Sunteți pe pagina 1din 21

Ghid cu privire la desfășurarea practicii de specialitate

de către studenții Facultății de Relații Economice Internaționale


din cadrul Academiei de Studii Economice din București

CUPRINS

1. Modul de realizare a stagiului de practică

2. Documente care atestă efectuarea stagiului de practică: adeverința de


finalizare a stagiului de practică, proiectul și caietul de practică

3. Descrierea procesului de evaluare a activităților desfășurate în cadrul stagiului de


practică

4. Anexe: convenție de practică, proiect de practică de specialitate, caiet de practică,


model adeverință de finalizare a stagiului de practică.

1. Modul de realizare a stagiului de practică

1.1. Definirea stagiului de practică

Stagiul de practică este ansamblul activitățior desfășurate de către studenți în


conformitate cu prevederile
 Legii Educației Naționale nr. 1/2011
 Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor și a studenților
 Legii nr. 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind
practica elevilor și a studenților
 Ordinului MECT nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general privind
organizarea stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licență și masterat
 Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul studiilor universitare de
licență/ de masterat
 Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în
cadrul programelor de studii universitare de licență/ de masterat.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu planurile de învățământ specifice pentru


fiecare program de studii universitare de licență/ de masterat și au drept scop acumularea
unor competențe specializate și transversale definitorii pentru programele de studii
universitare oferite de Facultatea de Relații Economice Internaționale. Practica de
specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului de acumulare și dezvoltare
a cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor cognitive necesare pentru relaționarea
dinamică și proactivă cu mediul socio-economic și de angajarea absolvenților pe posturi
care necesită competențele acumulate pe parcursul pregătirii universitare. În perioadele
aferente stagiilor de practică se urmărește consolidarea legăturii între mediul universitar
și cel socio-profesional.

1.2. Când se realizează stagiul de practică

Stagiul de practică este prevăzut în planurile de învățământ pe parcursul semestrului 2 al


anului al doilea de studiu atât la ciclul de studii universitare de licență, cât și la ciclul de
studii universitare de masterat.

Stagiul de practică poate fi efectuat și într-o altă perioadă față de cea prevăzută în planul
de învățământ, evaluarea urmând a se realiza în perioada prevăzută în prezentul Ghid.
1.3. Durata stagiului de practică

Durata stagiului de practică reprezintă perioada în care studentul este prezent și implicat
în rezolvarea sarcinilor specifice posturilor conforme cu pregătirea sa. Stagiul de practică
are o durată de minim 84 de ore pentru studenții înscriși în ciclul de studii universitare de
licență care se pot desfășura comasat pe o perioadă de 3 săptămâni sau pe parcursul
anului 2 de studiu și minim 280 de ore desfășurate comasat pe o perioadă de 14
săptămâni pentru studenții înscriși în ciclul de studii universitare de masterat.

1.4. Coordonarea studenților pe durata desfășurării stagiului de practică

Practica se desfășoară sub îndrumarea unui tutore care are pregătirea și experiența
pentru a completa și consolida cunoștințele teoretice însușite de student în cadrul
programului de instruire.

Din partea Facultății de Relații Economice Internaționale, îndrumarea studenților pe


parcursul desfășurării practicii de specialitate se realizează de către cadrele didactice
supervizoare. Repartizarea cadrelor didactice suprevizoare care vor coordona grupele de
studenți se stabilește anual prin statul de funcții al Departamentului de Relații Economice
Internaționale și Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. Programul de consultații pentru
practică este stabilit în orar și se comunică prin intermediul paginii personale.

NOTĂ: Studenții din ani anteriori care nu au promovat practica de specialitate vor
consulta repartizarea pe cadre didactice supervizoare a studenților din anul II curent și își
vor alege grupa și cadrul didactic supervizor sub a cărui îndrumare vor desfășura stagiul
de practică și vor întocmi documentele aferente.
1.5. Documentele necesare înainte de începerea stagiului

Stagiul de practică se poate efectua, pe bază de convenție cadru (Anexa 1) sau


adeverință de salariat și fișa postului.

Convenția cadru se încheie anticipat desfășurării activității de practică, de obicei la


începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul de practică, în conformitate cu
prevederile fișelor de disciplină, la organizații din domeniul producției, comerțului și
serviciilor, la bănci și alte organizații ale pieței financiare și de capital, la institute de
cercetări de profil, la instituții ale administrației publice centrale sau locale sau în alte
organizații cu personalitate juridică din țară sau străinătate, la misiunile diplomatice din
România sau la cele ale țării noastre aflate în străinătate, în centrele de cercetare ale
facultății sau ale instituțiilor partenere, în întreprinderile simulate și în bazele de practică
organizate de către departamentele facultății sau de către organizațiile studențești și care
au fost aprobate în prealabil de către Consiliul Facultății REI.

Pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență, convențiile


de practică trebuie să fie încheiate și depuse la prodecanul care are în atribuții
coordonarea acestei activități curriculare nu mai târziu de expirarea unei perioade de
maximum 30 de zile calendaristice de la începerea semestrului în care este prevăzută
practica de specialitate. Pentru studenții înmatriculați la ciclul de studii universitare de
masterat, convențiile de practică trebuie încheiate anterior datei la care începe semestrul
în care este prevăzută această obligație curriculară (respectiv cel înainte de începutul
semestrului al II-lea al anului 2 de studiu).

Perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ ale programelor de studii


universitare de licență se pot echivala cu perioade de angajare part time sau full time
dacă în fișa postului ocupat sunt cuprinse activități care pot contribui la acumularea de
competențe și aptitudini practice specifice calificărilor pe care le obțin studenții la
finalizarea programului de studii pe care îl urmează. În acest caz, in perioadele prevăzute
pentru încheierea convențiilor de practică, studenții trebuie să prezinte, la prodecanul
care are în atribuții coordonarea acestei activități curriculare, o adeverință care atestă
calitatea de angajat și un duplicat al fișei postului ocupat oficializat prin semnătura
și ștampila organizației respective pentru a se verifica compatibilitatea între atribuțiile
exercitate la locul de muncă și prevederile fișei disciplinei practică de specialitate.

Stagiul de practică se poate efectua și în conformitate cu programele de practică


promovate și susținute de către facultate (departamentele și centrele de cercetare ale
facultății) sau de către organizațiile studențești. Aceste programe concepute pentru
organizarea practicii de specialitate trebuiesc prezentate conducerii facultății, anterior
începerii semestrului în care este prevăzută practica de specialitate pentru a fi înaintate
spre aprobare Consiliului facultății. Perioada de practica desfășurată în cadrul unor
programe care nu au fost aprobate în prealabil de către Consiliul facultății nu va fi
considerată echivalabilă.

Pentru studenții care au făcut parte din grupurile țintă ale unor proiecte în care Academia
de Studii Economice din București este beneficiar, având ca obiect principal practica de
specialitate precum și pentru cei care participă la programele de mobilitate ale Academiei
de Studii Economice, se aplică prevederile contractuale ale acelor programe.

Studenții au obligația ca, înainte de începerea stagiului de practică, să se asigure că le-


a fost aprobată echivalarea perioadei de practică cu perioade de angajare part time sau
full time și că a fost semnată convenția de practică de către toate părțile implicate în acest
proces.
2. Documente care atestă efectuarea stagiului de practică: adeverința
de finalizare a stagiului de practică, proiectul și caietul de practică

2.1. Adeverința de finalizare a stagiului de practică

La finalizarea stagiului de practică studenții vor trebui să obțină o adeverință din partea
partenerului de practică în care se menționează numărul mimin de ore desfășurate,
modul în care s-a comportat studentul și calificativul acordat de către tutorele de practică.
Acest document atestă desfășurarea efectivă a programului de practică.

Adeverința de finalizare a stagiului de practică (Anexa 4) îi va fi prezentată prodecanului


de resort înainte de data când este programat colocviul de practică. În situații
excepționale, studenții îi pot prezenta adeverința cadrului didactic supervizor în ziua în
care se desfășoară colocviul de practică.

2.2. Proiectul și caietul de practică

Stagiul de practică de specialitate se va finaliza cu un Proiect de practică elaborat în


relație cu o temă convenită cu tutorele de practică și avizată în prealabil de către cadrul
didactic desemnat să supervizeze această activitate. Proiectul de practică va trebui să
respecte structura cuprinsă în Anexa 2. In alegerea temei pentru Proiectul de practică se
va pleca de la o situație concretă, specifică pentru partenerul de practică, insistându-se
asupra modului concret în care se poate soluționa aceasta.

Desfășurătorul activităților aplicative derulate pe parcursul stagiului de practică va fi


cuprins în Caietul de practică elaborat în conformitate cu template-ul prevăzut în Anexa
3. În acest document vor trebui menționate și detaliate tipurile de activități la care a
participat studentul, provocările cu care acesta s-a confruntat și modul de rezolvare a
acestora, soluțiile inovative identificate, studiile de caz relevante, recomandările cu privire
la adoptarea de soluții noi la problemele curente ale organizației.
Proiectul și Caietul de practică sunt documente absolut necesare în procesul de evaluare
a studenților cu ocazia colocviului de practică. Aceste două documente trebuie elaborate
și prezentate cu ocazia examinării atât de către studenții care desfășoară practica în baza
unei convenții de practică cât și de cei care au desfășurat practica sub forma angajării
part time sau full time. Neprezentarea celor două documente avizate de către cadrul
didactic supervizor și de către tutorele desemnat de către partenerul de practică va
conduce la neacceptarea studentului la colocviu și la repetarea stagiului de practică.

3. Descrierea procesului de evaluare a activităților desfășurate în


cadrul stagiului de practică

Procesul de evaluare a activităților aferente stagiului de practică se compune din două


etape: evaluarea pe parcursul perioadei de practică și evaluarea finală cu ocazia
colocviului de practică.

Colocviul de practică se susține:


 Pe parcursul sesiunii de evaluare, după încheierea perioadei de practică prevăzută
în graficul activităților didactice (în cazul studenților de la programele de licență);
 În ultimele două săptămâni ale semestrului II (în cazul studenților de la programele
de masterat).

Colocviul de practică se va susține pe grupe administrative cu comisii de examinare


constituite conform prevederilor regulamentare. Din comisiile de examinare la practică
pot face parte reprezentanți ai asociațiilor profesionale de profil și tutori din partea
partenerilor de practică. Din comisie trebuie să facă parte cel puțin 2 cadre didactice.

La colocviul de practică evaluarea se va face ținând cont de: 1. proiectul de practică și


caietul de practică, 2. prezentarea de către student a acumulărilor profesionale realizate
pe parcursul stagiului de practică și maniera în care se răspunde la întrebările membrilor
comisiei de examinare și 3. evaluarea efectuată de tutorele de practică și inclusă în
adeverința de finalizare a stagiului de practică. Studenții vor trebui să pună accentul pe
aspectele aplicative cu privire la tema abordată în cadrul Proiectului de practică și să
dovedească capabilitatea de a structura adecvat ideile, de a argumenta ipotezele relevate
și de a asigura congruneța dintre aspectele teoretice și cele practic-aplicative.

IMPORTANT! Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de


practică și la susținerea unui nou colocviu de evaluare în anul universitar următor.
Colocviul de practică se poate susține în sesiunea de restanțe daca stagiul de practică a
fost efectuat integral până la data susținerii acestuia.
Anexa 1
CONVENŢIE CADRU
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:


Academia de Studii Economice din Bucureşti (denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de Rector
prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, adresa organizatorului de practică: Piaţa Romană nr. 6, sector 1, cod poştal 010374, Bucureşti, email:
rectorat@ase.ro, telefon: 021.319.19.00, fax: 021.319.18.99.
…….............................................................................. (denumită în continuare partener de practică), reprezentată de
(numele si calitatea) dl/dna..............................................................................................., adresa partenerului de practică:
.............................................................................................................., CIF ……………………., adresa unde se va desfăşura stagiul
de practică: ..........................................................................................................., email:…………........................., telefon:
..................................
Student/masterand …………..…………………........................................................................... (denumit în
continuare practicant) CNP……...................................., ziua naşterii............................, locul naşterii ......................................,
cetăţean......................................., paşaport (dacă este cazul)........................., permisul de şedere (dacă este cazul)
...................................., adresa de domiciliu ................................................................................................................................, adresa
unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică ......................................................................................................., înscris
în anul universitar ....................., la Academia de Studii Economice din Bucureşti, facultatea Relații Economice Internaționale, anul
de studii ……, seria.........., grupa..................., email:…………........................, telefon:.................................
ARTICOLUL 1
Obiectul convenţiei-cadru
(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte,
efectuat de practicant.
(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul
de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în
portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior.
ARTICOLUL 3
Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Stagiul de practică va avea durata de...........................
(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la (zi/lună/an)..........................până la
(zi/lună/an)..............................
ARTICOLUL 4
Plata şi obligaţiile sociale
(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):
□ Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr.
72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.
□ Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.
□ Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.
□ Se efectuează în cadrul proiectului ..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
(2) In cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se
derulează în cadrul unui contract de muncă.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei în care practicantul are
statut de angajat.
(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură,
specificate la art. 12.
ARTICOLUL 5
Responsabilităţile practicantului
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute
activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi
dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. In cazul
nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în
prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde
practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului
despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului,
decât cu acordul respectivului partener de practică.
ARTICOLUL 6
Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii
sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.
(2) In cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se
sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.
(3) Inainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la
normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de
practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor
de prevenire asupra riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea
competenţelor precizate în portofoliul de practică.
(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata
derulării pregătirii practice.
ARTICOLUL 7
Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi
supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică
stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
(2) In cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul
de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide
întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de
practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) In urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite
specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia
2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).
ARTICOLUL 8
Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):
Dl/Dna……............................................................................ Funcţia.....................................................
Telefon............................... Fax................................ Email...................................................
(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:
Dl/Dna……............................................................................ Funcţia.....................................................
Telefon............................... Fax................................ Email...................................................
ARTICOLUL 9
Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de......................
ARTICOLUL 10
Raportul privind stagiul de pregătire practică
(1) In timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în
permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi
comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor
de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:
• denumirea modulului de pregătire;
• competenţe exersate;
• activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
• observaţii personale privitoare la activitatea depusă.
(4) Caietul de practică va fi însoţit de portofoliul de practică (prezentat în anexă la convenţia cadru).
ARTICOLUL 11
Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului
(1) În cazul stagiilor externe, practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi
pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.
(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a
practicatului pe durata stagiului de practică.
(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor Legii nr.
346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul
beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică
se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.
ARTICOLUL 12
Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică
(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:
(2) Avantaje eventuale:
(3) Alte precizări:
ARTICOLUL 13
Prevederi finale
Această convenţie-cadru s-a încheiat în trei exemplare la data: .........................
Rector - Academia de Studii Reprezentant - Student/masterand -
Economice din Bucureşti …………………………………… (Practicant)
(Organizator de practică) (Partener de practică)

Numele şi
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR
prenumele
Data

Semnătura

Ştampila

Am luat cunoştinţă
Nume şi prenume Funcţie Semnătura

Cadru didactic supervizor

Tutore

Data
ANEXĂ
la convenţia-cadru
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau
masterat
1. Durata totală a pregătirii practice:
2. Calendarul pregătirii:
3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:
5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii:
6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică
7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituţia de
învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică:
8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de
practică:
9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului
de practică:
10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi
dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:
11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:
12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică
Nr. Competenţa Modulul de pregătire Locul de muncă Activităţi planificate Observaţii

13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică
Nume şi prenume Funcţie Semnătura

Cadru didactic supervizor

Tutore

Practicant

Data
Anexa 2

PROIECT DE PRACTICĂ

Nume și prenume student:


Programul de licenţă/ masterat:

Titlul proiectului de practică

Introducere

Cadrul teoretic
[Se va realiza o evaluare a literaturii de specialitate relevantă pentru tema cercetată.]

Partea aplicativă/ Studiul de caz


[Această parte reprezintă o aplicaţie practică ce se înscrie în aria activităţilor desfăşurate de
student în cursul stagiului.]

Concluzii
[Vă rugăm să elaboraţi concluziile în urma cercetării efectuate.]

Bibliografie
[Vă rugăm să elaboraţi o listă cu toate referinţele bibliografice utilizate pe parcursul elaborării
proiectului de practică.]

Anexele

Semnătură student___________________________________

Semnătură tutore de practică______________________________

Semnătură cadru didactic supervizor________________________


Anexa 3

CAIET DE PRACTICĂ

I. Informații generale
Nume și prenume student: Ilie Cristina Andreea
Date de contact student1: Email : ilieandreea331@gmail.com
Telefon :0725860191
Programul de licenţă/ masterat: Facultatea de Relatii Economice Internationale –
Afaceri Internationale

II. Descrierea succintă a stagiului de practică


Detalii privind compania unde unde s-a desfășurat stagiul de practică 2 : Stagiul de practica se va
desfasura in cadrul Primariei Gura-Ocnitei.
Comuna Gura Ocniței, ca entitate administrativ teritorială, este administrată de două
autorități alese și anume Consiliul Local ca autoritate deliberativă, respectiv Instituția Primarului
ca autoritate executivă.
Activitățile celor două autorități ale administrației publice locale sunt reglementate de
prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Obiectivul general al autorităților administrației publice locale este gestionarea în numele
și în interesul colectivității locale a resurselor financiare și a bunurilor proprietate publică și/sau
privată care potrivit legii aparțin unității administrativ-teritoriale.
Date de contact: Telefon: 0245 673 260
Email: primariaguraocnitei@gmail.com
Fax: 0245 673 532

Total ore de activitate3: 90 de ore


Perioada de desfășurare a stagiului de practică: 04.02.2019-18.02.2019

Nume și prenume tutore de practică4 și funcția în companie: Ilie Mihai - jurist


Date de contact tutore de practică:

1
Număr de telefon, adresă de e-mail
2
Denumirea companiei, domeniu principal de activitate, adresă, date de contact
3
Numărul minim de ore pentru completarea stagiului de practică este 84 de ore pentru studenții de la licență și 280 de
ore pentru studenții de la masterat
4
Număr de telefon și/ sau adresă de e-mail
Activitățile principale desfășurate:
Deprinderile practice dobândite în timpul stagiului de practică:
- Capacitatea de implementare a cunostiintelor teroretice dobandite in timpul stagiului de practica ;
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele, cu minim de efort si respectand legislatia in vigoare
privind domeniul Investitiilor Publice ;
- Capacitate de autoperfectionare si de valorificare a cunostiintelor dobandite ;
- Evaluarea corecta si completa a proiectelor de investitii ;

Cunoștințe teoretice acumulate în timpul stagiului de practică:


- Gestiunea investitiilor in domeniul public
- Managmentul serviciilor publice
- Legislatia nationala
- Strategii de dezvoltare sustenabila

III. Descrierea detaliată a stagiului de practică5

Data Activitate Nr. de ore Competențe dobândite


efectuate
04.02.2019 Tutorele de practica mi-a 8 ore
facut o prezentare a
institutiei, a functionarilor din
cadrul acesteia si a birourilor
in care isi desfasoara
activitatea fiecare salariat. De
regula in cadrul unui birou
functioneaza salariati ai
aceluiasi compartiment sau
serviciu (Serviciul
Contabilitate, Secretariat,
Asistenta Sociala), iar
persoanele care detin functii
de conducere dispun de
birouri proprii.

5
Se adaugă la tabel numărul de rânduri necesare pentru prezentarea tuturor tipurilor de activități desfășurate în
timpul stagiului de practică
05.02.2019 Tutorele de practica m-a 8 ore -normele de protectie a
instruit in ceea ce priveste muncii
normele de protectie a muncii -capacitatea de a
la locul de munca, in cadrul recunoaste si utiliza intr-
Compartimentului de un limbaj specific a
Investitii. terminologiilor noi
Mi s-au explicat notiuni
teoretice si absevieri ce vor fi
intalnite in cadrul
Compartimentului de
Investitii:
DEFINITII: activitatea in
domeniul investitiilor,
beneficiar, contract, furnizor,
verificare, asigurarea cakitatii,
procedura operationala,
autoritate publica,
economicitate, eficacitate,
eficienta, entitate publica,
fonduri publice, guvernanta,
institutii autorizate.
ABREVIERI: S.V.S.U,
S.T.U.C, S.P.D.L, D.E,
B.U.P.M, C.A.P.L.J, P.O, L,
O.U.G, O.G, H,G.
06.02.2019 Alaturi de tutorele de practica 8 ore -capacitatea de a recunoste
am studiat documentele ce si verifica validitatea unor
trebuiesc intocmite pentru documente
elaborarea unui proiect de - capacitatea de a corela
investitii si anexele ce notiunile teoretice ale
trebuiesc atasate. Politicii Europa 2020 cu
activitatile practice
Mi s-au explicat politicile de
dezvoltare la nivel local
pentru anul in curs de
desfasurare, conform Politicii
Europa 2020.

07.02.2019 Am participat la elaborarea si 8 ore -capacitate de


actualizarea pe baza implementare si elaborare
necesitatilor transmise de de proiecte, conform
celelalte compartimente ale bazelor teoretice ce mi-au
Primariei Gura-Ocnitei, fost prezentate
strategia de contractare si
programul anual al achizitiilor
publice.

08.02.2019 Am luat parte la o sedinta organizata de -capacitatea de a rezolva


Primarul Comunei si Consiliul Local, la rapid, eficient si cu minim
care au participat viceprimarul, cadre de efort problemele
didactice, preotul, agentul sef al sectiei de -capacitatea de a selecta
politie din Comuna, directorul caminului cauzele principale care
cultural. Acestia s-au intrunit pentru a necesita alocarea de finate
stabili principalele proiecte ce vor
beneficia de finantere si care vor genera
ulterior intocmirea proiectelor de
investitii(dotarea scolilor cu aparatura
moderna-fiecare clasa sa aiba laptop si
videoproiector).
8 ore
11.02.2019 Am participat la elaborarea 8 ore -capacitate de elaborare a
documentelor de atribuire si a documentelor de atribuire
documentelor suport, in cazul
organizarii unei proceduri de
atribuire.
12.02.2019 Am participat la intocmirea 8 ore -capacitate de distingere a
materialelor necesare categoriilor de documente,
depunerii de proiecte necesare in diferite situatii
europene si nationale (proiect
buget investitie, cadru
financiar).
13.02.2019 Am participat la colectarea 8 ore - capacitate de asimilare a
informatiilor specifice echipei informatiilor rapid si
de implementare si eficient
transpunerea acestora in
diferite informari cu privire la
implementarea proiectelor.
14.02.2019 Am participat la identificarea 8 ore - insusirea notiunilor de
liniilor de finantare pentru economicitate di eficienta
diferite obiective de investitii.
15.02.2019 In aceasta azi am efectuat 8 ore -intelegerea importantei
stagiul la departamentul de
contractului de munca
Resurse Umane al Primariei
Gura-Ocnitei. Responsabilul
acestui departament, unde mi
s-a prezentat situatia
personalului, in ce consta
munca in acest domeniu. Mi-a
fost aratat Contractul colectiv
de munca, modificarile aduse
acestuia in functie de
hotararile luate de catre
Guvern si votate de
Parlament. Mi-a s-a mai aratat
in ce consta fisa postului
fiecarui angajat.
18.02.2019 In urma tuturor activitatilor 8 ore -evaluarea cunostiintelor
desfasurate si a cunostiintelor
teoretice prezentate, am fost
evaluate de catre tutorele de
practica. Ulterior am stability
tema Proiectului de practica si
mi-au fost inmnante cateva
suporturi, referate si o parte
aplicativa ce va fi atasata la
proiect. La sfarsitul zilei mi s-
a intocmit adeverinta care
atesta faptul ca am realizat
practica in aceasta unitate.

09.02.2019 Activitaete in deplasare – am 6 ore -deplasare pe teren


vizitat santierul unui
Supermarket, ce va urma sa
fie deschis si am discutat cu
dirigintele de santier detalii
legate de problemele
intampinate, orizontul de timp
si problemele intampinate pe
santier.

Semnătură student___________________________________

Semnătură tutore de practică______________________________

Semnătură cadru didactic supervizor________________________


Anexa 4
Model orientativ al adeverinţei de practică

ANTETUL PARTENERULUI DE PRACTICĂ

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că studentul/a .............................................................,

înmatriculat/ă în anul ….. la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul


Academiei de Studii Economice din Bucureşti a efectuat un stagiu de practică de ............
ore în instituţia noastră în perioada ............. - ............... .

Pentru activitatea desfăşurată studentul a obţinut calificativul .............

............... .

DIRECTOR,

S-ar putea să vă placă și