Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 INVESTIŢII PAg. 5 INTERVIU PAg.

8-9 MAgAZIN
Un nou proiect de investiţii Primarul comunei Data și ziua în care ne-am
se va derula în comuna Teliucu Inferior răspunde născut își pot pune
hunedoreană Râu de Mori. întrebărilor Accent Media amprenta asupra
Sunt vizate şase sate pe tema dezvoltării locale personalității noastre,
în care va fi introdusă şi proiectelor viitoare. călăuzindu-ne după un
reţeaua de canalizare. anumit tipar, cu date
certe.

Fondat de Cornel POENAR

Deva Performing Arts este evenimentul


cultural major al acestei săptămâni,
în judeţul Hunedoara. Spectacolele din
festival încep la ora 18,00. /pag.16

Anul XIV • Nr. 612 • Apare 10 - 16 mai 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Termocentrala Mintia Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

trece în subordinea te face mai frumoasă!


Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

CJ Hunedoara • LĂZĂRONI LILIANA


din Tomeşti
• BOLOVEANU MARINELA
din Densuş

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 10 - 16 Mai 2019

Reţele de canalizare în şase Un profesor din comuna Pui,


premiat la un concurs important
sate ale comunei Râu de Mori
Proiectul este susţinut din finanţări prin PNDL

E
diția a treia a con- parte din aceste resurse digi-
cursului #Digitaliada tale în realizarea unor scenarii
și-a desemnat câștigă- didactice, am și participat la ul-
torii. Un număr de 224 de timele două ediții ale con-
materiale digitale edu- cursului Digitaliada, iar anul
caționale au fost înscrise, în acesta am și câștigat”, a de-
total, în concurs, iar dintre clarat Dan Matei.
acestea, juriul a selectat 9 De altfel, județul Hune-
câștigători. doara a dat în fiecare an un
Pui - Câștigătorul premiului câștigător la concursul #Digi-
Râu de Mori – Autorităţile semnat contractul de lucrări. II la categoria „Proiecte didac- taliada. În edițiile anterioare,
locale din comuna Râu de Mori Trebuie să obţinem autorizaţia tice” este Dan Matei, profesor
Didina Botgros, învățătoare
fac toate demersurile necesare de construire de la Consiliul de istorie și geografie la Școala
din orașul Aninoasa, a câștigat
pentru ca satele Râu de Mori, Judeţean Hunedoara şi lu- Gimnazială Pui, județul Hune-
de fiecare dată premiul II la
Ostrovel, Brazi, Suseni, Valea crările pot începe”, a spus pri- doara, cu proiectul didactic în
categoria “Proiecte didactice”,
Dâljii şi Unciuc să fie racordate marul comunei Râu de Mori. limba engleză „Globalization,
în prima ediție cu materialul
la reţeaua de canalizare. Proiectul are o valoare de National and European Iden-
tity”. “Universul”, iar în a doua ediție
Din motive care ţin de cir- aproximativ 10 milioane de lei cu materialul “Orizontul local
cuitul birocratic, începerea lu- și este derulat prin Programul Materialul reprezintă un
scenariu didactic menit să fa- Aninoasa”.
crărilor de construcţie s-au Național de Dezvoltare Locală Anul trecut, la aflarea veștii
lovit de câteva hârtii, însă (PNDL). miliarizeze elevii cu fenomene,
precum globalizarea, identi- că a câștigat, mărturisea:
acum situaţia pare să fi revenit Un proiect important în „Principala motivație de a par-
la normal. De aceea, primarul ceea ce priveşte dezvoltarea fonduri europene, aici etapele tatea națională și europeană,
diversitatea culturală. A căutat ticipa la acest concurs o
comunei Râu de Mori, Niculiţă locală se referă la alimentarea de realizare sunt avansate, ur-
constant diferite platforme reprezintă dorința de a-mi
Mang, este optimist în ceea ce cu apă şi canalizarea staţiunii mând ca după finalizarea cai-
educaționale, iar în anul 2017 prezenta munca și experiența
priveşte acest proiect impor- turistice de interes local etului de sarcini să fie
a descoperit platforma Digital- didactică. Digitaliada mi-a dat
tant pentru comunitatea pe Râuşor. Aici licitaţia de exe- organizată licitaţia de execuţie
iada. încredere că ceea ce fac la clasă
care o conduce, mai ales că cuţie a fost reluată pentru că, şi începerea lucrărilor.
reţeaua de canalizare va de- iniţial, nicio firmă nu s-a arătat “Digitaliada pune la dispo- este în beneficiul elevilor mei,
Comuna Râu de Mori este
servi jumătate din populaţia interesată de proiect. ziția cadrelor didactice o serie că proiectele mele aplicate în
cea mai întinsă așezare rurală
comunei. Cât priveşte modernizarea de materiale digitale edu- activitățile formale și nonfor-
din județul Hunedoara, cu o
„Licitaţia de execuţie a lu- căminului cultural din Râu de caționale realizate de profesori male aduc plus valoare proce-
populație de aproximativ
crărilor a fost finalizată şi a fost Mori, propus la finanţare din și de alți autori. Am folosit o sului didactic actual”.
3.200 de locuitori.

Bursa locurilor de muncă

A
genţia Judeţeană TIE, HAŢEG, PETROŞANI, LU-
pentru Ocuparea PENI, VULCAN, BRAD, între
Forţei de Muncă orele 9:00 –13:00.
Hunedoara organizează Agenţii economici din
joi, 16 MAI 2019, la cere- judeţ pot depune oferte de
rea pieţei muncii locale, locuri de muncă vacante până
BURSA LOCURILOR DE în data de 16 mai 2019, la
MUNCĂ. A.J.O.F.M. Hunedoara, Deva,
Acţiunea se va desfăşura în Piaţa Unirii, nr. 2, tel.
această zi în reţeaua teritori- 0254.216.151 sau la cea mai
ală a judeţului Hunedoara în apropiată agenţie locală pen-
DEVA, HUNEDOARA, ORĂŞ- tru ocuparea forţei de muncă.
10 - 16 Mai 2019 aCTUaLiTaTE - 3

Termocentrala Mintia ar ŞTIRI LOCALE

putea trece la CJ Hunedoara


Arestaţi pentru ultraj
Hunedoara - Trei bărbaţi din municipiul Hunedoara
au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi
Complexul Energetic Hunedoara, una dintre societăţile ce vor de ultraj. Ei au lovit sau ameninţat cu moartea patru
beneficia de amnistia fiscală. poliţişti şi un jandarm care au intervenit pentru resta-
bilirea ordinii într-un cartier al oraşului. Oamenii legii au
Deva – Situaţia gravă, din
fost chemaţi duminică în Cartierul Micro 7, din munici-
punct de vedere financiar, în
piul Hunedoara, de un cetăţean care era deranjat de fap-
care se află Complexul Ener-
tul că suspecţii ar fi făcut un grătar între blocuri şi au dat
getic Hunedoara (CEH) a
muzica la maximum. În timpul intervenţiei un bărbat s-
făcut obiectul unei analize
a înarmat cu un topor şi le-a adresat ameninţări cu
complexe ce a avut loc în
moartea organelor de ordine publică, iar un alt bărbat a
Valea Jiului, autorităţile fiind
lovit un agent de poliţie cu o bâtă din lemn. De asemenea,
de acord că este necesară
o a treia persoană le-a adresat ameninţări cu moartea
separarea termocentralei
agenţilor de poliţie.
Mintia de termocentrala
Paroşeni şi de minele de căr-
bune.
Premiaţi de CJ Hunedoara
prin utilizarea unui cărbune redus de sulf și încadrarea în
Nu este un secret pentru cu un conţinut redus de sulf. plafoanele de emisie pe care Deva - Peste
nimeni faptul că producţia de Ministerul Mediului le-a 220 de elevi, pro-
cărbune din Valea Jiului nu Romgaz construieşte impus la eliberarea primei fesori, sportivi şi
poate asigura resursele pen- la Mintia autorizații integrate de me- antrenori au fost
tru cele două termocentrale, diu”, a spus Vişan. premiaţi de Con-
iar Mintia nu mai dispune În paralel, Romgaz va con- siliul Judeţean (CJ)
acum nici de autorizaţie inte- strui la Mintia un grup ener- Hunedoara pentru
getic pe gaz cu o putere de
Datorii de miliarde
grată de mediu. Prin urmare, de lei rezultatele obţi-
se pare că soluţia unanim ac- 400 MW. “În urma analizei pe nute în decursul
ceptată este separarea ter- care a făcut-o compania În ceea ce priveşte amnistia anului trecut la
mocentralei Mintia şi (Romgaz, n.r.) a reieșit că este fiscală, ministrul Finanţelor concursurile şco-
amnistia fiscală la nivelul fezabil şi corespunde şi cu in- Publice, Eugen Teodorovici, a lare, olimpiadele internaţionale sau diverse competiţii
CEH, care are datorii uriaşe la teresul României - care are menţionat că CEH ar putea să sportive. Între aceştia se numără gimnasta Denisa Gol-
bugetul de stat. un deficit de putere în zona se numere printre companiile gotă şi polisportivul Avram Iancu. Pentru premierea
Cel mai probabil, termo- de Centru-Vest, să dezvolte care vor beneficia de această prilejuită de Gala Excelenţei Hunedorene, CJ a alocat din
centrala Mintia va fi preluată încă un grup de 400 MW, si- măsură. “Va fi parte, pe lângă bugetul propriu 107.000 lei, bani care au recompensat
de Consiliul Judeţean Hune- milar cu cel de la Iernut, dar alte companii, atât publice, cât munca depusă de 120 de elevi şi profesori coordonatori,
doara, documentele necesare calificat și în termoficare, în şi private, în acest subiect al precum şi eforturile unui număr de 101 sportivi şi
fiind în circuitul de avizare cogenerare, pentru asigu- amnistiei fiscale, cum îi spu- antrenori din judeţ.
pentru a fi apoi transpuse rarea energiei termice la nem noi”, a spus ministrul Fi-
într-o ordonanţă de urgenţă. Deva, la termocentrala Min- nanţelor. Petiţie pentru apicultori
Potrivit secretarului de tia, ceea ce e un lucru foarte Conform datelor financiare
stat în Ministerul Energiei, bun. În acest proces de tranz- de pe site-ul companiei, CEH Deva - Peste 3.000 de români au semnat o petiţie prin
Doru Vişan, termocentrala iție trebuie să găsim o soluție înregistra la data de 30 iunie care cer Ministerului Agriculturii să adopte o politică
Mintia nu a primit autorizaţie pentru două grupuri la Deva, 2018 o pierdere netă de 164,5 fundamentată ştiinţitic în ceea ce priveşte folosirea pes-
integrată de mediu, deoarece care să susțină, în continuare, milioane lei. ticidelor şi efectele asupra albinelor. Mai mulţi apicultori
nu dispune de instalaţiile activitatea. Una din variantele La aceeaşi dată, datoriile au protestat în faţa Ministerului Agriculturii pentru a
necesare pentru desulfurare, propuse, și care are și impli- totale ale companiei se ridi- depune acest document. Apicultorii din judeţul Hune-
noxe şi pulberi. Prin urmare, cațiile financiare cele mai cau la 1,607 miliarde lei, din doara au atras de mai multe ori atenţia asupra pericolu-
se ia în calcul încadrarea în scăzute, o reprezintă achiziția care 1,133 miliarde lei la lui pe care îl reprezintă folosirea chimicalelor în culturile
vechea autorizaţie de mediu unui cărbune cu conținut bugetul general consolidat. agricole

Rătăcit în Retezat
Retezat - Un tânăr de 23 de ani, din Cluj-Napoca, care
s-a rătăcit în Masivul Retezat pe ceaţă şi ploaie, a fost sal-
vat de jandarmii montani şi salvamontiştii din judeţul
Hunedoara. Misiunea de salvare s-a încheiat după nouă
ore de căutări. Bărbatul s-a rătăcit pe traseul dintre
refugiul Bucura şi cabana Genţiana şi nu mai ştie pe unde
Anunţ de participare să se întoarcă la cabana unde era cazat. Potrivit jan-
darmilor, acţiunea de căutare s-a desfăşurat în condiţii
Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA, CF 4374962, str. Independenţei nr. 2 telefon: neprielnice, având în vedere că vântul sufla cu putere, era
0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro, invită ceaţă, ploua, iar stratul de zăpada era consistent.
persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile con-
stituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să Modernizarea drumului judeţean
depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru Călan –Hunedoara
domeniile: cultură, sport, culte.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a Hunedoara - Modernizarea drumului judeţean care
proiectelor din domeniile cultură/sport/culte este prevăzută de art. 6 din Legea nr. face legătura între oraşele Hunedoara şi Călan va începe
350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru în cel mult două săptămâni. Ordinul de începere a lu-
activităţi nonprofit de interes general . crărilor a fost semnat de conducerea Consiliului Judeţean
2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 550.000 lei (CJ) Hunedoara. Modernizarea acestui sector de drum
3. Durata proiectelor : 15 decembrie 2019. este proiectată pe o lungime de 9,7 km de carosabil şi
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 14 iunie 2019 ora 12,00. presupune lărgirea părţii carosabile până la 9 metri, pe
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria mu- o distanţă de aproape 4 km. De asemenea, vor fi amena-
nicipiului Brad, str. Independenţei nr. 2 jate şanţuri, rigole, ziduri de sprijin. În plus, va fi reabi-
6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se litat pasajul peste calea ferată Simeria-Petroşani. Durata
va face de către comisia de evaluare, în perioada 17-18 iunie 2019. de execuţie a lucrării este de 23 de luni.
4 - SĂNĂTaTE 10 - 16 mai 2019

Cei cinci duşmani ai somnului. Sfaturi


practice împotriva tulburărilor de somn
A tunci când o respecți. Desigur că uneori programului de lucru. În esc sub formă de suplimente
dormim, în corp facem excepții justificate, dar aceste intervale poți alege să alimentare. Câteva exemple:
are loc un proces încearcă să mergi la culcare bei un ceai și dacă ai posibili- Rhodiola Rosea, 5-HTP,
complex de regenerare în fiecare zi la aceeași oră, tatea, să închizi ochii și să îți Ginko Biloba, Ashwagandha.
la nivel celular și de astfel încât să cumulezi între urmărești ritmul natural al
refacere a sistemului 7 și 9 ore de somn. Trage respirației. Acest exercițiu 3. Lumina albastră ge-
metabolic. Dacă între- draperiile în dormitor pen- simplu are efecte benefice nerată de ecranele cu LED.
rupem aceste procese tru ca întunericul să ajute dovedite. Seara este reco- Problema: Telefon, table-
atunci ne trezim mo- producția de melatonină și mandat să faci o plimbare tă, laptop, televizor. În timpul
rocănoși, ne ridicăm citește o carte în loc să te uiți scurtă și dacă nu dorești să în care tu crezi că te relaxezi,
greu din pat, intrăm la televizor. ieși din casă sau dacă vre- de fapt te expui la un factor
greu în ritmul zilei și mea nu îți permite, poți aloca de stres. Această lumină per-
suntem irascibili. 2. Stres 15 – 20 de minute pentru un turbă capacitatea organis-
Pe lângă aceste probleme Problema: Stresul și cali- exercițiu de respirație sau mului de a elibera hormoni
evidente care ne afectează tatea somnului se antre- meditație. Nu este complicat. care induc somnul, care de-
calitatea vieții de zi cu zi, mai nează într-un cerc vicios. Așează-te într-o poziție co- clanșează în mod natural ci-
există și alte efecte negative Dacă suntem stresați, atunci modă, ține spatele drept și clul somn-veghe.
la nivel fizic și psihic. Haideți nu dormim bine, iar dacă nu lasă mâinile să curgă lejer pe Sfat: Seara, înainte de cul-
să vedem care sunt cei 5 duș- dormim bine, atunci ni se re- lângă corp; Închide ochii și care, încearcă să limitezi ex-
mani ai somnului odihnitor duce rezistența la stres. Stre- observă ritmul natural al punerea la tehnologie. să te relaxezi și să adormi.
și să găsim împreună soluții sul stimulează secreția de respirației. Vei observa că Găsește o carte care îți place Sfat: Ultima masă ar tre-
pentru aceste probleme. cortizol ceea ce practic ne atenția ta va fi furată de gân- și vei vedea că somnul are să bui servită cu 4-5 ore înainte
ține într-o permanentă stare duri. Tot ce trebuie să faci se instaleze mult mai ușor. de somn. Încearcă să eviți za-
1. Nu alocăm suficient de alertă. este să îți aduci atenția Organismul tău va simți cât harurile și carbohidrații,
timp pentru somn Sfat: Începe lupta cu stre- înapoi în momentul prezent, de benefic este pentru tine și deoarece acestea oferă un
Problema: Dacă nu alo- sul încă de la primele ore ale observând respirația. Acesta în doar câteva zile va începe surplus de energie care te
căm suficient timp somnului, dimineții. Alocă 15 minute este practic un exercițiu de chiar să îți placă acest obicei. poate agita și poate crea tul-
provocăm și mai mult dez- pentru o rutină de întinderi fitness pentru minte. Trebuie doar să începi. burări de somn.
echilibru. 5-6 ore de somn la sol. Te poți înspira de pe S-a observat că rezistența Există și unele alimente
nu sunt suficiente. internet din exercițiile speci- organismului la stres poate fi 4. Cafeaua de după- care te pot ajuta să dormi.
Sfat: Încearcă să îți creezi fice de Yoga. Alocă timp pen- crescută cu ajutorul plan- masă a. Suc de cireșe. Un
o rutină de somn pe care să tru pauze scurte în timpul telor adaptogene care se găs- Problemă: Dimineața, studiu publicat în 2010 în
cofeina acționează ca un Journal of Medicinal Food a
tonic pentru sistemul ner- ajuns la concluzia că dacă bei
vos. Dar, consumată prea 2 pahare de suc de cireșe
aproape de ora de somn, poți să dormi mai bine. Pro-
cofeina poate cauza stări de prietățile antiinflamatorii
agitație și dificultatea de a joacă un rol important în a
adormi, datorită faptului că regla ciclul de somn al or-
blochează neurotransmiță- ganismului;
torii care induc somnul. b. Lapte cald. Cercetătorii
Sfat: Încearcă să eviți pro- cred că un aminoacid găsit în
dusele pe bază de cofeină, lapte este convertit de or-
după ora 15:00. ganism în serotonină. Unul
dintre rolurile acestui hor-
5. Cinele târzii mon este acela de a regla
Problemă: Pe durata somnul;
nopții, procesele digestive c. Nuci. O deficiență de
încetinesc. Dacă mănânci magneziu duce la insomnie.
prea aproape de ora de somn Nucile sunt bogate în mag-
atunci, corpul tău va fi mult neziu și reglează tensiunea
mai activ din cauza procesu- arterială și glucoza, care pot
lui de digestie și îți va fi greu interfera cu somnul.

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Localitatea……….................................... Tel….................................................
Clinica Ophtalens T
10 - 16 mai 2019 COmUNiTaTE - 5

Portret de primar ŞTIRI LOCALE


Pietonala, inaugurată de 9 mai

C
u vocația iubirii de
oameni și adevăr, pri- Hunedoara - Pietonala din municipiul Hunedoara a
marul comunei fost inaugurată de Ziua Europei, pe 9 mai, la ora 19,00.
Teliucu Inferior (județul Investiţia are o valoare de 11 milioane de lei. Lucrările
Hunedoara) - ing. Daniel au început anul trecut. De-a lungul pietonalei vor fi trei
Gheorghe PUPEZĂ, fântâni arteziene, dintre care cea din faţa Casei de Cul-
dovedește atribute defini- tură este muzicală. De luni până vineri, fântâna va
torii susținute de dorința funcţiona normal, adică fără muzică. Vineri, sâmbătă şi
lui sinceră de a fi mereu în duminică va fi un show muzical de 20 de minute, care se
slujba comunității și a repetă din 20 în 20 de minute. În cadrul proiectului a mai
muncii cinstite, a înfăp- fost modernizată piaţeta din faţa casei de cultură, s-au
tuirii de valori materiale și realizat iluminatul public ecologic, Internet şi alte obiec-
spirituale pentru locali- tive.
tate, demersurile acti-
vității lui zilnice fiind date Transport ilegal de elevi
de mărturia realizărilor
prezente pe aceste
Simeria - Şoferul unui microbuz care transporta ilegal
meleaguri de istorie și acest an 2019, a unor impor- Se poate adăuga proiectul
baladă. elevi la o şcoală din oraşul Simeria a fost amendat cu
tante obiective de investiții, în curs de aprobare la CRFIR aproape 10.000 de lei de către poliţiştii rutieri. La o ver-
Spirit activ, scormonitor în printre care alimentarea cu Timișoara și anume, amena-
„tabla de șah” a localității, ificare în trafic, s-a constatat că bărbatul nu avea docu-
apă potabilă pe strada Lacului jarea de spații pentru agre- mente pentru transportul elevilor, iar autovehiculul pe
caută mereu să descopere - sat Cinciș-Cerna, moder- ment: amenajarea unui parc
căile unor noi împliniri și rea- care-l conducea avea anvelopele uzate peste limita ac-
nizare de străzi, alimentarea în Teliucu Inferior și a unui ceptată de lege. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, prelua
lizări în viața comunității. Om cu apă a localității Izvoarele, teren de sport în satul Cinciș-
al unei mari voințe, caracter cu microbuzul elevii din satele învecinate oraşului Sime-
reabilitarea și modernizarea Cerna. Așadar, am cunoscut ria şi-i aducea la şcoală, contra-cost, fără să îndeplinească
stăpân pe sine și spirit inova- dispensarului medical din un primar care-și onorează
tiv, a reușit, după cum ne-a toate condiţiile prevăzute de legislaţie pentru această ac-
centrul de comună, reabi- exemplar destinul, faptele lui tivitate.
declarat ing. Larisa IENĂ- litarea și dotarea școlii gim- de muncă fiind o emblemă
ȘESCU de la Compartimentul naziale, canalizarea menajeră autentică, statornică a pasiu-
dezvoltare locală și achiziții Reparaţii la drumul spre
pe strada Lacului Cinciș- nii, competenței și a respon- Sanatoriul Brad
publice din cadrul Primăriei Cerna - toate acestea finanțate sabilității civice.
Teliucu Inferior, să coordo- prin Programul Național de Ioan Vlad
neze implementarea și în Brad - Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara va investi
Dezvoltare Rurală. Georgeta-Ileana Cizmaș fondurile necesare pentru repararea imediată a drumu-
lui de acces spre Sanatoriul de Pneumoftiziologie din
municipiul Brad. Drumul a fost distrus foarte tare după
iarna care a trecut. Este vorba de un sector în lungime de
2,5 kilometri, situat în imediata apropiere a sanatoriului.
Decizia de a repara drumul a fost luată în urma unei
vizite efectuate în teren de conducerile CJ Hunedoara şi
Primăriei Brad. Lucrările vor începe după ce autorităţile
locale vor ceda dreptul de administrare al drumului către
Programul anual CJ Hunedoara.

Instituția PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD - PRIMARIA,CF 4374962, tele- Bani pentru bursele elevilor
fon:0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.pri-
mariabrad.ro. face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de Deva - Primăria Deva va plăti anul acesta, 1,2 milioane
la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile: lei pentru bursele elevilor din învăţământul preuniver-
cultură/sport/culte/ - pentru anul 2019 în condiţiile prevăzute de Legea nr. sitar de stat din municipiu. Este vorba de aproape 19.000
350/2005, în suma de 550.000 lei. de burse şcolare. Dintre acestea, peste 1350 sunt burse
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt urmă- de merit, iar 475 sunt burse sociale. Pe listă mai sunt in-
toarele: cluse burse de performanţă şi burse de studiu. Criteriile
de acordare a burselor, indiferent de categorie, se sta-
CULTURA: 50.000 lei bilesc anual, în cadrul consiliilor de administraţie ale
SPORT: 250.000 lei unităţilor de învăţământ.
CULTE: 250.000 lei

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


6 - SPORT 10 - 16 MAI 2019

Lupte libere: Medalii naţionale Gimnastică


aerobică

pentru luptătorii hunedoreni


La finalul acestei săptămâni,
Sala Sporturilor din Deva va fi
din nou gazda întrecerilor din
cadrul tradiționalei competiții

L
a Sfântu Gheorghe internaționale “Cupa Cetății la
s-au desfășurat între- gimnastică aerobică”. Ca de
cerile etapei finale din fiecare dată, întrecerile de la
cadrul Campionatelor Deva sunt cele care deschid se-
Naționale Şcolare la lupte zonul competițional la această
libere, competiție la care au disciplină sportivă, ediția din
fost prezenți cei mai buni acest fiind cea de-a XXII-a și se
sportivi juniori, calificaţi anunță foarte interesantă. Pe
după desfășurarea etapelor lângă sportivii clubului gazdă
pe euroregiuni.
și-au anunțat participarea la
Și de această dată elevii-
întrecerile de la Deva reprezen-
sportivi legitimați la Liceul cu
tanți de la Școala Sportivă nr. 1
Program Sportiv Cetate Deva
din orașul Bălți-Republica
s-au aflat printre medaliații
Moldova, trei cluburi din Arad
etapei finale, ei aducând la pal-
(CSM, Universitatea și Urania),
maresul clubului devean cinci
UNEFS și Triumf București,
medalii, din care una de aur și
Farul și CSS 1 Constanța, CSS
patru de bronz. 65 de kg, iar cea de a doua la de lupte libere din cadrul CSȘ loc, dar la categoria 51 kg. Gimnis Iași, CSS Petroșani și
Cea mai valoroasă medalie 49 de kg, ambele fiind antre- Petroșani au participat la Cam- Alte două sportive de la CSS mai nou afiliatele secții de la
a fost cucerită de către An- nate la liceul devean de Cos- pionatul Național Școlar de la Petroșani au urcat pe podiu- Honey Bears București și ACSM
dreea Bocănici, componentă a min Gheorghe Văcărasu. Sfântu Gheorghe, unde peste mul de premiere, pe locul se- Dunărea Giurgiu. De asemenea
lotului național de junioare Ultima medalie de bronz i-a 500 de sportivi elevi s-au în- cund: Andreea Sas, la vor fi prezenți și componenții
cea care s-a impus și a câștigat revenit sportivei Andrea Vraci, trecut în lupta pentru medali- categoria 40 kg, iar Alexan- loturilor naționale de juniori și
întrecerile din cadrul cate- care s-a clasat pe locul al ile acestei ediții și pentru dra Chiș la categoria 73 kg. seniori aflați în pregătire pen-
goriei 61 de kg. Sportiva de la treilea la categoria 46 de kg, ea titlurile de campioni naționali. Medalii de bronz au cucerit: tru Campionatele Europene
LPS Cetate Deva este antrenată fiind pregătită de către prof. Luptătoriii din Valea Jiului, Simina Butiuc (la categoria 40 din acest an. LPS Cetate Deva
de prof. Suraj Moravan, la fel ca Ioan Ailincăi. pregătiți de prof. Gheorghe kg), Daniela Angheloiu, (cate- este clubul organizator, în
și colega ei Sara Bichescu, Foarte aproape de podiu- Răducu au obținut rezultate goria 57 kg), Sebastian Crăciun parteneriat cu DJST Hunedoa-
clasată pe locul al treilea, mul de premiere al ediției din bune și la ediția din acest an, (la 48 kg), Sebastian Borbely ra, IŞJ, Primăria Deva și cu spri-
medaliată cu bronz la catego- acest an au fost și Andrei Bu- cu care se menține printre cei (categoria 60 kg). Alți trei jinul Asociației județene de
ria 65 de kg. turcă, Dalia Anca și Daiana Co- mai buni sportivi din județ. sportivi de la CSS Petroșai s-au gimnastică. Competița se va
Alte două medalii de bronz vaci, toți clasați prin repasaj pe Ioan Ienulesc a câștigat clasat pe locul V: Carmen Bor- desfășura vineri (antrenamen-
au fost cucerite de către suro- locul șapte la categoriile la care medalia de argint în proba de bely (categoria 43 kg) și Bog- tele oficiale), sâmbătă și du-
rile Mirabela și Andrada au partricipat. la categoria 45 kg, iar Claudiu dan Csiszer (categoria 110 minică, de la ora 10, intrarea
Văcărașu, prima la categoria Sportivii legitimați la secția Căldăraș s-a situat pe același kg). spectatorilor fiind liberă.

Fotbal Liga a III-a: Ambele formații hunedorene Tir cu arcul: CUPA României,
au pierdut în etapa intermediară dominată de arcașii hunedoreni

I Î
ncredibil de slab se repriză și acum sunt pe locul n perioada 3-5 mai la
prezintă ambele 14 în clasament, retrogra- Baza Arena din Aninoa-
echipe din județul sa s-au desfășurat între-
dabil, cu un total de 32 de
Hunedoara, care cerile dotate cu Cupa
puncte. Federației la tir arcul.
evoluează în seria a IV-a. Cealaltă echipă din zona
Deși se află în zona peri- Competiția tradițională
noastră, CS Hunedoara pentru arcații din Româ-
culoasă a retrogradării, pierde din nou pe teren pro- 1 juniori), Ioana Puşcă (juni-
cele două echipe pierd nia a reunit la această
priu, de această dată în com- ediție reprezentanți de la oare II - locul 1), Marco Tănăs-
puncte prețioase care pania formației Gloria Lunca
contează enorm în lupta 11 cluburi și a fost un util escu locul 1 la copii), Flavius
Teuz Cermei cu 1-2, după ce test de verificare pentru al- Tănăsescu –(locul 1 cadeți),
pentru evitarea retro-
hunedorenii au condus cu 1- încheiată miercuri seara cătuirea loturilor care vor iar Denis Hăbian (locul 2
gradării.
0, au fost egalați până la Unirea Alba Iulia (loc 11 cu reprezenta România la cadeți).
Marţi, LPS Cetate Deva a
pauză, dar nu au reușit să se 34 de puncte) și echipa din competițiile internaționale La categoria juniorilor II
cedat în deplasare, la Ghi-
impună, pentru a câștiga cele Galda de Jos, aflată pe locul viitoare. Moreh Tamaș a câștigat locul
roda, cu scorul de 2-0, victo-
trei puncte. Hunedorenii 10 cu 35 puncte. Sportivii cu dublă legiti- 1, iar Luis Balaci, locul 3, iar în
ria gazdelor fiind certă, deși
sunt acum pe locul 12 cu un În etapa următoare, pro- mare la Minerul Aninoasa și proba de Arc COMPOUND,
sunt destui cei de la Cetate
total de 33 de puncte, fiind gramată astăzi cu începere SCM Deva au obținut rezultate Alexandru Rădoi a ocupat
care caută să convingă de-
vecini de suferință cu cei de de la ora 18.00, echipa LPS excelente, cei doi antrenori, locul 3 la seniori, iar Alina
spre faptul că nu e chiar
la Deva. În jocul retrogradării Deva va evolua pe teren pro- Viorel Hăbian și Gigi Pușcă, Ranca s-a clasat pe locul 3 la
așa...de rău. Devenii au
au mai intrat după etapa priu cu o formație practic fiind foarte mulțumiți de re- senioare.
primit cîte un gol în fiecare
retrogradată- CSM Lugoj, iar zultatele obținute de către ele- Pe echipe de club clasa-
CS Hunedoara se va deplasa vii lor. mentul arată astfel: 1 Ani-
Rezultatele din etapa a 27-a la Crișul Chișineu Criş, Mario Tîmpu a câștigat în- noasa - SCM Deva; 2 CS Besta
echipă care se află pe locul trecerile de la categoria senio- Bucureşti; 3 ACS Black Arrow
CSC Ghiroda şi Giarmata Vii - CNS Cetate Deva 2-0 rilor, iar Sandor Kacsa a
FC Avrig - Naţional Sebiş 0-1 VI, liniștitor, oarecum. Belceşti.
În liga a II-a echipa Ener- ocupat locul al treilea la Menționăm că arcașii Bea-
CSM Şcolar Reşiţa - CS Ocna Mureş 2-0 această secțiune.
Metalurgistul Cugir - Şoimii Lipova 1-1 geticianul , care evoluează la trice Miklos şi Iepuri
Petroșani va întâlni sâmbătă, S-au impus la categoriile Ghenadie, ambii de la SCM
CSM Lugoj - Crişul Chişineu Criş 0-1 la care au fost prezenți: An-
Millenium Giarmata - Industria Galda 1-3 11 mai, de la oa 11, formația Deva sunt plecaţi în China
Sportul Snagov, una dintre dreea Urițescu (locul 1 se- pentru a participa la Hyundai
CS Hunedoara - Gloria Lunca Teuz Cermei 1-2 nioare), Eduard Miklos (locul
pretendentele la promovare. Archery World Cup - Stage 2.
10 - 16 mai 2019 PUBLiCiTaTE - 7

CONVOCATOR CONVOCATOR
Administratorul unic al CHIMICA S.A, având sediul în Orăştie str. Co- Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., societate ad-
drului nr. 24, jud. Hunedoara, CUI RO 2148292, nr. de ordine în Registrul ministrată în sistem dualist, având sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24,
Comerţului J20/134/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 jud. Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 30464576 si nr. de or-
privind societăţile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionar- dine în Registrul Comerțului J20/651/2012, prin Președinte, în temeiul art.
ilor pentru data de 28.05.2019 ora 12:00, ce va avea loc în Cluj-Napoca, 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările
str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, convocare adresată acţionarilor înscrişi în Reg- ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru
istrul Acţionarilor la data de 15.05.2019, considerată ca dată de referinţă. data de 28.05.2019 ora 14:00, Adunare ce va avea loc în municipiul Cluj-
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, pentru acţionarii înscrişi în Registrul
prezenţă legal şi statutar, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Acţionarilor Societăţii la data de 15.05.2019, considerată ca data de refer-
Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru inţă.
data de 29.05.2019, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă
prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este ur- temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare
mătoarea: Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.05.2019 în acelaşi loc,
1. Prezentarea Raportului Anual al Administratorului unic al CHIMICA la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
S.A. pentru anul financiar 2018, a Raportului de Audit Financiar pentru
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este ur-
certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2018 și aprobarea Bilanțului
mătoarea:
Contabil, Contului de Profit si Pierdere si anexele aferente închiderii exer-
1. Prezentarea Rapoartelor Anuale ale Directoratului și Consiliului de
cițiului financiar 2018;
Supraveghere al CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A. pentru anul fi-
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului fi-
nanciar 2018, a Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului
nanciar 2018, după constituirea/întregirea rezervelor legale, după caz; Contabil aferent anului 2018 și aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru Profit si Pierdere si anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2018;
exercițiul financiar 2018, pe baza raportului prezentat. 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului fi-
4. Numirea auditorului financiar și stabilirea mandatului pentru au- nanciar 2018, după constituirea/întregirea rezervelor legale, după caz;
ditarea situațiilor financiare ale anului 2019. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului financiar financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
2019. 4. Numirea auditorului financiar și stabilirea mandatului pentru au-
6. Mandatarea reprezentantului permanent al Administratorului unic ditarea situațiilor financiare ale anului 2019.
pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului financiar
şi publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea ei la îndeplinire. 2019.
6. Mandatarea președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel formalităților necesare în vederea înregistrării şi publicării hotărârilor AGA
puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, și pentru ducerea ei la îndeplinire.
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel
României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de puţin 5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă,
un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA. au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de
De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de
Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
în Monitorul Oficial a convocatorului. De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare
cu procură specială / împuternicire. în Monitorul Oficial a convocatorului.
Procurile speciale / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot
direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant
Adunării Generale a Acţionarilor, vor fi depuse/transmise la sediul Soci-
cu procură specială / împuternicire.
etatii in original cel tarziu pana la data de 26.05.2019 (data numărului de
Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Gen-
registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de ple-
erale a Acţionarilor, vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original
care în cazul documentelor expediate), ora 12:00, în plic închis, cu menţi- cel tarziu pana la data de 26.05.2019 (data numărului de registratură în
unea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul docu-
ORDINARA A ACTIONARILOR” din 28.05.2019 / 29.05.2019”. Procurile se mentelor expediate), ora 14:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi
întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONAR-
data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea ILOR” din 28.05.2019 / 29.05.2019”. Procurile/împuternicirile se întocmesc
dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora
exemplar va rămâne acţionarului. menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi cali-
Procurile /împuternicirile în original depuse sau expediate după data tatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un exemplar
de 26.05.2019, ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea va rămâne acţionarului.
cvorumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Gen- Procurile / împuternicirile în original depuse sau expediate după data
erală a Acţionarilor. de 26.05.2019, ora 14:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvo-
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă rumului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală
au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a a Acţionarilor.
Acţionarilor din data de 28.05.2019/29.05.2019, personal sau prin Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă
reprezentant. au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionar-
Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate ilor din data de 28.05./29.05.2019, personal sau prin reprezentant.
pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin 5 zile Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate
înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii. pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin 5 zile
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii sau la telefon înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.
0372 543 000, de Luni până Vineri între orele 09:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC, PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI


8 - magazin 10 - 16 mai 2019

Personalitatea – în funcţie
de ziua şi data naşterii
S
e spune că nimic nu
este întâmplător pe
lumea asta, că totul
are un rost, iar Universul
ne guvernează după anu-
mite reguli. Tocmai de
aceea, data și ziua în care
ne-am născut își poate
pune amprenta asupra
personalității noastre,
călăuzindu-ne după un
anumit tipar, cu date certe.
Potrivit acestor date, vom
vedea cum ne putem
orienta în viață.

Cei născuți în zilele de


1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
Au o natură prietenoasă și
le place să trăiască în mijlocul
oamenilor, înconjurați de tu-
multul vieții. Sunt dinamici și
plini de viață, agili, stre-
curându-se ușor pe lângă tot
felul de obstacole și reușind,
în final, să iasă la suprafață.
Au capacitatea de a-i modela
pe ceilalți, contribuind la
evoluția lor interioară. În
ciuda unor calități remarca-
bile, pot fi schimbători, umili, Cei născuți în zilele de căutarea persoanei potrivite. iubesc, dar au tendința de a-i mos pe lume. Tocmai de
modești și sensibili la ges- 2, 7, 12, 17, 22, 27 De-a lungul vieții, este foarte sufoca sau absorbi spiritual. aceea, adoră să experi-
turile și cuvintele celor din Descoperă noi orizonturi. posibil să dezvolte tendințe Se întâmplă, uneori, ca ide- menteze lucruri noi, nepre-
jur. Au o viziune caldă și fru- Au vise înalte și cerințe pe de egoism sau să emită pre- alurile lor de viață să nu aibă văzutul sau senzațiile
moasă asupra iubirii. Se în- măsură, iar toată viața și-o tenții prea mari de la o reprezentare concretă, ma- supreme. Cu greu pot fi legați
drăgostesc ușor și dezvoltă construiesc în jurul împlinirii partenerul de viață. terială, să-și ia ca model alte de un anumit loc. Dar, după
relații sentimentale intense. ambițiilor și dorințelor lor se- persoane, pe care ei le cred lungi peregrinări, dacă-și găs-
Pentru ei, întregul destin se crete. Fiind perfecționiști, Cei născuți în zilele de perfecte. În dragoste, sunt de- esc rostul, se întorc de bună
rezumă la iubire, iar atunci atunci când vine vorba de 3, 8, 13, 18, 23, 28 seori pasionali și impulsivi și voie la ceea ce au lăsat în
când nu reușesc acest lucru, ceea ce-și doresc, rareori fac Sunt născuți să fie liberi, acest lucru le poate dăuna. urmă.
se simt neîmpliniți, trăind cu lucrurile pe jumătate. Spon- să-și exprime sentimentele, Încearcă, pe cât posibil, să-
sentimentul că nu și-au atins tani, minunați, puternici și să spună deschis ceea ce gân- și stăpânească și să-și con- Cei născuți în zilele de
menirea în viață. Se îndră- creativi, impun respect, dar și desc. Circulă după bunul plac, troleze emoțiile. Uneori nu 4, 9, 14, 19, 24, 29 –
gostesc, totuși, de multe ori, teamă. Cu greu au încredere călătoresc mult, le palce să iau cele mai bune decizii, iar Exercită un magnetism
cu prea multă ușurință, de în anumite persoane. Își cunoască, să experimenteze cei din jur nu sunt întot- aparte. Sunt consistenți, vi-
fiecare dată spunându-și că cunosc interesele și știu să după legile propriului arbitru deauna de acord cu ei. Atunci tali, esențiali pentru existenţa
se opresc acolo unde au pună în balanță atât aspectele și să transmită mai departe când iubesc, doresc să fie celorlalți, stabili. Toleranți
ajuns. Dezvoltă relații senti- pozitive, cât și pe cele nega- cunoștințele pe care le dețin. liberi, să nu fie îngrădiți din până la extreme, au o minte
mentale de o natură neobiș- tive. Împlinirea sentimentală Sunt extrem de pasionali și punct de vedere spiritual. ascuțită și pătrunzătoare. Oa-
nuită, adesea furtunoase și ocupă un loc aparte în viața impulsivi și pot deveni de- Sunt făcuți să vadă, și să se meni practici, calmi, pacifiști,
intense. lor, fiind întotdeauna în pendenți de cei pe care îi delecteze cu tot ce-i mai fru- echilibrați, cu un simţ al

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
10 - 16 mai 2019 magazin - 9

judecății și al rațiunii foarte pentru drăgălășenia și naivi- Ce semnifică fiecare zi itorul. În această zi, conexiu- oameni s-au născut cu talente
bine dezvoltat, aceștia știu și tatea lor. Dar pentru că nile cu ceilalți se realizează aparte, pe care este bine să le
pot să-și stăpânească emoți- așteaptă prea mult de la cei din săptămâna în pașnic, armonios și în ton cu pună în valoare.
ile. Le exteriorizează doar în din jur, există riscul să aibă care ne-am născut ? vibrația universală. Dacă în
fața anumitor persoane, care multe dezamăgiri în viață. celelalte zile ale săptămânii au Sâmbătă
cred ei că merită. Sunt stator- Doar experiența îi poate în- Luni avut loc conflicte, miercuri Persoanele născute în
nici, cred în prietenie, pe care văța să fie mai critici, mai este ziua ideală pentru a le di- această zi sunt caracterizate
o plasează adesea mai presus puțini sensibili și mai puțin Zi a începutului, a Cuvântu- zolva.
lui și a puterii, luni este o zi de miracolul Curajului. Sâm-
de celelalte relații interu- preocupați de dorințele celor băta aduce cu ea obiectivitate
mane. Cu toate acestea, une- din jur. Cu toate acestea, nu-și benefică pentru a ne urma vi- Joi
surile și a le pune în practică. și luciditate, chiar și atunci
ori devin greoi, prea cerebrali, pierd puritatea sufletească și, Ne oferă Darul Cunoașterii. când vine vorba de analizarea
lipsiți de spontaneitate, luând cu puțin efort, reușesc să-ți Și pentru că darul cu care ne-
am născut este Cuvântul, el Este o zi benefică pentru a ne de sine. Totodată, Sâmbăta
decizii cu mintea și mai puțin păstreze neschimbată și lărgi orizonturile, de a ne îm- este conectată la ideea de re-
cu sufletul. În dragoste sunt bunătatea interioară. Se tem trebuie împărtășit și pus în
practică. Cuvântul ne poate bogăți cunoștințele, învățând spect, de stabilitate, de asu-
loiali, stabilind relații de lungă de viață, pe care o percep a fi și asimilând teritorii și marea consecințelor acțiunilor
durată cu o persoană care le prea scurtă, fragilă și nepre- schimba opinii, ne poate spri-
jini, pedepsi, dar ne poate oferi domenii neîncercate până noastre. Tot în această zi, vom
aduce liniște și armonie. Chiar văzută, pentru a realiza tot ce- acum. Ziua de joi aduce cu ea avea curajul de a schimba ceea
dacă iubesc intens și se simt și doresc. și afecțiune și înțelegere.
și o viziune aparte, un mod ce am făcut greșit.
atrași, la un moment dat, de o Dar iubesc viața și încearcă specific de a vedea și de a per-
persoană cu o personalitate să profite de fiecare clipă pe Marți
cepe lucrurile care au loc în ex- Duminica
opusă lor, au tendința să se re- care o petrec. Au înclinații Persoanele născute marți, terior. Cei născuți în această zi,
sunt înzestrate cu Darul Vieții, Este ziua Creației. Iar cei
tragă la primul semn de con- către misticism și cred în fa- au și o mare putere de
un dar care trebuie respectat. care s-au născut duminica, au
flict sau neînțelegere. talitate sau coincidențe. Anii înțelegere și o intuiție fantas-
Lecția lor de viață este aceea de venit pe lume cu darul cel mai
Reușesc, de asemenea, să re- copilăriei și-au pus amprenta tică.
a-și stăpâni instinctele, orgoliile de preț - Iubirea. Au o mare ca-
nunțe la o relație pasională asupra personalității lor, in-
și pornirile de agresivitate, de a pacitate de iubire, care se răs-
sub pretextul că nu este ceea fluențându-le decisiv dez- Vineri
se bucura de viață. Trebuie să frânge și asupra persoanelor
ce-și doresc de la viață. Asta voltarea și evoluția
învețe să acorde atenție și cor- Este ziua Frumuseții și a din jurul lor. Sunt veseli, șar-
pentru că, pun pe primul plan personalității. Poate de aceea
pului fizic și energiei care le Descoperirii de sine. Această zi manți precum razele de soare,
întotdeauna trăirea echili- pun pasiune în orice lucru
parvine din surse exterioare. este asociată cu prietenia, cu alină, domolesc, binedispun,
brată și armonioasă. mărunt pe care-l fac. Privesc
Puterea lor vine din viața a tot talentul și cu aprecierea. Cei aduc cu ei și împrăștie opti-
și admiră cu intensitate
născuți într-o zi de Vineri sunt mismul oriunde se duc. Au
Cei născuți în zilele de natura, dorind parcă, dintr-o ce-i înconjoară.
înzestrați cu un dar aparte: harul de a aduce zâmbetul pe
5, 10, 15, 20, 25, 30 privire, să extragă misterul
darul de a putea vedea fru- chipurile celor din jur și de a le
Neprefăcuți și sinceri până existenței pe acest pământ. Și Miercuri
musețea din lucruri, darul de a lumina ziua. Unii dintre aceștia
la naivitate, astfel de persoane iubirea o percep într-un mod Este o zi a Iertării, a îm- vedea frumusețea din ceilalți posedă și simțul umorului.
cred cu adevărat în existența aparte. Atunci când își găsesc păcării și acceptării. Este o zi în oameni, încercând să o de-
unei laturi pozitive în oameni. sufletul pereche, relația cu care se ajunge la pace cu trecu- scopere și să o valorifice și pe https://sfatulparintilor.ro
Sunt foarte îndrăgiți, tocmai persoana iubită va fi unică. tul, pentru a se face pace cu vi- cea din interiorul lor. Acești https://ampress.ro
10 - timp liber 10 - 16 mai 2019

Noutăţi despre actorii din seriale? Umor cu personaje celebre


• Și-a uitat ochelarii
Deoarece uitase să-şi ia ochelarii, Einstein îi
Este foarte solicitat A devenit tătic ceru chelnerului să-i citească lista cu meniuri.
Acesta îi răspunse prompt:
Burak Ozcivit, din serialul ”Dragoste infinită”, a - Nu pot, domnule! Nici eu nu ştiu citi. Sunt
devenit tată. Soția lui a născut un băiețel pe care l- analfabet ca şi dumneavoastră!
au numit Karan. Actorul a fost alături de soția sa în
momentul în care fiul lor a venit pe lume, fiind • Pe timp de ploaie…
Unde ai fost maestre, de te-ai udat în halul
foarte emoționat. acesta? - se adresă gazda celebrului savant
Hermann Oberth.
Se descurcă în orice situație - Păi nu mi-aţi propus să rămân peste
Actorul Aras Bulut Iynemli, care dă viață perso- noapte la voi deoarece afară plouă?
najului Yamac, din ”Legea familiei” continuă - Ei şi?
- Nu aveam pijamaua la mine şi m-am dus
filmările pentru sezonul doi, apoi va fi o vacanță în după ea acasă.
luna iunie. Conform presei din Turcia, va avea loc
și sezonul trei, care va ajunge pe micile ecrane • Portretul
turcești, cel mai probabil, la toamnă. Actorul măr- Un spaniol bogat s-a dus la Paris, dorind ca
turisea că-și organizează viața privată în funcție de Picasso să-i facă portretul, în perioada cubistă.
Ozcan Deniz – protagonistul serialului ”Mireasa filmări, care sunt întotdeauna prioritare. De aseme- La înapoierea în ţară, vameşii au considerat că
din Istanbul” are foarte multe proiecte. Atunci când nea, spunea el, reușește să facă față situațiilor lim- pictura nu e un portret, ci schiţa unei maşini
nu joacă, Ozcan se axează pe cariera sa muzicală. ită, la fel ca Yamac, din serial. Mai mult decât atât, a secrete. Fiind consultat un inginer, acesta se
Este foarte popular, atât în Turcia, cât și în Israel, pronunţă astfel:
învățat cum să-și canalizeze energia. Aras are o re- - Dacă-i maşină, să fiţi liniştiţi, ea nu va
unde a fost invitat, împreună cu orchestra sa, să lație de mai mulți ani cu actrița Bige Onal, alături
susțină două concerte. În cadrul concertelor a fost funcţiona niciodată.
de care a jucat în ”Suleiman magnificul”.
invitată să cânte și partenera sa din ”Mireasa din • Desenul buclucaș
Istanbul”, Asli Enver, conform ntv.com.tr. Și cum se- Are un nou proiect - Ştii că te-am căutat ieri? - îl întrebă un pri-
rialul se termină în Turcia pe data de 31 mai, se eten pe marele umorist Tănase, căruia îi dese-
vorbește că nu numai producția se apropie de final, Actrița mexicană, Maite Perroni a terminat de nase cu creta un măgar pe poartă.
ci și mariajul actorului cu bloggerița Feyza Aktan, curând filmările la un serial cu accente comice. Se- – Da! Când am venit acasă, ţi-am găsit
doar după un an de la căsătorie. De vină ar fi, spun rialul va avea zece episoade și spune povestea unui cartea de vizită!
apropiații lor, programul foarte încărcat al lui cuplu din Mexic, care decide să-și schimbe
Ozcan. Mai mult decât atât, popularitatea actorului partenerii între ei, abordând cu mult umor pro- • Confuzie
blemele acestora legate de relații și sexualitate. Fiind flatat mereu de un pisălog care-l com-
în rândul femeilor a crescut, iar acest lucru a creat para cu Caragiale, Tudor Muşatescu ripostă:
discuții și scene de gelozie între cei doi. Cu toate - Da, avem amândoi câteva ceva din Cara-
acestea, actorul a dezmințit această știre. Sursa:TV Satelit
giale: eu din spiritul lui, matale din personaje.
www.curiozitati.ro

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Trecerea de la un sezon la Se anunță schimbări la locul Vă bucurați de o favoare din În cea de a doua parte a in-
altul vă mobilizează, mai ales de muncă, iar veniturile partea unei anumite per- tervalului, aveți șanse să

H
că așteptați zilele frumoase voastre pot crește simțitor. soane, care vă poate influ- câștigați mulți bani. Se vor
de vară. Intenționați să tre- Dacă începeți o afacere nouă, ența viitorul. Cântăriți bine produce și unele schimbări
ceți la unele renovări în casa rezultatele se vor vedea ceva oferta și feriți-vă să semnați în viața voastră. Fie
voastră sau să achiziționați mai târziu. La serviciu veți vreun act fără să cunoașteți cumpărați o nouă locuință,

O un obiect pe care vi l-ați dorit.


În familie, faceți o promisiune
pe care o veți respecta.
avea întâlniri cu persoane pe
care nu le agreați.
în detaliu ce prevede. Puneți
familia pe primul loc!
fie vă schimbați locul de
muncă, cu unul mai bine
plătit.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Reușiți să treceți cu ușurință Începutul intervalului este Vă implicați în activități di- La serviciu, vă doriți să lu-
peste toate obstacolele care destul de obositor, mai ales namice la locul de muncă și crați într-un alt comparti-
vă împiedică să realizați că la serviciu aveți foarte veți colabora cu un număr ment sau să vă ocupați de
ceea ce v-ați propus. Veți mult de lucru. Colegii nu se mare de colegi. Relațiile pro- alte proiecte ale firmei. Dacă

S avea parte de mai mulți bani


și astfel reușiți să vă achiz-
iționați obiectele pe care le
înghesuie să vă ajute, dar vă
veți descurca singuri. În re-
lația sentimentală, simțiți că
fesionale sunt tensionate și
nu mai știți în cine să aveți
încredere. Trebuie să dați
reușiți să vă convingeți șefii
că aveți nevoie de o schim-
bare, visul vostru va deveni

C
doriți atât de mult. ceva nu merge. dovadă de diplomație ! realitate.

O SĂGETĂTOR
Oboseala acumulată își
spune cuvântul, așa că e tim-
CAPRICORN
Un proiect mai vechi, ar
putea intra într-o nouă
VĂRSĂTOR
Urmează schimbări de an-
vergură atât în plan profe-
PEŞTI
La serviciu sunteți foarte so-
licitați, mai ales că intențion-

P pul să vă mai și odihniți. În


familie aveți parte de eveni-
mente deosebite. În plan
socio-profesional, vă sfătuiți
etapă. Este o perioadă bună
în care vă puteți face planuri
de viitor. Problemele familiei
sional, cât și sentimental.
Colaborările profesionale în
care sunteți implicați vă vor
ați să începeți o nouă
activitate. Sunteți nevoiți să
luați decizii importante, pen-
le veți rezolva cu ușurință. În aduce câștiguri nesperate. tru bunul mers al lucrurilor.
cu o persoană de încredere, plan sentimental, lucrurile s- Veți reîntâlni o persoană im- Veți reuși în toate, nu trebuie
care vă ajută. au finalizat cu bine portantă din trecut. să vă faceți probleme.
10 - 16 mai 2019 OPiNii - 11

Frica de ,,ziua de mâine "a oamenilor


de afaceri autohtoni şi a pensionarilor
E
ste cunoscută în este suficientă ca să ai un trai meni de afaceri s-a risipit pe ascunde, o întâlnim pe stradă,
popor ca „frica zilei decent, cât de cât, un trai lipsit apa sâmbetei, că aşa doreşte în sălile de tribunale, la
de mâine” și de de grija zilei de mâine, la fel ca politicianul X sau Y sau par- ghişee, primării, spitale, şcoli
fapt,este o anxietate care şi salariul minim pe tidul X sau Y. Nu pleacă până etc. Mulţi, pentru că sunt ne-
poate varia ca intensitate, economie. La noi, ca la ni- afacerea nu este terminată. Şi serioşi, primesc salarii grase,
de la ușoare emoții, până meni, minim 640 lei pensia, atunci ne întrebăm: chiar noi că, de, se deranjează pentru
la anxietate generalizată și iar altul, cu sporuri cu tot, dorim să ne terminăm unii pe noi, amărâții. Dacă mâine este
poate tulbura și strica, 68.000 lei pensia, mai lu- alţii şi cu ajutorul organelor să termenul limită pentru ceva și
pacea, liniștea, poate crează tot la stat unde mai în- creăm breşe pentru băieţii acel ceva nu e gata sau nu s-a
alunga mulţumirea, ne casează 20.000 lei şi atunci să din afară, recomandaţi de apucat de el măcar, mâine
poate deposeda, de ceea ce te ţii frate… Şi atunci nu trăim domnii de la Bruxelles sau din este o zi de care îi este frică
avem azi și mai ales ne într-un hăţiş de acte legisla- alte ţări. oricui. De ce ne este frică, de
poate îmbolnăvi fizic, tive care, datorită lor, se poate Eu nu spun că oamenii de minciună, ură, boală, ipocri-
psihic și mental. fura în România cât vrei şi afaceri trebuie să fure, din zie, justiţie (care justiţie), de
Am câţiva prieteni care când vrei. Trai pe vătrai. contră, să plătească impo- lipsa de bani, de oameni răi şi imagine, pacea căpătată și lin-
sunt antreprenori. La fiecare, Plafonul minim ne face să zitele, dar mă întreb, pe ei de multe alte lucruri. Dar oare iștea sunt cele mai de preț.
când stai de vorbă cu ei, ob- ne temem. Vrem neapărat ca cine-i apără? În loc să prote- de ..veşnicie" ne este frică? Nu se merită pentru că
servi o teamă care se numeşte mâine să ne fie mai bine ca azi jăm capitalul autohton, noi Mai ales dacă ești bolnav, avem leacul gratuit și deplin
,,frica zilei de mâine". Cea mai și cine atacă acest deziderat al terminăm firmele noastre. A ziua de mâine devine în- pentru teama aceasta. Ar fi
mare frică este că sunt insti- nostru, ne poate deveni duș- cui o fi directiva???? Se vede fricoșătoare. Perspectiva eter- neînțelept să ne îmbolnăvim
tuții ale statului care pun pre- man de moarte (numai să în- cu ochiul liber că noi am ter- nității te sperie. Oamenii care cu “medicamentul” pe masă.
siune pe ei, iar ei atunci nu au trebați câți nu ar fi vrut să minat firmele autohtone cu nu şi-au asigurat veșnicia prin Neseriozitatea nu trebuie
tăria psihică şi morală de con- dispară Boc, Blaga, Băsescu ajutorul ,,băieţilor din inte- Sângele Mântuitorului se tem, să fie un motiv de teamă pen-
trol al echilibrului mental. De pentru că, în urmă cu ceva ani, rior". Atunci pe ei îi dis- și se tem pe bună dreptate. Şi tru ziua de mâine. Suntem
ce? Simplu. Dacă procedezi au îndrăznit să coboare trugem, multinaționalele nu tot aici se încadrează și cei chemați să ne trăim viața re-
legal în România, să rezolvi o nivelul pensiilor și salariilor) plătesc nimic, oare de ce ne care „doar pentru viața sponsabili, suntem chemați să
problemă de firmă, șansele iar astazi ei candideaza la eu- mai mirăm când ne împru- aceasta și-au pus nădejdea în ne facem datoria oriunde ne-
sunt minime, dacă mergi pe roparlamentare şi să vedeţi mutăm pentru pensii şi Dumnezeu”. Este acea „aștep- am afla, suntem chemați să
rute ocolitoare, se rezolvă cum ne reprezintă la Brux- salarii? Oare cineva este rău tare înfricoșată” de care fim cei mai serioși dintre oa-
orice! elles. Iar românul, gata a uitat intenționat? Sunt firme româ- vorbesc feţele bisericeşti. Şi meni, iar lenea să nu fie pri-
Poate o să vă mire, însă şi iar alege, iar se vaită 4 ani şi, neşti care de luni de zile nu au aici văd unele probleme pe etenă cu noi.
frica de viitor, frica de ziua de uite aşa, trece viaţa cu gândul primit banii de la stat pentru care eu nu le mai înţeleg, fiind
mâine, este prezentă și se la alegeri. ce au lucrat şi au intrat în in- un credincios. De ce avem de Soluţia este IUBIREA
manifestă mai mult la oameni solvenţă şi faliment. Cine vine două ori SF. GHEORGHE? De Deci, una din cauzele
care stau bine material, decât Oamenii de afaceri se să-i ajute?!! Nimeni! Vin ce avem Paştele de două ori? temerii de mâine poate fi
la oameni aflați în lipsuri. Oa- tem de ziua de mâine, ,,băieţii" care stau si pândesc Învierea se produce o singură eliminată prin iubire. Cu cât
menii săraci nu au de ce să se dar pentru alte pe la colţuri să mai adune dată! Feţele bisericeşti trebuie avem mai multe averi, bogăţii,
vaite pentru grija zilei de probleme ceva, pentru că mai au ceva să schimbe ceva, omul s-a lucruri, cu atât avem motive
mâine. Ei nu au nevoie decât bonusuri şi pentru distrugere, deşteptat şi nu mai crede mai mari de teamă. Nu spun
Da, se tem pentru ziua de au bonusuri pentru amenzi, orice. Cum este posibil ca
de un adăpost şi ceva de mân- mâine, dacă mâine ar putea că nu trebuie să ne bucurăm
care. Cerșitul şi căpătatul au au bonusuri pentru japcă. soţia să serbeze Paştele azi, de ce ne-a dat Dumnezeu,
iesi la iveală lucruri pe care le- Suntem ţara cu multiple iar eu, la o săptămână după?
devenit la noi sporturi naţio- au tăinuit. Se tem de mâine spun doar că, nu trebuie să ne
nale. Oamenii de afaceri sau posibilităţi de furat, că aşa Există şi aici multe temeri legăm de ele, cu cât suntem
oameni care au furat, se tem vrem noi. La noi totul este pentru ziua de mâine, temeri
cei mai înstăriţi, pe măsură ce de mâine oameni care au mai tare legați de ele, cu atât
adună averi sau dețin, fac din special, începând de la ,,pensii care trebuie să fie corectate. teama de ziua de mâine este
curvit, se tem de mâine oa- speciale", avem şi ,,oameni Oricare ar fi teama fricii pen-
aceste lucruri un nou stan- meni care au mințit, se tem de mai mare. Scriptura ne spune
dard, numit “standardul mi- speciali”. Oare la noi mai tru ziua de mâine, trebuie să să nu ne îngrijorăm cu privire
mâine oameni care au fost in- există bun simţ măcar? Dar trecem cu brio peste acest im-
nim” şi ar vrea şi mai mult, vidioși, care au păcălit, oa- la necesarul pentru ziua de
cum zicea tata „când ne va fi există şi altceva: oamenii de pediment. Chiar dacă asta mâine și trebuie să alegem să
menii care au trădat și multe afaceri, decât să ajute oameni înseamnă pierderi materiale
mai rău, ca acum să ne fie”, alte păcate, care mâine pot fi credem că El va purta de grijă.
așadar, ne vom îngrijora și săraci, pensionari, aziluri, sau de imagine, liniștea şi Trebuie să ne facem treaba
scoase la iveală. Există oa- donații pentru cultură etc, pacea, bunătatea şi iubirea
speria de posibilitatea ca meni care nu pot pune capul bine unde suntem așezați
mâine să ne fie mai rău decât preferă, că trebuie sau nu tre- între oameni sunt lucrurile fiecare și să cerem protecţia și
liniștiți pe pernă, pentru ceea buie să meargă în străinătate, cele mai de preţ.
azi, spunea un prieten bun, ce au făcut. binecuvântarea divină.
chiar un om prosper. preferă să chefuiască la mese Cu siguranță, temeri privi- Ar mai fi multe de spus de-
Sunt urmăriţi de faptul că scumpe, să-şi cumpere auto- toare la ziua de mâine mai
Cum spuneam mai sus, ce ceea ce au făcut poate fi de- spre frica de ziua de mâine Ca
avem azi am vrea să fie mini- turisme de lux, să umple con- sunt, dar m-am focalizat pe o concluzie însă vreau să
scoperit, atunci, da, te temi turi şi buzunare la politicieni
mul, dacă mâine strângem cele mai răspândite. În același atrag atenția că nu se merită
pentru ziua de mâine. De fapt, pentru diverse interese
mai mult, am vrea ca acela să timp, țin să menționez că nu să trăim cu teama zilei de
păcatul întotdeauna a adus (bineînţeles lucrează în grup)
fie minimul și ne întristăm toate temerile cu privire la mâine, decât în situații grave
teamă, frică, anxietate. Pă- şi să nu uităm amantele, 2-3,
sau ne îngrozim că e posibil să catul a adus tulburare de când ziua de mâine sunt rele și și pentru un timp limitat.
avem mai puțin. A avea mai sau nevestele tinere, cu o păcătoase pentru că este nor- Teama de ziua de mâine nu
e lumea. Spuneam la început diferenţă între 20 şi 40 de ani.
puțin, devine similar cu despre oamenii de afaceri că mal să avem emoții cu privire este biblică, nu este benefică,
eșecul, insuccesul, blestemul. Obrazul subțire cu cheltuială la ce va urma, dar nu este nor- nu este recomandată. Avem
unii sunt șantajați de politi- se ţine. Asta este cea mai
Uitați-vă cât de vehement se cieni în primul rând, dacă nu mal ca acestea să dureze la un Dumnezeu care ne învață
protestează dacă se anunță mare teamă: ,,lipsa banilor de nesfârșit. Nu este normal ca în Scriptură cum să alungăm
,,execută ordinul" se trezesc achitat cotizațiile".
reduceri de pensii sau salarii, cu organele statului care vin să trăim în fiecare zi cu teama frica și El însuși promite că ne
aproape cu disperare. Unii unele după altele până dis- zilei de mâine. va însoți în permanență. Mai
sunt gata să se sinucidă deși trug acea firmă cu patroni cu
Neseriozitatea Oricare ar fi cauza fricii de avem motive de teamă? DA.
nu vor fi muritori de foame, tot. Am văzut săptămâna tre-
ne aduce teamă de ziua de mâine ea trebuie re- Oamenii de afaceri au de ce se
nu vor ajunge cerșetori, deși cută, în drum spre Constanţa,
ziua de mâine zolvată. Dacă este vorba de teme: de ,,semenii noștri care
de pâine și haine ar ajunge. De 11 maşini cu inscripţia ANAF Fie că e vorba de guver- păcat, acesta are rezolvare, comandă sau cântă, dansează
ce se văd toate aceste aspecte, şi am crezut că este o coloană nanţi şi în special de organele orice păcat care ne urmărește la anumite instrumente".
pentru că în alte ţări, chiar oc- KAFOR. După ANAF, vine statului sau oameni de afac- trebuie mărturisit și con- HRISTOS A ÎNVIAT!
cidentale, pensia cea mai poliţia economică, parchetul eri, neseriozitatea ne aduce secințele trebuiesc suportate.
mare este plafonată la o anu- (DIICOT, DNA), dosare peste teamă de ziua de mâine. Este Chiar dacă asta înseamnă Al dumneavoastră acelaşi
mită sumă, iar cea mai mică dosare, iar munca acelor oa- vizibilă peste tot, nu o putem pierderi materiale sau de Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - Ce gătim în week-end? 10 - 16 mai 2019

CIORbĂ DE LObODE CU GĂLUșTE DE bRâNZĂ


Brânza, împreună cu ouăle,
grișul făina, ceapa verde și INGREDIENTE
mărarul tocat se amestecă 2 legături de ceapă verde, doi morcovi, rași, 5 bucăți
bine, iar din compoziția ciupercuțe proaspete, 5 legături lobodă roșie, o cană
obținută se fac găluște mici, iaurt, o cană smântână, o cană borș, pătrunjel, mărar,
ca și papanașii. Înainte de a leuștean tocat.
se pune găluștele în ciorbă, Pentru găluște: 500 gr brânză feta, două ouă, 3 lin-
focul se micșorează și peste guri griș, 3 linguri făină, sare, ceapă verde, mărar
ciorbă se toarnă o cană cu tocat.
Mod de preparare: totul se lasă la fiert. Între apă rece, astfel încât să nu
Ceapa se călește împre- timp, loboda se spală, se taie clocotească atunci când se pătrunjelul tocat, leușteanul, cu puțină făină și se toarnă în
ună cu morcovul ras, în două bucăți, se freacă cu puțină pun găluștele în ea. Când mărarul, o cană cu borș, una oala cu ciorbă. După ce se
linguri de ulei. sare, se călește și se adaugă găluștele de brânză se ridică de iaurt și o mai lăsăm potrivește de sare, se stinge
Se adaugă apoi ciuper- la ciorbă. În timp ce fierbe lo- la suprafață, înseamnă că câteva minute la fiert. La focul.
cuțele și două căni de apă și boda, se prepară găluștele. sunt fierte. Atunci, se adaugă final, smântâna se amestecă www.bucataras.ro

PRĂjITURĂ CU CĂPșUNI
dacă sunt prea mari, se taie în oprește apoi mixerul, iar
INGREDIENTE două și se pun într-o stre- făina împreună cu praful de
200-300 g căpșuni, 5 curătoare. Deasupra se pre- copt se adaugă în ploaie,
ouă, 10 linguri de sară zahăr și se lasă la scurs amestecându-se ușor cu o
zahăr,10 linguri de aproximativ o jumătate de paletă. Compoziţia se toarnă
făină, 10 linguri de ulei, oră. într-o tavă unsă şi tapetată cu
8-10 linguri de apă, un Pentru prepararea aluatu- făină, iar deasupra se pun
praf de copt, suc de lui, albușurile se separă de fructele tăiate în bucăţele.
lămâie, esență de rom gălbenușuri, apoi se mixează Tava se dă la cuptor pentru
sau vanilie. bine cu zahărul, până se 20-25 de minute. După ce
obține o cremă spumoasă și prăjitura s-a copt, se scoate
consistentă. Se adaugă apoi, din cuptor, se lasă puțin în
pe rând, gălbenușurile, uleiul, tavă să se mai răcorească,
Mod de preparare: apa amestecată cu suc de apoi deasupra ce cerne zahăr
Căpșunile se spală, iar lămâie, aromele preferate. Se pudră și se porționează.

PASTE LA CUPTOR CU PUI ŞI SPANAC


Laptele, împreună cu morezistent. Spanacul şi
ceapa, cuişoarele şi foaia de carnea de pui se toacă mărunt
INGREDIENTE
dafin se pune la foc. După ce şi se rade brânza mozzarela. 200 g paste mici, 300
ingredientele s-au infuzat, Peste pastele fierte se toarnă g carne fiartă de pui,
laptele se strecoară. Untul se sosul bechamel, spanacul, 500 g spanac, 100 g
topeşte la foc mic, se adaugă carnea, jumătate din canti- mozzarella, 100 g
făina şi se amestecă continuu tatea de mozzarella şi parmezan.
să nu se facă cocoloaşe. Se parmezan. Ingredientele astfel Sos bechamel: 100 g
obţine astfel un aluat opărit, combinate se toarnă în vasul unt, 100 g făină, un litru
peste care, treptat, se toarnă termorezistent, pregătit ante- de lapte, o ceapă mică,
laptele cald. La final va rezulta rior. Deasupra se presară res- câteva cuişoare, foi de
Mod de preparare: coară. Pastele se fierb şi ele un amestec uşor cremos, care tul de mozzarela şi parmezan. dafin, sare, piper,
Spanacul se spală şi se conform instrucţiunilor de pe se va condimenta cu nucşoară, Totul se dă la cuptor pentru 35 nucşoară.
pune la fiert în apă cu sare. ambalaj, după care, se stre- sare şi piper. Se tapetează apoi de minute.
După câteva minute, se stre- coară. cu unt şi pesmet un vas ter- www.culinar.ro

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


10 - 16 mai 2019 jocuri - 13

P - FA - V - BA - R - CI - ASI - LAC - B - A - TO - MATUR - MIE - AEROSTAT - RELAS - AIURA - SARIT - BU - MINISTER - NI - SI - ZINC -
Dezlegarea integramei DE - AU - COAFAT - AA - R - IS - OCA - UTA - AS - OR - AR - J - D - ERA - INOCENT - C - MAUSOLEURI - D - ALA - A - TN - AM - VAI - DOAR
din numărul trecut - LAICA - FLOREZ - MISCAT - CINA - AC - MIC - AG - ZARI - O - NIT - NA - IAC - CIP - BG - ALAI - RODATA - OARA - A - BI - ARII
14 - miCa PUBLiCiTaTE 10 - 16 mai 2019

l Vând apartament 3 camere, l Vând casă, dependințe, teren l Vând casă în sat Pojoga
IMOBILIARe Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 fon: 0729.423.035. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, euro, telefon: 0738.246.138, l Vând garsonieră în Deva, str. M
bucătărie mare, beci, încălzire cen- 0769.213.866. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
trală pe gaz, apă curentă, garaj, grăd- l Vând urgent și ieftin casă în 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, Tel. 0769.897.804.
ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000 Simeria, trei camere, din care două baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
euro, telefon: 0723.784.821, mobilate și cu teracotă, beci spațios, l Vând apartament două
0721.479.233. rat, renovată recent, totul nou. Tele-
două bucătării de vară vechi, grajd fon: 0724.786.105, 0772.082.324. camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând casă, 2 camere, hol, mare, șură, găbănaș, fântână pota-
bucătărie de vară, grajd plus atelier, bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 cial, salon coafor, cabinet medical.
curte, grădină, toate utilitățile, pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- Telefon: 0723.382.890.
telefon: 0725.452.888. fon: 0722.564.004.
l Vând apartament 2 camere,
l Vând apartament 3 camere, Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- l Vând casă în Deva, P+1+M, la SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
l Schimb apartament 2 camere,
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
et.1, din cărămidă, izolat termic, în
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 telefon: 0745.202.448.
l Persoană fizică, vând garson- zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
euro, telefon: 0738.246.138., ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, l Proprietar, vând apartament 3
nător în Deva sau Simeria. Suport
0769.213.866. camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală,
l Vând apartament 3 camere, 2 mobilat, an construcție: 2007-2008,
încălzire centrală, geam termopan,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- curte interioară privată, zona micul ÎNCHIRIeRI
semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: Pretabilă pentru amenajarea unui fon: 0737.702.160. l Ofer pentru închiriere spaţiu
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
l Vând casă nouă în Deva, P+1, hală 100 mp, vad comercial, pentru
l Vând casă, dependințe, teren 10 0732.456.730, 0746.209.471,
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, producţie, depozitare, acces auto bun.
0354.104.168.
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și garaj, beci, CT, termopan, totul nou, Dispune de toate facilităţile posibile.
l Vând apartament 2 camere, teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
beci, curte separată pentru animale.
Preț: 21.000 euro, tel. 0748.557.794. Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. negociabil. Tel. 0735/837.114,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, l Vând urgent casă din cărămidă,
l Vând urgent casă în roșu în 0722/634.552.
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
satul Sâncrai, formată din 3 camere, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Ofer pentru închiriat casă în
din care două tencuite, cu teracotă, curentă. Preț negociabil, telefon:
0748.557.794. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
grajd mare și șură, beci încăpător, l Vând casă în roșu, 3 camere,
garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
două bucătării vechi și alte depend- teracotă, hol mare, cămară, beci l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
ințe. Este bună pentru casă de va- încăpător, două bucătării de vară
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: 0733.345.459.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. l Ofer locuință, la curte, zona
0254.730.209, 0760.193.089. mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: lVând garsonieră Deva, bloc spital, Deva, unei persoane încadrată
l Vând casă+anexe+grădină în
0254.730.209, 0760.193.089. nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, în muncă sau pensionată, pentru aju-
Şoimuş, strada Viilor, nr.279.
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 tor casnic și contravaloare consum.
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, l Vând apartament două camere
0734.531.776. euro, telefon: 0725.452.888. Telefon: 0724.451.762.
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Vând casă cu grădină, 2470 l Ofer pentru închiriere unei
l Vând în Deva, zona Progresului
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: mp, din cărămidă, pe fundație familii cu serviciu, apartament 2
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0721.055.313. solidă din piatră, cu pivniță zidită
camere, zona piață, Deva, CT, ter-
muri termopan, gresie, faianţă, uşă în piatră, 3 camere mari (4x4) și
l Vând apartament două camere, loc pentru baie, sursă de apă pro- mopan, mobilat și utilat complet.
metalică, izolat pe interior 95%, par-
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- prie, grădină cu pomi fructiferi, Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4.
Apartamentul este situat aproape de mopan, mobilat, centrală electrică. gard din beton, anexe gospodărești, Telefon: 0725.452.888.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro Preț: 16.000 euro, telefon: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 l Ofer de închiriat o cameră de
fix. Telefon 0722 603 959. 0725.475.211. km. de Deva. Preț negociabil, tele- cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că- l Vând casă în Chișcădaga, două l Ofer pentru închiriere garaj,
CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi camere, hol, bucătărie de vară, beci, Deva, zona piață, pentru depozit sau
dern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
euro, telefon: 0725.452.888. 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. 0722.968.910.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
10 - 16 mAi 2019 miCA PUBLiCiTATE - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Ford Escort Turnier, AF l Caut femeie pentru menaj și
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- curățenie, o zi pe săptămână.
DIVERSE
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- cent, valabil – martie 2020, cu multi- Telefon: 0756.847.708. l Vând sobă teracotă premon-
mopan, mobilată și utilată modern. ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Pensionară, execut costume
tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. bună. Preț: 1250 euro, telefon: populare pentru copii. Tel.0753.128.090. este dotată cu racord la coşul de fum.
Telefon: 0727.974.306. 0767.510.260. Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
MATRIMONIALE
l Închiriez spaţiu comercial în l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- l Vând culegeri matematică
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Pensionar singur, 65/170/70, (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic
pretabil pentru bar, restaurant, cu apartament şi maşină, loial, Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: familist, agreabil, cu bun simţ, comu-
magazin alimentar. Preţ avantajos. 7500 euro, negociabil, telefon: Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
Tel.: 0745.970.007. nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o matematică de Bătineţu, Algebră de
0728.776.944. doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
TERENURI Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. de Nicolescu) şi culegeri fizică de
l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi l Doamnă singură, 49 de ani, fără Gugui, Hristev. Tel. 0726.344495.
l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, față, triple spate, alternator, electro- obligații, fără vicii, caut doamne/
domni pentru petrecerea timpului l Vând, în Deva, mobilă living
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: motor. Prețuri negociabile, telefon: Magnat, deosebită, gen bibliotecă cu
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. 0769.473.088. liber într-un mod plăcut. Nu exclud și
o relație de prietenie serioasă, pe ter- vitrine, colţar bej cu 2 lăzi de depozi-
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu men lung. Exclus persoanele needu- tare şi 2 fotolii stofă maro închis. Stare
l Vând Citroen CT Diesel, 1400
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 cate. Telefon:0762.034.459. foarte bună. Preţ 3.000 lei. Tel.
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, 0726/426.011, 0747/092.960.
închidere centralizată, AC, funcțional, l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. geamuri electrice. Preț: 1800 euro, lație de prietenie, bazată pe respect, l Cumpăr vederi vechi, cărţi
telefon: 0725.147.370. cu un domn de vârstă apropiată, fără poştale, insigne, medalii, decoraţii,
l Vând teren extravilan în Haţeg, obligații. Prefer să dețină mașină. Rog brevete, acţiuni vechi, monede,
7200 mp din care 5000 mp livadă l Vând Skoda Fabia break, cu seriozitate: 0749.198.130. bancnote, eurocenţi, lire sterline,
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 timbre din China. Tel. 0724/576.218,
l Sunt singur, divorțat, fără obligații,
Mare. Preţ 15.000 euro. Tel. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig 0254/213.819
0747/179.190. situație materială OK, 51/178/70, agre-
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP abil, comunicativ, cu bun simț, doresc l Vând grapă din fier, originală,
l Vând teren în Popești, 3600 mp, valabil până în 2019. Preț negociabil, să cunosc o doamnă într-o situație după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m telefon: 0724.246.514. asemănătoare și, sigur, împreună vom fon: 0769.473.088.
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: alunga singurătatea. Rog seriozitate!
0738.246.138. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
Telefon: 0730.350.889. l Vând goblenul ”Maica Domnu-
uși, AF 2002, înmatriculat, stare lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
l Vând bocanci solizi nr.37, l Domn singur, catolic, fără vicii,
foarte bună, direcție schimbată, con- uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
marca Lendrover și rucsac școlari. de vârsta a treia, doresc să cunosc o
Preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888. sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- Telefon: 0725.483.189.
fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
care să fie alături de mine la bine și la l Vând urgent masă pliabilă, cu
l Vând teren intravilan, 550 mp,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- l Vând tractor U 650, remorcă rău, să luptăm împreună împotriva șase scaune și bicicletă semicursieră.
can).Telefon: 0732.139.547. apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri singurătății. Rog seriozitate. Telefon: Prețuri convenabile, telefon:
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și 0254.211.731. 0254.225.678, 0745.231.153.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- l Domn de 64 de ani, 170/83, l Vând fân de grădină, aproxima-
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- fon: 0727.636.444. doresc să cunosc o doamnă de vârstă tiv două tone, preț convenabil, în satul
ciabil, telefon: 0721.055.313. apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
l Vând VW Passat 2007, full, mer-
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. 0760.193.089.
l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu 0742.074.855. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, l Vând, în Deva, măsuță TV cu
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru loial, fără vicii majore, ortodox, cred că rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
fabrică sau depozite. Preț:12 OFERTE DE SERVICIU există o femeie care să fie alături de 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. mine, cu bună înțelegere și la bine și la 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
l Societatea comercială ANDRIS
– ALEXIOU CONSULTING SRL anga- greu, în schimbul proprietății. Rog seri- nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, jază îngrijitoare. Cerințe minime ozitate! Telefon: 0720.366.434. mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate obligatorii: studii medii și l Vând convenabil vin alb și roșu,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l Domn discret, 40 de ani, doresc o
cunoașterea limbii engleze. CV-ul se producție proprie, fără zahăr sau alte
0745.202.448. va trimite la următoarea adresa de e- relație discretă, cu o doamnă discretă,
chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
mail: pandris@aktor.gr. pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Vând 7 hectare de pădure, zona minimă 5 litri. Se poate gusta.
telefon: 0734.387.097.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Pensionară, din Deva, doresc să Telefon: 0724.451.762.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. ajut la curățenie pe o doamnă sau l Tânără, simpatică, sinceră, se-
l Vând otavă de lucernă și fân, în
Telefon: 0721.055.313. domn, de preferință la curățenie casă, rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
curte, grădină, în Deva sau împre- pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
l Vând teren în Ghergheș, 10 km Telefon: 0754.391.915.
jurimi, două zile pe săptămână. Rog tate! Telefon: 0744.818.223.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, seriozitate. Telefon: 0771.139.136. l Vând pat matrimonial, 200x220
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Domn din Brad, distins, 63 de
l Caut femeie pentru a îngriji o
cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
euro/mp, telefon: 0745.202.448. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
persoană vârstnică (bolnavă), în pentru prietenie – căsătorie. Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
AUTO Deva. Informații la telefon: Telefon: 0752.755.480. 0723.337.622.
l Vând Nissan Micra, AF 2000 0723.056.710.
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 l Fac curățenie în case și aparta- Deva, 22 Decembrie, 37A •
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, mente, doar în Deva. Preț avantajos, Tel. 0726 871 728
telefon:0723.357.090. telefon: 0732.369.565.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 10 - 16 Mai 2019

Festival de teatru la Deva


Deva Performing Arts se află la ediţia a doua.
Deva – Un eveniment cul-
tural de excepţie, la care încă
mai puteţi lua parte, la acest
sfârşit de săptămână, este
organizat şi găzduit de Tea-
trul de Artă Deva. Festivalul
„Deva Performing Arts” îşi
propune să aducă în faţa
publicului spectacole de cali-
tate şi diverse, care să
mulţumescă pe toţi iubitorii
teatrului. „Zbor deasupra
unui cuib de cuci”, de Ken
Kesey, şi „Nunta”, de Cehov,
sunt doar două din titlurile
ce reţin atenţia în urmă- Iar dacă aveţi drum la obţinut în bătăliile din tri-
toarele zile. Comedia „Ultima teatru atunci vă puteţi bu- unghiul de foc: la Mărăşti,
haltă în paradis” com- cura şi de expoziţia de fo- Mărăşeşti şi Oituz, în anul
pletează agenda festivalului. tografie „Familia Regală pe 1917.
Festivalul Deva Performing Frontul Marelui Război”, des- Tot aici publicul va putea
Arts se încheie pe 12 mai cu chisă în foaierul Teatrului de să vadă aspecte legate de ac-
spectacolul Amourg, propus Artă. tivitatea reginei Maria pe
de Compania Azacusca, din Graţie imaginilor imortal- linia frontului şi în spatele
Franţa, un proiect ce îmbină izate de aparatul fotografic în acestuia. Evenimentul este
dansul şi poezia. Toate spec- urmă cu un veac, expoziţia organizat în parteneriat cu ROMÂNIA
tacolele încep la ora 18, iar un prezintă victoriile militare pe Muzeul Naţional Cotroceni JUDEŢUL HUNEDOARA
bilet costă 35 de lei. care Armata Română le-a din Bucureşti. COMUNA CRISCIOR
CONSILIUL LOCAL
Cetatea Deva este gazda unei expoziții Str. Plopilor, nr. 6, Tel 0254-616367,
fax 0254-616366,
de artă grafică e-mail : prim.criscior@yahoo.com
Anunțul de participare pentru acordarea de finanțări
Deva - Cetatea Deva găz- pasiuni, concretizată în spe- periența necesară sau se tem
nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul
duiește o expoziție de artă cial în portrete. Nu am urmat de eșec”, afirmă artista.
grafică, intitulată sugestiv ,,Di- cursuri de desen, întreaga Miruna Armioni a mai par- finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
amond Eyes”. Lucrările apar- mea activitate în acest dome- ticipat la expoziții de gen în pentru activități non profit de interes local pe anul 2019.
țin studentei Miruna Armioni, niu bazându-se pe învățarea cadrul evenimentelor organi-
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special den-
de la Facultatea de Inginerie din experiență, iar scopul zate de Facultatea de Inginerie umirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de
Hunedoara. meu este să continui să-mi Hunedoara („Facultatea Altfel e-mail ale persoanei de contact: Primăria comunei Crișcior, str. Plopilor,
Expoziția este un ansamblu dezvolt stilul, exersând cât de FIH” - Noaptea Cercetătorilor nr. 6, Crișcior, județul Hunedoara, telefon 0254/616367, fax
de desene, în special portrete mult posibil. Materialele pe Europeni) și de către Primăria 0254/616366, e-mail: prim.criscior@yahoo.com.
ale persoanelor pe care artista care le folosesc sunt grafit și Municipiului Deva în colabo- Autoritatea finanțatoare comuna Crișcior face cunoscută intenția de
le admiră, ale unor artiști, ale cărbune pe hârtie albă. Con- rare cu Asociația Corneliu a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție
prietenilor dragi sau pur și sider că fiecare dintre de- Group („Invenții, inventatori, financiar 2019, sesiunea I.
simplu detalii ale chipului senele mele transmite un pasiuni la Cetatea Devei”). Suma totală, acordată din bugetul local al comunei Crișcior, pentru
uman, care trezesc în ea spi- mesaj, exprimă o stare, de- Lucrările artistei sunt ex- finanţările nerambursabile în anul 2019, sesiunea I este de 130.000 lei.
ritul creativ. Desenele artistei scrie persoana utilizând linii puse în incinta Bastionului Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la
imortalizează expresivitatea ale creionului în loc de cu- Bethlen din Cetatea Devei, bugetul local în anul 2019, sesiunea I sunt:
• Sport – 55.000 lei
fețelor redate, păstrând detali- vinte. Sper ca acest mesaj să până la sfârșitul lunii oc- • Culte – 60.000 lei
ile cât mai aproape de ima- fie descoperit de cât mai mulți tombrie 2019, unde pot fi ad- • Cultură – 15.000 lei
ginea de referință. oameni și să-i încurajeze pe mirate atât de turiști cât și de Suma totală disponibilă pe anul 2019, sesiunea I, este de 130.000 lei.
,,Arta grafică reprezintă cei care doresc să-și dezvolte deveni. Sesiunea de selecție de proiecte are ca termen de depunere: data lim-
una dintre principalele mele latura artistică, dar nu au ex- ită de depunere a documentației este 23.05.2019, orele 12.00.
Se aplica forma accelerată conform art.20, alin. 2 din Legea
nr.350/2005. Motivăm reducerea termenului de depunere a propuner-
ilor de proiect prin faptul că sa întârziat aprobarea bugetului foarte mult
și multe activități care erau programate să se desfășoare au fost amânate
precum și termenul de implementare a proiectelor este foarte mic.
Evaluarea documentelor și a proiectelor se va face începând cu data
de 23 mai 2019, orele 13.00.
Durata de execuție a proiectului : până cel târziu la 15 decembrie
2019.
Informaţiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a
proiectelor sunt prevăzute în „ Ghidul solicitantului”. Acestea se pot
obține de la Primăria comunei Crișcior, tel 0254/616367.
Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul solicitan-
tului la secretariatul Primăriei comunei Crișcior, comuna Crișcior, str.
Plopilor nr.6, județul Hunedoara.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
Issn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro Fortes FortunA ADjuvAt!