Sunteți pe pagina 1din 10

MONITORUL OFICIAL

AL
"
ROMANI EI
PARTEA I
Anul 186 (XXX)-Nr 966 LEGI, DECRETE, HOTARARI ~I ALTE ACTE Joi. 15 noiembrie 2018

SUMAR

Nr.

DECIZll ALE CURTll CONSTITUTIONALE


Decizia nr. 499 din 17 iulie 2018 referitoare la exceptia de
neconstitu\ionalitate a dispozi\iilor art. 178 alin.'2 din
Co du I p ena I din 1969 ~i ale art. 192 ali n. (2) fraza fnta i
din Co du I p ena I . 2-6

HOTARARI ALE GLVERNULUI ROMANIEI


891 . - Hotarare privind aprobarea contribu\iei voluntare a
Romaniei la Organizc\ia pentru Cooperare ~i
Dezvoltare Economica (OCDE), din bugetul anual
aprobat al Ministerului Justitiei, fn vederea finantarii
participarii Romaniei, prin M'inisterul Justitiei, fntr-un
proiect de asisten\a tehnica privind coriformitatea
legislatiei nationale cu prevederile Conventiei OCDE
privind combaterea mituirii functionarilor 'publici fn
ca drul tran zaqii lor comercial e intern a\i ona le 6
ACTEALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALEADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
6 .026. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii
regi ona le si a dmini stratiei pu bli ce, pentru mod ificare a
si co mp Ieta re a reg le me'ntarii te hni ce .. N ormativ privin d
securitatea la incendiu a :onstructiilor, Partea a 11-a -
lnstala\ii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobata
pri n Ordi nu I viceprim- min istru lui, min istrul de zvoltari i
regionale ~i administra\iei publice, nr. 2.403/2013 7-1~

ACTE ALE AUTORITATll NATI ONALE DE


REGLEMENTARE fN DOMENl°UL ENERGIEI
185. - Ordin pentru modificcrea Clauzelor obligatorii din
contractele pentru pres:area serviciilor fn vederea
real izarii Iucra rilo r de racorda re la re\e lei e ele ctri ce de
interes public, aprobate prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare fn Oomeniul
Energiei' nr 9$/2018 15-16
186. - Ordin privind modificarea Clauzelor obligatorii din
contractele pentru pres:area serviciilor fn vederea
realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de
distribu\ie/transport a/al gazelor naturale, aprobate
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare fn Darnen ul Energiei nr. 9612018 .. 16
MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTARll REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ~i completarea reglementarii tehnice ,.Normativ privind securitatea la incendiu
a constructiilor, Partea a 11-a- lnstalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale ~i administratiei publice, nr. 2.463/2013
fn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 9i (3) din Regulamentul privind activitatea de reglementare fn construc\ii 9i
categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind
activitatea de reglementare fn construc\ii 9i categoriile de cheltuieli aferente, cu modificarile 9i completarile ulterioare.
fn temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea fn construc\ii, republicata. cu modificarile 9i
completarile ulterioare,
avand fn vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 18 09.2018 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 - lnstalatii si
echipamente aferente construc\iilor9i Procesul-verbal de aviza-e nr. 1din24.10.2018 al Comitetului tehnic de coordonare general~
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Administra\iei Publice,
fn temeiul prevederilor art. 5 pct 31 9i ale art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 51/2018 privind orgarizarea 9i
func\ionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Administra\iei Pub lice, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale ~i administratiei publice, emite prezentul ordin.


Art. I. - Reglementarea tehnica .,Normativ privinoj j) cladiri de sport fn care se pot afla simultan ma mull de
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 11-a - lnstalatii 200 de persoane;
de sting ere", indicativ P 118/2-2013, a prob at a prin Ordinul k) cladiri 9i spa\ii (o fncapere sau mai multe fncaperi. inclusiv
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale 9i circula\iile lor comune) de produc\ie 9i/sau depozitare cu aria
administratiei publice, nr. 2.463/2013, publicat fn Monitorul Oficial
desta9urata mai mare de 600 m2 9i rise mare sau foarte mare de
<::ii R:m1ar 1iei' PC::lr leC::I I, r II. 595 ~i 595 I.Ji~ uir I 24 ~eµlerr11.Jrie 2013,
incendiu;
se modifica 9i se completeaza, dupa cum urmeaza
1. Punctul 4.1 se modifica si va avea unnatorul cuprins: I) cladiri 9i spa\ii (o fncapere sau mai multe fncaperi, inclusiv
..4 .1 . ( 1) E chi pa re a te hni ca cu hi dran\i de incend iu inte Ii ori circula\iile lor comune) subterane, cu excep\ia locuin\elor. avand
se realizeaza la aria desta9urata mai mare de 300 m2;
a) cladiri fnchise din categoriile de importan\a excep\ionalaA m) cladiri civile, cu excep\ia locuin\elor 9i a celor men\ionate
ori ceosebita B; la lit. a)-1), avand aria construita mai mare de 600 n2 9i mai
b) cladiri fnalte; m ult de 3 (trei) nivel uri su prate ra ne;
c) cladiri foarte fnalte; n) parcaje supraterane fnchise, daca este fndepl nita una
d) cladiri cu sali aglomerate;
dintre urmatoarele condi\ii
e) cladiri de fnva\amant sau cultura, daca este fndeplinita
(i) au mai mull de 10 autoturisme;
una dintre urmatoarele conditii
(i) au capacitatea m'axima simultana mai mare de (ii) au peste 2 (doua) niveluri;
200 de persoane; o) parcaje supraterane deschise, daca este fndeplinita una
(ii) au aria construita mai mare de 600 m2 9i mai mull de dintre urmatoarele condi\ii
2 (d oua) niv el uri su prate ran e; (i) au mai mult de 50 de autoturisme;
f) cladiri pentru turism. precum 9i cele cu destina\ia de cazare (ii) au peste 2 (doua) niveluri;
a elevilor, studen\ilor, sportivilor, daca este fndeplinita una dintre p) parcaje subterane conform prevederilor reglementarii
urm3toarele condi\ii tehnice specifice fn vigoare
(i) au mai mult de 50 locuri de cazare;
(2) fn vederea echiparii cu hidran\i de incendiu interiori,
(ii) au aria construita mai mare de 600 m2 9i mai mull de
pentru cladirile cu func\iuni mixte se stabile9te func\iunea civila
3 (trei) niveluri supraterane;
g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, fngrijirea ori ori de pro du c\ie 9i/sau d epoz itare "
cazarea/adapostirea copiilor pre9colari, a batranilor, persoanelcr 2. Punctul 4.14 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:
cu cizabilita\i sau lipsite de adapost. daca este fndeplinita una ,,4.14. Robinetul hidrantului de incendiu, fmpreuna cu
dintre unnatoarele conditii echi pa me ntu I de servi ci u fonn at din furtun, tam burul CL su portul
(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de sau 9i dispozitivele de refulare a apei, se monteaza fntr-o cutie,
50 de persoane; amplasata fn ni9a sau firida fn zidarie, la fnal\imea de 0,80 m-
(ii) au volumul mai mare de 2000 m3; 1,50 m masurata de la pardoseala pana la partea superioara a
h) cladiri 9i spa\ii (o fncapere sau mai multe fncaperi. inclusi·1 cutiei."
circula\iile lor comune) pentru comer\ cu aria desta9urata mai
3. Punctul 4.27 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:
mare de 600 m2;
i) cladiri administrative ori de cult, daca este fndeplinita una .,4.27. Re\elele interioare care alimenteaza cu apa mai mull
dintre unnatoarele conditii de 8 hidran\i de incendiu pe nivel se proiecteaza inelare. fn
(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de distribuitorul re\elei de alimentare cu apa se prevede o conducta
200 de persoane; cu Dn100 mm cu robinet de fnchidere, doua clapete de sens 9i
(ii) au aria construita mai mare de 600 m2 9i mai mull de doua racorduri fixe avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de
3 (trei) niveluri supraterane; 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu."
8 MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018

4. Punctele 4.29 ~i 4.30 se modifica ~i voravea urmatorul iar pentru hidran\ii de incendiu interiori echipa\i cu furtunuri plate,
cuprins: fn anexa nr. 5.
,,4.29. Robinetele de pe re\elele inelare se sigileaza fn pozi\ie (2) Valoarea presiunii fn sec\iunea robinetului de hidrant se
«normal deschis», cu excep\ia cazurilor fn care sunt prevazute verifica 9i fn declara\ia de performan\a, astfel fncat sa se asigure
dispozitive de actionare de la distanta. 0
valorile minime ale debitului."
4.30. Alimentarea cu apa a hidran\ilor interiori se asigura la 10. La punctul 4.47, litera c) se modifica si va avea
presiunile necesare mentionate fn SR EN 671-1 sau SR Et~ urmatorul cuprins: '
671-2, av and fn vedere 9i presiunile minime indicate de .. c) din re\eaua publica, daca compania de apa certifica fn
producator, necesare asigurarii debitului hidrantului.·· scris func\ionarea re\elei la debitul 9i presiunea necesare
5. Punctul 4.32 se modifica si va avea urmatorul cuprins: func\ionarii instala\iei de stingere a incendiilor."
11. La punctul 5.2, dupa litera d) se introduce o noua
.. 4.32. lnstala\iile cu hidran\i de incendiu interiori se
litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
proiecteaza 9i se executa astfel fncat sa poata fi ac\ionate ,,e) cl8diri de locuit colective cu mai mull de 5 (cinci) niveluri
operativ la izbucnirea incendiului. Se admite ac\ionarea electrica supraterane "
de la distan\a pentru pornirea pompelor 9i operarea robinetelor" 12. Punctul 5.8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
6. Punctul 4.35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: .. 5 8 Se instaleaza coloana' uscata independenta pentru
,,4.35. Timpul teoretic de functionare a instala\iei de hidran;i ftecare casa de scara a cl8dirii. Conducta de legatura dintre
interiori este de racordul pentru autospeciale 9i coloana uscata trebuie sa fie
a) 120 de minute pentru cladirile foarte fnalte; orizontala 9i cat mai scurta, astfel proiectata fncat sa asigure
b) 60 de minute pentru cl8dirile fnchise de importan\a golirea fntregii cantita\i de apa Aceasta conducta trebuie sa
excep\ionala 9i deosebita, cl8dirile fnalte. cl8dirile cu sali treaca prin Iocu ri a ccesi bi le din su bsol sau parter, tara c traversa
aglomerate, parcaje subterane cu patru niveluri sau mai mull; tuneluri de cabluri electrice, ghene ale instala\iilor sanitare sau
c) 30 de minute la parcaje subterane din categoriile P1 9i P2, golul liftului."
definite conform reglementarilortehnice specifice, care nu sun! 13. La punctul 6.1, alineatele (1) si (4) se modifica si vor
echipate cu instala\ii de sting ere cu sprinklere, parcaje avea urmatorul cuprins: ' '
supraterane fnchise cu mai mull de 10 autoturisme ori cu peste ,,61. (1) Re\elele de distribu\ie a apei din centrele populate
2 (doua) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste (localita\i) trebuie sa fie echipate cu hidran\i exteriori, care
2 (d::iua) niveluri sau cu mai mull de 50 de autoturisme cl8diri trebuie sa asigure condi\iile de debit 9i presiune necesare
de produc\ie 9i/sau depozitare care nu sunt echipate cu instala~i stingerii incendiilor. potrivit prevederilor prezentului ncrmativ 9i
de stinqere cu sprinklere; celorlalte reglementari tehnice referitoare la inst:ila\ii de
d) 10 minute pentru celelalte categorii de construc\ii echipate <::1lirr1er 1l<::1re (;U C::IJ.!8 9i (;C::lf 1<::1liL<::1re <::1 IU(;C::llil8\ilur, Llup8 (;C::IL.
cu instala\ie de hidran\i interiori."
(4) Echiparea tehnica cu hidran\i exteriori se realizeaza la
7. La punctul 4.36, alineatul (1) se modifica ~i va avea
a) cladiri fnchise din categoriile de importan\a excep\ionalaA
urmatorul cuprins: ori deosebita B;
,,4.36. (1) Numarul de hidran\i de incendiu interiori se b) cladiri fnalte;
determina \inand seama de numarul de jeturi fn func\iune c) cladiri foarte fnalte;
simultana, de lungimea furtunului hidrantului, configura\ia d) cladiri cu sali aglomerate;
constructiva 9i lungimea culoarelor de acces dintre utilaje, e) cl8diri de sanatate/pentru supravegherea, fngrijirea ori
motilier, agregate sau materiale depozitate" cazarea/adapostirea cop ii Ior pre9colari, persoanelor fn varsta,
8. Punctul 4.37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: persoanelor cu dizabilita\i sau lipsite de adapost, d:ica este
,,4.37. (1) Fiecare punct din interiorul cladirii trebuie protejat fndeplinita una dintre urmatoarele condi\ii
cu eel pu\in un jet (i) au capacitatea maxima simultana mai mare de
(2) Prin excep\ie de la alin. ( 1), se asigura protejarea fiecarui 100 de persoane;
punct cu eel pu\in doua jeturi fn func\iune simultana fn (ii) au peste 2 (doua) niveluri 9i aria construita mai mare
urm3toarele situatii de 600 m2;
a) fncaperi sau grupuri de fncaperi cu rise mare 9i foarte f) cladiri de cultura sau fnva\amant, daca este fndeplinita una
mare, precum 9i la depozitele cu stive fnalte (peste 6 n dintre urmatoarele condi\ii
fnal\ime ). care au un vol um mai mare de 5.000 m3; (i) au capacitatea maxima simultana mai mare de
b) fn cladiri civile (publice) fnalte 9i foarte fnalte; 200 de persoane;
c) cladiri pentru comer\ cu volum mai mare de 5.000 m3; (ii) au mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane 9i aria
d) sali aglomerate (numai sala 9i, dupa caz, scena, construita mai mare de 600 m2;
depozitele 9i atelierele anexe) g) cladiri de sport fn care se pot afla simultan ma mull de
(3) Pentru cl adiril e (fncap eri le 9i spa\i ii e) m en\ion ate fn anexa 300 de persoane;
nr. 3, echipate cu instala\ii automate de stingere, se asigura h) cl8diri de comer\, cu aria desfa9urata mai mare sau egala
protejarea cu un singur jet, cu excep\ia cladirilor foarte fnalte la cu 1.250 m2;
care ftecare punct al cladirii sa fie atins de eel pu\in doua jeturi i) cladiri administrative sau de cult, daca este fndep inita una
simultane. Dimensionarea instala\iei de hidran\i interiori se face dintre urmatoarele condi\ii
du pa destina\ia 9i caracteristicile cl8dirii protejate F ac excep\ie (i) au capacitatea maxima simultana mai mare de
situa\iile din reglementarile speciftce fn care este prevazuta 200 de persoane;
stingerea cu mai multe jeturi, indiferent de echiparea cu instala~i (ii) au mai mull de 3 (trei) niveluri supraterane 9i aria
autcmate de stingere" construita peste 600 m2;
9. Punctul 4.38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: j) cladiri pentru turism, precum 9i cele cu destina\ia ce cazare
,,4 .38. ( 1) Debitele minime ale'jetului compact 9i pulverizat fn a elevilor. studen\ilor, sportivilor. daca este fndeplinita una dintre
functie de diametrele duzelor de refulare sau diametrele urmatoarele condi\ii
echivalente. la diferite presiuni disponibile ale apei fn sec\iunile (i) au mai mull de 100 de locuri de cazare;
de ie9ire din robinetul hidrantului, pentru hidran\ii de incendiu (ii) cu aria construita mai mare de 600 m2 9i mai mult de
interiori. echipa\i cu furtunuri semirigide, sun! date fn anexa nr. 4, 3 (trei) niveluri supraterane;
MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018 9

kl cladiri montane sau din Delta Dunarii, cu capacita\i mai 20. Punctul 7.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
mar de 150 de locuri de cazare 9i mai mult de 4 (patru) niveluri ,.7.1. (1) Echiparea tehnica cu'instala\ii automate de stingere
s uprate ra ne: a incendiilor. tip sprinkler, se asigura la
I) cladiri de produc\ie 9i/sau depozitare, cu rise mare sau a) cladiri civile lnchise din categoriile de irrportan\a
foar.e mare de incendiu 9i volumul peste 3.000 m3: excep\ionala A ori deosebita B, avand densitatea de sarcina
n) depozite deschise pentru materiale sau substan\e tennica mai mare sau egala cu 420 MJ/m2:
combustibile, cu aria construita mai mare de 1.200 m2: b) cladiri lnalte, cu excep\ia locuin\elor:
n) parcaje subterane, potrivit reglementarii specifice: c) cladiri foarte lnalte, cu excep\ia locuin\elor:
o) parcaje supraterane fnchise, dacil este fndeplinitil una ll) J.!IC!lUUI i lie fillllClle l11d li~e. ~lulliUUli lie leleviLiUllc :;>i ~(;elfe
dintre unnatoarele condi\ii amenajate In construc\ii lnchise, cu arii mai mari de 150 m2,
(i) au mai mull de 10 autoturisme: inclusiv buzunarele, depozitele 9i atelierele anexa ale acestora:
(ii) au peste 2 (doua) niveluri: e) cladiri lnchise sau lncaperi subterane pentru comer\. cu
p) parcaje supraterane deschise daca este lndeplinita una aria desfa9urata mai mare de 500 m2 9i densitatea de sarcina
dintre unnatoarele condi\ii tennica mai mare sau egala cu 420 MJ/m2:
(i) au mai mull de 50 de autoturisme: f) cladiri lnchise sau lncaperi supraterane pentru comer\. cu
(ii) au peste 2 (doua) niveluri: aria desta9urata mai mare sau egala cu 1.500 m2 9i densitatea
q) cladiri civile subterane, cu excep\ia locuin\elor, avand aria de sarcina termica mai mare sau egala cu 840 MJ!m2:
desfasurata mai mare de 800 m2: g) cladiri lnchise sau lncaperi de produc\ie daca sun!
r) cladiri civile, cu excep\ia locuin\elor, avand un volum mai lndeplinite simultan urmatoarele condi\ii
mare de 10.000 m3. (i) au rise mare sau foarte mare de incendiu:
fn vederea echiparii cu hidran\i de incendiu exteriori, pentru (ii) au densitatea de sarcina tennica mai mare sau egala
cladirile cu func\iuni mixte se stabile9te riscul de incendiu 9i cu 420 MJ/m2:
functiunea civila ori de productie si/sau depozitare " (iii) au aria desfa9urata de peste 2.000 m2:
14. La punctul 6.2, dupa aiineatul (2) se introduce un nou h) cladiri lnchise sau lncaperi de depozitare, daca sunt
alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: lndeplinite simultan urmatoarele condi\ii
..:3) Re\elele de alimentare cu apa ale condominiilor cu peste (i) au densitatea de sarcina tennica mai mare sau egala
20 de unita\i individuale, definite potrivit legii locuin\ei, care nu cu 840 MJ/m2:
sunt racordate la retele de alimentare cu apa a localitatilor. se (ii) au aria desfa9urata de peste 600 m2:
prevad cu hidranti de incendiu exteriori." ' il parcaje subterane confonn reqlementarilor tehnice
15. Punctul 6:6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: specifice:
,.6.6. Pentru re\ele a caror' presiune nu poate asigura j) parcaje supraterane lnchise, daca este lndepl nita una
interven\ia directa, utilajul, accesoriile 9i materialul de interven\ie dintre urmatoarele condi\ii
se pastreaza la serviciul privat/voluntar pentru situa\ii de (i) au mai mult de 50 de autoturisme:
urgen\a. acolo unde aceste servicii sunt constituite, astfel Inca! (ii) au mai mull de 3 (trei) niveluri:
sa poata fi utilizate In caz de incendiu." (iii) sunt dispuse In cladiri lnalte, foarte lnalte sau cu sali
16. La punctul 6.19, litera a) se modifica si va avea aglomerate. indiferent de numarul autoturismelor:
urmatorul cuprins: ' k) alte cladiri civile lnchise, cu excep\ia locuin\elor, avand aria
,.:i) 120 de minute pentru cladirile din categoria de importan\a construita mai mare de 1.250 m2 si densitatea de sarcina
nomala si cu nivel de stabilitate la incendiu 111, IV sau V cladirile tennica mai mare sau egala cu 840 MJ/m2:
civile, cladiri de produc\ie 9i/sau depozitare 9i cladiri cu func\iuni I) spa\ii (o lncapere sau mai multe lncaperi, inclusiv
mixte:". circula\iile lor comune) cu destina\ia de discoteca sau club, cu
17. La punctul 6.25, alineatul (2) se modifica si va avea aria destasurata mai mare de 1.000 m2.
urmatorul cuprins: ' (2) fn 'cazul cladirilor cu mai multe compartirrente de
..:2) Am pl as area hidran\ilor de incendiu exteriori In localita;i incendiu, modul de echipare cu instala\ii automate de stingere a
se asigura conform reglementarii tehnice specifice" incendiilor, tip sprinkler, se stabile9te pentru fiecare
18. Punctul 6.36 se modifica ~i va avea urmatorul compartiment de incendiu In pa rte, cu excep\ia cladirilor lnalte
cuprins: si foarte lnalte."
,.3.36. Calculul hidraulic de dimensionare side determinare · 21. Punctul 7.3 se modifica si va av ea urmatorul cuprins:
a pierderilor tot ale de sarcina ale apei, In conductele re\ el el er .. 7 .3. Nuse prevad instala\ii automate de sting ere tip sprinkler
ram ficate, se efectueaza mai lntai pentru traseul principal (eel In cazurilc In care stingcrca inccndiului cc asiguril cu instala\ii
mai defavorabil ). determinandu-se sarcina hidrodinamica automate de stingere cu alte substan\e prevazute In prezenta
necesara a apei reci In punctul de racord al re\elei exterioare la reglementare tehnica gaze. pulbere. spuma, aerosoli, abur, apa
conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu apa a pulverizata. cea\a de apa etc, precum 9i atunci cand apa nu
localita\ii, Hnec [mH20], iar ramifica\iile se dimensioneaza In este indicata ca substan\a de stingere, situa\ie In care se prevad
Iim ite le s arci ni lo r di spon ibi Ie din no du rile respective a le tras eul ui instala\ii automate de stingere cu alte substan\e prevazute In
principal Sarcinile In exces se pot prelua prin robinete de reglaj normativ."
sau prin diafragme calibrate, dimensionate corespunzator" 22. La punctul 7.26, dupa alineatul (2) se introduce un
19. La punctul 6.40, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: ,.(3) Aria maxima controlata de o supapa de control 9i
..:2) Debitele de apa pentru stingerea din exterior a incendiilcr semnalizare apa-apa nu trebuie sa depa9easca 3.720 m2. In
la construc\iile agrozootehnice sunt cazul utilizarii sprinklerelor cu raspuns rapid ESFR."
a) 5 l/s pentru construc\ii cu nivel I 9i II de stabilitate la 23. Punctele 7.60-7.62 se modifica si vor avea
incendiu, precum 9i pentru construc\ii cu nivel 111-V de urmatorul cuprins: '
stabilitate la incendiu cu volum mai mic de 1.000 m3 fiecare: .. 7 .60. Sprinklerele murale nu trebuie amplasate In z:mele din
b) 10 l/s pentru construc\ii cu nivel 111-V de stabilitate la clasele de pericol mare de incendiu HH 9i In zonele de
incendiu, cu volum de peste 1.000 m3 fiecare." depozitare din clase de pericol mediu de incendiu OH sau
10 MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018

deasupra tavanelor suspendate. Ele pot fi instalate numai sub (4) Daca fncaperea are 9i alta destina\ie de cat sta\ie de
tavane plate pompare a apei destinate stingerii incendiilor, aparatele de
7.61. Sprinklerele murale trebuie utilizate numai fn control 9i semnalizare se monteaza fntr-un dulap metalic fnchis,
urm3toarele cazuri cu u9i\a 9i geam, asigurat cu fncuietoare 9i iluminat de ~ecuritate
a) fn zonele din clasele de pericol de incendiu LH, OH1, OH2 pentru interven\ii, nefiind obligatorii condi\iile de separare 9i de
9i fn OH3, fara depozitare; protejare a golului de acces prevazute la alin. (2) 9i (3)"
b) fn zonele din clasele de pericol de incendiu OH3 cu riscuri 28. Punctul 7.168 se modifica ~i va avea urmatorul
de c epoz it are; cuprins:
c) pentru protec\ia coridoarelor, canalelor de cabluri ~i ,, 7 .160. Proiectarea instala\iilor cu sprinklere cu raspuns rapid
stalpilor fn zonele din clasele de pericol de incendiu HH. trebuie sa se realizeze fn conformitate cu prevederile d n tabelul
7.62. Sprinklerele cu refulare plata trebuie utilizate numai fn 7.14 a, 7.14 b 9i SR EN 12845."
sp a\i i fnchi se, deasupra tavanel or false suspe ndate care nu sunt 29. Punctul 7.170 se modifica ~i va avea urmatorul
pline, precum cele de tip perforat, lamelar, fagure sau gratar si cuprins:
fn rafturi." ,, 7 .170. Sprinklerele cu raspuns rapid nu se utilizeaza fn
24. La tabelele 7.10-7.12, sintagma ,,Valorile minime de urmatoarele situatii
calcul al densitatii (intensitatii) de stropire" se fnlocuieste a) depozitare exponate Iara performan\e de comi:ortare la
cu sintagma ,,Valorile minime de calcul al densit~tii foe, cum ar fi. de exemplu, sulurile din stota;
(inten sit atii) de sti ngere". b) containere combustibile deschise la partea superioara;
c) produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost
25. Punctul 7.117 se modifica ~i va avea urmatorul
cuprins: dem onstrata. prin testare sau alte met ode, eficien\a acestui
sistem;
,,7 .117. Sta\iile de pompare trebuie sa fie realizate conforn
d) magazii fn care pentru produsele sau materialele
recomandarilor cap 10 din SR EN 12845 sau o reglementare
depozitate nu se cunoa9te modul de comportare fn caz de
echivalenta."
incendiu sau fn contact cu apa;
26. Punctul 7.120 se modifica ~i va avea urmatorul
e) depozitarea substan\elor care prezinta riscuri speciale
cuprins:
aerosoli, lichide inflamabile, alcooli, precum 9i a produselor fn
,,7.120. Pompa actionata de motorul diesel trebuie sa fie
ambalaje din polipropilena sau polistiren;"
complet opera\ionala 'rntr-un interval de 15 s de la fnceputul 30. La punctul 7.172, alineatul (2) se modifica si va avea
fiecarei proceduri de pornire"
urmatorul cuprins: '
27. Punctul 7.123 se modifica ~i va av ea urmatorul ,,(2) Daca prin construc\ie nu poate fi evitata realizarea golurilor
cuprins: sau deschiderilor. elementele de fnchidere a acestora trebuie
,,7 .123. ( 1) Aparatele de control 9i semnalizare trebuie sa fie prevazute cu dispozitive ac\ionate manual. Cortinele aferente
con'orm e cu SR EN 12259-2 sau cu SR EN 12259-3 sau o golurilor sau deschiderilor din acoperi9 trebuie sa fie !imitate ca
reglementare echivalenta. fnal\ime 9i astfel amplasate fncat distan\a dintre capetele sprinkler
(2) Aparatele de control 9i semnalizare (ACS), cu sa respecte distan\ele prevazute fn tabelul nr. 7.17."
dispozitivele anexe, se monteaza fntr-o fncapere proprie, 31 . Punctul 7.183 se modifica ~i va avea urmatorul
separata de restul construc\iei cu elemente rezistente la foe, cuprins:
corespunzator densita\ii sarcinii termice din fncaperile ,, 7 .183. Obstacolele continue am pl as ate sub capul sprinkler,
adiacente. dar minimum El 180 pentru pere\i 9i REI 90 pentru cum ar fi conductele instalatiei de tip sprinkler, conductele
plan9ee sau fntr-o alta fncapere cu alta destina\ie, cu densitatea instala\iilor utilitare sau ghen'e1e cu la\imi de pana la 0,3 m
de sarcina termica mai mica de 420 MJfm2 ori fn fncaperea amplasate la o distan\a, masurata pe orizontala, de eel pu\in
statiei de pompare a apei destinate stingerii incendiilor.
0 0,6 m fa\a de verticala capului sprinkler. nu necesita protec\ia
(3) fncaperea trebuie sa asigure spa\iul necesar exploatarii si suplimentara, dedesubt, cu alte sprinklere Capete sprinkler
repararii aparatelor de control 9i semnalizare, sa fie fncalzita si suplimentare se prevad sub obstacole cu la\imi mai llari sau
cu acces direct din spa\iile de circula\ie comuna, prin u9a cu amplasate la distan\e mai mici decal cele men\ionate •
rezisten\a la foe de minimum El2 90-C3 sau fncapere-tampon 32. La punctul 8.31, tabelul 8.1 se modifica si va avea
prevazuta cu u9i rezistente la foe El2 45-C3 ori direct din exterior. urmatorul cuprins: '

,,Tebelul 8.1
Criterii de proiectare pentru instala\ii de stingere a incendiilor cu apa pulverizata,
fr 1 fur 1qie Lie :;urr1l!u~lil!ilii ~uliLi

Densitatea de apa puverizata proiectata Timpu I de fu nqiona re Suprafa\a prolejata


(min.) (m2/su pa pa de inun dare)
mm/min. l/sm2

Buncarul de deseuri
5,0 0,083
- ·nal\imea de~eurilor~ 2 m;
7,5 0, 125
- ·nal\imea de9eurilor > 2 m ~ 3 m; 60 400
12,5 0.208
- ·nal\imea de9eurilor > 3 m ~ 5 m;
20,0 0,333
- ·nal\imea de9eurilor > 5 m.

Plastic expandat
10,0 0, 166 150
- ·nal\imea de depozitare ~ 2 m;
15,0 0.250 150
- ·nal\imea de depozitare > 2 m ~ 3 m; 60
22,5 0,375 200
- ·nal\imea de depozitare > 3 m ~ 4 m;
30,0 0,500 200"
- ·nal\imea de depozitare > 4 m.
MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018 11

S3. Punctul 9.21 se abroga. 41. La punctul 13.14, alineatul (1) se modifica ~i va av ea
S4. La punctul 12.3, alineatul (2) se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:
urmatorul cuprins: ,,13.14. (1) Pompele de incendiu se monteaza astfel lncat
..:2) Se pot adopta solu\iile de alimentare cu apa prezentate nivelul rezervei de apa pentru incendiu sa fie mai sJs decal
In pct 12.2 alin. (1) lit. a), b), c) 9i e) cu urmatoarele condi\ii partea superioara a corpului pompei (pompa fnecata)
a) instala\ia de incendiu se racordeaza direct la conducta de Conductele de legatura lntre pompe 9i rezervornu se monteaza
alimentare cu apa daca compania de apa certifica In scri3 deasupra nivelului rezervei de apa pentru incendiu. Facexcep\ie
func\ionGroG ro\oloi IG dobitul 9i prosiunilo nooosGro funo\ionilrii pompele prevazute cu sisteme de autoamorsare agrementate
instala\iei de stingere a incendiilor: tehnic, care se monteaza conform indica\iilor producatorului"
b) rezervoare de acumulare cu capacitate total a 9i sta\ie de 42. Punctul 13.19 se modifica ~i va avea urmatorul
pompare, cand compania de apa nu asigura debitul 9i presiunea cuprins:
necesare func\ionarii instala\iei de stingere a incendiilor: ,, 13 .19. ( 1) Cand se monteaza mai mult de doue pompe,
c) rezervoare de acumulare cu capacitate redusa 9i sta\ie de
pentru una sau mai multe re\ele, se admite prevederea unei
porrpare, daca compania de apa certifica In scris func\ionarea conducte de aspira\ie - tip colector - prevazuta cu eel pu\in
doua sorburi. calculate fiecare pentru lntregul debit teoretic In
re\e ei la debitul constant, dar insuficiente func\ionarii instala\iei
caz de incendiu 9i astfel realizate lncat, In cazul unei avarii la
de stingere a incendiilor:
elementele componente, sa se asigure func\ionarea instala\iei la
d) rezervor-tampon lnchis 9i sta\ie de pompare, daca
parametrii proiecta\i.
compania de apa certifica In scris func\ionarea re\elei, la debt
(2) Pentru pompele aferente instala\iei automate de stingere
9i presiune constante, dar insuficiente func\ionarii instala\iei de cu sprinklere se respecta schemele de montare prevazute In
stingere a incendiilor 9i solu\ia se adopta conform cap 9.5 din SR EN 12845."
SR EN 12845." 43. Punctele 13.21-13.23 se modifica ~i vor avea
SS. Punctul 12.4 se modifica ~i va avea urmatorul urmatorul cuprins:
cuprins: .. 13 .21. Alimentarea cu apa a instala\iilor de stingere de la
,,12 .4. Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor se po ate autospecialele de interven\ie se realizeaza In conformitate cu
pastra In rezervoare de acumulare independente sau comune, prevederile normativului.
care servesc 9i al\i con sum a tori." 13.22. Sta\iile de pompare pentru apa de incendiu pot fi
~6. Punctele 12.11 ~i 12.12 se modifica ~i vor avea instalate in cladiri independente sau pot fi inglobate in cladiri
urmatorul cuprins: civile ori de produc\ie 9i/sau depozitare care au rise de incendiu
,, 12.11. La toate rezervoarele 9i bazinele amplasate la o mare, mijlociu. mic ori alipite de acestea.
distan\a mai mica de 1.000 m de construc\ie, inclusiv la cele 13.23. (1) fncaperile sta\iilor de pompare, lnglobate sau
interioare, se prevede posibilitatea alimentarii cu apa direct din alipite cladirilor cu alte destina\ii, se separa de res tu I cladirii prin
acestea a pompelormobile de interven\ie In caz de incendiu prin elemente rezistente la foe.
intermediul racordurilor Storz DN 100. Fae excep\ie rezervoarele (2) Sta\iile de pompare pentru stingerea incendiulu dispuse
independente 9i rezervoarele interioare, cu capacitate de In construc\ii, care asigura un debit de stingere mai mare de
maximum 10 m3, 9i rezervoarele la care nu se asigura lnal\imea 4,21/s, se separa fa\a de restul construc\iei cu elemente clasa
maxima de aspira\ie. de rea c\i e Ia foe A 1 sau A2-s 1d0, rezi stente Ia fo c corespunz ato r
12 .12. Punctele de alimentare a pompelor mobile de densita\ii sarcinii term ice ( q) din lncaperile adiacente, dar
incendiu din bazine sau rezervoare exterioare. pre cum 9i minimum El/RE I 180 pentru pere\i 9i minimum REI SO pentru
punctele de sta\ionare a pompelor se recomanda sa fie plan9ee.
ami:lasate la minimum 10 m de cladirile cu nivel de stabilitate la (3) Sta\ia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor care
foe 1-11 9i la 20 m de cele lncadrate In nivelurile de stabilitate Ill-'/ asigura un debit mai mare de 4,21/s poate sa comunice cu restul
sau fa\a de depozite deschise de materiale 9i lichide construc\iei printr-un gol func\ional protejat cu u9a rezistenta la
combustibile." foe El2 90-C3 sau prin lncapere-tampon prevazuta cu u9i
S7. La punctul 12.15, dupa alineatul (2) se introduce un rezistente la foe El2 45-C3
(4) fn lncaperea sta\iei de pompare a apei pentru stingerea
nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: incendiului care asigura un debit mai mare de 4,2 1:s se pot
,,(3) Caminele de alimentare directa cu apa a pompelcr
monta numai instala\iile, dispozitivele 9i aparatele 3pecifice
motile In caz de incendiu constituie o alternativa la alimentarea
acestei func\iuni 9i va avea asigurata o cale de a~ces din
cu apa a pompelor mobile direct din rezervoare 9i bazine prin exterior (u9a directa din exterior sau dintr-o scara co11una de
intermediul racordurilor Storz DN 100."
circula\ie)
S8. Punctul 13.2 se modifica ~i va avea urmatorul (5) Sta\iile de pompare a apei pentru stingerea ircendiilor
cuprins: care asigura un debit mai mic sau egal cu 4,2 l/s se separa de
,,13.2. Alimentarea cu energie electrica a pompelor 9i a restul construc\iei cu elemente clasa de reac\ie la foe A 1 sau
robinetelor de incendiu se face In conforrnitate cu Norrnativul 17" A2-s 1dO, rezistente la foe corespunzator densita\i sarcinii
S9. La punctul 13.3, alineatul (3) se abroga. termice (q) din lncaperile adiacente, dar minimum El/REI 60
40. Punctul 13.11 se modifica ~i va avea urmatorul pentru pere\i 9i minimum REI 45 pentru plan9ee. Sta\ia poate
cuprins: sa comunice cu restul construc\iei printr-un gol func\ional
,, 13.11. lnstala\iile automate de stingere a incendiilcr protejat cu u9a rezistenta la foe El2 30-C3 tara a fi obligatoriu
( sprnkl ere standard sa u spri nkl ere de sch is e, a pa pu Iv eriz ate) accesul din exterior (u9a directa din exterior sau dintr-o scara
au asigurate debitele 9i presiunile de stingere pe tot timpul comuna de circula\ie). Sta\ia poate sa aiba acces dintr-un
teoretic de interven\ie prin sta\ii de ridicare a presiunii " hol/corid or afl at In le gatura di rec ta cu o scara de ev acJa re."
12 MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018

44. Punctul 13.25 se modifica ~i va av ea urmatorul domeniile recomandate pentru instala\iile de stingere cu abur a
cuprins: incendiilor sunt prezentate fn anexa nr. 27."
,,13.25. fncaperile fn care se gasesc pompele de incendiu se 52. La punctut 28.3, atineatul (1) se modifica ~i va avea
prevad cu legatura telefonica directa cu serviciul privat/voluntcr urmatorul cuprins:
pentru situa\ii de urgen\a, constituit conform reglementarilcr .. 28.3. (1) Beneficiarul trebuie sa realizeze, fn ~ondi\iile
specifice, atunci cand debitul de apa pentru stingerea incendiului art. 27.8, cu o persoana fizica sau juridica autorizata, pe baza
din interior 9i exterior este mai mare de 20 l/s ... unui program de verificari 9i mentenan\a, eel pu\in semestrial,
45. Punctul 13.27 se abroga. verificarea functionarii instala\iei sub presiune, cu furtunul
46. La punctul 13.31, literele a) ~i f) se modifica ~i vor derulat complet, pentru a constata daca
avea urmatorul cuprins: a) nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri 9i crapaturi pe
..:i) daca instala\ia are hidran\i interiori 9i hidran\i exteriori de fntreaga lungime a furtunului; fn cazul unui semn de defect,
incendiu, se considera - la construc\iile civile, precum 9i la furtunul se fnlocuie9te imediat cu un alt furtun fncercat la
cladirile de produc\ie 9i/sau depozitare care sunt echipate cu presiunea de lucru maxima;
instala\ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, din b) dispozitivele de fixare sunt solide 9i nedeteriorate;
categoria de importan\a normala - func\ionarea hidran\ilor de c) debitul de apa este continuu 9i suficient (se recomanda
incendiu interiori ti mp de 10 minute, iar a eel or exteriori fn utilizarea unui debitmetru 9i a unui manometru);
urm3toarele 180 de minute; d) sistemul de derulare func\ioneaza u9or;
e) \eava func\ioneaza corespunzator"
f) pentru parcajele subterane din categoria P1 9i P2, definite 53. Punctul 28.12 se modifica ~i va avea urmatorul
conform reglementarilortehnice specifice, care nu sunt echipate cuprins:
cu i1stala\ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, .. 2812. Efectuarea lucrarilor cuprinse fn graficul de verificare,
parcaje supraterane fnchise cu mai mult de 10 autoturisme ori reparatii curente si mentenanta se realizeaza de catre
cu peste 2 (doua) niveluri, parcaje supraterane deschise cu beneficiar, fn condi\iiie pct 27.8, prln persoane fizice saujuridice
peste 2 (doua) niveluri sau cu mai mult de 50 autoturisme, cladiri autorizate."
de produc\ie 9i/sau depozitare care nu sunt echipate cu instala~i 54. Punctul 31.5 se modifica ~i va avea urmatorul
autcmate de stingere a incendiilortip sprinkler, fn primele 30 de cuprins:
minute se asigura func\ionarea hidran\ilor de incendiu interior, .. 31 .5. E fectua re a Iucraril or cuprin se fn graficul de veri fi ca re,
iar fn urmatoarele 180 de minute se asigura numai func\ionarea repara\ii curente ~i mentenan\a se realizeaza de catre
hidran\ilor de incendiu exteriori ." beneficiar, fn condi\iile pct 27.8, prin persoane fizice saujuridice
47. Punctul 23.50 se modifica ~i va av ea urmatorul autorizate."
cuprins: 55. Punctut 31.38 se modifica ~i va avea urmatorut
.. 23.50. (1) Conectarea la re\eaua de alimentare cu energie cuprins:
electrica a generatoarelor de aerosoli cu ac\ionare electrica se .. 31.38. Calitatea spumantului concentrat Se urmaresc
realizeaza obligatoriu fn urmatoarea ordine minimum urmatoarele
a) se conecteaza firele la terminalele generatorului de a) sediment;
aerosoli; b) viscozitate;
b) se conecteaza firele la componentele sistemului de c)pH;
stingere a incendiilor; d) tensiune superficiala;
c) se conecteaza firele la sursa de energie e) coeficient de etalare;
(2) Generatoarele de aerosoli cu ac\ionare prin fitil termic sau f) fnfoiere 9i drenaj ..
element fuzibil pot av ea aceste dispozitive asamblate la unitatea 56. Punctul 31.40 se modifica ~i va avea urmatorul
activa." cuprins:
48. Punctul 23.51 se abroga. .. 3140. La fiecare trei ani de la data achizi\iei spumantului se
49. Punctul 24.32 se renumeroteaza ca punctul 24.31, se face o fncercare de stingere conform SR EN 1568 pe o proba
modifica ~i va avea urmatorul cuprins: luata din rezervor."
.. 24.31. (1) Etan9arile de vapori trebuie prevazute pentru a 57. Punctul 32.5 se modifica ~i va avea urmatorul
p reve ni scurg erea fn ae r a gaz el or s au va pori Ior din cuprins:
rezi;1voarele cu capac fix. .. 32.5. Efectusres lucrilrilor cuprinse In grsficul de verificsre,
(2) Aceste dispozitive trebuie sa fie rezistente la ac\iunea repara\ii curente 9i mentenan\a se realizeaza de catre
vaporilor de produs stocat fn cazul ac\ionarii sistemului de beneficiar, fn condi\iile pct 27.8, prin persoane fizice saujuridice
spuma, aceste dispozitive trebuie sa poata fi distruse sau u9cr autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 307 /2006 privind
de ceschis. apararea fmpotriva incendiilor, cu modificarile 9i completarile
(3) Etan9arile de vapori trebuie sa fie conforme cu cerin\ele ulterioare."
EN 13565-1." 58. Punctul 32.31 se modifica ~i va avea urmatorul
50. Punctul 24.100 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:
cuprins: .. 32 .31. Se verifica stare a pulberii stocate fn rezervoare
.. 24.100. Conductele amplasate fn cladiri 9i fn exteriortrebuie densitate aparenta, analiza granulometrica, rezisten\a la
sa f e marcate fn func\ie de mediul fluid transportat conforn aglutinare 9i aglomerare. hidrofobie 9i con\inut de apa"
reglementarilortehnice specifice" 59. Punctul 32.32 se modifica ~i va avea urmatorul
51. Punctul 26.1 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:
cuprins: .. 32 32 Determinarea parametrilor descri9i la pct 32.31 se
.. 26.1. Proprieta\ile aburului ca substan\a de stingere a realizeaza conform prevederilor standardului SR EN 615, la un
incendiului. mecanismul stingerii cu abur a incendiilor 9i laborator acreditat"
MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018 13

60. Anexa nr. 3 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:


A/JEXA Nr. 3
Numarul jeturilor fn functiune simultana i:entru instala\ii cu hidran\i de incendiu interiori
Deb itu I de calcul
Nr. Nu marul jeturilor In
Destin a\ia ~i caracteristicile clad irii protejate al instala;iei
crt. funqiune simultana ills)

-Cladiri administrative, pentruturism, cult, fnva\amant. financiar-bancare


~i sport
- Gari, autogari 9i aerogari
- Spatii accesibile publicului din sta\iile de metrou
1. - Cladiri cu sali aglomerate, cu excep\ia salii aglomerate
- Constructii civile cu Ac> 600 m2 9i mai mull de 3 (:rei) niveluri
supraterane, cu exceptia locuintelor
a) cu un volum mai mic de 25.000 m3 1 2,1
b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare 2 4.2

- Cladiri pentru comert. cultura, sanatate 9i cele de "nva\amant care


adapostesc copii de varsta pre9colara
- Cladiri de productie 9i/sau depozitare
- Cladiri cu func\iuni mixte
'•
~. - Garaje, depourile pentru tramvaie 9i vagoane deslinate circula\iei pe
caile ferate, parcaje subterane sau supraterane, cladiri 9i spa\ii
subterane•
a) cu un volum mai mic de 5.000 m3 1 2,1
b) cu un volum de 5.000 m3 sau mai mare 2 4.2
- Sali aglomerate
~ - Sali de competi\ii sportive cu o capacitate de peste 600 locuri
.J.
a) situate fn cladiri cu nivel de stabilitate la incendiu I 9i II 2 4,2
b) situate fn cladiri cu nivel de stabilitate la incendiu Ill 9i IV 3 6,3
4. Cladiri fnalte 2 4,2
- Teatre, cluburi 9i case de cultura, cu scena amencjata
"
.J. a) cu mai pu\in de 1.000 locuri 3 6,3
b) cu 1.000 locuri sau mai mull 4 8,4
Cladiri foarte fnalte
6. a) cu un volum pana la 50.000 m3 3 6,3
b) cu un volum peste 50.000 m3 4 8,4
No TA 1 • Bataia eficace a unui jet trebuie sa asigure, ::ientru presiunea de 2 bari, urmatoarele lungimi minime
a) 10 metri pentru jetul compact;
b) 6 metri pentru jetul pulverizat sub forma de perdea;
c) 3 metri pentru jetul pulverizat conic.
No TA 2 Debilele men\ionate fn coloana 4 reprezinta valoarea cumulata a jeturilor fn functiune simultana.
NOT A 3 La stabilirea numarului jeturilorfn functiune simultana se va tine seama 9i de prevederile reglementarilcrtehnice
fn vigoare
No TA 4 Cazurile cand doua jeturi fn functiune simultana trebuie sa atinga amandoua fiecare punct din interiorul frcaperilor
sunl prevazute fn mod expres fn normativ 9i fn reglementarile specifice"

61. Anexa nr. 6 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:


.AIJEXA Nr. 6
Debitul pentru un incendiu exterior qie[l/s) 9i numarul de incendii simultane pentru centre populate
\Jumarul locuitorilor din centrul q;.ll/s)
populat Num aru I de incen dii simultan e
(N) (n)
cladiri cu 1 ... 4 niveluri clad iri cu peste 4 niv eluri
~ 5.000 1 5 10
5 001 ... 10.000 1 10 15
10 001 ... 25.000 2 10 15
25 001 ... 50.000 2 20 25
50 001 ... 100.000 2 25 35
100 001 ... 200.000 2 30 40
200 001 ... 300.000 3 40 55
14 MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018

\J umarul locuito rilor din centrul q;.[l/s]


Num aru I de incen dii simultan e
populat
(n)
(N) cladiri cu 1 ... 4 niveluri clad iri cu peste 4 niv eluri

300 001 ... 400.000 3 - 70


400 001 ... 500.000 3 - 80
500 001 ... 600.000 3 - 85
600 001 ... 700.000 3 - 90
700 001 ... 800.000 3 - 95
800 001 ... 1.000.000 3 - 100

OBSERVATll
1. Valorile din anexa nr. 6 se aplica 9i fn cazul cartierelor izolate. separate de centrul populat printr-o zona neconstruita,
mai lata de 300 m.
2. Debitul pentru un incendiu (Q;e) 9i numarul de incendii simultane (n) pentru centrele populate cu peste 1.00J.000 de
locuitori se determina pe baza de studii speciale"
62. La anexa nr. 7, observatia nr. 3 se modifica si va avea unnatorul cuprins:
,,3. Pentru stabilirea debitelor la cladiri cu mai multe rompartimente de incendiu, debitul se alege pentru compartimentul
cu volumul eel mai mare."
63. Anexa nr. 8 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:
,A/JEXA Nr. 8

Debitul de apa pentru stingerea din exterior c unui incendiu Q;e la cladiri de productie 9i depozitare

Debitul de apa pentru stingerea unui incendiu, q;.[l/s] raportat la volumul compartimentului de
Nivelul incen diu. In m3
de ;tab1htate
Risc de ince ndiu 2001 3001 5001 20001 50001 200001
la incendiu pana peste
al cladirii la 2000 400000
3000 5000 20000 50000 200000 400000

Mijlociu (mediuYcategoria D
pericol de incendiu,
mic/categoria E pericol de
5 5 5 10 10 10 20 (15) 20 (15)
incendiu
I, II
Foarte mare/categoria A
5 10 10 15 20 (15) 30 (20) 35 (25) 40 (30)
sau B pericol de incendiu,
mare/categoria C pericol
de incendiu

Mijlociu (mediuYcategoria D
pericol de incendiu,
5 5 10 15 (10) 20 (15) 30 (20) - -
mic/categoria E pericol
Ill
de incendiu 15 (10) ?O (15) '.\O (?O) 40 ('.\O)
5 10 - -
Mare/categoria c pericol
de incendiu

Mijlociu (mediuYcategoria D
pericol de incendiu,
5 10 15 (10) 20 (15) 20 (15) - - -
mic/categoria E pericol
IV, V
de incendiu
5 15 20 (15) 25 (20) 40 (30) - - -
Mare/categoria C pericol
de incendiu

OBSERVATll
1. Pentru stabilirea debitelor la clad ire fmpartite fn compartimente de incendiu, debitul de apa se calculeaza pentru
compartimentul cu volumul eel mai mare.
2. Valorile din paranteze se aplica pentru construc\iile echipate cu instala\ii de stingere cu sprinklere "
MONITORUL OFICIALAL ROM<\NIEI, PARTEA I, Nr. 966/15Xl.2018 15

64. Anexa nr. 9 se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:


,A/JEXA Nr. 9
Debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu Qie la cladiri monobloc

Debitul de apa pentru stingerea unui incendiu, q;.[1/s[


raportat la volumul compartimentului de incendiu In m3

Rise de incen diu


400001 700001
pana la 100001 200001 300001 500001 600001
100000 800000 ~i
200000 300000 400000 500000 600000 700000 peste

Foarte mare/categoria A sau B pericol


de incendiu, mare/categoria C pericol
30 (20) 40 (3)) 50 (40) 60 (45) 70 (50) 80 (55) 90 (60) '00 (65)
de incendiu, mijlociu (mediuYcategoria D
pericol de incendiu
Mic/categoria E pericol
15 (10) 20 (15) 25 (20) 30 (20) 35 (25) 40 (30) 45 (35) 50 (40)
de incendiu

OBSERVATll
1. Pentru stabilirea debitelor la clad ire fmpar\ite fn compartimente de incendiu, debitul de apa se calculeaza pentru
compartimentul cu volumul eel mai mare.
2. Valorile din paranteze se aplica pentru construc\iile echipate cu instala\ii de stingere cu sprinklere "
Art. II. - Contractele pentru serviciile de proiectare fncheiate pana la data intrarii fn vigoare a prezentului ordin se
finalizeaza cu respectarea reglementarilor tehnice fn vi go are l:i data semnarii acestora.
Art. Ill. - Prezentul ordin se publica fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvotarii regionale 9i administra\iei publice,


Paul Stanescu

Bucuresti, 25 octombrie 2018.


Nr. 6026

DE
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE fN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea
realizarii lucrarilor de racordare la retelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul
pre~edintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 95/2018

Avand fn vedere prevederile art. 25 alin. (1) 9i ale art. 46 alin. (1) din Legea energiei electrice 9i a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificarile 9i completarile ulterioare,
fn temeiul dispozi\iilor art. 5 alin. (1) lit. c) 9i ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea 9i func\ionareaAutorita\ii l\la\ionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari 9i completali
prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

pre~edintele Autoritatii Na~ionale de Reglementare fn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea scrisoare de garan\ie bancara sau alt instrument de garantare
serviciilor fn vederea realizarii lucrarilor de racordare la re\elele emis de o societate de asigurari, instrument care va avea
electrice de interes public. aprobate prin Ordinul pre9edintelui aceea9i for\a juridica 9i aplicabilitate ca scrisoarea de garan\ie
Autorita\ii Na\ionale de Reglementare fn Domeniul Energiei bancara, fiind necondi\ionat, ferm, irevocabil 9i reprezentand o
nr. S5/2018, publicat fn Monitorul Oficial al Romaniei nr. 517 din garan\ie autonoma 9i independenta; instrumentul de garantare
25 iunie 2018, se modifica dupa cum urmeaza nu va con\ine termeni 9i condi\ii de excludere/limitare a
-La articolul 22 alineatul (1), litera b) va av ea urmatorul raspunderii OE pentru obliga\iile asumate prin Contra~! 9i va fi
cuprins: valabil pana la data semnarii PVRF, aferent lucrarilor executate
,,::i) garan\ia de bun a execu\ie va fi constituita prin virament fn baza Contractului ;".
bancar fntr-un cont de garan\ie de bun a execu\ie deschis de OE Art. II. - Compania Na\ionala de Transport al Energiei
fn fcvoarea OR la o banca a great a de par\ile contractante, prin Electrice ..Transelectrica" - SA, operatorii de distribu\ie din