Sunteți pe pagina 1din 5

Cod doc.

IL-C-01
D&I INSTRUCTIUNI DE LUCRU Exemplar:
PRODCONSTRUCT LUCRARI DE TRASARE A CONSTRUCTIILOR CIVILE SI Ed./Rev. 1 / 1
INDUSTRIALE Pag. 1 / 5

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste metodele si responsabilitatile personalului implicat in
trasarea cu precizie a constructiilor civile si industriale si transportarea pe teren a proiectului
la lucrarile executate de santierele societatii.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica la trasarea pe teren a elementelor geometrice de legatura
prevazute in proiectul de trasare, precum si a axelor principale ale constructiilor, a axelor de
detaliu, a axelor de montaj, a contururilor obiectelor si a detaliilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1 SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
3.2 SR EN ISO 14001:2007 – Sisteme de management de mediu – Cerinte cu
ghid de utilizare;
3.3 SR EN ISO 18001:2008 – Sistem de management al sanatatii si securitatii
ocupationale – Cerinte ;
3.4 MSMI – 02;
3.5 Legea 10/95 – Legea privind calitatea in constructii;
3.6 STAS 9824/0-74 – Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii
generale;
3.7 STAS 9824/1-87 – Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile,
industriale si agrozootehnice ;
3.8 SR ISO 8322/1995 – Retele imobiliare. Instrumente de masurat. Metode de
determinarea preciziei de utilizare.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1 Definitii:
- Trasare topografica – ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza
transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distante, unghiuri,
coordonate) stabilita prin proiectul de executie fata de puncte ale retelelor
geodezice sau topografice din zona, puncte sau aliniamente ale constructiilor
invecinate, detalii invecinate cu caracter natural;
- Baza de trasare – retea de elemente geometrice folosita si la ridicarea
topografica de la care se porneste trasarea obiectivului;
- Ridicare topografica – transpunerea in plan prin masuratori topografice a
punctelor si elementelor caracteristice ale terenului;
- Puncte de sprijin – puncte din teren fata de care se realizeaza orientarea unei
constructii;
- Compensarea – metoda prin care se elimina erorile aparute in timpul efectuarii
masuratorilor.

ELABORATOR VERIFICAT RTE APROBAT RSMI


NUME Simionescu Cristina Capran Valentin Anghel Marius
SEMNATURA
DATA
1
Cod doc. IL-C-01
D&I INSTRUCTIUNI DE LUCRU Exemplar:
PRODCONSTRUCT LUCRARI DE TRASARE A CONSTRUCTIILOR CIVILE SI Ed./Rev. 1 / 1
INDUSTRIALE Pag. 2 / 5

5. CONTINUTUL PROCEDURII
5.1 Aplicarea pe teren a proiectelor de constructii in vederea executiei necesita
efectuarea de lucrari topografice de birou si in teren care se desfasoara in urmatoarea
succesiune:
- proiectarea trasarii;
- pregatirea topografica a proiectului;
- predarea-primirea amplasamentului si a bornelor de reper;
- trasarea in teren a axelor constructiilor, a contururilor obiectivelor, a detaliilor in
timpul executiei;
- efectuarea de masuratori la montarea elementelor de constructii;
- verificarea lucrarilor de trasare a constructiilor pe teren.

5.2 Proiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de


baza folosita la intocmirea retelelor topografice cat si scheme de sprijin pentru trasarea
sau bazele de trasare, masuratorile pe teren ale bazei de trasare, bornarea si
semnalizarea punctelor.

5.3 Schemele de trasare mai cuprind:


- elementele care trebuiesc trasate de catre executant;
- cum se executa trasarea;
- precizia trasarii;
- instrumentele si aparatele auxiliare folosite la trasarea si masurarile speciale
legate de verificarea lor;
- cand se incepe si cand se termina trasarea;
- controlul trasarii;
- receptia trasarii si predarea punctelor trasate;
- materializarea si semnalizarea punctelor;
- alte masuri.

5.4 In cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice


necesare trasarii sau daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura cu
proiectantul pentru stabilirea solutiilor de proiectare.
5.5 Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primire a amplasamentului si a
bornelor de reper la care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului
executant participa seful de sanrier sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful
santierului. Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a
amplasamentului si a bornelor de reper.
5.6 Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si
consta in transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.
5.7 Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia
necesara folosind punctele retelei topografice existente.
Punctele retelei de trasare se materializeaza pe teren prin marci si repere conform
prevederilor STAS 9824/1-87.
Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe
timpul lucrarilor.
5.8 Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare
se face prin stalpi, picheti sau marcaje pe elemente ale constrcutiilor invecinate conform
instructiunilor date de proiectant.
5.9 Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.
La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.
2
Cod doc. IL-C-01
D&I INSTRUCTIUNI DE LUCRU Exemplar:
PRODCONSTRUCT LUCRARI DE TRASARE A CONSTRUCTIILOR CIVILE SI Ed./Rev. 1 / 1
INDUSTRIALE Pag. 3 / 5

5.10 Pentru lucrarile de trasare se utilizeaza urmatoarele aparate:


- un dublu decimetru pliant;
- o ruleta de 5 m lungime;
- o ruleta de 10 m lungime;
- o ruleta de 50 m lungime;
- o stadie (mira) topografica;
- teodolit (Zeiss Jena Theo 020B)
- nivela.

5.11 Lucrarile de trasare se fac cu instrumentele si aparate topografice verificate si


etalonate conform SR ISO 8322:1995.

5.12 Lucrarile de trasare se executa cu un tehnician topograf si cu unu sau doi muncitori.

5.13 Pentru a asigura certitudinea executiei lucrarilor de trasare conform cerintelor din
proiect sunt necesare urmatoarele criterii:
- verificarea, rectificarea si etalonarea instrumentelor si aparatelor topografice
periodic;
- respectarea cerintelor proiectului de executie;
- respectarea precederilor prezentei instructiuni;
- se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.

5.14 Criterii de acceptare:


- verificarea lucrarilor de trasare a constructiilor consta in verificarea pe teren a
prevederilor date in proiect si intocmirea procesului verbal cod AQ-027;
- deficientele constatate fata de tolerantele din proiect sunt discutate cu
proiectantul la care se propun masuri de remediere propuse de executant sau de
proiectant cu termene de realizare.

5.15 Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca si protectia


mediului
In conformitate cu prevederile legale, pe langa sarcinile de serviciu ce revin din fisa
postului, angajatii societatii au obligatii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in
munca si protectia mediului, dupa cum urmeaza:
a. Privind protectia muncii:
- sa isi desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericole de
accidentare sau imbolnavire profesionala, inclusiv pe ceilalti angajati;
- sa aduca la cunostinta sefului ierarhic in cel mai scurt timp accidentele de munca
suferite de persoana proprie sau de alti angajati;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
informeaza imediat seful ierarhic;
- coopereaza cu personalul ce are atributii specifice in domeniul sanatatii si securitatii
de munca pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.
Inainte de inceperea lucrului are obligatia:
- sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile de
protectie a muncii specifice sarcinii de munca pe care o au de indeplinit;
- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor
utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

3
Cod doc. IL-C-01
D&I INSTRUCTIUNI DE LUCRU Exemplar:
PRODCONSTRUCT LUCRARI DE TRASARE A CONSTRUCTIILOR CIVILE SI Ed./Rev. 1 / 1
INDUSTRIALE Pag. 4 / 5

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca defectiunile constatate;


- sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de
munca;
- sa utilizeze in timpul lucrului si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;
- sa utilizeze in timpul lucrului echipamentul individual de protectie corespunzator
activitatii respective;
- sa nu execute sarcini de munca din proprie initiativa sau din dispozitia altui
conducator al unui loc de munca daca nu este instruit corespunzator;
- sa mentina curatenia la locul de munca;
- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sau la locul de
munca;
- sa repecte disciplina la locul de munca;
- sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;
- sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui
accident de munca.
b. Privind protectia mediului:
- sa cunoasca si sa aplice politica de mediu a societatii;
- sa nu permita incinerarea nici unui tip de deseu;
- sa depoziteze deseurile separat – pe categorii – (deseuri tehnologice, deseuri
menajere, deseuri de hartie, de lemn, de plastic, de fier, ulei uzat, petrol uzat), numai
in locuri special amenajate dupa care se predau la locurile de colectare din
societatea noastra;
- sa nu arunce la canal substante sau preparate chimice, uleiuri, produse petroliere;
- sa anunte seful ierarhic despre orice incident sau accident de mediu produs si sa
actioneze conform planurilor pentru situatii de urgenta;
- participa la instruirile de mediu, isi insuseste si aplica cunostintele respective.
c. Privind asigurarea calitatii:
- sa cunoasca politica societatii in domeniul calitatii si sunt obligati sa aplice si sa
respecte prevederile din procedurile elaborate la nivelul compartimentului pentru
asigurarea calitatii.
Sarcinile de serviciu nu sunt limitate, conducerea societatii si seful ierarhic putand trasa
si alte sarcini cu caracter obligatoriu de executat pentru bunul mers al activitatii societatii.

6. RESPONSABILITATI
6.1 Seful de santier
- asigura dotarea cu instrumente si aparate topografice necesare;
- asigura forta de munca necesara realizarii lucrarilor de trasare;
- participa efectiv sau prin reprezentant la lucrarile de predare-primire a
amplasamentului si semneaza procesul verbal.
6.2 Seful punctului de lucru
- asigura desfasurarea trasarii in conditii optime;
- participa la verificarea lucrarilor de trasare si semneaza procesul verbal de
trasare;
- asigura integritatea bornelor de reper pana la terminarea si predarea lucrarii la
beneficiar.
6.3 Topograful santierului
- raspunde de executarea corecta a lucrarilor de trasare;
- aduce la cunostinta sefului punctului de lucru si a sefului de santier eventualele
neconcordante intre teren si proiect;
- intocmeste si semneaza procesele verbale cod AQ-024 si AQ-027;
4
Cod doc. IL-C-01
D&I INSTRUCTIUNI DE LUCRU Exemplar:
PRODCONSTRUCT LUCRARI DE TRASARE A CONSTRUCTIILOR CIVILE SI Ed./Rev. 1 / 1
INDUSTRIALE Pag. 5 / 5

- preda sefului punctului de lucru bornele de reper;


- instruieste personalul ajutator privind modul de lucru cu instrumentele si
aparatele utilizate;
- la deplasarile in teren conform planului de calitate verifica integritatea bornelor de
reper.

7. INREGISTRARI SI IDENTIFICATORI
7.1 Proces verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de lucru
7.2 Proces verbal de trasare a lucrarilor

8. ANEXE
-

S-ar putea să vă placă și