Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIŢA NR.

11 STEP BY STEP,
SATU MARE

PROGRAM EDUCAŢIONAL
,,SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”

PROIECT EDUCAŢIONAL:
,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRȚILOR”

,,Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt

date din generaţie în generaţie ca daruri pentru posteritatea celor care

nu s-au născut încă.” Joseph Addison

Coordonator proiect: prof. Breban Garofița


Asistent proiect: prof. Uzum Mirela
Cuprins

I. ARGUMENT

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Grup țintă

Durata programului

Resurse umane

Scopul programului; obiective specifice

III. ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT


IV. EVALUARE
V. MONITORIZAREA PROIECTULUI
ARGUMENT
„Copilul –scria George Călinescu - se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.
Literatura îi satisface această pornire, îl incită”.
Programul educaţional “Să citim pentru mileniul III” îşi propune să trezească în sufletele
fragile şi avide de cunoaştere ale preşcolarilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa
de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel ce a
scris-o .
Rolul educatoarei este acela de a îndruma copilul spre pasul următor -şcoala - şi mai ales de a
stimula disponibilităţile fiecărui copil spre cunoaştere, spre citit - scris.
Copilul trebuie să înţeleagă că scrisul este purtător de înţeles, că ne spune ceva, să-l intrige să-l citească.
Cititul este una din achiziţiile de bază, obţinute la început în grădiniţă şi apoi în şcoală. Astfel,
familiarizând copilul de la cea mai fragedă vârstă cu exersarea acestuia, fundamentăm adaptarea pentru
viitor a copilului în orice situaţie care presupune cititul.
Cultivarea limbii reprezintă un obiectiv esenţial în formarea copiilor capabili să înţeleagă lumea
în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să recepteze şi să transmit mesaje, exprimându-
şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj, bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical.
În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video şi
calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte. Unii
părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc.
Aşadar, acest proiect îşi doreşte de fapt o nouă reconsiderare a cărţii, a lecturii, ca parte integrantă din
copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi formativă, personajele constituind fie modele de
urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii.
Lectura rămîne una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi. Cu cât
copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât mai importante şi mai durabile vor fi efectele ei în
domeniul limbajului, al comunicării precum şi al comportamentului şi al socializării.
Începând din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de diafilme sau chiar filme,
până în şcoală când dorinţa de a citi le îndrepta paşii către bibliotecă, sperăm ca prietenul nedespărţit şi
cel mai drag copiilor să fie socotită – cartea.

SCOPUL PROIECTULUI

- Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, pentru dezvoltarea
şi activizarea vocabularului şi dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală, în vederea atenării unora din
cauzele care pot genera eşecul şcolar.
-Cultivarea gustului pentru lectura, pentru frumos, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de
comunicare, prin activităţi în parteneriat cu şcoala.
-Dezvoltarea gândirii critice şi a respectului cuvenit pentru carte şi autorul acesteia.

OBIECTIVE URMĂRITE

-Privind copiii preşcolari:


- trezirea interesului pentru literatură a copiilor preşcolari şi şcolari mici;
- cultivarea dragostei pentru frumos;
- stimularea gustului pentru lectură;
- lărgirea ariei de informaţie a elevilor, cu informaţii din cadrul comunităţii;
- formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte (autor, conţinut);
- creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii înconjurătoare;
- apropierea copiilor preşcolari de activitatea cu cartea, la fel a şcolarilor mici;
- îmbunatăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru cititscris;
- îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
- stimularea imaginaţiei creative;
- formarea deprinderii de a gândi şi a se exprima realizând conexiuni interdisciplinare;
- cultivarea dragostei pentru carte, a atitudinii copilului faţă de lărgirea orizontului
imaginativ în direcţia presupunerii unor universuri posibile, ca o anticipare a lumii
viitorului;
- împărtăşirea experienţelor personale;

-Privind cadrele didactice:


- familiarizarea cadrelor didactice, educatoare şi învatatoare, cu metode noi de stimulare
a interesului pentru lectură la vârste mici;
- abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să
motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi de cuvântul scris;
- educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea metodei proiectelor, ca metoda de
lucru folosită în sprijinul atingerii obiectivelor programului;
- abordarea frecventă a metodelor alternative de evaluare: proiectul, portofoliul;

-Privind părinţii:
- conştientizarea părinţilor copiilor din grădiniţă şi şcoală cu privire la rolul pe care îl au
în educaţia propriilor copii;
- creşterea gradului de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei şi a şcolii în scopul
realizarii unui mediu ambiental cald şi sigur pentru copii, felul în care familia şi
educatoarea pune cartea în valoare;
- educarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea cărţilor potrivite vârstei
copilului
- citirea unor poveşti, lecturi adecvate copiilor.

GRUP TINTA:
-DIRECT : Grupele Mari și Mijlocii ale Gradinitei nr. 11 Step by step
-INDIRECT: parintii, comunitatea locala, scolarii

DURATA: 2018-2019
RESURSE UMANE
Aproximativ 180 copiii cu vârsta cuprinsă între 4 si 6 ani
Educatoare, părinți, bunici
Actori, ziariști
PARTENERI
Biblioteca Județeană Satu Mare
Actorii Teatrului de Nord Satu Mare
Informația zilei, publicație locală
Nord-Vest TV
Școala Octavian Goga, clasa a VII-a B, prof. Antal Sidonia
Tipografia Someșul
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI

Nr. Activități propuse Perioada Parteneri și responsabili


crt.
1 Lansarea proiectului-Personajele se trezesc la viață- Noiembrie Echipa de coordonare, membrii proiectului, copii,
prezentare piesă de teatru Cartea Junglei părinți, cl VII-a B Sc. Octavian Goga, prof. Antal
Sidonia
2 O carte, o bucurie! – Acțiune umanitară Decembrie Educatoare, copii, părinți
3 Povestea cărții – Vizită la tipografie Ianuarie Gr. mari, educatoare , părinți, Tipografia Someșul
Gr. Mijlocii, educatoare
Citește, păstrează, recondiționează! – Activitate practică
4 Descoperim lumea minunată a poveștilor- Audierea unor Februarie Educatoare, copii, elevii cls. a VII-a și prof. Antal
povești citite de elevii membrii clubului de lectură condus Sidonia
de prof. Antal Sidonia
5 Urări în imagini pentru mama mea (decuparea și Martie Educatoare, copii
confecționarea unei cărți cu imagini sugestive)
6 Teatrul și farmecul lui – Vizionare spectacol prezentat de Aprilie Educatoare, copii, părinți, actorii Teatrului de Nord
actori- Teatru de Nord
7 Astazi este ziua cărții- Vizită la Biblioteca Județeană Mai Gr. mari , educatoare,părinți, Biblioteca Județeană
Expoziție de carte- cărți ilustrate de copii confectționate Gr. Mijlocii, educatoare, părinți

8 Carnaval-În lumea poveștilor Iunie Copii,părinți,educatoare,școlarii cls a VIIa B, prof.


Antal Sidonia, Nord-Vest TV
EVALUARE:
Internă:
- discuţii cu copiii şi părinţii privind impactul proiectului asupra lor;
- alcătuirea unui album cu fotografii din perioada proiectului;
- expoziţie cu lucrări realizate de copii;
- prezentarea unor spectacole, şezători, carnavaluri , etc.
- confectionarea unei album care să cuprindă lucrarile copiilor realizate in timpul
derularii proiectului;
Externă:
- popularizarea proiectului in cadrul comisiei metodice, schimburilor de experientă;
- mediatizare in presa şi Comunitatea locală
MONITORIZARE:
Urmarirea respectarii si desfasurarii activitatilor propuse, popularizarea in gradinita, mass-media,
unitatile partenere
IMPACTUL:
Programul „Să citim pentru mileniul III” va familiariza copiii cu lumea minunată a cărţilor,
sădind în sufletele acestora „sămânţa” plăcerii de a citi cât mai mult în viitor.
Acest program va avea, de asemenea, un impact pozitv şi asupra părinţilor – mult prea ocupaţi
sau dezinteresaţi de acest gen de activităţi, prin reîntâlnirea cu atmosfera de tihnă şi linişte pe care o
poţi întâlni doar între cărţi şi prin bucuria împărtăşirii acestei plăceri cu proprii copii.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
- Diseminarea in unităţile partenere a metodelor de succes şi in Comunitate.
- Atragere de sponsori pentru continuarea activitătilor .
- Găsire de noi parteneri .

BUGETUL PROIECTULUI:
fonduri proprii- materialele didactice necesare desfasurarii activitatilor din gradinita, sponsorizari din
partea parintilor pentru actiunea umanitara, pentru deplasarea la unitatile partenere etc.

“Niciodata sa nu termini o carte doar pentru că ai început-o.”

John Whiterspo