Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Școala Gimnazială Bărbulești


Profesor: Brumă Octavian
Data: 23.03.2019
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: Viața împreună cu ceilalți
Subiectul lecţiei: Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Dobândirea de cunoștințe despre roadele ascultării și împlinirii sfaturilor bune, în vederea formării virtuților creștine
Competenţe generale:
 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă
 2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
Competenţe specifice:
 1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
 1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiare
 2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
 C 1- argumentează importanța ascultării și a împlinirii sfaturilor bune
 C 2 - formulează învățături, sfaturi necesare progresului vieții spirituale.
 C 3 – identifică roadele ascultării/ urmările neascultării, oferind exemple din viața de zi cu zi
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, exerciţiul, jocul de rol
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie/ manual digital, Jetoane/ coli colorate fise lucru, video-proiector, laptop, PPT- Învață de la toate,
coli flip-chart, marker, post-it.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, în perechi şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Viața împreună cu ceilalți
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a III-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2014.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă , Ionelia; Lupiș, Daniela, Religie – manual pentru clasa a III-a , sem. al II-lea, Ed. Corint
Educațional, București, 2015;
6) POPA, Prof. Ionica Viorica ;POPA ,Prof. Florian, MARINESCU, Prof. Gabriela Antoanela ; MANOLACHE,Prof. Viorica Georgeta, Ghid
pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasa a III-a — propuneri de activități, Cultul Creștin-Ortodox - disponibil la adresa
http://patriarhia.ro/ghid-pentru-profesorii-care-predau-disciplina-religie-la-clasa-a-iii-a-8489.html
Nr Mi
Metode Mijloa- Forme
. Etapele lecţiei C n. Activitatea profesorului Activitatea elevului şi ce de Evaluare
crt D procedee de organiza
. învăţă- re
mânt

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activita


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea te
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
3’  Verific cunoștințele dobândite anterior (din  Elevii oferă
Verificarea lecția „ Necesitatea de a spune mereu răspunsurile potrivite Conversaţia Jetoane/ Activita Apreci
cunoștințelor adevărul” ), rugând elevii : ( Trenulețul coli te eri
dobândite adevărului aduce: colorate frontală verbale
anterior - să spună ce ne aduce Trenulețul bucurie, curaj, liniște)
adevărului, construindu-l prin selectarea  Rostesc poezia:
vagoanelor potrivite (LINIȘTE, „Am un nas așa de Jocul
NELINIȘTE, BUCURIE, TRISTEȚE, mare! Mi-a crescut, de didactic
CURAJ, FRICĂ); ce crezi oare? C-am
mințit câte un pic, Tot
- să rostească poezia de la pagina 18; zicând ca nu-i nimic.
( ...) Și îmi zic ca nu-i
prea bine, Vreau sa fac
ceva cu mine: Sa ma
schimb și iar să spun
- să menționeze la ce personaj din poveste Adevarul drept și
se duc cu gândul bun.”
 Pinocchio
- Ce îl sfătuiți pe Pinocchio?  Răspund la întrebare

2. 1’  Pentru a mai rămâne puțin în lumea  Elevii raspund: Conversaţia Activita Apreci
Pregătirea poveștilor, vă rog să-mi spuneți despre cine te eri
elevilor pentru este vorba în ghicitoarea următoare: Jocul frontală verbale
receptarea noilor „ Cenusiu, cu ochi sticloși LUPUL didactic
cunoştinţe Și cu colții fioroși
Umblă-n haită prin pădure
Și oițe-ar vrea să fure.” ( _ _ _ _ _ )
- Elevii răspund: Scufița
- În ce povești ați întâlnit acest personaj? Roșie, Capra cu trei iezi
etc.
- Cuminte, Conversaţia Activita Apreci
- Cum era iedul cel mic din povestea „Capra cu ascultător… te eri
trei iezi? frontală verbale

3. Precizarea 2’  Lecția despre care vom discuta astăzi se  Elevii scriu data şi Explicația Activita
titlului şi a numește “ Ascultarea și împlinirea titlul în caiete şi te
obiectivelor sfaturilor bune ” ascultă explicaţiile frontală
lecţiei  profesorului.
 Precizez obiectivele și notez titlul lecției la
tablă, invitând elevii să deschidă manualul
la pagina 19 (5x4-1).

4. Comunicarea 13’ - Îndemn elevii să lectureze, pe roluri (bunicul, - Elevii citesc


/însuşirea noilor nepoții), textul lecției din manual. Lectura
cunoştinţe
 Răspundeți la întrebările:  Răspund la întrebări Manualul
Conversația
C - De ce și de la cine cerem sfaturi? Activita Apreci
D - Ce se întâmplă dacă nu ascultăm? Laptop te eri
- Ce ne aduce împlinirea sfaturilor bune? Explicația Video- frontală verbale
1 - Cine este un exemplu în ceea ce privește - Răspund, identificând proiector
2 ascultarea și împlinirea sfaturilor bune? paragraful corespunzător
3 Puteți răspunde identificând paragraful din manual ( Mântuitorul
corespunzător din manual. Hristos…)
- Putem descoperi împreună alte două modele - Elevii descoperă
vrednice de urmat, privind imaginile de la imaginile cu Sf. Antonie
pagina 20! cel Mare și înțeleptul
Solomon
Coală
flip-chart
- Notez: Ascult de: Dumnezeu, părinți, bunici,  Elevii notează
preot, nași etc.
Dumne
zeu

Preot Părinți
Ascult
de:

Bunici Nași

5. Fixarea şi C 20’ - Fiecare elev să noteze pe un post-it un sfat - notează Explicația Post-it Activita
sistematizarea D primit de la cineva drag! te Apreci
cunoştinţe 1 - Care au fost consecințele - răspund Conversația indivi eri
lor 2 respectării/nerespectării acelui sfat? duală verbale
3 Fișe de
 Ofer elevilor, impartiti in 5 echipe, - Rezolvă sarcinile de Exercițiul lucru Activita
sarcini de lucru diferite ( v. Anexa) lucru și prezintă Videopro te pe
rezolvarea în fața clasei, Problemati iector – grupe
prin liderul echipei. zarea PPT-
Învață de
la toate!

- Îmaginează-ți că esti preot, părinte, - Elevii extrag bilețele Joc de rol Fișe de Activita Apreci
bunic, profesor, dentist, polițist, pompier dintr-un bol și răspund lucru te în eri
etc. Cui ai da un sfat? Care ar fi acela? perechi verbale

6. Asocierea, C 2’ - Pornind de la exemplul Domnului nostru  Formulează învățături Conversația Manualul Activita Apreci
Generalizarea, D2 Iisus Hristos, al Sfântului Antonie cel Mare, ( Ex. Să fim te eri
Aplicarea puteți formula niște învățături, ca o concluzie ascultători! Să frontală verbale
la tema discutată astăzi? împlinim sfaturile
bune! Etc.)
7. Aprecierea 1’  Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenție Explicatia Activita Apreci
activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru te eri
elevilor lecţie și implicarea lor in predarea noilor frontală verbale
cunostințe.
 Notez elevii care au participat la lectie / Notare
Ofer buline vesele
8. Precizarea şi 1’  Precizez și explic tema pentru acasă:  Ascultă explicațiile Explicația Activita
explicarea temei Memorează poezia “Sfatul tatălui” de  Notează te
pentru acasă Traian Dorz frontală

9. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii, - Rostirea rugăciunii Activita


activităţii Salutul. Salutul te
frontală
TRENULEȚUL
ADEVĂRULUI ADUCE...
BUCURIE CURAJ LINIȘTE

TRISTEȚE FRICĂ NELINIȘTE


Ghici! Cenusiu, cu ochi sticloși
Și cu colții fioroși
Umblă-n haită prin pădure
Și oițe-ar vrea să fure. ( _ _ _ _ _ )
Sfatul tatălui

Sfatul tatalui, in viata,


Totdeauna sa-l asculti
N-ai ca el mai bun prieten,
Oricat ai avea de multi.

N-ai ca el mai bun profesor,


Cat sunt altii de-nvatati;
El te-nvata tot ce-i bine,
Si spre ce sa nu te-abati.

El ti-arata ce e vrednic
El te-ntoarce de la rau;
Cat il ai, inseamna-ti bine
Pilda si cuvantul sau.
TRENULEȚUL ADEVĂRULUI
ADUCE...
BUCURIE

CURAJ

LINIȘTE
FRICĂ

TRISTEȚE

NELINIȘTE
„ ASCULTAREA ESTE
CALEA CEA MAI
SCURTĂ CĂTRE
CER.”

Sfântul Vasile cel Mare