Sunteți pe pagina 1din 2

Condamnarea oficială a muzicii

tetrafonice (corală)

O enciclică de la 1846 a Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice Anthimos, prin harul


lui Dumnezeu arhiepiscop de Constantinopol, Noua Romă, şi Patriarh Ecumenic. Aleşi preoţi,
venerabili ieromonahi, pioşi conducători, cinstiţi negustori şi fericiţi creştini, locuind în
comunitatea ortodoxă din Capella, Viena; iubiţi fii ai nevredniciei mele, cu voi fie harul şi pacea
lui Dumnezeu şi rugăciunile, binecuvântările şi iertarea noastră. Acum ceva vreme, Sfânta
Biserică a lui Hristos a fost înstiinţată pe neaşteptate şi nu cu mică durere că voi, binecuvântaţi
creştini ortodocşi ce locuiţi acolo, copii adevăraţi ai Mamei noastre de obşte, Sfânta Biserică
Răsăriteană, deşi crescuţi cu laptele cucerniciei de către înaintaşii voştri, aţi căzut într-o mare
greşeală scoţând din sfânta voastră biserică muzica bisericească veche predată de Părinţi şi
aducând în locul ei o muzică tetrafonică (4 linii diferite) străină, pe care aţi adaptat-o la sfintele
slujbe urmând un duh străin. Aceste veşti ne-au tulburat si amărât pe bună dreptate, nu doar
pentru că stricarea unei sfinte traditii vechi fără aprobare bisericească arată un amestec nesăbuit
într-o chestiune a Bisericii, dar făcând aceasta, puţinii ortodocşi care vieţuiesc în mijlocul atâtor
de mulţi heterodocşi sunt îndemnaţi către alte lucruri periculoase, mai ales pentru că reforma
este legată de alte obiceiuri străine, dar şi pentru felul chestiunii, pentru că este evident că
această muzică tetrafonică nouă nu poate fi bisericească din pricina melodieiei pătimaşe; aşa se
face că aducerea ei la sfintele slujbe este împotriva sfintelor canoane ale Bisericii, care a
moştenit tradiţia slăvirii lui Dumnezeu în cântări duhovnicesti, imne frumoase, în felul imnelor
compuse de Sfinţii noştri Părinti pentru muzica noastră bisericească veche, plăcută lui
Dumnezeu şi mântuitoare.

Nu ştim cum de aţi găsit de cuviinţă să vă depărtaţi de calea lor cea sfântă, aruncând de o
parte cinstitele cântări sfinţite şi făurite de aceşti bărbaţi inspiraţi, pe care creştinii sunt
obisnuiţi să le asculte şi care, împreună cu celelalte tradiţii patristice, caracterizează pe tot
poporul crestin ortodox, şi cum aţi putut urma exemple străine fără a înţelege că, făcând
aceasta, vinovaţi vă faceti de păcat asupra canoanelor şi a Sfintei Biserici a lui Hristos, Maica
noastră a celor credincioşi, care cu nici un chip nu îngăduie schimbarea predaniei şi ordinii
crestine străvechi; tulburare şi durere veţi pricinui astfel şi celorlalţi creştini ortodocşi. Pentru
aceasta şi pentru alte pricini întemeiate, atât noi cât şi Sfântul Sinod al sfinţilor ierarhi,
împreună găsim de cuviinţă să trimitem scrisorile noastre ecleziastice, pentru aducerea la
cunostinţă a judecăţii şi hotărârii noastre în această privinţă, anume scoaterea cântării
tetrafonice de la sfintele slujbe ale bisericilor ortodoxe de pretutindeni şi folosirea cântărilor
noastre bisericeşti, care au fost realizate canonic, după cum veţi fi înstiinţaţi mai în amănunt
prin aceste enciclice. Scriindu-vă această epistolă sinodală şi patriarhală, părinteşte vă sfătuim şi
bisericeşte vă îndemnăm pe voi, cei care prin harul lui Dumnezeu alcătuiţi adunarea ortodoxă de
acolo, să nu mutaţi hotarele veşnice aşezate de părinţii voştri, nici să stricaţi unitatea Bisericii cu
privire la sfintele ei slujbe şi rugăciuni, nici să îndepărtaţi frumoasele podoabe ale credinţei
creştine ortodoxe, ci ca adevăraţi copii ai Sfintei noastre Biserici, să rămâneţi tari în păstrarea
sfintelor ei tradiţii şi obiceiuri patristice şi să puneţi capăt cântărilor străine tetrafonice în
sfintele biserici de acolo, aducând înapoi cântarea tradiţional străveche; făcând aceasta, nu vă
veţi depărta de restul bisericilor creştine ortodoxe şi nici nu veţi fi pricină de tulburare şi
smintire în trupul lui Hristos prin asemenea înnoiri, ci veţi urma cum se cuvine pe veşnic
pomeniţii, de Dumnezeu iubitorii părinţi ai acestei sfinte biserici din Capella, care au fost buni
păstrători ai vechilor tradiţii bisericeşti şi apărători ai firii etnice, ca să puteţi lăsa urmaşilor
exemple de virtute creştină şi râvnă bine-plăcută lui Dumnezeu. Vă îndemnăm şi vă învăţăm
aceste lucruri din râvnă pentru Biserică, aşteptând ca îndemnurile noastre părinteşti să rodească
în râvna voastră creştinească, ca să vă putem împodobi cu rugăciunile noastre sinodale şi cu
bine-meritate laude. Harul şi nesfârşita milă a Domnului fie cu voi. 5 noiembrie 1846 .

Într-una dintre aceste enciclice din noiembrie 1846, Sfântul Sinod scria, printre altele,
următoarele: "Această rea înnoire... este o gravă greseală şi un pericol, şi va pricinui mai mari
stricăciuni atrăgând şi alte înnoiri. Aceasta este o durere pentru noi, căci ea duce pe căi
nebănuite şi mai ales pentru că se apropie de obiceiurile străinilor şi ale heterodocsilor... Pe
lângă aceasta, pentru că aproape toate sfintele imne şi cântări ale Bisericii noastre au fost făurite
ca un tot împreună cu cuvintele muzicii noastre bisericesti, este lămurit faptul că ele nu pot fi
cântate şi adaptate în alt fel fără a strica linia lor melodică în ceva nou, haotic şi rece, fără
remuşcări... Armoniile tetrafonice seduc urechea, gâdilă simţurile şi încălzeşte sufletul, dar nu
sunt cântarea celor care laudă şi slăvesc pe Dumnezeu cu frică şi cutremur, ci a celor care se
desfată şi se înveselesc pe sine, amestecând astfel doxologiile îngeresti ale sfintelor rugăciuni cu
melodii pătimase, stricând cântările duhovniceşti prin înnoiri străine... Aceste melodii senzuale
se depărtează de scopul mântuitor al rugăciunii făcute prin psalmodie sfântă, care trebuie să fie
chemătoare de Dumnezeu pentru acoperirea păcatelor; pentru aceasta, este nevoie de un gând şi
o simţire cu totul duhovniceşti, de inimă smerită, liberă astfel de orice gând şi mişcare
lumească... Sfânta noastră Biserică nu îngăduie nici o înnoire sau schimbare în cântările ei
sfinte... şi prin această epistolă sinodală şi patriarhală, Biserica vesteşte că aducerea şi folosirea
unei muzici străine la sfintele slujbe este un lucru neîngăduit şi condamnabil... Dacă unii din
neştiinţă sau din alte pricini au adus în sfintele lor biserici sus-numita muzică tetrafonică, să o
scoată imediat."