Sunteți pe pagina 1din 9

PROPUNĂTOR:

DATA: 08.05.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA a XI-a
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Economie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Piaţa
SUBIECTUL LECŢIEI: Cererea şi oferta pe piaţa muncii
TIPUL LECŢIEI: Predare de noi cunoştinţe

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Titlul lecţiei: Cerere şi ofertă pe piaţa muncii


A. Necesitatea studierii temei: Funcţionarea sistemelor de producţie se realizează prin intermediul
muncii desfăşurate de om – factor primar de producţie.
B. Structura logică a conţinutului lecţiei:

CERERE ŞI OFERTĂ PE
PIAŢA MUNCII

FACTORI DE PRODUCŢIE PIAŢA MUNCII

OFERTA DE
MUNCA CAPITALUL MUNCĂ- factori de CEREREA DE
NATURA (utilaje) influenţă: MUNCĂ- factori de
(resurse - marimea salariului influenţă:
naturale) (normal, real) - dezvoltare econo-
-raportul dintre utili- mico-socială
Dimensiune
tatea si dezutilitatea - amploarea şi struc-
Dimensiune calitativă
muncii (respectiv, turile activităţilor
cantitativă -specializare pro-
relatia dintre efortul economice şi ale
-nr de ore lu- fesională
individual si costul de acţiunilor sociale
crate -grad de califi-
oportunitate); - fenomene şi pro-
-nr locurilor care şi de expe-
- nevoia de a subzista cese social-demo-
de muncă rienţă în producţie
a salariatului si a fa- grafice
-nr de lucră- -nivelul de pro-
miliei sale
ori ductivitate
-stare de sănătate
a lucrătorilor

FUNCŢIILE PIEŢEI MUNCII


FACTORI DEMOGRAFICI

POPULAŢIE OCUPATĂ – persoanele cu vârsta


POPULAŢIE minimă de 15 ani încadrate în muncă
ACTIVĂ
( resurse de forţă
de muncă) ŞOMERI – persoane cu cu vârsta minimă de 15
ani neîncadrate în muncă, dar care se află în cău-
CATEGORII DE area unui loc de muncă
POPULAŢIE

POPULAŢIE INACTIVĂ- elevi, studenţi, pensionari, militari în termen, per-


soane întreţinute, populaţie casnică, persoane sub 15 ani care nu sunt elevi
C. Obiectivele lecţiei:

Capacitatea care se ur- Comportamentul prin Condiţiile în care vor Criterii de realizare
măreşte a se forma la e- care elevii vor proba lucra elevii pentru a ( limita minimă admisă)
levi prin învăţare capacitatea respectivă realiza comportamentul
O1- să explice noţiunea Prin explicarea lor Elevii explică noţiunea
de cerere şi ofertă de de cerere şi ofertă de
muncă muncă pe baya 90%
manualului şi a
notiţelor .
O2- să identifice facto- Prin enumerarea lor Elevii enumeră factorii
rii ce influenţăză ce influenţează cererea
80%
cererea de muncă de muncă, folosind
notiţele din caiet.
O3-să identifice facto- Prin enumerarea lor Elevii enumeră factorii
rii ce influenţează ce influenţează oferta
80%
oferta de muncă de muncă, folosind
notiţele din caiet.
O4-să deseneze Prin desenare lor Elevii desenează
graficele cererii graficele cererii şi 70%
şi ofertei de muncă ofertei de muncă.
D. Desfăşurarea lecţiei:

Nr Momentele Obi Activităţi desfăşurate Timp Metode şi Mijloace Forme de Observaţii


crt lecţiei ecti De profesor De elevi (min) procedee didactice organizare
ve
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Moment Profesorul salută elevii, Elevii pregătesc 2 Frontal
organizatoric verifică prezenţa, cere materialele necesare Conversaţia Catalog
acestora să aibă pe bancă începerii lecţiei.
cele necesare lecţiei.
2. Captarea Cu ajutorul Elevii ascultă sarcina 5 Conversaţia Postituri Frontal
atenţiei brainstormingului dată de profesor. Problematizare Coala
profesorul stabileşte titlul a flipchart
lecţiei, adresând elevilor Markere
întrebarea: „Cum se pot Brainstorming
obţine bunuri şi servicii?” .
Profesorul oferă elevilor
postituri pentru a-şi nota Elevii notează pe
răspunsurile. bileţelele de postit
Profesorul afişează pe o răspunsurile.
coală flipchart raspunsurile
elevilor şi le discută Elevii discută
împreună cu aceştia. răspunsurile date de ei.
3. Anunţarea Profesorul notează pe tablă Elevii notează în 2 Expunerea Markere Frontal
titlului lec- data şi titlul lecţiei. caiete data şi titlul Tablă
ţiei şi a Profesorul prezintă pe scurt lecţiei. Caiete
obiectivelor obiectivele lecţiei.
operaţionale
4. Dirijarea Având ca punct de plecare 25 Expunerea Tablă Anexa 1
învăţării O1 răspunsurile de la exerciţiul Elevii ascultă Anexa 2
Organizarea O2 de brainstorming, explicaţii-le Markere
situaţiilor de O3 profesorul explică şi profesorului
învăţare pen- O4 notează la tablă definiţia Conversaţia Manual
tru realizarea O5 cererii şi a ofertei de Elevii notează în
obiectivelor O6 muncă, modul în care caiete definiţia cererii Explicaţia Grafice Frontal
O1- O6 acestea se formează. şi a ofertei de muncă.
Profesorul explică şi
enumeră factorii de Elevii ascultă şi Problematizarea Individual
influenţă ce acţioneaza notează factorii de
asupra sensului de creştere influenţă ce acţioneaza
sau scădere a cererii şi asupra sensului de
ofertei de muncă. creştere sau scădere a
Profesorul oferă câteva cererii şi ofertei de
exemple concrete de muncă.
situaţii care pot influenţa Elevii rezolvă alături
creşterea sau scăderea de profesor situaţiile
cererii şi ofertei de muncă. prezentate de acesta şi
desenează în caiete
graficele cererii şi
ofertei de muncă.
5. Asihurarea O1 Profesorul solicită elevilor Elevii completează 10 Conversaţia Frontal Anexa 3
feed-backului O2 completarea fişelor de fişele evaluare. Fişe de Individual
O3 evaluare. Elevii ascultă evaluare
O4 Profesorul evaluează explicaţiile Exerciţiul
O5 activitatea elevilor. profesorului despre
O6 Profesorul prezintă fişele rezolvarea corectă a
rezolvate. fişelor de evaluare.
Profesorul oferă lămuriri şi Elevii adresează
trage concluzii. întrebări pentru a-şi
lămuri neclarităţile.
6. Asigurarea Profesorul adrează Elevii răspund la 5 Explicaţia Anexa 4
retenţiei şi a întrebări pentru a realiza o întrebările adresate de Fişe de
transferului scurtă recapitulare a profesor. lucru
cunoştinţelor predate în Elevii notează tema şi
timpul lecţiei. cer lămuriri
Profesorul dă tema pentru suplimentare.
acasă.
Aprecieri şi Profesorul face aprecieri Elevii ascultă şi fac
recomandări asupra modului în care au aprecieri referitor la 1 Conversaţia Catalog Frontal
7. fost îndeplinite obiectivele, activitatea desfăşurată
cum au participat elevii la astazi.
oră, anunţă notele şi le
înscrie în catalog.
Anexa 1

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

PIAŢA MUNCII; CEREREA DE MUNCĂ

PIAŢA MUNCII- este spaţiul economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii de ca-pital
(cerere, cumpărători) şi posesorii de forţă de muncă ( oferta, vânzători), reglate prin mecanismele
preţului forţei de muncă, al salariului, al concurenţei dintre agenţii economici.
CEREREA DE MUNCĂ este nevoia salariată care se formează la un moment dat în economia de
piaţă. În cererea de muncă nu se includ muncile realizate de persoane nesalarizate: elevi, studenţi,
casnice, militari în termen, alţi nesalariaţi.
Nr de locuri de muncă
PIAŢA MUNCII

ANGAJATORI

VIITORI ANGAJATORI

CEREREA DE MUNCĂ- factori de influenţă:


OFERTA DE MUNCĂ- - dezvoltare economico-socială
- amploarea şi structurile activităţilor economice
şi ale acţiunilor sociale

- fenomene şi procese social-demografice

NIVELUL DE
CALIFICARE
DURATA
PROGRESUL MUNCII
TEHNOLOGIC PRODUCTIVI-
TATEA MUNCII CARACTERISTI-
PRODUCŢIA CILE CULTURA-
ŞI LE ŞI COMPOR-
CAPITALUL TAMENTALE ALE
DINAMICA
POPULAŢIEI
DEMOGRAFICĂ
OCUPATE
Anexa 2

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

CERERE ŞI OFERTĂ PE PIAŢA MUNCII

PIAŢA MUNCII; OFERTA DE MUNCA

PIAŢA MUNCII- este spaţiul economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii de capital (cerere,
cumpărători) şi posesorii de forţă de muncă ( oferta, vânzători), reglate prin mecanismele preţului
forţei de muncă, al salariului, al concurenţei dintre agenţii economici.

OFERTA DE MUNCĂ – reprezintă munca depusă de membrii societăţii în condiţii salariale, şi se


exprimă prin populaţia activă disponibilă; persoanele care ar dori să muncească pentru alte persoane,
întreprinderi, instituţii, pentru a obţine în schimb salarii şi alte beneficii.

PIAŢA MUNCII

POSTURI
EXISTENTE, POSTURI
LOCURI DE ŞI LOCURI
MUNCĂ DE
OCUPATE MUNCĂ
VACANTE CEREREA DE MUNCĂ

OFERTA DE MUNCĂ- factori de


influenţă:
- marimea salariului (normal, real)
-raportul dintre utilitatea si dezutilitatea
muncii (respectiv, relatia dintre efortul
individual si costul de oportunitate);
- nevoia de a subzista a salariatului si a
familiei sale

FURNIZORI DE MUNCĂ
- ANGAJAŢI SALARIAŢI
- ŞOMERI
- LUCRĂTORI PE CONT
PROPRIU
- MEMBRII FAMILIILOR
LUCRĂTORILOR ( neplă-
tiţi)

Anexa 3
Nume şi prenume: ................................................. Data:...................................

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Precizaţi daca următoarele afirmaţii sunt adevărate (A) sau false (F).

Oferta de muncă depinde de vârstă, sex, stare de sănătate.

Partea de ”cerere” a pieței de muncă este reprezentată de posturi și locuri de muncă vacante.

Partea de ”ofertă” a pieței de muncă este reprezentată de angajatori și și viitorii angajatori.

2. Alege răspunsul corect.

Cererea de muncă este generată:

a) Numai de piaţa forţei de muncă;

b) De cererea de bunuri de pe alte pieţe;

c) De procesele demografice;

d) De oferta de locuri de muncă,

A: c,d B: b,d C: a, c

3. Completează spaţiile lacunare folosind cuvintele date:

........................................... cuprinde persoanele apte de muncă, care au un loc de muncă sau


solicită un loc de muncă.

.......................................... cuprinde persoanele ce desfăşoară o activitate economică în scopul


obţinerii unui salariu.

............................................ sunt cei care nu au un loc de muncă, sunt persoane apte de muncă şi
care caută un loc de muncă.

( populaţie ocupată, şomerii, populaţia activă).


Anexa 4

TEMA PENTRU ACASĂ

1. Alcătuiţi un scurt eseu cu tema: „ Salariul este costul muncii”.