Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data : 13.03.2019
Clasa a III-a
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Roma
Învăţător: Ciubotaru Laura
Propunător: Lazăr ( Ivan) Doiniţa
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Salutare, primăvară! (Elemente de geometrie)
Subiectul lecţiei: Perimetrul
Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de cunoștințe

Competenţe specifice:
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive;
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în
contexte familiare

Obiective operaţionale:
 Cognitive

1
O1: să numească figurile geometrice plane;
O2: să descrie caracteristicile principalelor figuri geometrice;
O3: să utilizeze corect și conștient terminologia matematică specifică noțiunii de perimetru;
O4: să aplice formule de calcul specifice perimetrului.

 psiho-motorii
- să păstreze poziţia corectă în bancă, favorabilă activităţii desfăşurate;
- să reprezinte grafic figuri geometrice plane folosind instrumentele necesare;
 afective
Dezvoltarea interesului pentru activităţile matematice;
Antrenarea spiritului de corectitudine în munca pe echipe.
Resurse: umane – 26 elevi
temporale – 50 de minute activitate de predare-învățare-evaluare
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, Exercițiul, demonstraţia, observarea,
Problematizarea, jocul
Mijloace didactice: planșă rebus, machete pentru aflarea perimetrului, fișe de lucru
instrumente geometrice
Forme de organizare: frontal, pe grupe
Forme și tehnici de evaluare: observarea directă, chestionare orală , utilizarea limbajului matematic, aprecieri verbale, aprecierea
folosind calificative

Bibliografie:

2
1. Alexe C., Brebenel O., Dulman A., Mihăescu, M., Pacearcă Ș., Matematică – manual pentru clasa a III-a, Editura INTUITEXT,
București, 2016.
2.***Curriculum Naţional – Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S, 2012.
3. Dumitru, A., Dumitru L., Stroescu-Logel E., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Pitești, 2005.
4. Mihaescu M., și colaboratorii, Metode activ-participative aplicate în învățământul primar, Editura Didactica Publishing House,
București, 2010.

Momentele Ob Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare


lecţiei
Metode Mijloace Forme de
organizare
Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare
1. Momentul 2’ conversaţia frontal
a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea
organizatoric
materialului didactic, organizarea colectivului de
elevi, stabilirea liniştii.

3
*Verificarea temei – se verifică tema de casă frontal,
2. Captarea Aprecierea
prin sondaj, corectându-se eventualele greşeli.
atenţiei răspunsurilor
8’ Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior se face planșă – frontal
prin reprezentarea unor elemente de geometrie (punct, rebus
dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă, unghi, conversaţia
(Anexa 1)
poligon). Utilizarea
O1 exerciţiul
Se va face captarea atenției cu ajutorul unui rebus. limbajului
(Anexa 1) matematic
Elevii sunt solicitați să rezolve rebusul, care conține
denumirea termenilor matematici învățați, iar soluția
markere
este: PERIMETRUL
3. Anunţarea 1’ Se anunță tema lecției – Perimetrul
temei şi Se enunță obiectivele care vor fi îndeplinite pe conversaţia
enunţarea parcursul lecției și scopul îndeplinirii acestora: Astăzi,
obiectivelor în cadrul orei de matematică vom lucra cu figurile
geometrice pe care le-am învățat; vom învăța să le
aflăm perimetrul folosind formule specifice de calcul, explicația frontal
vom compune probleme având ca suport machete în
formă de poligoane.
Aceste probleme ne ajută în dezvoltarea capacității de
a gândi într-un mod creativ.
Se notează data și titlul lecției pe tablă.
4. Transmiterea Se pornește de la un desen, afișat pe tablă, care are
și însușirea dimensiunile următoare: L= 28 cm, l= 12 cm(Anexa

4
de noi 2) Desenul are nevoie de un chenar. Pentru a i se
cunoștințe adăuga, este nevoie de o anumită lungime de sfoară. conversaţia Aprecieri
Pentru a afla lungimea necesară, se suprapune fiecare problematiz desen - frontal verbale
25’ latură a desenului peste sfoara bine întinsă. Se va a- Anexa 2 Observarea
rezolva problema în două moduri: rea directă
28 cm +12 cm +28 cm +12 cm = 80 cm observarea
O2 sau 2 x 28 cm + 2 x 12 cm = 80 cm exercițiul
Ce lungime ar avea șnurul dacă tabloul ar avea formă
de pătrat cu latura de 12 cm? Se desenează pe tablă și
în caiete un pătrat. Rezolvarea se face de către un elev
cu ajutor dacă este nevoie.
12 cm+ 12 cm + 12 cm + 12 cm = 48 cm
Sau 4 x 12 cm = 48 cm
Ce lungime ar avea șnurul dacă desenul ar avea formă
de triunghi cu laturile de 28 cm, 12 cm, 16 cm? Se
desenează pe tablă și în caiete un triunghi. Se rezolvă
de către un elev.
28 cm + 12 cm + 16 cm = 56 cm
Se concluzionează mai departe că Perimetrul
O3 reprezintă lungimea tuturor laturilor unui poligon. Se conversația Observarea
scrie definiția la tablă, iar elevii scriu în caiete. frontal directă
Elevii intuiesc pe baza întrebărilor ajutătoare care este exercițiul
formula perimetrului dreptunghiului :

5
Câte laturi are dreptunghiul? 4 laturi demonstraţi Utilizarea
Cum sunt laturile? Egale, două câte două a limbajului
Așadar spunem că: matematic

P = 2 x L + 2 x l sau 2 x ( L + l )
problematizare
În continuare se deduce formula perimetrului
a
pătratului.
Câte laturi are pătratul? 4 laturi
Cum sunt laturile oricărui pătrat? Egale

Deci, spunem că P = l + l + l + l sau 4 x latura


Se generalizează și formula perimetrului la triunghi.
Care este poligonul cu 3 laturi? Triunghiul

O4 Cum putem scrie formula pentru perimetrul acestuia?

P = l1 + l2 + l3
Mai departe se vor rezolva probleme din manual –
pag 28
Desenează un pătrat cu latura de 4 cm. Calculează
perimetrul pătratului prin adunare și prin înmulțire.

P = l+l+l+l 4 cm

P = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 cm
exercițiul
P = 4xl
explicația

6
P = 4 x 4 = 16 cm
conversația
Află lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru
este 36 cm.

P = 36 cm 4 x l = 36 cm 9cm

P = 4xl l = 36:4 cm
l = 9 cm

Fiecare grupă de elevi primește câte o machetă care


5. Obținerea 12’ problematiz Aprecierea
O4 are forma unei figuri geometrice. Elevii din fiecare
performanței a-rea corectitudinii
grupă vor avea de calculat perimetrele machetelor machete Pe grupe
răspunsurilor
folosind formulele standard, după ce au măsurat exercițiul
dimensiunile laturilor cu ajutorul riglei.
Liderii de echipă prezintă rezultatele de lucru. Se observarea

verifică corectitudinea rezolvării.


jocul
Se fac aprecieri generale asupra desfășurării lecției. Se
6. Aprecieri 2’ conversația Fișe de frontal Aprecierea cu
notează elevii care s-au remarcat prin răspunsuri foarte
finale lucru calificative
bune. Se dă tema pentru acasă.

Anexa 3

7
ANEXA

S-ar putea să vă placă și