Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

NR. ___/01.04.2019

Încheiat între:

I. PARTILE

1.1. ADREM INVEST SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Alexandrina
nr. 20-22, etaj 3, apartament 6, biroul 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1357/2006, avand CIF 3020924, reprezentată legal de
BODEA CORNELIU, in calitate de administrator, numit in continuare SUBLOCATOR

și

1.2. MSC OPERATIONAL SA, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Str. ING.
Vasile Cristescu, nr. 12, etaj 2, ap 3, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/15260/2013, având CUI 29802703, prin Ciobanu Dan-Florin, denumit
in continuare SUBLOCATAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. SUBLOCATORUL asigură SUBLOCATARULUI folosința următoarelor imobile:

- imobilul situat in Arad, zona subcetate, str. Marte nr 14 compus din 4 camere, 2 bai, 1 bucatarie,
dressing, curte, garaj, din care se va aloca ______ in scopul desfăşurării activităţii de către sublocatar,
imobil care face obiectul contractului de inchiriere nr. 215/26.05.2016 incheiat cu JURCOI LUCIAN
ALIN – locator;

- imobilul situat in Deva, str. Sauntuhalm nr. 65, compus din 5 camere, bucatarie, living, 2 bai, terasa,
curte cu piscina, din care se va aloca ______ in scopul desfăşurării activităţii de către sublocatar, imobil
care face obiectul contractului de inchiriere nr. 22/31.05.2016 încheiat cu WAUGH OLTITA – locator;

- imobilul situat in Piatra Neamţ, str Orientului nr. 1B, spatiu comercial din care se va aloca biroul nr
1 conform Anexa spatiu Neamt, in scopul desfăşurării activităţii de către sublocatar, imobil care face
obiectul contractului de inchiriere nr 04/16.11.2018 incheiat cu LUPEI VASILE si LUPEI SIMONA –
locator;

- imobilul situat in Vaslui, str Racova nr. 20, spatiu comercial din care se va aloca biroul nr 1 conform
Anexa spatiu Vaslui, in scopul desfăşurării activităţii de către sublocatar, imobil care face obiectul
contractului de inchiriere nr 04/16.11.2018 incheiat cu S.C. KAELF-COMPANY SRL – locator;
- imobilul situat in Suceava, str Stefan Tomsa nr. 1, spatiu comercial din care se va aloca ______ in
scopul desfăşurării activităţii de către sublocatar, imobil care face obiectul contractului de inchiriere
nr 04/16.11.2018 incheiat cu COSTENIUC ROMICA-LIVIU – locator.

2.2. Spaţiile subinchiriate vor avea destinaţia de puncte de lucru, fiind utilizate pentru activităţi
proprii de birou sau pentru desfăşurarea activităţilor economice pe care urmeaza a le inregistra
sublocatarul conform CAEN.

III. DURATA CONTRACTULUI


3.1 Contractul de închiriere se incheie pentru o perioada cuprinsa intre data de __________ si
data de _________.
3.2 Părțile pot decide prelungirea duratei contractului prin act adițional.

IV. PREȚUL CHIRIEI. MODALITĂȚI DE PLATĂ.

4.1 Pretul inchirierii, respectiv chiria, este _________________________________________.


Chiria va fi achitată în contul RO06BACX0000000428582002, la orice sucursală a băncii Unicredit
până la data de 30 ale fiecărei luni.

4.2 Sublocatarul va suporta alte costuri în ceea ce privește întreținerea și utilitățile.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1 OBLIGAȚIILE SUBLOCATORULUI

 să factureze și să încaseze lunar contravaloarea chiriei;


 să predea spațiul subînchiriat în stare corespunzătoare, pe bază de proces verbal de predare-
primire;
 să asigure folosința linistită și utilă a spațiului subînchiriat în condițiile prezentului contract;
 să aducă la cunoștința sublocatarului orice modificări sau orice alte informații referitoare la
derularea contractului;
 să verifice modul cum este folosit de către sublocatar spațiul închiriat cu anunțarea prealabilă a
acestuia și să ia măsurile ce se impun în vederea asigurării bunei întrețineri și folosirii judicioase
potrivit destinației de către sublocatar;
 să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata contractului;

 să efectueze la timp lucrările de întreținere și reparații necesare care cad în sarcina sa pentru a
menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata contractului conform
legii civile române.

5.2 OBIGAȚIILE SUBLOCATARULUI


 să folosească spațiul numai în scopul stabilit în prezentul contract;
 să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
 să achite la termen și în cuantumul stabilit chiria;
 să folosească bunul ca un bun proprietar;
 la încheierea contractului, să predea spațiul în starea în care l-a preluat, iar în caz de degradare să
înlocuiască sau să achite contravaloarea pagubei pricinuite, calculată la prețul pieței.

VI. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Părțile vor modifica prevederile prezentului contract numai prin act adițional.

6.2 Prezentul contract încetează în următoarele situatii:

 la expirarea termenului prevăzut în contract dacă părțile nu prelungesc durata acestuia înainte de
expirare;
 prin acordul părților exprimat în scris;
 la cererea uneia dintre părți cu respectarea unui preaviz de 15 zile;
 neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele sale;
 la încetarea contractului de închiriere pe care se întemeiaza titlul sublocatorului.

VII. LITIGII
7.1 Litigiile intervenite între părți în legătură cu prezentul contract, vor fi soluționate pe cale
amiabilă. În cazul în care litigiul nu se poate soluționa pa cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor
de judecată competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _________, în 3 exemplare originale, cu valoare juridică egală.

SUBLOCATOR, SUBLOCATAR,

ADREM INVEST SRL MSC OPERATIONAL SA

Prin BODEA CORNELIU Prin CIOBANU DAN-FLORIN

___________________ ___________________