Sunteți pe pagina 1din 12

TITLUL I Urmarirea penala

CAP. I Dispozitii generale ( art. 285-287)

ART. 285
Obiectul urmaririi penale
(1) Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la
identificarea persoanelor care au savarsit o infractiune si la stabilirea raspunderii penale a acestora, pentru a se
constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea in judecata.
(2) Procedura din cursul urmaririi penale este nepublica.

ART. 286
Actele organelor de urmarire penala
(1) Procurorul dispune asupra actelor sau masurilor procesuale si solutioneaza cauza prin ordonanta, daca
legea nu prevede altfel.
(2) Ordonanta trebuie sa cuprinda:
a) denumirea parchetului si data emiterii;
b) numele, prenumele si calitatea celui care o intocmeste;
c) fapta care face obiectul urmaririi penale, incadrarea juridica a acesteia si, dupa caz, datele privitoare la
persoana suspectului sau inculpatului;
d) obiectul actului sau masurii procesuale ori, dupa caz, tipul solutiei, precum si motivele de fapt si de drept
ale acestora;
e) date referitoare la masurile asiguratorii, masurile de siguranta cu caracter medical si masurile preventive
luate in cursul urmaririi;
f) alte mentiuni prevazute de lege;
g) semnatura celui care a intocmit-o.
(3) Abrogat.
(4) Organele de cercetare penala dispun, prin ordonanta, asupra actelor si masurilor procesuale si formuleaza
propuneri prin referat. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 287
Pastrarea unor acte de urmarire penala
(1) Cand legea prevede ca un act sau o masura procesuala trebuie sa fie incuviintata, autorizata sau confirmata,
un exemplar al actului ramane la procuror.
(2) In cazurile in care procurorul sesizeaza judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera
preliminara ori alte autoritati prevazute de lege, in vederea solutionarii propunerilor ori cererilor formulate in
cursul urmaririi penale, va inainta copii numerotate si certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori
numai de pe cele care au legatura cu cererea sau propunerea formulata. Organul de urmarire penala pastreaza
originalul actelor, in vederea continuarii urmaririi penale.

1
CAP. II Sesizarea organelor de urmarire penala ( art. 288-298)

SECTIUNEA 1 Reglementari generale

ART. 288
Modurile de sesizare
(1) Organul de urmarire penala este sesizat prin plangere sau denunt, prin actele incheiate de alte organe de
constatare prevazute de lege ori se sesizeaza din oficiu.
(2) Cand, potrivit legii, punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei
vatamate, la sesizarea formulata de persoana prevazuta de lege ori cu autorizarea organului prevazut de lege,
actiunea penala nu poate fi pusa in miscare in lipsa acestora.
(3) In cazul infractiunilor savarsite de militari, sesizarea comandantului este necesara numai in ceea ce
priveste infractiunile prevazute la art. 413-417 din Codul penal.

ART. 289
Plangerea
(1) Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a
cauzat prin infractiune.
(2) Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea si domiciliul
petitionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, codul de identificare
fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si
contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori conventional, descrierea faptei care formeaza obiectul
plangerii, precum si indicarea faptuitorului si a mijloacelor de proba, daca sunt cunoscute.
(3) Plangerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura ramane
atasata plangerii.
(4) Daca este facuta in scris, plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar.
(5) Plangerea in forma electronica indeplineste conditiile de forma numai daca este certificata prin semnatura
electronica, in conformitate cu prevederile legale.
(6) Plangerea formulata oral se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul care o primeste.
(7) Plangerea se poate face si de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru
parinti. Persoana vatamata poate sa declare ca nu isi insuseste plangerea.
(8) Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, plangerea se face de reprezentantul sau legal. Persoana
cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila. In
cazul in care faptuitorul este persoana care reprezinta legal sau incuviinteaza actele persoanei vatamate, sesizarea
organelor de urmarire penala se face din oficiu.
(9) Plangerea gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se trimite, pe cale
administrativa, organului judiciar competent.
(10) In cazul in care plangerea este intocmita de catre o persoana care locuieste pe teritoriul Romaniei,
cetatean roman, strain sau persoana fara cetatenie, si prin aceasta se sesizeaza savarsirea unei infractiuni pe
teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat sa primeasca plangerea si sa o

2
transmita organului competent din tara pe teritoriul careia a fost comisa infractiunea. Regulile privind cooperarea
judiciara in materie penala se aplica in mod corespunzator.

ART. 290
Denuntul
(1) Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei
infractiuni.
(2) Denuntul se poate face numai personal, dispozitiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) si (8)-(10) aplicandu-se in
mod corespunzator.

ART. 291
Sesizarile facute de persoane cu functii de conducere si de alte persoane
(1) Orice persoana cu functie de conducere in cadrul unei autoritati a administratiei publice sau in cadrul altor
autoritati publice, institutii publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum si orice persoana cu
atributii de control, care, in exercitarea atributiilor lor, au luat cunostinta de savarsirea unei infractiuni pentru
care actiunea penala se pune in miscare din oficiu, sunt obligate sa sesizeze de indata organul de urmarire penala
si sa ia masuri pentru ca urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba sa nu dispara.
(2) Orice persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice
sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu de
interes public, care in exercitarea atributiilor sale a luat cunostinta de savarsirea unei infractiuni pentru care
actiunea penala se pune in miscare din oficiu, este obligata sa sesizeze de indata organul de urmarire penala.

ART. 292
Sesizarea din oficiu
Organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu daca afla ca s-a savarsit o infractiune pe orice alta cale
decat cele prevazute la art. 289-291 si incheie un proces-verbal in acest sens.

ART. 293
Constatarea infractiunii flagrante
(1) Este flagranta infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire.
(2) Este de asemenea considerata flagranta si infractiunea al carei faptuitor, imediat dupa savarsire, este
urmarit de organele de ordine publica si de siguranta nationala, de persoana vatamata, de martorii oculari sau de
strigatul public ori prezinta urme care justifica suspiciunea rezonabila ca ar fi savarsit infractiunea sau este
surprins aproape de locul comiterii infractiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l
presupune participant la infractiune.
(3) In cazul infractiunii flagrante, organele de ordine publica si siguranta nationala intocmesc un proces-
verbal, in care consemneaza toate aspectele constatate si activitatile desfasurate, pe care il inainteaza de indata
organului de urmarire penala.
(4) Plangerile si cererile prezentate in scris, corpul delict, precum si obiectele si inscrisurile ridicate cu ocazia
constatarii infractiunii sunt puse la dispozitia organului de urmarire penala.

3
ART. 294
Examinarea sesizarii
(1) La primirea sesizarii, organul de urmarire penala procedeaza la verificarea competentei sale, iar in cazul
prevazut la art. 58 alin. (3) inainteaza procurorului cauza, impreuna cu propunerea de trimitere a sesizarii
organului competent.
(2) In situatia in care plangerea sau denuntul nu indeplineste conditiile de forma prevazute de lege ori
descrierea faptei este incompleta ori neclara, se restituie pe cale administrativa petitionarului, cu indicarea
elementelor care lipsesc.
(3) Atunci cand sesizarea indeplineste conditiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezulta
vreunul dintre cazurile de impiedicare a exercitarii actiunii penale prevazute de art. 16 alin. (1), organele de
cercetare penala inainteaza procurorului actele, impreuna cu propunerea de clasare.
(4) In cazul in care procurorul apreciaza propunerea intemeiata, dispune, prin ordonanta, clasarea.

ART. 2941
Efectuarea de verificari prealabile
(1) Ori de cate ori este necesara o autorizare prealabila sau indeplinirea unei alte conditii prealabile pentru
inceperea urmaririi penale, organul de urmarire penala efectueaza verificari prealabile.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), parchetul, odata cu sesizarea institutiei competente, inainteaza un referat
intocmit de procurorul caruia i-a fost repartizata lucrarea, care va cuprinde rezultatele verificarilor prealabile cu
privire la savarsirea unor fapte prevazute de legea penala de catre persoana cu privire la care se solicita
autorizarea prealabila sau indeplinirea altei conditii prealabile.

SECTIUNEA a 2-a Plangerea prealabila

ART. 295
Plangerea prealabila
(1) Punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul
infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere.
(2) Plangerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului, potrivit legii.
(3) Dispozitiile art. 289 alin. (1)-(6) si (8) se aplica in mod corespunzator.

ART. 296
Termenul de introducere a plangerii prealabile
(1) Plangerea prealabila trebuie sa fie introdusa in termen de 3 luni din ziua in care persoana vatamata a aflat
despre savarsirea faptei.
(2) Cand persoana vatamata este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data cand
reprezentantul sau legal a aflat despre savarsirea faptei.
(3) In cazul in care faptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevazute la alin. (2), termenul de 3 luni
curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.

4
(4) Plangerea prealabila gresit indreptata se considera valabila, daca a fost introdusa in termen la organul
judiciar necompetent.
(5) Plangerea prealabila gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se trimite,
pe cale administrativa, organului judiciar competent.

ART. 297
Obligatiile organului de urmarire penala in procedura plangerii prealabile
(1) La primirea plangerii prealabile, organul de urmarire penala verifica daca aceasta indeplineste conditiile de
forma si daca a fost depusa in termenul prevazut de lege. In cazul in care constata ca este tardiva, organul de
cercetare penala inainteaza procurorului actele incheiate impreuna cu propunerea de clasare.
(2) Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de urmarire penala se constata ca este necesara plangerea
prealabila, organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere. In
caz afirmativ, organul de urmarire penala continua cercetarea. In caz contrar, inainteaza procurorului actele
incheiate si propunerea de clasare.

ART. 298
Procedura in cazul infractiunii flagrante
(1) In caz de infractiune flagranta, organul de cercetare penala este obligat sa constate savarsirea acesteia,
chiar in lipsa plangerii prealabile.
(2) Dupa constatarea infractiunii flagrante, organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si, daca
aceasta declara ca face plangere prealabila, incepe urmarirea penala. In caz contrar, organul de cercetare penala
inainteaza procurorului actele incheiate si propunerea de clasare.

5
CAP. V Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei ( art. 327-331)

ART. 327
Rezolvarea cauzelor
Atunci cand constata ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea
penala este completa si exista probele necesare si legal administrate, procurorul:
a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea in judecata, daca din materialul de urmarire penala rezulta ca
fapta exista, ca a fost savarsita de inculpat si ca acesta raspunde penal;
b) emite ordonanta prin care claseaza sau renunta la urmarire, potrivit dispozitiilor legale.

ART. 328
Cuprinsul rechizitoriului
(1) Rechizitoriul se limiteaza la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala si cuprinde in mod
corespunzator mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta retinuta in sarcina inculpatului
si incadrarea juridica a acesteia, probele si mijloacele de proba, cheltuielile judiciare, mentiunile prevazute la art.
330 si 331, dispozitia de trimitere in judecata, precum si alte mentiuni necesare pentru solutionarea cauzei.
Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, de
procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, iar cand a fost intocmit de acesta, verificarea se face
de procurorul ierarhic superior. Cand a fost intocmit de un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, rechizitoriul este verificat de procurorul-sef de sectie, iar cand a fost intocmit de acesta,
verificarea se face de catre procurorul general al acestui parchet. In cauzele cu arestati, verificarea se face de
urgenta si inainte de expirarea duratei arestarii preventive.
*) Potrivit Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 9/2008 privind examinarea recursului in interesul
legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 831 din 10.12.2008, dispozitiile art. 264 alin. 3 din Codul de procedura
penala anterior [art. 328 alin. (1) din Codul de procedura penala actual] se interpreteaza in sensul ca,
rechizitoriul trebuie sa contina mentiunea "verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei".
Aceasta interpretare a Curtii produce efecte in continuare. Lipsa acestor mentiuni atrage neregularitatea
actului de sesizare incidente fiind in acest caz dispozitiile art. 345, art. 346 din Codul de procedura penala
actual.
(2) In rechizitoriu se arata numele si prenumele persoanelor care trebuie citate in instanta, cu indicarea calitatii
lor in proces, si locul unde urmeaza a fi citate.
(3) Procurorul intocmeste un singur rechizitoriu chiar daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte
ori mai multi suspecti si inculpati si chiar daca se dau acestora rezolvari diferite, potrivit art. 327.

ART. 329
Actul de sesizare a instantei
(1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instantei de judecata.
(2) Rechizitoriul insotit de dosarul cauzei si de un numar necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru
a fi comunicate inculpatilor, se trimit instantei competente sa judece cauza in fond.
(3) In situatia in care inculpatul nu cunoaste limba romana, se vor lua masuri pentru traducerea autorizata a

6
rechizitoriului, care va fi atasata actelor mentionate la alin. (2). Cand nu exista traducatori autorizati, traducerea
rechizitoriului se face de o persoana care poate comunica cu inculpatul.
(4) Inculpatul, cetatean roman apartinand unei minoritati nationale, poate solicita sa ii fie comunicata o
traducere a rechizitoriului in limba materna.

ART. 330
Dispozitiile privitoare la masurile preventive sau asiguratorii
Cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului, rechizitoriul poate sa cuprinda si propunerea de
luare, mentinere, revocare sau de inlocuire a unei masuri preventive ori a unei masuri asiguratorii.

ART. 331
Dispozitiile privitoare la masurile de siguranta
Daca apreciaza ca fata de inculpat este necesara luarea unei masuri de siguranta cu caracter medical,
procurorul, prin rechizitoriu, propune luarea acelei masuri.

7
CAP. VII Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala (art.336 – 341)

ART. 336
Dreptul de a face plangere
(1) Orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a
adus o vatamare intereselor sale legitime.
(2) Plangerea se adreseaza procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala si se
depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penala.
(3) Introducerea plangerii nu suspenda aducerea la indeplinire a masurii sau a actului care formeaza obiectul
plangerii.

ART. 337
Obligatia de inaintare a plangerii
Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat ca in termen de 48 de ore de la
primirea ei sa o inainteze procurorului impreuna cu explicatiile sale, atunci cand acestea sunt necesare.

ART. 338
Termenul de rezolvare
Procurorul este obligat sa rezolve plangerea in termen de cel mult 20 de zile de la primire si sa comunice de
indata persoanei care a facut plangerea un exemplar al ordonantei.

ART. 339
Plangerea impotriva actelor procurorului
(1) Plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor
date de acesta se rezolva de primprocurorul parchetului sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe
langa curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al parchetului.
(2) In cazul cand masurile si actele sunt ale prim-procurorului, ale procurorului general al parchetului de pe
langa curtea de apel, ale procurorului sef de sectie al parchetului ori au fost luate sau efectuate pe baza
dispozitiilor date de catre acestia, plangerea se rezolva de procurorul ierarhic superior.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator atunci cand ierarhia functiilor intr-o structura a
parchetului e stabilita prin lege speciala.
(4) In cazul solutiilor de clasare ori de renuntare la urmarire, plangerea se face in termen de 20 de zile de la
comunicarea copiei actului prin care s-a dispus solutia.
(5) Ordonantele prin care se solutioneaza plangerile impotriva solutiilor, actelor sau masurilor nu mai pot fi
atacate cu plangere la procurorul ierarhic superior si se comunica persoanei care a facut plangerea si celorlalte
persoane interesate.
*) Potrivit Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1/2009 privind examinarea recursului in interesul
legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009, in aplicarea dispozitiilor art. 278 alin. (2) si (3)
CPP anterior [art. 339 alin. (5) CPP actual] si ale art. 2781 alin. (1) si (2) teza a II-a CPP anterior [art. 340
CPP actual] organul judiciar competent sa solutioneze plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei prim-

8
procurorului, prin care s-a infirmat rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere in judecata si s-a dat
aceeasi ori alta solutie de netrimitere in judecata, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate
de petent, este procurorul ierarhic superior.
Numai in situatia in care, la randul sau, procurorul ierarhic superior, astfel sesizat, a respins plangerea si a
mentinut solutia prim-procurorului sau nu a solutionat plangerea in termenul legal prevazut la art. 277 CPP
anterior [art. 340 CPP actual], persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime
sunt afectate se pot adresa cu plangere instantei de judecata.
Decizia isi mentine valabilitatea, dispozitiile interpretate fiind preluate si in noua reglementare prinart. 339
alin. (5) coroborate cu cele ale art. 340 din CPP actual.
(6) Dispozitiile art. 336-338 se aplica in mod corespunzator, daca legea nu dispune altfel.

ART. 340
Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata
(1) Persoana a carei plangere impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala, dispusa prin
ordonanta sau rechizitoriu, a fost respinsa conform art. 339 poate face plangere, in termen de 20 de zile de la
comunicare, la judecatorul de camera preliminara de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa
judece cauza in prima instanta.
(2) Daca plangerea nu a fost rezolvata in termenul prevazut la art. 338, dreptul de a face plangere poate fi
exercitat oricand dupa implinirea termenului de 20 de zile in care trebuia solutionata plangerea, dar nu mai tarziu
de 20 de zile de la data comunicarii modului de rezolvare.
*) Potrivit Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 82/2007 privind examinarea recursului in interesul
legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008, dispozitiile art. 192 alin. 2 din Codul de
procedura penala anterior [art. 275 alin. (2) Cod procedura penala actual] se interpreteaza in sensul ca: In
cazul respingerii plangerii formulate in conditiile art. 2781 din Codul de procedura penala anterior [art. 340
Cod procedura penala actual] impotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecata ori a
dispozitiei de netrimitere in judecata cuprinse in rechizitoriu, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea
acesteia vor fi suportate de catre persoana careia i s-a respins plangerea. Decizia Curtii ramane obligatorie
pentru instante in conditiile in care dispozitiile legale actuale nu contin modificari de natura sa afecteze
aplicabilitatea acesteia. *) Potrivit Deciziei nr. 15/2009 privind examinarea recursului in interesul legii,
interpretand dispozitiile art. 278 alin. 3 si art. 2781 alin. 2 din Codul de procedura penala anterior [art. 340
alin. (1) din Codul de procedura penala actual] sub aspectul naturii juridice a termenelor, Inalta Curte de
Casatie si Justitie, a stabilit ca acestea sunt termene de decadere. Decizia isi mentine valabiliatea si in privinta
natuirii juridice a termenelor prevazute la art. 340 din Codul de procedura penala actual. *) Potrivit Deciziei
nr. 13/2011 privind recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 794 din 09 noiembrie 2011,
Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca, in aplicarea dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de
procedura penala anterior [art. 340 alin. (1) din Codul de procedura penala actual] , Agentia Nationala de
Integritate nu are calitatea procesuala de a ataca solutiile de neurmarire penala sau de netrimitere in judecata
dispuse de procuror, plangerile astfel formulate urmand a fi respinse, ca inadmisibile, conform art. 2781 alin. 8
lit. a) teza a II-a din Codul de procedura penala anterior [ art. 341 alin. (6) lit. a), alin. (7) pct. 1 din Codul de

9
procedura penala actual]. Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care dispozitiile
legale actuale nu contin modificari de natura sa afecteze aplicabilitatea acesteia.
(3) Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea si domiciliul
petitionarului ori, pentru persoana juridica, denumirea, sediul, indicarea reprezentantului legal ori conventional,
data ordonantei sau a rechizitoriului atacat, numarul de dosar si denumirea parchetului, indicarea motivelor
plangerii.

(4) Dispozitiile art. 289 alin. (3) - (5) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazul in care nu cuprinde data ordonantei sau a rechizitoriului atacate, numarul de dosar si denumirea
parchetului, plangerea se restituie pe cale administrativa, situatie in care completarea plangerii poate fi efectuata
nu mai tarziu de 20 de zile de la data restituirii.

ART. 341
Solutionarea plangerii de catre judecatorul de camera preliminara
(1) Dupa inregistrarea plangerii la instanta competenta, aceasta se trimite in aceeasi zi judecatorului de camera
preliminara. Plangerea gresit indreptata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent.
(2) Judecatorul de camera preliminara stabileste termenul de solutionare, care este comunicat, impreuna cu un
exemplar al plangerii, procurorului si partilor, care pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori
temeinicia plangerii. Petentului i se va comunica termenul de solutionare. Persoana care a avut in cauza calitatea
de inculpat poate formula cereri si ridica exceptii si cu privire la legalitatea administrarii probelor ori a efectuarii
urmaririi penale.
(3) Procurorul, in termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicarii prevazute la alin. (2), transmite
judecatorului de camera preliminara dosarul cauzei.
(4) In situatia in care plangerea a fost depusa la procuror, acesta o va inainta, impreuna cu dosarul cauzei,
instantei competente.
(5) Judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra plangerii prin incheiere motivata, in camera de
consiliu, fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor.
(51) Judecatorul de camera preliminara, solutionand plangerea, verifica solutia atacata pe baza lucrarilor si a
materialului din dosarul de urmarire penala si a oricaror inscrisuri noi prezentate.
(6) In cauzele in care nu s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, judecatorul de camera preliminara
poate dispune una dintre urmatoarele solutii:
a) respinge plangerea, ca tardiva sau inadmisibila ori, dupa caz, ca nefondata;
b) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si trimite motivat cauza la procuror pentru a incepe sau pentru
a completa urmarirea penala ori, dupa caz, pentru a pune in miscare actiunea penala si a completa urmarirea
penala;
*) Potrivit Deciziei nr. 26/2008 privind recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 22
iunie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca, in cazul solutiei de admitere a plangerii impotriva
rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, intemeiata pe dispozitiile art. 2781 alin. 8
lit. b) din Codul de procedura penala anterior [corespondent cu art. 341 alin. (6) lit. b), alin. (7) pct. 2 lit. b) din

10
Codul de procedura penala actual], mentiunile privind faptele, imprejurarile ce urmeaza a fi constatate si
mijloacele de proba se vor indica numai in considerentele hotararii.
Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care paragrafele corespondente din Codul de
procedura penala actual mentioneaza in continuare ca judecatorul dispune motivat.
c) admite plangerea si schimba temeiul de drept al solutiei de clasare atacate, daca prin aceasta nu se creeaza o
situatie mai grea pentru persoana care a facut plangerea.
*) Potrivit Deciziei nr. 17/2007 privind recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din 17
iulie 2008, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca, cererea de revizuire indreptata impotriva unei
hotarari judecatoresti definitive, pronuntata in temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedura
penala anterior [ corespondent cu art. 341 alin. (6) (7) din Codul de procedura penala actual], este
inadmisibila.
Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care dispozitiile legale actuale nu contin
modificari de natura sa afecteze aplicabilitatea acesteia.
(7) In cauzele in care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, judecatorul de camera preliminara:
1. respinge plangerea ca tardiva sau inadmisibila;
2. verifica legalitatea administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale, exclude probele nelegal
administrate ori, dupa caz, sanctioneaza potrivit art. 280-282 actele de urmarire penala efectuate cu incalcarea
legii si:
a) respinge plangerea ca nefondata;
b) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si trimite motivat cauza la procuror pentru a completa
urmarirea penala;
*) Potrivit Deciziei nr. 26/2008 privind recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 22
iunie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca, in cazul solutiei de admitere a plangerii impotriva
rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, intemeiata pe dispozitiile art. 2781 alin. 8
lit. b) din Codul de procedura penala anterior [corespondent cu art. 341 alin. (6) lit. b), alin. (7) pct. 2 lit. b) din
Codul de procedura penala actual], mentiunile privind faptele, imprejurarile ce urmeaza a fi constatate si
mijloacele de proba se vor indica numai in considerentele hotararii.
Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care paragrafele corespondente din Codul de
procedura penala actual mentioneaza in continuare ca judecatorul dispune motivat.
c) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si dispune inceperea judecatii cu privire la faptele si
persoanele pentru care, in cursul cercetarii penale, a fost pusa in miscare actiunea penala, cand probele legal
administrate sunt suficiente, trimitand dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plangerea si schimba temeiul de drept al solutiei de clasare atacate, daca prin aceasta nu se creeaza o
situatie mai grea pentru persoana care a facut plangerea.
*) Potrivit Deciziei nr. 17/2007 privind recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din 17
iulie 2008, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca, cererea de revizuire indreptata impotriva unei
hotarari judecatoresti definitive, pronuntata in temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedura
penala anterior [ corespondent cu art. 341 alin. (6) (7) din Codul de procedura penala actual], este
inadmisibila.

11
Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care dispozitiile legale actuale nu contin
modificari de natura sa afecteze aplicabilitatea acesteia.
(8) Incheierea prin care s-a pronuntat una dintre solutiile prevazute la alin. (6) si la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a),
b) si d) este definitiva.
(9) In cazul prevazut la alin. (7) pct. 2 lit. c), in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii, procurorul si
inculpatul pot face, motivat, contestatie cu privire la modul de solutionare a exceptiilor privind legalitatea
administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale. Contestatia nemotivata este inadmisibila.
(10) Contestatia se depune la judecatorul care a solutionat plangerea si se inainteaza spre solutionare
judecatorului de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara ori, cand instanta sesizata cu plangere este
Inalta Curte de Casatie si Justitie, completului competent potrivit legii, care se pronunta prin incheiere motivata,
fara participarea procurorului si a inculpatului, putand dispune una dintre urmatoarele solutii:
a) respinge contestatia ca tardiva, inadmisibila ori, dupa caz, ca nefondata si mentine dispozitia de incepere a
judecatii;
b) admite contestatia, desfiinteaza incheierea si rejudeca plangerea potrivit alin. (7) pct. 2, daca exceptiile cu
privire la legalitatea administrarii probelor ori a efectuarii urmaririi penale au fost gresit solutionate.
(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute in vedere la judecarea in fond a cauzei.
*) Potrivit Deciziei nr. 27/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial
nr. 423 din 22 iunie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca:
1.[...] instanta investita cu solutionarea plangerii formulate in temeiul art. 2781 din Codul de procedura penala
anterior [art. 341 din Codul de procedura penala actual], in cazul retragerii acesteia de catre persoana
vatamata sau persoana ale carei interese legitime au fost vatamate, urmeaza sa ia act de aceasta manifestare de
vointa. 2. Hotararea astfel pronuntata nu este supusa niciunei cai de atac.

Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care in Codul de procedura penala actual nu
exista o prevedere expresa cu privire la solutia pe care judecatorul de camera preliminara o pronunta in
aceasta situatie. *) PotrivitDeciziei nr. 17/2009 privind examinarea recursului in interesul legii, publicata in
Monitorul Oficial nr. 875 din 15 decembrie 2009, in aplicarea dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedura
penala anterior [corespondent cu art. 341 din Codul de procedura penala actual] Inalta Curte de Casatie si
Justitie a stabilit ca solutiile de netrimitere in judecata dispuse prin rechizitoriu nu pot fi atacate cu plangere
direct la instanta. In cazul in care este sesizata cu o astfel de plangere, instanta o va trimite organului judiciar
competent, conform art. 2781 alin. (13) din Codul de procedura penala anterior, in vederea parcurgerii etapelor
prevazute la art. 278 din acelasi cod anterior [art. 339 din Codul de procedura penala actual].

Decizia Curtii ramane obligatorie pentru instante in conditiile in care in Codul de procedura penala actual
exista reglementari identice cu cele anterioare, care permit dispunerea solutiei de netrimitere in judecata si prin
rechizitoriu, fapt care nu exclude/excepteaza aceste solutii de la sistemul comun al posibilitatilor de contestare –
plangere la procurorul ierarhic urmata de plangere la instanta.

12