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii
necesari pentru vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi
pentru hrană.
Cadrele didactice şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul
semnelor convenţionale, descrierea generală a zonei Moldovei, o localizează în cadrul
hărţii patriei, precizează formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică,
dar şi economico-administrativă şi delimitează itinerarul excursiei: OTELENI –
MICLĂUŞENI - MIRCEŞTI –PIATRA NEAMŢ-BARAJUL DE LA BICAZ
-CHEILE BICAZULUI –LACUL ROŞU – ROMAN –OTELENI.

Folosindu-se albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice,


profesorul trezeşte curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile
naturii, cu valorile monumentelor istorice din această parte a ţării. Se aminteşte că
informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei lecţii de
evaluare-recapitulare.

6
DESFĂŞURAREA EXCURSIEI:

La data şi la ora fixată, elevii se adună în faţa şcolii. Se face prezenţa, se verifică
costumaţia, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la microbuzul școlar. Se
anunţă traseul excursiei.

REZULTATE SCONTATE:
1. Pe termen scurt:
 formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului
înconjurător;
 dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de
cooperare între indivizi;
 cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii,
aprecieri asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei
şi împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român.
2. Pe termen lung:
 formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice,
ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
 formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura
unui grup turistic, de cooperare şi respect.

ITINERARUL
19 MAI 2019
Plecarea la ora 630 din faţa şcolii

Pe traseu se face popas doar pentru masă.

SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR:

- Ce itinerar am parcurs?
7
- Ce obiective istorice şi culturale importante am vizitat? Prin ce se
caracterizează fiecare dintre ele?

- Revedeţi notiţele, reamintiţi-vă informaţiile dobândite, impresiile făcute,


învăţămintele desprinse şi sistematizaţi-le pe următoarele probleme: istorie, geografie,
etnografie, religie, biologie, puncte turistice etc.

- Alcătuiţi un album al şcolii cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu.

EVALUARE:

- completarea portofoliilor personale şi pe discipline ;


- compuneri, versuri;
- desene : În excursie, la munte
- album foto.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR:

- vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ;


- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor
, realizând calea dialectică a cunoaşterii;
- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi
culturale ale României ;
- vor preţui şi mai mult natura .

Pregătirea pentru excursie s-a făcut: în unitate, în prezenţa părinţilor şi a


însoţitorilor. Instructajul cu elevii privind securitatea deplasării s-a facut de către
profesorii coordonator, fiecare elev şi părinte semnând la data de 19.05.2019 procesul
verbal ataşat.
Asigurarea cazării şi a mesei: nu este cazul;
8
Director,
Prof. Iftime Alida

Coordonatorii excursiei,

Prof. Corduneanu I. Ionela

Prof.

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, ......................., cu prilejul instructajului cu elevii care merg în


excursia tematică în data de 19 mai 2019, conform tematicii şi programului anexat.
S-au prelucrat cu elevii şi părinţii acestora, următoarele:
- comportamentul pietonului pe drumurile publice;
- traversarea drumurilor;
- respectarea locurilor şi regulilor de traversare;
- comportamentul elevilor în timpul vizitării unui obiectiv turistic;
- norme de protecţie, PSI, situaţii de urgenţă şi acordarea primului ajutor în caz de
accidente, în timpul călătoriei cu autocarul.

Data Întocmit,

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE COPIILOR SEMNĂTURA


CRT.
Printelui/Tutorelui
1.
2.
3.

9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ALTE DOCUMENTE NECESARE:


- PLANIFICAREA TRASEULUI DUS-INTORS, APROBAT DE CATRE ORGANELE ABILITATE.

10

S-ar putea să vă placă și