Sunteți pe pagina 1din 5

prof.înv.

primar CODESCU ELENA NELA, Liceul Teoretic” Radu Vlădescu”Pătârlagele

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – unitatea de învăţare PRIMᾸVARA
CLASA a III- a

Testul vizează următoarele competenţe specifice:

 desprinderea semnificaţiei globale a unui text şi recunoaşterea unor detalii variate;


 identificarea părţilor de vorbire studiate/ adaptarea la anumite categorii gramaticale;
 construirea corectă a unor enunţuri/ respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie;
 redactarea corectă şi îngrijită a textului propriu( felicitare, compunere cu început dat);

A. Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele!

“ În fiecare primăvară, Petrişor şi Ancuţa mureau de teamă că s-au uscat salcâmii peste iarnă. Toţi
pomii din grădina lor înfloreau, înverzeau, numai salcâmii înălţau braţe negre în văzduh. Păreau o arătare
urâtă şi de spaimă. Cireşii, prunii, merii, perii, vişinii se împodobeau de puzderie de flori albe ori
trandafirii şi, când bătea vântul din grădină, mireasma lor umplea ograda, numai salcâmii, la bătaia
vântului călduţ, nu făceau decât să scuture păstăile uscate, care nu căzuseră peste iarnă”

( Salcâmi în floare, Ion Agârbiceanu)

I.1. Enumeră pomii care înfloresc înaintea salcâmilor:

……………………………………………………………………………………

I.2. Formulează ideea principală a fragmentului citit:

……………………………………………………………………………………

I.3. Selectează din textul dat grupurile de substantive însoţite de adjective:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

I.4. Subliniază verbele în text, apoi transcrie-le mai jos:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

I.5. Completează propoziţiile cu forma potrivită a cuvintelor date:

Primăvara ( a sosi)……………………………… cu tot alaiul ei de flori şi gâze.


Salcâmii( a înflori)……………………………… mai târziu. Cei (2)………… copii ( a
aştepta)…………………………. cu nerăbdare ( a mirosi)……………………….. parfumul lor îmbietor.
prof.înv.primar CODESCU ELENA NELA, Liceul Teoretic” Radu Vlădescu”Pătârlagele

I.6. Găseşte în text cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


frică=………………………………………….
se îmbrăcau=…………………………………..
I.7. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru cele descoperite:
- …………………………………
- …………………………………
I.8. Alcătuieşte cu acestea propoziţii în care să foloseşti numeralele: al treilea, şapte:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
I.9. Realizează corespondenţa între pronumele personal şi forma verbului:

eu stau
el au lucrat
tu vorbeai
noi se văd
ea vom cutreiera
ele este
voi luaţi
ei va trimite

I.10. Redactează o felicitare adresată unui prieten cu ocazia Sărbătorilor de Paşti:


prof.înv.primar CODESCU ELENA NELA, Liceul Teoretic” Radu Vlădescu”Pătârlagele

B. Relatează o întâmplare pornind de la următoarea introducere. Scrieţi un titlu potrivit compunerii.

……………………………………………

Dimineaţa devreme, cei doi fraţi au pornit spre casa bunicilor. Drumul trecea printr-o livadă.
Pe cerul senin, soarele strălucea aruncând raze călduţe printre crengile încărcate cu flori
proaspete, trandafirii. O mireasmă îmbietoare plutea în aer.
Printre firele de iarbă,
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
prof.înv.primar CODESCU ELENA NELA, Liceul Teoretic” Radu Vlădescu”Pătârlagele

BAREM DE CORECTARE
10 puncte din oficiu
A.
I.1. cireşii, prunii, merii, perii, vişinii 1 punct/cuvânt
I.2. Petrişor şi Ancuţa aşteaptă înflorirea salcâmilor. (orice variantă asemănătoare) 5 puncte
I.3. braţe negre, flori albe ori trandafirii, arătare urâtă , vântului călduţ, păstăile uscate 1 punct/grup, total
5 puncte
I.4. mureau, au uscat, înfloresc, înverzeau, înălţau, păreau, se împodobeau, bătea, umplea, nu făceau, să
scuture, nu căzuseră, 1 punct/verb , total 12 puncte
I.5. a sosit/au înflorit/ doi/au aşteptat/ să rămână 1 punct/cuvânt, total 5 puncte
I.6. frică= teamă, spaimă se îmbrăcau= se împodobeau 1 punct/sinonim, total 3 puncte
I.7. - curaj - se dezbrăcau 1 punct/antonim, total 2 puncte
I.8. Al treilea jucător a prins curaj. Şapte gâşte s-au dezbrăcat de pene.
( orice variantă formulată care respectă cerinţa) 2,5 puncte/propoziţie, total 5 puncte
I.9. eu stau, tu vorbeai, el, ea este, va trimite, noi vom cutreiera, voi luaţi, ei, ele se văd, au lucrat
1 punct/grup, total 8 puncte
I.10. mesaj coerent,corect, adecvat sărbătorii, conţine elementele unei felicitări 10 puncte
B. Titlul compunerii adecvat conţinutului 3 puncte
Respectă părţile unei compuneri 5 puncte
Coerenţă, logică, alineate, asezare în pagină 15 puncte
Scriere caligrafică, lizibilă 3 puncte
Respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie, realizarea acordurilor gramaticale 4 puncte
total 30 puncte
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢᾸ

Ite FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


m
1 Identifică toate cele 5 Identifică 3-4 cuvinte, le Identifică 2 cuvinte, le Identifică un cuvânt,
cuvinte, le transcrie transcrie corect transcrie parţial corect transcrie cu greşeli
corect
2 Formulează corect Formulează parţial Formulează o Formulează o
ideea principală sub corect ideea principală propoziţie care are propoziţie cu greşeli
forma unei propoziţii sub forma unei propoziţii legătură cu fragmentul care nu are legătură
clare , legată de esenţa clare , legată de fragment dat cu fragmentul dat
fragmentului
3 Alege din textul dat Alege din textul dat 4 Alege din textul dat 2-3 Alege din textul dat
toate cele 5 grupuri de grupuri de substantive grupuri de substantive un grup de substantiv
substantive însoţite de însoţite de adjective însoţite de adjective însoţit de adjectiv
adjective
4 Subliniază 10-12 verbe Subliniază 8-9 verbe în Subliniază 4-7 verbe în Subliniază cel puţin 2
în text, le transcrie text, le transcrie corect text, le transcrie parţial verbe în text, fără să le
corect corect transcrie
5 Completează corect Completează parţial Completează parţial Completează
toate cuvintele în corect toate cuvintele în corect unele cuvinte în cuvintele în propoziţii
propoziţii, realizând propoziţii, realizând propoziţii, realizând copiind forma din
acordul gramatical acordul gramatical acordul gramatical paranteze
6 Identifică corect toate Identifică parţial corect Identifică un sinonim Scrie alte cuvinte care
sinonimele din text sinonimele din text din text nu reprezintă
sinonime ale
cuvintelor date
prof.înv.primar CODESCU ELENA NELA, Liceul Teoretic” Radu Vlădescu”Pătârlagele

7 Găseşte corect Găseşte parţial corect Găseşte un antonim Scrie alte cuvinte care
antonime pentru antonime pentru pentru unul din cuvinte nu reprezintă
cuvintele date cuvintele date antonime ale
cuvintelor date
8 Formulează corect Formulează parţial Formulează cu greşeli Formulează propoziţii
propoziţii în care corect propoziţii în care propoziţii în care care nu respectă
foloseşte numeralele foloseşte numeralele foloseşte numeralele cerinţa
date date date
9 Realizează corect Realizează corect Realizează corect Realizează parţial
corespondenţa pentru corespondenţa pentru 6 corespondenţa pentru 4 corect corespondenţa
toate grupurile de grupuri de pronume-verb grupuri de pronume- pentru unele grupuri
pronume-verb verb de pronume-verb
10 Formulează un mesaj Formulează parţial un Formulează parţial un Formulează parţial un
corect, adecvat mesaj, adecvat mesaj, având elemente mesaj fără legătură cu
sărbătorii, conţine sărbătorii, conţine lipsă cerinţa, având
elementele unei elementele unei felicitări elemente lipsă,
felicitări frecvente greşeli
B Redactează corect, Redactează parţial Redactează un text Scrie propoziţii , fără
logic, îngrijit textul, corect, logic, îngrijit scurt, relaţionează legătură logică cu
relaţionează conţinutul textul, relaţionează parţial conţinutul cu introducerea dată,
cu titlul, respectă conţinutul cu titlul, titlul, frecvente greşeli frecvente greşeli de
normele de ortografie şi respectă normele de de ortografie şi ortografie şi
punctuaţie ortografie şi punctuaţie punctuaţie punctuaţie

FOARTE BINE –85-100 puncte


BINE – 70-85 puncte
SUFICIENT- 50-70 puncte
INSUFICIENT- sub 50 puncte

MATRICE DE SPECIFICAŢIE

COMPETENŢE DE EVALUAT/ CONŢINUTURI Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză


( achiziţii)
Desprinderea semnificaţiei globale a unui text şi X X
recunoaşterea unor detalii variate( Item 1,2)
Recunoaşterea părţilor de vorbire studiate, adaptarea X X
la anumite categorii gramaticale( Item 3,4,5,)
Identificarea cuvintelor cu înţeles asemănător/opus X
( Item 6,7)
Respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie, X
realizarea acordurilor gramaticale ( Item 5,8,10,
partea B)
Redactarea unui text funcţional- felicitare ( Item 10) X X
Redactarea unui text narativ de mică întindere, pe X X
baza unui început dat, tinând seamă de părţile unei
compuneri (partea B)
Aşezarea corectă în pagină, respectarea scrierii cu X X
alienate, a spaţiilor dintre cuvinte, lizibilitatea
literelor (Item 2,8,10,partea B)